Page 1 -
P. 1

La demolició dels senyaIs
                                                                   I r eligiosos a I e s escoles,

                                                                 m'ha sembIat un seny aI de

                                                                        caIíguIesca tirania.

.. • CA STEL AR

ANY xxv           VILAFRANCA DEL PENEDÉS 29 D'ABRI~ DE 1933,.                                                                                                                                                           NUM.1 262

EIs catalans                                                                                                                     propietar i eugtnen ti eq uest i                            A ssocia ció Catolica
                                                                                                                           conseqiientment la con tribució.

                                                                                                                             En eixo és més [ uet el cat ala

       ten.im     Patró?                                                                                                          que p ropos a co m a va lo r de la                                       DiUmenge 30 d'abril de'1933
                                                                                                                           ter r s en e ls comptes de conreu,
                                                                                                                           el 4 per cent del valor en ven da                                        A dOS QUarlS de5dela tarda
                                                                                                                           d'equest«.

         A festa de Sant [or di d'enguaD)' ha causat en nosal-                                                                                          Coincidents t ot s dos a r eco-                           SELECTE . CONCERT
         tres, cetolics cetsle nistee, un punyeat desencis . No                                                                                       né ixer que la par t de fruits que
         podem dissimular I'ern erguese produida per la indi-                                                                                                                                    a BENEFICI del rceixit VIOLINISTA
ferencia amb que ha t renscorregut la festa Nacional Catalana'                                                                                            correspon a propietari i cultiva-
Sense voler, hem evocar el dilunt dictado?' i els seus setél'lits que ti                                                                                                                                      JOSEP SAUMELL· ,                          I •
abb el seu furiós desencert-única cosa que possei'en-feien la pro-                                                                                          dor ha d'ésser proporcional a les !
                                                                                                                                                                       Pianista conductor: JOSEP M.a ESCARRA
                                                                                                                          I aportacions de cada ú, la l1ei I
                                                                                                                                                                       executant el seg ü en t programa:
paganda més efectiva que p~gui idear-se en pro de la solemnitat                                                                                            espanyo]« no admet que ni l'a-
de la festa cabdal catalan&. Enemics irreductibles eleshores, ara                                                                                                                                       PRIN\.ERA P AU.T
                                                                                                                           m o ni e l pegés cobrin m enys de
i empre de tot estat de [orca, hem sentit per uns moments la nos-                                                                                                                                       ADEU A L'ALH AMBRA. . . Monasterio
                                                                                                                           la terc era per t dels fruit s: a Ca-
talgia de la seva desaparició,                                                                                                            t aluny«, amb p ac tes al quert,                            CANCO D'AMOR 1 DE G U E R R A  Ma r tínez V a Ils'
  Aquella viva rojor dels clevells de Sant [ordi erigits damunt                                                                                                                                                             Danbé
                                                                                                                                                                      \ CANTABIL 1 BOLERO              Sami é
e pit delicat de les nostres donzel1es .... aquella cinta barrada tant
g llardament exhibida .... equell esclet maí cotititigu t d'entl..siá~­                                                                                        quiat i sise, en s sembla un a cosa I                          L'E XILXT . .
me popular... aquella desfilada cívica pel Palau de la Generalitat.:
                                                                                                                           estranya aue en u na l1ei feta                             EL TROVADOR (fanta sia)             Verdi

                                                                                                                           pels socialistes es proposi la                             S E <iO N A PA R T
                                                                                                                           pnrticiá al tere com a solució
                                                                                                                           l l i b e r aJ .                                    FANTASIA I BALLET        . . Bério t

                                                                                                                             La llei present'ad« a les Corts                           EL CU-CUT .           Danquin-Manen
                                                                                                                           esperiyole s, aie voreix la inter-
                                                                                                                                                                       LO HENGRI N .                  W 3gn er
                                                                                                                           venció del propiet ari e n l'e xplo-
                                                                                                                                                                       S ERE N A T A .                 Toselli
                                                                                                                           tació de l a terra, cestigetü l'a b-
                                                                                                                                                                       JOTA A R A G O N E S A             Sarasa te

no eren res més, ai l'asl... que el fruit bord d'un p et riot is me fals,                                                                                       sen t ism e, a base de perm etre la                           El «Reb ro t A r tí stic Vila fran ca » posara en esc ena I'o b r a de
exclusivament protestateri i per tant á'una eficacia negativa. Des_                                                                                          rebeixu de r enda en el ces d'ar-
                                                                                                                                                                                 . N' ANTONI SALTIVERI
enganY!HS constatem ara co que illusionets no véiem alesbores.                                                                                            rendam ent en m etill'lic i en el de
                                                                                                                           no aportar el propietari més                                  L'ÚLTIM ANGLÉS
  Qui és el culpable d'aquest refredament de la fervor pet riotice                                                                                         que la terra, que essimile a l'e, r-
deIs catelens?                                                                                                                    rendament.              fer canvraz de mans la propie-                          La Biblioteca de la
                                                                                                                                              t at, El que si con,stitueix una
   No ho sera, certament, cap de les nos tres institucions patrio-                                                                                          uAl projecte catala,tant fa la    monstruositat és donar a una                           Caixa de Pension s
                                                                                                                                              llei d'equeste .mena efectes re-
tiques-s-esmentem-ne elguties: Palestra, Associació Protectora de                                                                                           intervenció del propietari: l'únic  t roect ius: la· llei espetiyo]« s' a-                      FEIA temps que sospira vern
l'Ensenyan~a Catalana, Institut d'Estudis Catalans, Fundació                                                                                             que li interessa és que els con-   plica ra , i es natural, als con-                            per una biblioteca pú b lica
B(!rnat Metge, Cultura de la Dona,-les quels, despr oveides de                                                                                            tractes siguiii de du r acíó índe-·  tractes que es concertin despr es                         a Vilafranca. N'haveím s~n tit
                                                                                                                           finida , si aixi ho v ol el p ages,  de promulgada l a l1ei.                              pregonament la necessitat i la-
tot suport oficial, duen a cap una intensíssima tasca d'expansió                                                                                           la de s aparició de la parceria i                                            mentavem que els ajuntam~ nts

catalanista.                                                                                                                     l a rabassa, formes consíderades

  Tampoc sera culpable d'aquest esbravament el nostre Estatut,                                                                                           fins avui com un model de con-                             fun t ament amb el projecte no es preocupessin d' eSmen a r
                                                                                                                           tracte d'explotació ag rí col a, i
tant blasmat i menystingut per un bon sector de catalans desco-                                                                                            an ar de cop a que el pa ges pu-   de /lei reguladora deIs contrac- aquesta falla de la vida cultural
                                                                                                                           gui quedar- se amb la terra que
neixedors, sens dubte de la histeria de la nostra terra. L'Estatut,                                                                                          treballa, a.ixo sí, pa g all t-la al tes de con reu, ha estat presentE1t vilafranquina.
                                                                                                                           preu corrent, quan faci vint
llei ionamenta1 de la Catalunya autonoma, clou un període                                                                                                                  al Par/ament Catala un altre                           Un dia uns pale te s plantaren
Uarguíssim i trist de la nostra historia: la dominació es-

panyola durant dos cents anys; proclama ben alt el fet di_ an ys que la treb alli, amb e fecte                                                                                               projecte per a resoldre tot el el campament a l'ed ifici d e la.

ferencial de la nostra nacionalitat i posa una fita gloriosa a                                                                                            p er les que ara ja els faci.     pendeni a conseqüencia del C aixa de Pensions.-Fa n una
l'ardua labor de redre~ament patriotic comen~ada per 1'Aribau                                                                                               En la llei es p assa per da-
i no interrompuda de cent anys fins ara 1833-1933.                                                                                                                     conOicte del camp,i donant nor- biblioteca-ens digué a cau d'o-
                                                                                                                           munt del Reglament i aranzels
  No, senyors catalans descontents; no és 1'Estatut el culpable                                                                                           notaríals, i es declaren sense    mes a regir fins a fi d'any.                           rella un amic.
de les malvestats de casa nostra. Precisament ell sera l'antídot de-                                                                                         efecte les disposicíons ·de I'Est at
                                                                                                                           Espanyol en aquesta materia                               Prescríu el retorn deIs fruits E n ca r a no fa un a ny, s'i-

                                                                                                                                              que índegudament s'emporta- nau gura la Biblio teca, er a el d ia

finitiu de totes elles. Els vertaders culpables són, diguem-ho sense agraria.                                                                                                        ren els p agesos, impedint, pero, 26 de jun y; els prim ers d ies hi

euiemismes, els governants de Catalunya que de dos anys en~a tant                                                                                           La reformd agra.ria, í conse-     tota acció del p ropietari per h agué una animacié extraorcli-
                                                                                                                                              aquest fet , si no és ~en'zi/la m e n t n En i a, tot Vila f ran ca 1l0a. la

bé ens desgovernen. Ho és principalment aquest símbol agosarat                                                                                            qüentment les lleis que en aque-   la demanda de ·retoro ; una me- ma gnifica gen e r osi t8 t de la
-Macia-que s'erigia un día propugnador únic de la nostra cau-                                                                                             lla s'anuncien - arrendaments,
sa,í que per condescendír ha vzngut en feble joguina d'una minoriE!-                                                                                         parceríes i r aba ssa - en ap ro-   na de c'ons agracÍó a m b efecte . Caixa de Pensions. Ara ja han
destacada només en e's camps de l'esquerrisme i sectarisme més                                                                                            var-se, ho loren, amb els vots
                                                                                                                           inclús dels n ostres esq uerrans,   retroactiu, de 1'incompliment de pasat el s d ies de nove ta t, a vu i la

                                                                                                                                              les lleis.                                    Biblioteca, termometre eficat;. de

                                                                                                                                                                       Per a les collites a·venir, or- la cultura vilafranquin a, esta

vuJgars.                                                                                                                       dient que serien d'aplicacÍó a t o-  den a el compl iment de l es s en"': en plen.a ac tua ci Ó. P er co n eix er

Gloriós Sant fordi ... No us desentengue u del Patro natge qu e ta l a R epúb liclJ; aquesta afir-                                                                                             t encies deIs judicis de r evisió, i els s eus fruits primer en cs fem

exereiu damunt la nostra terra catalana. Estem seg urs que l'any                                                                                           macÍó sobra si n o h o era a les   quan n o n 'hi hagi h agu t el pac- av ui a q u est rep orta tge.
que ve rebreu amb escreix I'ho:1Or que engu any us ha escatimat                                                                                            r egions més o menys auton omes.
el poble per inconsciencia i que les a toritats, avesades afe r x eri-                                                                                                           te de la Generalitat.
nola, us han negat, més que res incapacitades de fer -ho d'un a m a-                                                                                           P er a poder legislar sobre
nera digna i escaient.                                                                                                                aq ues ta materia, ha ca lgut fer     E s fara complir aixo? Es-                             S ón quarts de dotze del mig
                                                                                                                           n1arxa enrera a l'E squerra Re-    tem tan acostumats a q~e les                           dia quan entr em a la B ib lio teca .
                                                                                                                           pu blicana, i dir que el pro blema  lleis s1.~uin llet r a mortal •                          P oc.a anima ció: u n senyor ancia.
                                                                                                                                                                                       remena u ns d iccionaris, vora la
                                                                                                                           per ells creat, no era pas una      Per altra banda, tant el pro-
                                                                                                                                                                                       porta un j ovenet dev ora un: llí -
Sobre la legisla ció agra" rI.a                                                                                                            qü es tió socia l, per la que no po- jecte cata la definitiu com el
AI                                                                                                                          drien leg islar , sinó que la qües-                                           bre d'aventures, entra u n a sen-
                                                                                                                           tió contracfual és de dret civíl ,en transÍtorí, han fet un pessim                           yoreta i agafa un m a g a z in ?, la
   MB m olts poes dies de di- I tractes de conreu.                                                                                                 el que té autoritat la regió au-                                            diligent bibliotecaria feineja en
                                                                                                                           tonoma.                efecte als pagesos, perque no                           la taula de trebalI. Silenci ab-

                                                                                                                             No tenim nosaltres prou au-    és pas aixo el que els varen pro-

                                                                                                                                              metre.

                                                                                                                                                                                AGRO.     solut. L'ordre i l'endret;.ament és

ferencia, han estat presen- E l de Madríd, té una gran e- toritat per a escatír lu1.uesta                                                                                                 JlCClÓ ~s u~n                                   edificant:
                                                                                                                                                                                         Presideix la sala un. relIotge
tats al Parlament de Madrid la quivocació en fer Íntenenir sem- qüestió de competencia ni si és
                                                                                                                                                                                       ben visible que repeteix la llit;.ó

llei d 'arren daments i parceríes, pre la terra pel valor dellíquid prou legal que amb I'excusa de                                                                                             la llibrtria                            ujol del temps. Toquen les dOlze i
                                                                                                                                                                                     I als pocs minuts la Biblioteca es
i al Catala el projecte de con- imponible, amb míres a que el ¡legiSlar sobre dret civil es pot                                                                                                                                    1
   1   2   3   4