Page 3 -
P. 3

t

  má a un quart de 5 de la tarda,   tindra lloc una vetIlada artísti-         1\. eamplloQcb iuriñacb                                               Industrials
                     ca.                                                                                   Agríeu It OrS
  la comedia en 3 actes deIs ger-                                     I:> .E J.".J --:l.... I S T .A.
  mans Quintero « Lo que hablan          •••                          Ramb la de France sc Macla , 11 I 13
  las mujeres» i a les 10 de la nit,
  El drama en 4 actes d'E.n Josep      El Sant Pare ha adrecat una                       VISITA DIÁRIA
  Zorrilla «E.l Zapatero i el Rey»
                     crida a tots els fidels del món,
        •••           perqué el dia 6 d'abril, pri-

                     mer dijo us del «Jubileu Ex-

                     traordinari .d e la Redempció

  El divendres de la setmana Humana» (Any Sant), es reu-                      TA,LLERS DE PROTESI A CÁRREC DE

  passada mentre se celebrava el neixin a les esglésies per a pre-            R. CAMPLLONCH SURIÑACH

  mercat, morí un home a la pla- gar durant l'Hora Santa, és a                                                                         assegure u-vcs centra els Accl-

  ca de la Constitució. Segons     dir, la que corresponguí a aque-               Aquesta organltzacló per mer euuesur                                    denrs de Treball, es obllgaror¡ el
                     lla en la qual Crist instituí el               - els treballs amb gran rapldesa                                      assegur ar -vos.Ie u -!o a una como
  diuen, fou de mort natural.     Sagrament Eucarístic.                                                                          panyla 9 prima fixa, fe u-:o a
                                                          ,                                              "L ' ABEILLE."
         •••             En aquest dia el Pontífex
                                                                                                           Agent General: ]OAN T AR-
     Ha pres possessió del jutjat  davallará a la Basílica Vaticana

  de primera Instancia el nou J ut-

  I c:A.ígues Vílafrancage Sr. Quer. Li desitgern un bon
                     amb tota solemnitat, per a as-           prudencia que cap disposició no                                           RADA Ri\POLS , P12r;a Clave,7-
                     sistir a la cerim ónia de l'Hora          prohibeix I'exercici de l'acció                                           Vtlafranca.

  encert en el cárrec que li ha es- Santa.L'acompanyaran els Car- rescissó ria de contracte per in-                                S. A.                    "L' ABEILLE" assegura con-

  tat confiat í que li sigui plaent  denals, Cos di plornátic i l'Or-          co m p Íi m en t.                     El Consell d'Administració                 tra Incen dls , Pe dr egs des , Robo,
  la seva estada entre nosaltres.                                                                                       Crlstalls, Accidents, Vida, Res-
                     de de Malta.                           •••                  convoca Junta General ordina-                 ponsabilirat Civil, etc.
         •••
                           •••                   La farmacia de torn per a ele-           ria d' Accionistes pe t: al PTOPÚ               - J'I han provat la nai a del
    El J azz Orchestre Mozart de
1- Sirges ha estat novament con-      Diumenge passat lliura l'a-          má sera la d'En Raimoncl Serda.            día 31 del corrent mes, a les 4

                     nima a Déu confortada arn b                    •••                  de la t arda   en seol tdmoemt riec ial i las oscei av~l
                                                                         a  I'obiecte   de
                     tots els Sants Sagraments a l'e-            Dema estaran de torn els es-

  tractada per la direcció artíst,ica dat de 57 anys, Na Trinítat Ca- tancs de la Pla~a de la Consti- eorovsciá la Memoria Balan{: i FORN NOVELL?
                                              tució, Rambla de Pi i MargalI i comptes de la 50cietat.
  de Radio Barcelona, per donar tala i Claramunt.
                                              .Prat de la Riba.                     Advertim que per assistir a
  una audició de baIlables mo-      Rebi el seu espós J osep Güe11                  ••    •              aquesta, haurB d'hever-s é fet                 MftRlfi DOMINGO I GIU
  derns, el proper dia 21 a les 9'05                                                      préviement el diposit , d'eccions
  de la nito              i demés família el testimoni de            Estadístiques parroquia1s.-            previngiit en els Estatuts 50-                     LLEVADORA
                                              Baptismes: Maria Antonia J oa-            cials,
         •••           la riestra condolenca.               quim s i Mantserrat,Joana Tor-                                              ofe reix a la seva clientela
                                              ren i s i Candela, Jordi Junyent             El Consell d'Administració.                   elseu nou domlclli al car-
     Hem tingut el gust de salu-         •••

                       Al Palatl Vatica, davant

  dar al nostre amic Antoni Cas- la presencia del Pontífex, s'ha i R.ovirosa, Lluísa Morgades i                                                        rer de la Fonl,4, 2.°-1. 1

  ten i Mestre, m ecárric aviador, reunit la Congrega ció , Gene- Puig.                                       Posem en coneixement dels

  el qual el mes passat fou      ral de Ritus i ha vo ta t els de-         Defuncions: Francisca F 0-              vei'ns que tinguin acometida fe-
  baixa de la base aéría de León i   crets <Detuto» per a la bea riíi-                                    tu, que sol"licitant aigu« durant
  trasIladat a l'aeródrorn del Prat  cació del Venerable Josep Maria          rés i Quera 1, Carmel Montdria            el corretit mes de mar{: se'ls                 - El del e de moda és el Cornee
  de Llobregat.            Pignatelli, jesuita espanyol, i de              ' ''', Pon~                 instal'[erii el comptador sense                d'amor que es fa darlarnent al
                     la Venerable Catarina Labourf',          i T arrn        i:RC.iohalo1tma ei rP, oRuos~ pegemerit de cap mena.                     Forn Nove ll.
     Donem 1'enhorabona a 1'a-                             Carme   Cata sús
                                                                            El Consell d'Administració.
                                              :'8 Jímenn i Alba1at í Maria

                                              Ravira i Rovira.

  mic CasteIl per haver estat des- de l'Institut de les Filles d e la                                                                     Procedents de can-
                                                                                                         vis pei' e a m ion s
  tinat a Catalunya.          Caritat. •••                   - DI ~d t de SlInt Jo ~ep, eS,Jien-          "oueUnos aLa Condal
                                              dll aHoroi / amb rtbos rerla, tro_                                          CHEVROLET
        •••              Dimarts morí després de re-
                     bre els Sants Sagraments l'em-           ne!', SII 'e:" j c .~n lre " de ' o a cfl'.ss ',                                     BERLIET 2 tones B.22157      /
     El dia 5 va celebrar-se un ac-
                                             I g'!ln varie al 9mb do lr;¡' s r e oala.
  te, organitzat pel Sindicat de I pleat municipal jubilat N 'A..n-

        per parlar de l'asse-   I toni Miró i Domenech.
        de malalties. La set-
                        Rebi la seva familia el
  Llenya, llenya!!... En Domenec SabalerIMguertagne~sa,        nos-                                                                  (ganga).
                                                                                                           PORO xassis Ilarg , doble ro-
                     tre pesem.
  mana entrant en donarem una                               de pí, ce-p i olivera . Uril per a            METGE CIRUGIÁ                       da, semi-nou, modd 1932, ma-
  referencia.                    •••                  llar de foe i culna económica.                vlsila en el seu                    tricula B. 48750.

        •• •             Dissabte vinent a la tarda,                                                                      FORO xassis c.urt, dobl-e 1'0-

                     tindra lloc a la Associació Ca-

  El ja-ve vilafranquÍ En San- tolica, una funció per la secció              Encarrt:c~: Sabatelia Jaume                    consullori de la                 da , mOGel 19.30, B. 45411.

  tía40 Güell i Cortina, ha instal-  de nens i nenes.                  Parera i Rafuls, PllI~a de Jaumr I          Rambla d'En Pranc('~c Macla , 37                  CHEVROLET 6 cilindres,
  lat el despatx d'advocat a Bar-                             núm. 11 (Plac;a de 1'011).                                              xassls cun, rodes del darrera amb
                           •••                                                                            neuIDlÍllcs 32x6 R. model 19'29,
  celona, al Passeig de Gracia, 47
                       A l'edat de 78 anys, morí di-

  primer, primera.           mecres,després de rebre la Santa                                       els dlmans I dissabtes                   B.41008.
    Li desitgem moltes prospe-
                     Extremaunció En J oan Castell-           - TOIS eJs dlvendres ¡die ... fes-                 de 3 a 5                       CHEVROLET 6 ci lindres,
  rita ts.                                                                     I dlvendres de 9 a 11                   xassls cun, rodes del darrera
                     ví i Capdevila.                  lius, troqarf u al Fo' n Novell                                           amb neumádcs 32x6 R. model
      • •••                                                                                                1929, T. 3783 .
                     Rebi la  seva  es posa,    filIs i       «Corn( ts d'amor» amb nall' .
     Dijous varen complimenta~                                                                                          CHEVt<OLET 6 cilindres,
  al nou J utge, els senyors rectors                           I                                                          camioneta repartimen r, 600 quilos
  de la nostra vila.                                                                                              T . 3 922
                     demés familia el nostre pesem.                                      . -,, . . ' '. ...' .  , .   "   .I
         • ••                                                                         , '.
                          •••                                                               "

                     s Dime ;res de la setmana pas-

                     Forocada se celebra al Teatre Pdn- I del Carme de Joan Baltd

                     ipal una sessió de cinema a

                             profit de la vídua del que fou        Diada de Sant Josep Tots revlsals 18mb GARANTIA
     Ens preguen alguns veIns· acomodador d'aquell teatre En                                                                de bon funcionamenl.
  d~ la vila que fem present a Carmel Mondria. Es recaptaren
  1'Ajuntament que per poc que unes 354 pessetes.
                                     .              Coques                     Adobades Preus limitadissims
                                                                                                         facilitats de pagament
  plogui es fa impossible el tran-        •••

  sit pel carrer de Galceran.       Dilluns, a 1'església de Sant         Les millor per a acompanyar la crema                                         JOS~P MARTí
                     Francesc es comen~ara el Septe-
         •••                                                                                                Agent oficial CHEVROLET
                     tenarí a la Verge de les Dolors.          -Sortiran del fúrn el vespre de la vigilia
     Divendres passat va ésser a                                    . " , -.'                                                  Vllafranca del Penedes
  Vilafran¡;:a la Sra. Inspectora de  Es fara cada día a les 6 de la                                                    ..' . . ..
  primera ensenyan~a.Varencom-                                                                                         --------------
  plimentar-la els mestres i mes-   tarda i sera cantat per l'escola-
  tresses de la vila i el consell es-                                                                                       E8 des ir j a u np rI me r p18 a
  colar en pes.            nia de la Basílica.                             Degut a que hi ha gent poc escrupulosa que                         punt centrlc.
                                                           expén aigua i preten comparar-la amb la
                     La senyora sagristana con-                         de la meYa propietat, fai8 avinent als con-                           Raó: a l'lmpremtll.
                                                           sumidors i al públic en general, que tan
                     vida els devots de la Verge per                       soIs pot ésser aigua de l'acreditada FONT
                                                           DEL TEIX la que vagi envasada en gar-
                     que es dignin assistir en aquests

                     actes.  •••

        •••            Havent-se suscitat determi-                              rafes que partin el Corresponent precinte de
                                                                         garantía i puresa.
    Per ahír al vespre hi havia   nats dubtes respecte a la proce-                                                                      ES VEN una botlga, a punt
  anunciada una conferencia al                               IGUA DE LA FONT DEL TEIX                                              ccnlrlc.
                     dencia de l'exercici de l'acció                       (~arca r egi s tr a d a )
                                                           de les fondades de L a L lacuna                                Rai) en aquesta Impremta.
  Bloc Catalanista a carrec d'En n:scissoria de contractes de par-
  A. F ont i Utgés sobre el tema ceria,l'Institut Agrícola Catala             es renoncguda p er cie ncies m ediqu es í el seu                                     SEGON PIS PER LLOGAR
  (l;La institucíó matrimonial i el I de Sant Isidre entén que sera            analisi,a pro va t oficia1 me nt, n o té rival en                                  nou , amb 5 habllaclons, rebedor,
                     molt interessant per als pro pie-                                                                    galerie s envldrlades , empeperat,
  divorcí».                                                 QU ALITA T ti PURESA ~ FRESCOR                                  po rt es esma ltad es, gas. aigua.
                     taris de finques rústiques el co-                                                                    e leclri cilat, sa frdg Individua l i
        •••                                     D es preci eu totes aqu eIles garra fes que no                                    te rra t.
                     neix ement de la següent notícia:         siguin precintades, Car serieu sorpresos de .
                                                                                                           Angel Guim er a ,51.
  Dema, la Congregació M a-      La Sala segon a del civil de                     la vostra bona fc .                                          Raó: Matelxa casa , Ferrererl a

  riana del col'legí d e Sant Raí-   l'Audie n ci a T er ritorial d e Bar -

  mo nd, ho n o rara el s eu pat r o  cel ona , p er s en te n cia d el 15 d e
  a mb mis sa d~ comunió ge n era l
                     febrer d arre r, h a decl ara t r es ci n-

  i platica pel M. R. P. Director di t un contra cte verbal de par-

  d u r n t la míssa els co ng reg a nts ceria pel seu incompliment, i Servei a domicili Propietari del manantial del TEIX

  cantaran mote ts eucarístics.    condemna el demanda t a deixar tots els dissabtes JOSEP TORRENTS BALMAS

  A l a tarda es practicara el lliure la finca a disposició del de cada setmana                                          Rofes (La Llacuna)             AMB CENSURA ECLESIÁSTICA

  V ia-Cr u ci s selemne i to t segu it d e m tln d a n t , i est ableix la juris-                     • ~. (¡j I            • ,•   •                    tMP.ESTEVA. - V I U P R A N C .
   1   2   3   4