Page 2 -
P. 2

,

  A. ID - 2                                     , =-

=-

         ~NY                    ~L            Municipals              Protegim els                Conferencia a la
                                                                    nostres ulls          Cultura de la Dona
             DILLUNS DE PASQUA                     LA.. Comissió de Govem d'a-
                                              quest Ajuntament, en la     D ES de fa molt de ternps , per-     P L passat diumenge, dia 29
1b1ati, a les 10:                                  sessió celebra da el dia ~ d'a-        sones molt autoritzades pels
                                                                                   l.:J ma re, en la sa la d'actes del
         FICI SOLEMNE                            bri! va prendre, entre aItres, seus concíxements i pels scus es-
                                                                                    Casal (Societat «La Principal)'
                                           els següen ts acords:         tudis , es vénen preocupant deis in-   la distingida senyora N'Adela i-
                                                                                   da Ferrá de Ruiz Narvaez, pro-
  cantal per la SCHOLA CANTORUM                             Passi a estudi del Conseller-   convenients que comporta un mal      fessora d'Historia de l'Art de
Ac!e segui!: JOCS POPULARS                              Regidor de Cultura un ' escrit de   enllumenat. Fou en I'any 1906 que     l'Escola Professional per a la
                                           l'Escola Normal de la Genera-     el gran óptic JilVid escriví:       Dona, dona una interessant
                                                                                   conferencia, desenrotllant el te-
Tarda, a les 3:                                   litat i al de finances un de l'Es-     «Tots e ls procediments de I'en-   ma «Les puntes a' m á a través
                                           port Ciclista Vilafranquí.       lIumenat drtificial de que disposem,   .de les epoques i deIs po hles",
         ROSARI                                                   són d'una pobresa miseriosa i no      ~ La conferenciant amb gala-
                                             Aprovar la distríbució de ca-   és precieament en la molta ínten-     nura de frase, feu historia deta-
A la sor!ida, organitza! per un esbol de joves aimants de la                                                     llada de les diferents fases per
                                           ba15 peI mes de la data.                             que ha passa t la confeccíó d'a-
                                                                                    quest adorn co mp lem en ts ri de
         Danca més. Bella, tindra I10c                    Contestar a la Comissió del I>itat pels punts de lIum en els que         la indumentaria femenina, es-
                                                                                    tudiant-lo detingudament sota
u SARDANES;C\UDIPIÓ DE                                Congrés J urídic Catala que no hem de cercar el motiu de la fatiga        diferentsaspectes, entre ells l'ar-
                                           es possible d'accedir als seus de- amb la qual acabem freqüentment        queo l ógic, j'artístic i l'industrial;
                                                                                    per la qual cosa va reduir infi-
a cár-rec de la cobla «LA SELVENc;A» de Cassa de la Selva sitjos.                              els nostres treballa nocturna, sinó    nita t de dates i de detaIls suma-
                                                                                    ment curiosos i d'interes remar-
                                           Aprovar va ris comptes.        en la poca intensitat de lenllurne-    ca ble.

                                 • COI{cedir permís a En J osep nament artificial.                            Amb la seva dissertació, la
                                                                                   senyora Ferré de Ruiz Narvaez,
E s p o r t i v e S II del corredor Ferrando, esta ex-                Ventós per a pintar un ré to l i      Molt sovint sentim a persones     va ca pturar l'atenció deIs ci r-
                          posada a un aparador del carrer deixar pendent un permís sol-     de certa cultura dir que s<han e ere-   cumstants durant una l la rge es-
            ¡de la Corto                         licitat per Carme Durich.       mat » els ulls per ha ver treballat    t o n a.
                               FÚTBOL                             molt afub enllumenat artificial i
         . ESCACS                                 Aprovar el proj ecte de noves   que ja no _ poden llegir a la lIum       Contribuiren a donar mes
                                           rasants del carrer Llibertat i el   dune espelma o d'una bombeta        relleu i imeleS a la tasca de la
P LS resultats de les partides    El partit j ug a t d íumerig e,         devoreres d'aquest carrer i el     petita; haurien de comprendre que     conferenciant, les distingides vi-
                                           de General Zurbano i ex posar-     la rnatelxa molestia els hauria esde-   lafranquines Srtes. Antonia i
~jugades del Campionat in-      . passat a Borges entre Vilafran-        los al públic.             vjngut simplement a lave ncer la      Montserrat Raventós, les quals
                   ca i el titular d'aquella població,                          seva edat, encara que no haguessin     presentaren a la pantalla, en
dividual de Vilafranca [donaren                             Suprimir el telefon directe de   Fet us de lenllume nat artiflcie l i que  projecció acuradt\, diferents mo-
els següents resultats: Les del di- fou prodig en incidents.            la Inspecció de vigilancia i rcor-   mercés a elI han perllongat la dura-    deIs de puntes de diferents estils
                     Els ~o minuts de joc de la         garritzar el servei telefóriic a cár- ció de les seves aetivitats en tre-    i epoques de medt i confecció
mecres,dia 1,Feliu, Martí iMata,                           rec de l'Aj~ntament.          balls que els hauria estat impossi-    més que lloables.
g uan yaren a Balletbó, Palau i                                               ble efectuar amb les fonts de lIum
Estruch, fent taules Mirabent i primera part, el Vqafranca                La plena vigencia del pressu-   de que disposaven en la seva jo-        Aquestes senyoretes, en un
Lloverol i quedant pendent la marca el primer gol, obra de              post extraordinari aprovat en     ve nt ut.JJ
                   Surio!. Després d'aquest gol          sessió del dia 4- de setembre de                         saló adjunt, presentaren una se-
partida Alemany-Vivó. Els re-    comen~aren els incidents. Aca-         1934 i comunicar-ho a la Gene-       André Broca deja que era cri.
sultats de dijous, dia 2, foren:                           ralitat.                minal col'locar bombetes al nu en     lecta exposició exemplar del dit
Ra ventós, Amorós, Carreres i ba aquesta part amb el resultat                                al camp de visió deis nens, i el Dr    art executat i dibuíxat per elles
Pallarés guanyadors respectiva- de 1 a O a favor del Vilahanca.              Que per Secretaría es bus-    Vm. Hove del York State Departa-      que produ! l'admiració del pú-
                   De la segona part val més no          quin les dísposicions i antece-    ment of Education, escrivÍ:        blic que acudí a contemplar-la.
ment de Cuscó, Giiell,' Navarro                           dents relatius als diversos ex-
i Rafols, partides pendents San- parlar-neo EIs incidents conti-           trems de l'escrít presentat per                            Tant les dites senyoretes com
tacana-Domenech i Estebanell- nuaren fins l'acabament del par-            Lliga Laica, per a poguer resol-                         la senyora conferenciant, foren
                   tit; direm no més que els juga-                                                  objecte de moltes felicitacions
Samaranch.                                                                               per la seva acuradíssima tasca.
                   dors Escudé, Suriol i Via del
                                                                                        ecessita canviar el seu cot-
         CICLISME Vilafranca sortiren lesionats i dre amb coneixement de causa.                   6 Crec que arribara un moment       xc o camió?

                   que el Borges marca 5 gols.           Resoldre l'expedient instruit determinat en que tots els direc-             En dl:fensa deis seus interes-
                                                                                    sos cOllsulti sempre a la casa
Dema, Jiumenge, 12 d'abril, a    Els directius del Vilafranca en virtu t de la denú ncia de J oan tors d'escoles i tallers que no pren-              R.A.D .A. Prat de la Riba 13

dos quarts de quatre de la tarda, intentaren protestar amb l'arbi., Aman en el sentit de retornar-Ji guín mesures de preservació con-                        -F eder a ció

es carrera al «VelodlOm del Es- tre, peró ni aixo pogueren fer. les reixes de la seva propietat i tra eb defectell oculars, que els                         de Joves

port Ciclista Vilafranquí» una Dilluns, pero, enviaren una reclamar les despeses produides metges troben tant freqüentment,                             Cristians

«Cursa a l'americana de dues lletra de protesta a la FeJeració a la péIsona que lIavors exer- serdn considerats com enemics de-                     de,., Catalunya

hoces» amb esprints cada 15 mi- explicant l'ocorregut.                cia el carrec d'Alcalde-Gestor i clarats deis seus alumnes Ú obrenl.            LA PREMSA

nuts. Participaran els següents          •••                que fou qui ordena es retíressin    Hi ha quelcom de do!ent en els      L ES perspectives generals de
equips: Masferrer-Peltort, d'O-                           de la propietat del Sr. Aman.     sistemes d'educació i de treball que      la marxa de totes les coses,
Jesa de Montserrat; Closa - An-     Dema el Vilafranca es tras-                            condueix a un gran percentatge de
ton i Miquel· Raja, d'Igualada;   lladara a Valls per jugar e~ segon         Fer constar en acta un vot de   persones joves a adquirir defectes     obliga tots ds qui tenen bons
Llopart - Gasulla, de Martorell;   partit de la segona voIta del tor-       gracies per la deixa del Sr. Isi-   en la vista i aixó és tant més deplo-   sen1iments, a facilitar tota me-
Rovira - Farré, de VilafrancB;                            dre Freixedas a favor de la be-    rable ates que és redu'idíssim el     na de mitjans possibles per tal
Rafecas-Sans, de Vendrell i Vi-   neig de Lliga. Per trobal' se al-        neficencia municipal.         nombre de nens que neixen amb       de propagar incansablement el
lafranca.                                                          eIs ulls defectuosos l) ,         bé entre els nostres conciuta-
                   guns jugadors lesionats despla-           L'enterat de la visita del Dr.                        dans. I la col'laboració més ade-
   Tenim excel'lents referencies  ~ara els següents: Muntané, Fi-         Peiry relativa a la dotació en                          e.t u a d a , més apta, és precisament
deIs equips d'Igualada i especial-  gueres, Masgrau, Carreras, Es-                                                  la que pot ajudar a donar vida
ment del d'Olesa, per a contra-   cude, Suero, Serrano,Magi, Ma- aquesta vila d'un dispensari an-            A. E. L,                  a la premsa diaría, propagadora
restar els coujunts deIs quals'ha                                                                   i defensora deIs sagra1s ideals
calgut triar els millors element   ta, Rovira, Morros, Milla i Via. ti-veneri.                                            de Déu i de p .atria. Col'labora-
de que disposa el «Club Ciclista                                                                    ció aquesta, que no ha de consis-
Vi]afranquí» i inc1ús refor~ar­   Posa a disposició deIs socis          F er constar en acta el senti-                          tir exclusivament a creure's ap-
los. També cal tenir en' compte                                                                    te pe! a la publicació d'artides i
que s'ha anunciat entre aItres,   i simpati1zants que vulguin a- ment de la Corporació per la Antoni Pedrerol perque interi.                    reportatges etc., sinó d'una ma-
una prima de 20 ptes. per a l' e-                                              nament s'encarregui de la Se-       nera especial a propagar-la, pro-
quip que prengui volta general,   companyar-los, un luxós auto-          mort de la mare del nostre dipu-    cretaria municipal.            curant aportar major nombre
que fa augmentar considerable-    car al preu de 4 pessetes seien t.       tat al Parlament de Catalunya
ment l'interes d'aquesta cursa.                           senyor Salvador Armendares.        Comunicar al Sr. J utge de
                         •••                                    primera Instancia perqué reque-
  l'entitat ciclista de la nostra                           Convocar un nou concurs      reÍ1d a l'agutzil d'aquell J utjat
                     Dimarts, dia 14, es jugara en        per la provisió en propietat del    a fi de que desallotjí el pis que
vila, que tan tena~ment treballa   el camp del Vi lafranca entre el        carrec de SecretalÍ d'aquesta     ocupa, ja que la Corporació el
en pro del nostre ciclisme, ha    equip B. d'aquest club i el pri-        Corporació.              necessita per usos d'interes ge-
aconseguit confeccionar un gran
programa per aquesta Diada de    mer equip del Vilafranca Atle-         Nomenar l'Oficial Major Sr. neral.
Pasqua.
                   tic Club.                                       Imposar una suspensió d'em-
      •••
                        •••                                     pleu i sou al Cap de Vigilancia
  Pel dia 19 d'abril prava social
per carretera de 70 Q. Copa ci-   El diumenge passat l'equip           Reparacions perfecles amb la d'aquest Ajuntament com a re-
cles Alabreda. Sobre el circuit:                                              sultat de l'expedient instruit en
Vilafranca, Sitges, Vilanova,    B. del Vilafranca, juga al Pla maxima raprdesa i economia.               virtut d'una denúncía.
CalafelI, El VendrelI, Arbo~,
Vilafranca.             guanyant per 2 a 1.               Tallers R.A .D.A. Santa Digna 38    EDICTE

       •••                •••                                     Aprovat en principi per la

  Dia 26 d'abril, al Velodrom   Al camp de ]a carretera de menech I, Domenech 1I, Plans, . Comissió de Govern d'aquest
V ilafrnnquí gran competició     Vilanova, diumenge passat es F errando i Acedo.
«Trofeig Ricard F errando» amb    juga l'anunciat partít entre l'e-                           Ajuntament en sessió del dia ~
lliure inscripció per a terceres i
quartes categories. Importantis-                           ·E s destacaren per aquests, del 'co rr en t mes, el projecte de
sims premis en metalic.       quip local «Penya Serra-Cames» Pascual, Amador, Domenech II noves rasants al carrer de la Lli-
                   i el C. D. Olerdola. Encara que I i Ferrando.
  La magnífica copa, donatiu    d'Olerdola no més hi jugaven 2                             bertat i construcció de voreres a
                   o ~ jugadors i c::ls restants de
                                                        l'esmentat carrer i el del Gene-
                   pobles de la comarca.
                                           ATLETISME ral Zurbano; resta exposat al

                   El partit fou moIt anivel1at,                             públic a aquesta Se~retaria mu-
                                           Es posa en coneixement deIs nicipal per un tecmini de vint
                   dominant l1eugerament l'Oler- socis del Casal Esport Club que dies als efectes leg~ds i de réc1a-
                   dola. EI·resultat fou de 4 a 2 fa- cada dia de 6 a 8 del matí, en el mació.
                   vorable al visitants.
                                           seu camp de la carretera de V i-      Vilafranca del Pcnedes 6 de
                    l'equip local s'alinea així:         lanova, hi ha entrenaments de     abril de 19~6.

                   Agramunt II; Pascual, Jané 1; atletisme (gimnasia, per el pro-             L'AIcalde accidental,

                   Jané II, Amador, Catala; Do- per campionat de Vilafranca.               J oan Esclasans.
   1   2   3   4