Page 3 -
P. 3

.=

Jo

        debats, s'aixece la sessió a dos   S a n 1í ssim Sagramen t, visi ta , ac-    • ampllonch Suriñach
        quarls d'onze.            te de consagra ci ó i Lletanies del
                           Sagra t Coro Nostramo quedara      A.
        Sessió exlraordinaria del dia 27   de manifest fins acabada la fun-

          Ahir al m igdia se celebra. ció del v espre fent vetlla els z e-         :oEN"'T'I8T ~

        una sessió extraordinaria en la ladors i zeladores de l'Apostolat               Rambla de Prancesc Machi, 11 I 13

        que s'acordaren unes transfe-    i les sacies d'Acció Catolica Fe-                 VISITA DIÁRIA                        - ANSELM CLAVÉ, 7 =

        rencies de cré díts.         menina. A les 6 de la tarda, ro-          T ALLERS DE PROTESI A CÁRREC DE

               •••          sari, trisagi cantat per la capella   R. e A M P L L o N e H s U R I Ñ A e H
                           parroquial i el poble,exercici del
          A la sessió d'aquesta setma-   mes, serm ó pel M. lItre. Dr. D.
                           J osep Valles, Canonge Lectoral
        na, entre altres coses interessan-

        tíssimes, hi ha la proposta d'e- de la Seu Metropolitana de 'I'ar-      Aquesta organitzacló permet enllestlr els treballs 6mb gran rapidesa

        xempció de subhasta per a ins- I ragona, himne eucarístic, pro-
        Ital'lar la calefacció a les escoles I cessó, benedicció i reserva.
        graduades.Com que l'hivern ens     Festa de Totsants. A les 7, .                              6enoueua Lluc Casas

        ha sorpresl Pensaven que aquest    mes de les animes. A les 6 de la    m á Lsaerfaalramda'cEiandJeotaonrnBpoescr ha.de-
        any no n'hi hauria. Per aixó
                            tarda, Vespres de difunts canta-
        no havien pensat en la calefac- des, res de les tres parts del Sant          •••

        ció i cal que la posin tant de 1 Rosari i absolta general pels        Estadística parroquial.              P rofessora de Piano

       . pressa i corrents, així po drá po- difunts, alternada per la clere- Bateig:-Maria Assupta Ripoll
       • sar-la la casa que convirigui.     cia i el poble.            i Guasch: OIga Felipot i Font 1 Rambla de Pi i ]vlarga 11, 27

                            Diada deIs fidels difunts. A Rosa Soler i Bagués.                    ..

        ClAltril» eopia la manxe- les 10, Missa de Requiem canta-               •••

        ta que pubHearem en el da per la capella en sufragi deIs Llegiu el8 BDuncis q U e Obertura, de curs «l i: octubre
        número del d¡a 16 i ens léu difunts de l'Apostolat de l'Ora-         publica A e CIÓ.

        una dedieatoria.            ció. A dos quarts de tres de la

                            tarda, la Rvnd. Comunitat ani-     I-~',,~ .~'. " . _". 1-~~./ '.. :'.. . ~ .
                            ra al cementiri a cantar absoltes
                            per als fidels difunts.          a del~

                                  •••
          Quan L.om es dóna per                                                               ~
i,a 20     al-ludit assenyala eneara
                                                                          VllA
• 0-      ]V\. Dolors B. FElIPmés la seva eulpabiHtat-
                              Dilluns, día 30, a dos quarts   ~erra de eañas                                     En .pocs segons estora a punt la sopa.
e         Novef                de cinc de la tarda, a l'Agrupa-                             de l' Hospital Clíoic de Bar cetona TEX-TON significa: estalvi de temps,
                                                     LLEVADORA                                 esta Ivi de carbó, esta Ivi de treball i
•e         Basílica de Santa Maria.-     ció de Cultura de la Dona, Ca-                              'Malal ties de 1'infancia      estalvi de menjar sense perjudici per
        Demá, festa de Crist Rei, a les    sal de «La Principal» es donara.    Ex-alumne de l'Hospital Clinlc            Laboratori d' analisi       al seu paladar ni per al seu estómac.
SOILJl e                        c1asse de cuina pel cuiner Sr.           de Barcelona.
                                                                                           Vegi co que diu I'eminent Cctedrétic
a UJl1le                        Gregori Bernat.                                                        .Dr. Agell i Agell del Brou en Cubets
                              1>lats: Macarrons amb toma-
 (-                                                                                         TEX - TON preparat a Sant B~i del
        10 del matí Ofici solemne; aca- quet a la grarin i escalopes de
                                                                                           L1obregat:

        bat l'Ofici s'exposara el Santís-   vedella a la marengo.         Ofer eix els se us servels per la         VISITA A VlLAFRANCA els       "El brou en c~bets TEX·TON conté "u na
        siro, visita, acte de co nse gració                          asslst én cia en parts.         Dilluns I Dimecres de 3 a 5 de    proparciá d'extracte de carn majar que
        al Sagrat Cor de J esús,lletanies,         •••                                     la larda I els Divendres a I matí.  ets seus similars, Tan la suma dels seus
        benedicció i reserva. A les 6 de                        CARRER DE LA FONT, 4                                 cornponents aliments fonamentals, com
        la: tarda exposició del Santíssim,     Ens diuen que des que hi          stgon - primera.              Carrer del 14 d'abril, 6 - 1.r  el seu valor nutritiu ES SUPERIOR AL
        rosari, exercicis del mes del Ro-   ha l'escola graduada al co l'Íegi                                               QUE OFEREIXEN ELS ALTRES
        ser, sermó sobre la Reialesa de    de I'Hospital no passa el carro                  I                              BROUS EN CUBETS QUE ES TRO·
        Crist, benedicció i reserva.      de la brossa per aquella carrete-                                               BEN AL MERCAT".
                            ra. L'ordre és molt ben donada.
           F esta de Totsants. Les mis-   Pero no hi havia abans un altre                                                                                                               I
        ses com els diumenges; a les 10    col'Ieái i també hi passava?
                                                                                            (R~bricat; Doctor J. Agell i Agell)
                                                                                                          ,
                                                                                                          •

                                                                                           Es ven a tot arreu a 10 centims

                                                                                                     el cubet

                                                                                           .. • - ":t'. ..., -" ~

        Ofici solemne; a dos quarts de 3          •• •            A. MONTIA-OENTISTA                                   - Es necessl !en aprenenles de
        de la tarda, cant de Vespres, se-                                                                  modisIB.- M. Tarrés, Duc de la
        guidament s'anira. al cementirí      Diumenge arribaren de Ro-              Pelayo, 30-1:. - Barcelona.. - Tel. 15313               Vlclórla, 40.
        a cantar les absoltes de consue-    ma els esposoS Lluís Guasch i
        tud i les encomanades pels fidels;                      A Vilafranca del Peneclea, continua visitant tota els dies de mercat.         - Sloferelx una dona per a ser -
        de retorn, cant de 1'Ofici de di-   Dolors Planes.                 RAMBLA DE NOSTRA DONA, 31 - PRAL.
        funts, res de les tres parts del                                                                   vir en casa panicular. Carrer de
        Rosari,sermó i cant deIs planys.          •••            lJentadures sense paladar.            TrebalZs sistema amerz·cá.      la Pont, 40, primer.

           Diada deIs fidels difunts. Es     Dimecres passat se celebJa.             Extracc't'ons sense dolor.                      ,- Es venen porees I balcons
                            el recés a la Basílica. L'església                                              d'ocacló aban preu , Raó: Ate-
        celebraran misses des de dos      s'ompIí de gom a gom.             Ori.flcacions i empastos de totes classes.                   neo, 5, primer.

        quarts de 6 a les 12. A les 10 0-      Al vespre també es féu per a   Preus economics.      - =-         Consultes gratuitas.         - Sloferelx per a cuidar ma-
                            homes a l'església de Sant Joan,                                               la'ls, dla o nlt o a 101 estar. Ger-
        fici de Requiem. A les 6 de la     que també fou molt concor-       DEMA DIUMENGE, DIA 29                                 trudls Denlc, A.Clavé, 2· 2:_1.a•
        tarda es comen~ara el N ovenari
        d'animes del Purgatorí; a dos     reguda.
        quarts de 7, cant de Vespres per
        la Rvnd. Comunitat i el poble,            •••
         exercicis de la novena, cant deIs
         planys, sermó pel Rvnd. P. Vi-       Diumenge, a la pla~a de
                            braus La Monumental se ce-
                            lebrara. una gran assemblea de
                            propietari~de finques rústiques.

        cents Queralt, C. M. i absolta             •••          TINDRA LLOC LA

    0-   solemne. Cada dia del novenari,      Dema. a les 4- de la tarda , al   AS'semblea de                                     - ES VEN una bOliga de Que-
        durant la missa de les 6 hi hau-                                                                   vlures I Toclnerla a bon preu I
    e    'ra explicació de la Santa Missa    col'legi del Sr. Mencia tindra.     Defensa Agrícola                                   en punl cenrrlc. Raó, impremta.
        i comunió general.           lloc l'acte de la repartició de
eI) C:e'I -                      premis als seus alumnes.                        organitzada per                     - ES VEN casa amb jardí a
                                                     rInstitut Agríeola eatala de Sant Isidre                  I bon preu.Raó a 11lmpremla.
óI             •••              També al mateix dia podra.
    e                        visitar-se l'exposició de treballs   P er insuHdent ea 'bud a del Teatre OHlI1.pia, rade                   - ES LLOGARIEN dues habl·
          El dia 18 draques mes, morí    escolars que estara. exposada     t índra lIoe a l a Pla~a de B r a us MONUMENTAL                     taclons I una sala per a despalx.
                            al p ú b lic fins el d ia 5 del mes
        a Torragona, rebuts els Sants                         La P la~a s'ob rira a les 10 del ma tí.                           Raó a \limpremla del perlódlc.
        Sagraments, el vilafranquí Mos-    vinent.                L'acte co men~ara amb to ta puntu ali tat, A LES ONZE.
                                                                                            - Es desil gen senyo rs a tol eSlar
        sen J osep F eliu, pvre.                •••              Per l a sa l va ció de la pro-                          a punl centrlc. Raó a la Impremta.
          Rebi la seva família el testi-                          pietat, a v u i a mena~ada
                            E,ls esposOS J ose p P ui g i                                                  - C. VIDAL , 'pro porciona 10-
        moni de la nostra condolen~a.                         PROPIETARIS A6RICULTORS acudiu a l'Assemblea                       ferm er es . Car rer de Mlgdla, 11 .

               •••            Concepció Torres h an vist en -               Al local social de l'Institut A. C. de S. 1.            -- Pa lls per a censar a la ca rrele-
                            j oiada la seva ll ar amb el n ai-              (PI8~a de Sant J osep Oriol, 4-) es despat-            ra de T arragona .
          Dema, festa de Crist Rei, a    xement d' una ·formosa filla.
        la parroquia de la Santíssima                                      xaran, fins a darrera hora, invitacions a]s             Raó: Graupera, 11.
        Trínita.t l' Apostolat de l'O ra ci ó    Rebin la nostra en h orabona .               propietaris, per a entrar a l' assemblea.
        d'aquesta parroquia i l'Acci ó
                                  •••

        Catolica de la vil a d edica r a n so- Un BnUDcl a A CCIO se m-

        lemnes cultes al S agrat Cor de         pre é8 ef'c8~.

        Jesús. A les 8, M is sa de com u-          •••
        nió general amb platica prepa-
        ratoria i cants eucarístics. A les     Dema estaran de torn els es-
        10,Ofici solemn e cantat per la    tancs de la Pla~a de la Consti-
        capella de música parroquial.     tució, Rambla de Pi i Margall i

          cabat . l'O fici , exposició del  Prat de la Riba.
   1   2   3   4