Page 1 -
P. 1

, ~Is Jies 11. U. 1] i 14 se celeLraran

                                                                                     a la noslra vila les

                                                                          Firet i letlet Je m81•fJ

                                                                             L'any passa' asso)¡ren un exil esclalanl.
                                                                              Aquesl any promelen ésser superaJes.

        .-       .-   "   .' " .. ~'                        '. . . .~ . '". .   '.        .u ~ #'     - ,., l ~'    •              •
                                                                         _ ~, . . .
ANY XXV         .     ••   . . ' ...                        • .. l ' -     •   • •• , "

                       VILAFRANCA DEL PENEDÉS 6 DE MAI G DE 1933.

                                                                         . .......".( . ,
Un cartell que en fa Crisi de                                                                  ", .. , . :         .

nnecessari UI\.., altre.                                             cultura           Vilalranquí..J

                                                  EL que tingui paciencia de          la els soci Je la [~operaliva J'~leclricilal!
                                                  llegir tots els setmanaris de
N car tell proíusament escarnpat per les cantona-                                                 No e~peris a ésser el Jarrerl
                                                  Vilafranca bi trobarñ a mancar
                                                 ,

' des i pels Ilocs d'afluéncia de públic ens ha sugge- articles que denotin una cultu-                               Apro"a la 'ra Je máig: passa per l'slanJ           la

        rit una colla d-e constderac tons que no volem dei- ra. viledrenquine viva i esperan-                     f.

                                                   cedore. La politiquete local i     tira i les-le socio

xar d'exposar. L'esrnentat cartell no propaga cap tendencia les polémiques de partit, mol-                             Alla poJriu veure l'exil Jels que ens Lan preceJil:

política ni cap film de darrera hora. Es, simplement, un car- tes vege d es senzillament per-                         Valls. ~anl ~aJurní ' i Deus. que [a lenen les seves [00-

téll comercial. Poques ltetres: les necessáries perqué hom \ sonels.emplenen les planes dels                         peralives en marxa.

                                               nostres hebdomederis que ca-

l s llegeixi sense aturar-se, sense voler. Diu: -Qui beu cer- da dia tenen un to més

'lesa, viu cent anys-.                                       vulgar. Fa uns an ys que una

   N o'ens írrteressa aquesta afirmació exagerada. No ens                     ven tede de cultura intenta des-
iríteressa tampoc el cartel1 en sí. Pero les conseqüencíes
                                                  vetllar a la vila sempre .dorm i-     Del        carm,      Expositors de la
que pot tenir aquesta aciencada propaganda a Iavor de la                      da en el recer de les voltes. Ex-
cervesa, és una cosa seriosa, és un fet que hauria de fer re-                    posició d'Art retrospectiu i mo-                          Fira de. Maig

reflexionar a més de quatre que segurament han mirat amb                      dern, Escola d'Art, Quaderns
posat indiferent I'esmentada profusió de cartells.
                                                  mensuals d'ACCIO, Gasela de          RL'audAcia i l-ambició
   Evidentm ént, el consum de cervesa augmenta conside-
                                                  Vilafranca, i també Helix.., fe-                        E L A C I Ó de les cases corn-
rablement, ádhuc en palsos ernlnentment vinícoles com el                      ren augurar esperances i obli-                         ereíals i industrials que

riostre. 1 aquest fet no es produeix per ra ó d'unes suposa-                    garen a vibrar per uns moments L'audacia i I'embici á valen prendant part a l'Exposieíó de
des qualitats terapeutique s de l'esrne nta da br guca , su.ó per                  els .més ensopits de 'l a vile. La
culpa d'una pérdua de posicions del vi, causades principal-                                            per a fer-se amos del poder, Maquinaria i productes Agríco-
                                                  tramuntana passa i ens hem més són coses inútils per a a- les i el número dels stand s que
ment per una mena de deixadesa collectiva deIs que nego-                      quedet amb les mans buides. guantar-s'bi, sinó és que em- ocuparan en les properes fires:
                                                  L 'efervescencia política d'avui penyen a caure de l'esmentat
cien amb aquest darrer producte.                                  ba distret els tiostres investiga- sense glória ni honor,            De Vilafranca:

  Temps entera diguérem des d'aquest mateix Il oc que la                     dors que no es recorden ja del        Ab! si tothom ho compren-: Vidua de J : Guitart        11

producció i el comer<; de vi es mouen engavanyats dintre                      projecte d'estudis penedesencs gués el que die ...              Francesc Rovira Fontana l 4
uries normes rutinaries que,a la curta o a la llarga, seran la
ruTna o bé la mort d'una part importantíssima de les cases                     que bavia fet amb tant d'entu-        Pocs foren els que s'errisca- Antoni Galtés,          5
actualment tractants en vins. No pot passa r altrame:1t. Men-
tre els fab r i cants de cervesa s'ajunten eventualment per                     sia~me. Uns creuen que amb la rien, menats per un afany d'ex- R. A. D, A .                  13,15 17
exercir una f orta acció de propaganda de lIur producte, els
viticultors es barallen per qtiestions materials, en més d'un                    publicació del lJibre d'En Mas, bibició vanitosa sovint, a voler- ' Granja Avíc.o la del Pe edes,19
cas artificioses , i els vinaters es disposen cada dia a esven-                   Vilafranca ba liquidat ja la seva se revestir de funcions que no J oan Albareda,               29 J 30
trar-se comercialment els uns als allres, a desgrat de lIurs
organismes de defensa col' lectiva.                                 bístoria i no queda res per fer. els escauen, negligint una pre- J aume Figueres,              23 j 25

   1 mentre els cervesers imposen Ilur producte fins a I'ex-                   Ben al revés. El llibre d'En paració acurada necessaria, car J oan Hill,                   14
trem que als restaurants ja gairebé no es veu ningú que be-
glli vi, els vinafers l per inercia, per ga.:;iverja o simplement                  Mas com la conferencia del Sr. se n'adonarien que el governa- Pere Soler Mestre,               37 i 38
per d efecte d'organització, negligeixen el mercat interior
i1'lusionats per la tradició estroncada de les grans expedi-                    Estalella en la primera Expo- menl de les multituds, que ells F .rancesc Via,                28
cions d'exportació. Res no denota aquesta negligencia com
el no veure al costat deIs cartells que canten en pocs mots                     sició d'Art del Penedes, tenen creuen de meciJ.nica senzil1a, té J oan Colet,                28
les excel'lencies de fa cervesa, un altre cartel1 elegant i es-
caient que aconselli de beure vi. El d ia que produclors i                     com a merit més efica{:, l' asse- un fluix i refluix,-en les na- Ramon Tomas                 21
comerciants de vi s'adonin de la necessitat que tenen els
primers d'elaborar-Io racionalment, amb mires a una millor                     nyalar les exlenses llacunes dels cions orfenes d'educació políti- Sindicat Exportadors Vins M 35
qualitat general, i els segon s de la conveniencia d'empren-                    nostres estudis, per veure si els , ca, o que posseeixen d'aquesta, Josep Anguela Porta           39
dre una acci ó conjunta de propaga nda per tal d' elevar el vi
a la categoría d' article de primera Jlecessitat, en s sembJara                   joves s'animen a emplenar-les,      per culpa de,ls que han estat o  Stat, Enolügica del Penedes, 3
                                                  Lamentem vivamen t aquest pau-      són llurs dirigents, un concepte
                                                                                         Lluís Feliu,          16,18 i 20

                                                  perisme cultural vila!ranquí i ~efinat de malícia, -que si amb Francesc ,O lí ver es             2

                                                  no veiem enlloc qui ens tregui el primer coNoca molls bomes J osep Romeu Pascnal               1

                                                  d'aquest compromís. Els que en llocs de bella preeminencia, J osep Martí Bertran 24 i 26
                                                  estimen les nostres coses ban amb el ~eg on els porta adhuc a Pere Martí i Comp.               22

                                                  emigrat a la ciutat on tro- arrossegar-los, qui-sap-1es vega- Josep Huguet                  10 i 12

                                                  baran un esca]f m ás a proposit des, oblidades per comp1et que        Tallers Narbona         6
                                                  per desen volupar les seves e_o els malei'ts s_uara eren els que       Cooperativa Electrica,
                                                                                                         44

                                                  n ergies; els joves de la l.·ila pre-   abans victorejaven amb entu-    Ofieínes informa ció Ajunt. 27
                                                  iereixen matar les bores pe1       si~sme fo11.
                                                                                         Riegos y Fuerzas Ebro S. A. 27

                                                  deambulatori de les voltes en                N OlA DE GURRI   De Brafim:
                                                  comptes de es m en ar arxius i
                                                                                         J. Balsells           31,32 i 33

                                                  anar a cercar fossils.                             D 'Igualada:
                                                    El Centre E xcursionista Vi-
                                                                                                Felip Verdes   36
                                                  lafranquí alimenta temps en-       l'embient vi lafran quí, i esmer-
                                                  rera molts bons proposits que
                                                  feien esper ar !ruitoses r eal i ta t s; {:aren les se ves acti"itats fora   De Barcelona:
                                                  el Casal fa esfor{:os s u prem s
                                                  p er desvetllar e nergies j ovení-    de Vi1a franca .          I Antoni Gras          7
                                                  vo1es, pero als n ost r es jo venet s
                                                  n o els i nquieteu la seva vi da       Ens podem ep.orgullir d'ba ver ' Consto Mecan. Rex, S. A. 9
                                                                       don at a Catalunya bons ca ps de . Laboratori 1. A. P . I.
                                                                                                         40

                                                                       brot , pero la nostra soca de s- V icent s V ila CIosa,      bis 27

                                                                       prés d'aques tes an yades prolí- Salvador Roure          44

                                                  monoton a i reposada; els fa por fiq ues b a quedat ben se ca. 1 és       D e Moja:

que s' ha ope rat un prodi gi. En el mom ent d'apareixe r en-                    l'entusiasme perque com porta una llastim a, puix el t empera-        Caves H ill           8
ganxat a le s n ost res canton ades el primer cartell de propa -                  esfor {: i sa cr ificio Seria iniust ment vi1afranquÍ ben aprofitat
gan da a favo r del vi , - no pas a favo r d' un vi det erminat -                  atribuir a l a generac.:iÓ jove ac- d onaria excel' lents fru its, oi      De Sto J oan Despí:     41
~ns semb lara que come n<;ara la més efica <; real it ~ 2 ció per a                 tu al acj uest temperament apiltic: més en una vila que per les se-
                                                  és de tradició vilafranquina. ves condicions geografiques po-        J oan Vallverdú,
aconsegui r 11 estab il itzac ió de la rique sa del Penedes i de                  Em tirareu en cara els quatre dria ésser un bon centre d'estu-
                                                                                           De Girona:
les demés comarques v inícoles de la nostra terra.                         bornes il'lustres, bonra de la ilis comarcals.
                                                                                         Tomas Soler i Comp. S. C. 42
                                                  vila. Eoren unoS solitaris díns l-
                                                                                           D e Madrid:
                                                                                         Guillermo Cotti.
   1   2   3   4