Page 2 -
P. 2

rCClO - 2                                           ,

                                                                                     Retalls                   querra va semblant un joc de       d eb a t:

el ca d el t ext de Sant Climent                  Esp O r t i ves              vtt«. Bastida, Doménech, Via 1;               ¡:::¡ una nota lIiurada a la         cartes- •••               qu a rl
d'Alexa n drio, adjudicat a l'apo-                                      Guasch, Via Il, [osep, Gasu lla               .1-::> prensa el Partit N acíonalis-
Iogista d el segle TI, quan en rea-                 C am pio nal de Segona Calegoria                                                          Es diu que En Co mpa n y s el        .,
litat és més prop i d e S an t Joan                         Preferenl        vna«,i Bernal.                       ta Republica d'Esquerra, (grup
Crisosto m . Que el text , no es                                         Mollet: Taboada;                    de L'Opinió) considera que cap        dia de la República va dir a-      SesSI(
                                  El Vilafranca guanyá dificilmenl     Sánchez; [ordi, Salanguera,Pei-               parrit que es digui demócrata
                                ..1    el Mollel al noslre camp       ró; Sans, Canet, Treviño, Mota               no pot aliar-se amp 1'Esquerra        questes paraules: «Com voleu        Al
                                                       i SÍmó.                           Republicana de Catalunya. Es
pot adjud ica r a Climent d'Ale-                  Demá al Vilafranca. Ii correspon                                   giren mals vents; avisem el S r.       que vs gi bé la ciutat a mans      una s
xandria és claríssim. P a rla de                    jugar al camp del Ripollel        Si el Vilafranca no procura               Armendares perque sigui a
e Izes d'or, sent a ix í que en a -                                      arreglar la davantera a base de               temps d'orien t a r- se.           d'una nul'litat com I' Aiguader?     que
quella e poca so ls s' u tilitzaven                 Pr-óxirne me nt es comen~a rA el     dos interiors que construeixin                                                          rencí
ca lzes de vid re i de fus ta. Vers                 Cam piona l Individual d'l!scaca     joc no farem sinó el ridicol.                     • ••                 1 pensar que aquest feia ser-
al final d e la vida de Climent, el                                                                                          vir la cedula del D r. X.!        na, el
                                                              •••                        A Vilafranca encara no h em                            tíssi n:
P pa U rba 1 n u to ri tz á l'ús deIs                                                                   vist els es camo ts un iformats            ESTISOREs.           xem p.
                                                                                     fent una parada a la Rambla.                             tal'l a
e lzes d'argent, i encara a questa                 de Vilafranca               Demé, el nostre club Ji cor-                Sobretot ens plaur ía ve u re el       Diada de T o t s Sants          gIad
costum no fou vigent a l'esglé-                                                                      Llorencet fent de «g enera l bum-        a les 5 de la tarda         ha so
 ia orie n ta l que usá els ca lzes                                     r espoti j ugar a Ripoll amb l'e-              bum», pui x seg o ns es r ernoreja                          anY
de idre Iins al te m ps de C o n s-                                                                    és el ca p l oc a l d 'aquesta orga-       CaSlanuada Familiar
                                  L'encon tre que tingue lloc el quip titula r.                             rn•tz a cr.o; rí eí•xt•sta.                              no hf
t nt í .                              passat diamenge al nostre         Es tal vegada el camp més                                        organitzada pel gru p local de la
                                                                                       Ens plau indicar a en 110-         F ederacíó de J oves Cristians     eiói
    L ' u s de ls cuhes d' or, i enea-              camp, entre el Mollet i el Vila - difícil per la desmes urada in-                                                de Cataltmya        press
r' a O ccid ent, n o el trob em fin s                                                                   rens que en una botiga de la Pa-                           sar-l
                                  f ranca, finÍ amb el resultat de fluencia del públic i ten int en                   reIlada h i ha camises verdes a       Aquesta Junta te el gust d'In-
a m irja ns d el sig le V, dos cen ts                                                                   molt bon preu.                                    t a,
                                  28 1 favora ble al nostre eq uipo compte les act uacion s del nostre                                        vitar a tots els simpatitzants i
 ny desp rés de la rn o rt d e C li,                                                                         •••               llurs famílies a passar una ale-     nU
men t (185-254). A m és és ínso lit                 E l partit tingué slguns m o- equip, descohesiona t per un se -                                          gre vesprada, acompanyats de
pa rl a r de la corr upc ió i in a ct i-                                                                   Retallem de L'«Opinió» de                             una
vi ta t de la clereciu e n un seg !e                men ts d e [oc mogut q ue el públic gu it de cenvis de j ugado rs que                 dimecres: «El feixisme de l'Es-            panellets i vi rancio
e n q ue l' Esg lésia enea ca n o ha-                                                                   querra, en marxa. Una, banda         Els tiquets podran recoIlir-se a       (J
v i sor ti t de la catnco m ba ¡lme-                seg ui am b veritable interé s, m és aviat ens perju dica, fa que                   d'escamots d'Estat Catala assal-       les cases següents:.Torres, Gui-
n C d per vio le n tes perse cu -                                                                     ta ahir la impremta N.A.G.S.A.                            arl
                                  pero, en general fo u a"01rit i no ens poguem sentir gaire op-                    pistola en ma,destruí algun ma-       -mera, 1 i Feliu, Guimera, 27.
clDn s.                                                                                  terial i s'emporta una part de                              ,
                                  d'una técnica pobríssima.         timistes.                                                 Municipals
  1 d eixant d., banda aquesta                                                                     l'edició del Be Negre». 1 a con-                           mes
                                    El primer gol vilaf ran quÍ fou         •••                                                Sessió del divendres dia 20
f Ita J 'honra desa period ística                  marcat per Ramon, als 15 mi-                                     tinuació copiem un fragment
que palpem en a qu es t cas con-                  nuts de joc, en ex ecutar un pe-     Resultat deIs partits jugats                del discurs de Miquel Badia, cap       e ORRESPONE.MT a la
cret i que inform a aquesta ca m -                 nal am b que fou sancionat el                                     deIs escamots de 1'Estat Catala           de primera convocatoria
p nya de 1'«A b ril » tenim d'in-                  Mollet per ha ver tocat la pilotd     Jiumenge passat:                 2-1    a l'Estadi, «la nostra organit-       del dia 18, la presideix el Sr.
sis tir en u n altre punt que la-                  amb les mans, Vi lal ta, en un        Vilafranca -Mollet                   zacíó no mou un peu ni un brae        Balager, assistint-hi els regidors
m ente m de d ebó. Ens sorpren                   monent de perillo El segon fou        Manresa-Ripollet               2-0    que no ho mani un cabdill, un        Bricoller, Armendares, Guitart,
qu e un setmana ri que té per re-                  aconseguit per Josep en rematar        Iluro- Tarrega                     capdill que no es altre que el        Albertí, Mestrei, Guasch, Tor-
ductor u n m inyó que ha cursat                                          Terrassa -Sant Cugat             4-0    nostre president Francesc Ma-        ner i Ventura.
 s tud is supe ri o rs i que creiem de                                                                  cia.»
faTI; ccited s'e m b rn n qu i en a-                                                              7-0                            Resta aprovada l'acta ' de la
que tes qüestion s que compro-                                                                             •••
meten tan se r iosa men t la seva                  una passada de Bernal.                 • .J •               .                           sessió de la setmana passada.
honocabilita t. EIl prou sap la                     L (J primera part acaba amb                                      Es rumoreja que si els re-          Es Ilegeixen unes altes al
forc a que l' ambi ent té sobre els                                      Partits que corresponen ¡u-                 dactors d'«Abril» tornen a ata-
f ets historics i el perillós que és                el resultat de 2 a o.                                         car Mussolini o Hitler seran         padró de velns, i el balane de les
una cita des pla ca d a del text to-                                     gar-se dema:                        expulsats de 1'Esquerra.           operacions de tresoreria fins el
tal i de l'am b ie n t en qu e fou es-                 La segona part fou de domi-                                                          30 de setembre.
crito . Eo: u n f et innegable que                 ni del Mollet; a més d'aconse-      Terrassa-Mollet                             •••                                     B
l'organització eclesiastica s'ha                  guir un gol, per mediació de       Ripollet- Vilafranca                                             S'autoritza a En Joan Es-
                                  Mota, féu que ascos s'hagués                                       Segons En Duch,el periodis-       clasans i Mila per a usar en les
 ist en mo ltes e poqu es, trasbal-                d'emprar a fons.             Tarrega-Manresa                                             seves marques l'escut de la vila     Dem
s da per innltca cio n s humanes                                                                     ta que ha fet venir l'Armenda-        mitjaneant el pagament de 250
que l'hon desfigu rada una mica.                    Anotarem dos trets de Mo-       Sant Cugat-Iluro                                             pessetes anuals.             10 dE
La cort pon tifi ci a,cen t re del món               ta que no entraren de mirac1e.                                    res a fer la informació sobre
00 afiueixen tots els corrents                                              •••                       1'Hospital, a aquest hi havia          La comissió de cementiris      batl
filo on i art ís tis, i agitada                                                                      setze germanes dedicad es a en-       presenta a 1'aprovació del con-
per mil em bo li cs diploma-                                         CAMPIONAT DE                        senyament i sis per atendre                              Siro,
tics, fou sovin t influenciada per                                                                    1'Hospital: total «vint-i-si6»        sistori un nou reglament, que
                                  Del Vilatranca es destacaren             CATALUNYA                                                               al Sf
                                                                                       S'explica: li varen treure els      és 1'anterior amb alguns adita-
                                  ascos, que fou el millor jugador         Pri mera Ca tegoria                 comptes el Garballador i el Bri-       ments que el posen a to amb les     bene
                                                                                     collé.                    tendencies de moda. Per tal de
                                  del camp, i a estones Domenec. I           Puntuació                                           puguin estudiar-lo els regidors     la: tac
                                  Del Mollet els millors foren                                            •••
                                                                                                            s'acorda que quedi 8 dies sobre     rosa
                                  Mota, sempre perillós, i Jordí. Equip~ J. G. E. P. F. C. P.                        No és ben estrany que la
                                                                                     sombra d'un metge sigui un          la taula.                se r,. !
                                    Els equips s' arrengleraren      Sabadell 12 10  1 1 3 1 15 21               lleó? Un lleó mansoi acostumat          S'acorda, ja que el Sr. Jaume    C~
                                  com segueix:               Barcel ona 12 8                       a tractar amb gallines.                                  ns
                                                       Espan)'ol 12 8  2 2 33 17 18                                      Llopart hi esta conforme, co-
                                    Vilafranca: ascos; Ramon,       Júpiter I 2 5  1 3 36 21 17                      •••               menear les obres de rectificació     ses e
                                                                                                            del carrer del Dos de Maig (en-
                                                                1 6 24 23 1I                  En Dencas ha amenaeat el                             Ofie
                                                                                     Parlament amb la publicació         cara no li han canviat el nom;      de ls
                                  naixement.                Girona 12 4 2 6 14 19 10                  d' u nes cartes comprometedo:¡:es                           guid
                                                       Granollers 12 4 2 6 22 3 ( 10                r eferents a 1'h ospi ta l vilafran-     com que no es el de cap sant!) i     a ca
                                    1 si tenim en compte l'am-      Badal ona 12 2 1 9 15 28 5                                        pagar al Sr. Llopart 1516 ptes.     tud 1
                                                                                     quÍo A E n Fr eix ed es li varen dir                         de r
                                  bient historic del gran cisme       Palafrugell12 O 4 8 10 30 4                                         El BatIle regracia a tots els    funt
                                                                                     els es querrans vilafranquins que                           Ros
l'epoca i fo u esc en a r i de fets per d'Occident són perfectament ex-                           •••                                            que s'han interessat per la so-
                                                                                     li retreurien una carta. T ambé       lució de la vaga del ram de         1
cert poc c::li fica n ts. Aixo és ex-                plicables les severes censures de     Segona Categoria Preferent                                        construcció, i especialment a
plicnble q u e s o r p re n g u i                  Santa Catarina i Santa Brígida,            Grup B.                    es va dir qu e t reu r i en una ca rta    l'Unió Gremial que tan encer-      celeJ
ü l'home se ns e estudis que                    dones que suscita Déu per 0-                                     d'En F abregues... Aixo de l'es-       tadament ha intervingut en a-      qua
l er un sofism e creura que a-                   rientar a la cort pontificia mas-           Puntuació                                          questa qüestió.             fici
                                                                                     les societats participat s seguin t-                         tard
quest detectes són inherents a sa distreta amb les coses del Equips 1. G. E. P. F. C. P.                                         un rigurós ordre.                El senyor Mestres diu que      d'a
                                                                                                                                qua
l'institucib eclesiastica ,pero d'al-                món. Les paraules d'aquests        Terrasa  5 5 o o 17 o 17                   Per ara les entitats inscrítes      cal reconeixer l'encert del batlle    la ~
tr man ca els d eu judicar l'ho-                  sants demostren la profunda vi-      Manresa                           son nou;Casal de «La Principal»                            exeI
me culte que tot lamentant a-                    talitat de 1'Església i la ma sol-    lIu ro   53                184 7      Centre Agrícola, Ateneu Obrer        en els tramits que han condult a     pla
ti ue te m iseries, considerara                   lícita de la providencia vetllan t    Ripollet                                                 la solució del conflicte.        cen
                                                             5 3 1 1 11 3 7                  Centre d'Esquerres, Continen~                             sole
                                                             5 3 o 2 ro 5 6                                          En Guitart, demana "que el      dur
                                                                                     tal, Casino Unió, Centre Radi-        dia del tr a sIl a t deIs restos d'En  ora e
que ón filles d e l'ambient on damunt d'ella. Si al redactor de                        Mollet   52o 3í 64                    cal iCor del Penedes. Probable-       B las co I b añez (no sabem si el
                                                                                                            dia de sortida o d'arrib a da),s'en -  1 co
Ie de enrotllen. M és que la im- J 1'«Abril» li falten cites, que es-                     Vilafranca 5   1 3 4 13 3                 ment també hi prendran part         vil u n telegram a d 'a d h esi ó (!) i
                                                                                                            a l'ensems enviar el banded
m or li tat d.:' les perso n es t enim pi goli en les ob res de Sant Vi-                   Sant Cugat 5   1 3 4 15 3                 eElXFC.UTCS..loVniis/taaf.ranca i el Centre que d eman 'a l'Aj u ntament de
                                                                                                            Valencia . Naturalment, que
lle 01 sid e ra r la ba ixesa del cen e Fener, Sa vonarola, Sant                       Tarrega 5 o o 5 2 17 o                                          com sempre que proposa alguna
                                                                                                            Cosa En Guitart, cal aprovar-
ni \" 11 moral que la fe u puss ible. Bernard de Sena on trabaría                                                                           ho, i així es fa, encara qu e sense
                                                                                                            coml.SS.lOnar cap regid or per a-
1 '. t 1\ comple,'a la co m posició ma t erial a b undan tíssim.                                             ESCACS                            nar a Valencia.

el l' 1 m bien t historic i té ta n ta               A ques tes consideracions ex-                                                             1 ja cansat el consistori deb

fr' Lre 1 vida deIs homes,                     cessivament llargues i qu e p ot -    D imarts passat tÍngue lloc'
    ," plica airebé tates les                  ser donen massa importancia a
                                  u n fet tant insigoificant i fre-     a la Societat aL a Principa1»,
p in de la historia . Era m a s-                  qüent com és que l'«Abril» sa-
" f rta l'cmpenta de l re naixe-                  crifiqui la seva honorabilitat p e-    u na reunió de de legats de les
                                  riodística, són dictades amb una
m nt i el en t de paganisme                     bona fe que segurament els re-      penyes d'Escacs i després d'a-
 tU • rei o per Italia eren mas-                  dactors del setmanan esquerra
                                  no estimaran. Ells prou com-       provar el reglarnen t del próxim                                                         a1
   " h ID n t . i con iderem ai-                 prenen 1'abast d'aquestes coses i
                                  la i.nportancia d'aquests textos,     «Ca m pionat I n dividual d'Escacs                                                        Sa ~
. " n plet ment e,'plicable                     pero els seus llegidors, gent ig-
                                                       . .dz.neSCVritlpaCilrOa, npce8r'DQsu' ae,c orda obrir la                                            se D!
I dit d 1 P pa Adria VI, que                    norant en aquestes matenes, fa-                               in pen-
                                                                             pugu                                                 mo
r tr 1 l' bri l ' de la setmana                   cilment fascinats amb la cruesa
                                  de les paraules i 1'a u t o ri ta t deIs dre part t otes les entitats vila-                                                        la
n,.",sHd . L' u ter flamenc que                   autors es f ormaran conceptes
      1 eu apost·\!ica des-                  equivoca ts s obre la cl ereci a ca-   franquines que ho desitgin les                                                          T ri!
      l' un Medici polit,
                                  tolica. 1 embrar la calúmnia a      quals hauran d'enviar un dele-                                                          d'a
 "tut 1 pa iO Tl a t per les cor-                                                                                                               Ca
r n r nai," nti te , ven ia a Ro -                 gratcient é u n 81.' t in n ob le i    gat a la reunió que tindra lloc                                                          lem
                                  molt repugnant.
ID mb r n pI n de reforma                                           dimarts vinent-dia en que es                                                           JI.' '
l r ro r t per 1'a m b ien t vi-                                    ARC
 i t ~ 1 iutat etern moria al                                         tancara la inscripció-a les 10                                                          nió
                                                                                                                                rat
  p un n.' dia t del poble de                                        del vespre, a la mateixa entitat.                                                         10,
  m , ue v ia en l'auster pon-                                                                                                                Ca
                                                       Els equips han d'esser com-
ti e.' un n m ic decidit del re-
                                                       postos d'un o dos jugaJors. To-

                                                       tes les partides corresponents a

                                                       una data es jugaran alh ora i

                                                       en un mateix 1l0c.Els encontres

                                                       se celebraran a tots els loc als de
   1   2   3   4