Page 1 -
P. 1

HEM D E RECORDAR UNA V EGA D A

                                                                                         'MES A TOTS ELS Q UE ENS TRA'METEN
                                                                                         ORIGI'NALS I NOTES AMa PREC DE
                                                                                         PUBLICACIO, LA NECESSITAT QUE \1IN-

                                                                                      •, GUIN A\1ALATS AMB ALGUN SEGELL

                                                                                         o SIGNATUR~ C'ENTITAT o PARTI-
                                                                                         CULAR, SENSE EL QUAL REQUISIT NO

                                                                                         PODEM DONAR-LOS CURS D'INSERCIO.

       ~ ~ ~; ~··'4·. . ..... .••• '. ..:'..'- " ,_ .' :". J~~:" ::~' ';~:, ';'- 0, " \ . ' : ' ~_.~.: " .:~' ", ~ ,: . : f . :.· ·~:•• • ' :........ -.: • . :- .... : . . ~''':'':'' .. ' .       '.            "
       ..                                                      ..: • . . • • : ' ,    .. ,,- •

       ANY XXVIII                              VILAFRANCA DEL P.b.NEDES 11 D 'ABRIL DE 1936,                                                     NUM. 14 16

         e          s    u - r e c          c i.o,          Lletra de                   :El  Dr. Badía
                                                       Barcelona
                         r                                                           ens deíxa
                                                     PASQUA Iloride.c-Si eques-
 2-1:               ..                                      te nit no volea sortir al cer-         L nostre digníssim i estimat senyor Degá ha estat
                                                                                nomenat per les seves qualitats i mérits rellevants
.ü;'¡A           A ressuscitat Crist, diu l'Església, rer erint la sa-             rer, quen la nit sigui alta sortia          Canonge Ardiaca de la Santa Esglésla Metro-
 a la           lutació que I'Ángel íeu a les dones que anaven                 al balcó, i mireu al cel, Senti-
              al sepulcre. Alleluia, alIelula hi afegeix també               reu a les venes l'esgarrifanr-a
regar           I'Esgtésia comunicant als homes la seva intensa
 TA     alegria triomfant i emmenant-los per les rutes misterio-

l~      ses de l'esperanca cristiana, sempre primerenques i soleiades de la canco, i tote la música mu-                          politana de Tarragona.

 al,     com els [orns cIars de la Pasqua florida.                          da de les estrelles, que otques-          Al congratular-nos d'aquest tan alt nomenament de
          Ha passat la Setmana Santa amb el seu mantell de dol i                 trada megniiicement, hsrmo-          Capitular en fayor del Jigníssim Dega del Penedes,
~ e1 maU•                                                 nitze la glOria suprema d'aquest       no podem menys, no obstant, d'expressar el pregon senti-
5 tardl   sofriment i ara fruim dels dies de Pasqua que és la i matge                 dissapte gloriás,
       bella del rejoveniment cristiá, ass egura nt per la nova vida
cre di lllS que ens tramet la Saya divina de la Comunió Pasqual.                     Si podeu tenir el goig de que . ment i viva condolenca que sent Vilafranca de perdre el
,a mbga'
 li d i de     Oidá si la vida humana eternal fas una Pasqua perdu-                  les cara melles passin pel vostre       seu Pastor estimat.
       rable i I'esperanca forta d'una resurrecció inlormés cons-                  correr, pareu I'orella, i setitireu
en Pri'   tantment I'actuació complexa de les cotIe ctiv ítats i deis                                        No en va, l'Iltre. Dr. D. [oan Badia i Capdcvila ha exer-
       individus. Sempre es bella l'esperanca, pero quan arrenca                  un betec de primavera feta gló-
txiilerat,  d'una resurrecció gloriosa, simbo! d 'un ress orgir perdurable
(S, 5't5'                                                 rie pe1 vol d'a1es d'encens dau-       cit un Iérvid apostolat pie d'abnegacr ó i de sacrifici i es
respoo'                                                  redes d'un cempeneig triomfal.        tingut per un vertader vilafranqul, car no ha descuidat mai
fiai .!a.                                                 Al'leluia!                  I'lnteres espiritual de la població i ha treballat durant 39
 a neos
endentS,                                                   1 sentireu tot el perfum de

       i eternal, lIavors més que bella és irressistible i fa albirar com un nou Nadal, d'una nova anys amb una gran fe i entusiasme en totes les nostres obres

       blaus horírzons i assenyala rutes de ' perfecció poderoses per                neixetu:s, i digueu amb Carner:        vives.
                                                                               La bondat del Dr. Badia irradiava a mans plenes per
       a deixondir les poss ibilitats totes deis homes.                        «iAl'leluia, vianants!
          El brandejar sorollós de les campanes i ele primers e-                                        totes les llars i aquesta partenca d'ara i encara que sigui per
                                                     . i Al'leluie en nostres cants!        ell un esplendid millorament, es per nosaltres un moment
       íl uvl sp rl merencs fan més comunícatlva la santa esperanca                                        curull d'emoció que no podrern oblidar mai més.
       qne entranya la gran festa cristiana, i I'expansió de la natu-                 l Al'lelui« catelens!
       ralesa e;; seguid.l de l'expansió propia de I'home que se                        Al'leluia!»               En aquesta hora del comiat voldriem dir al nostre se-
       sent enfortit amb el contacte espiritual de les coses eternes,
       pacifiques í alegres, mentres va repetü.t els mots litúrgics                   Amb aquesta R.essurrecció;        nyor Degá un gavadal de coses, peró en l'atropeIlament de
       de l'Església. • Heus aquí el dia que ha fet el Senyor, exul-                Ient-Ie en el vostre cor, com-
       tern-nos i alegrem-nos amb EH».                               prendreu millor encara la peu         les idees, només sabem demanar-li, desde el Ions del nos-
                                                     de Déu que . anunciaren els an-        tre cor, que en les naus magestuo ses de la Seu de Tarrago-
                                                     gels la nit de Nadal.I és precisa-
                                                     ment en la primavera que s'obre

                                                     amb més resplandor aquesta flor na, es recordi de nosaltres i pr¿gui per la sort de Vilafranca.

                                                     iacolltorcsble de la pa u de Déu.

       cAssociació CatolicéL Es precisament quen s'obren                                                                           ,
                                                       I les Hors de la terre que s'obren
                                                     I ELSles Hors del cel, Es precisament                                    Aplec de Penyafel

                                                     queti el csrrer es perfuma de                                              "Ami" de l. Danca
                                                     cancons de la nit de Pasqua, que

                                                     les cempenes tenen eles i con-
       SOLEMNITAT CINEMATOGRÁ.FICA                                                        Escoles Milit i
       pels dies 1Z, 13 i 14 d'abril                                                          Fontanals

       La fo rmidable pel'líeula                                  vulsionen l'eire, per dir tnusi-       O I M A R T S passat tingué                  més Bella», h an orgunitzat
                                                     calment el triomf del Crist so-           11oc e1 tancamen t de curs
            AQuí SOBRA UNO                                  bre la mort, perqui: també els                                        pel Dilluns de Pasc{ua a la tarda,.
                                                     hornes, triolllfin així sobre les
                              pe1 magistral Victor Mae Lag1en        tanebres. Ai de qui sigui sord a       de les escales Mila i Fontanals, I a Penyafel, una audició de Sar-
                                                     la veu de les campanes! Ai de
        E:J... HO .&'\-BRE DE ALASKA                                qui no volí amb elles quan can-        nocturnes per a obrers, sostin- danes a eauee de la eobla «La
                                                     tin Al'leluia!...
                              per l'immens saltador Abini                                 gudPesrepsze'drz'lr'Aensslo'acciateciMó oCsasetónli]c0a-. I' SeI venea' » d  e8s~'a d  1a S e1v a .
                                                       La nit de Pasqua és la pri-
           DE CARA AL CIELO                                  mera nit de l'any per a sortir al                                              e      e
                                                     balcó, perqué es la primera nit
       Completara aquest programa Ulla pel-Jícula cómica                      a comprendre. Es la primera          sep Martí, pvre. R.egent de la Hi haura els traJ icionals llaeets
                      i un noticiari                         nit gloriosament trascendental;
                                                     per aixó els bornes l'omplenen        parróquia de la Santíssima Tri- i obsequis.
                                                     de canr-ons d'amor; per aixó
                                                     canten...                   nitat, En ]osep Feliu, en repre-                Vi1afranquins i penedesenes,
                                                                            sentació de la Caixa d'Estalvis

       Día 19 d~abril, a les 4 de la tarda:                                                    Ii el Conse]] Directiu de l' Asso- . assistiu· hi,

       Conferenci~, per CMn. Manuel CJ'rens                                                    dadó.
                                                                              Primerament visitaren l'es- - - - - - - - - , - - - -
       Tema: LA GRECIA D'ABANS I LA D'ARA
                                                                            cola de dibuix on estaven expo-                lats enguan y era de 54.
                         ---               Am b projeccio ns .                          Sllts un gran nombre de treballs.                 Els premis t epartits entre

       Per la diada de 5ant Jordi:                    ~             «A la porta bi planto un pi            Acte se"'uit, al local de les               e1s alumnes con sistiren en eÍnes
                                                                                           ó                 de treball adequ ades a l'ofid
       SOLEMNE FESTIVITAT ARTISTICA                                 .í a la fin estr a una parra,                                        que professen, llibretes amb im-
                                                                            Escoles, els alumnes feren dife-                posicions a la C !l ixa d'Estalvis i
       Propera ment: ESDEVENIMENT TEATRAL                              pern~ u e' lo sol no mustz·"'uZ·
                                                                         ó   rents exercicis de Gramatica,
                                                                            Doctrina i A ritmetica.

                                                     les dos toses de tes galtes. »        El nombre d'obrers matricu- alguns llibres.

                                                     ....per aixó cap a la matinada,                                       Clogué l'acte Mossen ]osep

                                                     quan el sol es lleva amb u na n o-                                      Martí, el qual s'adrer-a als alum-

       VELODR O M VILAfRAN UÍ                                    va llum i es van fonent les es- embaumada de tebiors odorants nes per a encoratja r-los a que

                                                     t re lles penjants deIs dits de ls dels pits d'argent de la lluna. fossin constants en educar-se i

                  DIADA DE P ASQ U A                          angels, les campanes tornen a         epe r aixó el Crist ressuscita, feu elogis als que més s' bavien

                        A dos quarts de q ualre de la lar da           volar am b els ocells, i la rosada i s'en va al cor deIs bornes am'b distingit durant el curs per la

       [UD~A D( DU(S UOD(S A L'AM(DI[ANA                              es torna llagrÍmes de verge ves- els aires d'un a alba nova d'ine- seva aplicadó i bona conducta,

                                                     sants deIs ca1zers de les flors dites ressonancies. Per aixó d'a- aixi com deIs professors que

         amb esprinls cada quinze minuh i valuases primes                     !que a la nit els galans ban om- cjuesta Pasqua fou dita la Pas- amb la seva abnegadó Jan pos-
                                                     plert de canr-ons fresques com qua florida.                                 sible el desenvolupament de les
       ( Llegiu la secci6 d' e sporb)                    PREUS POPULARS
                                                     els ul1s, i calides de la calidesa 1         JAUM~ Mr.~CAD~~ I MI~r.T 1escoles.
   1   2   3   4