Page 2 -
P. 2

-2

                                                  E s p o r t -can 'lar es portes, C la s ar - 2;             es     per  . e r -8. a i>r,,.r. er:
                                                                                              rt n em par 10
  ] Generalieat de Cata lun ya que       Municip~.. s                    n E Jo ep C olo m er, per a can-
                                                                                           el- eu co re o s a ]a cu
  «is t 1 im portancia que repre:                                 r ia r les po rt es i t re ure un cual,
                                                  a la p la c;a d' A n sel m C la 'é i a
  en e n en el mecanisme de la                                                                FÚTBOL         e: volt e a pet: a ab del •.

  ocietet, es desgravi en absolut       Sessió del dimecres dia 15                                                      E /s i e ir i n in e riu e' -

  SJ'im pos'oS 1'exercici de l ciJrrec                              En erició B a l a, per a fe r o -     lUME. GE pess«: amb           hi, po en e r -ho a l a eCClO,

  de Jutge municipal, tant corn        'inicia la sessió sota la p re-          bre de reforma a la fr.pna d e           toé i fer un die plui os i es- tot els i    . di endr e de

  u n a te d'acatament a la Justi-       sidencia d el Sr. Guasch , A Is          ca rr er d' E cu illers.          t ar el camp de joc en m ales con-   dos q a erts e 10 a 11 del e -
                                                    SegoD ' die a me n d e G o ver-
  cia corn per a facilitar al públic eseons deis regidors hi veiem els              nac ió el cá r r ec de ca d'a g ul zi' s d iciotis.es jugB. al camp del 'ile-   pre.

  l'a dq u irir documents legals de senyors Filbregues, F ont, Ven -               de )a v i la , <l'ara en davant es no-,I fr anca el partit an u n ciar entre                  E .C

  fran e, que els ticuldrs d'aquell tura, Torner, Mestre, A lbeTt í,               m er ara « C liP e vig i l á n cia rn u- e l Sdnrboia i e i Reu . , per a de-

  Is ere n els p ri mers e n voler que  G u ita rt, Balaguer i Brieoller.            nic i pa 1.»                cidir q ui n de Is dos equips ha-    Primer Campionat d'Escacs de

  s els lliuri, alliberat s d' u na con -   P ocs espectadors.                 Es liquida I'assum pte, no via de participar al T orneig de                    Vi afranca
  tribueió enutjose que sovint els
  impedeix de pOJ'tar- se amb la        tEe rsr.oIrleqgueeíxsI,a'apcrtoa  de la sessió massa elar, d'una comp ra de PromOCló a la Primera Catego-
                                         va ,
                     a n                           plaques de e r r o, t ra c ta t j a a la  rIa. Dimecres pssset, el Con-
                                                  s ess i ó a n terio r, fen[ efectives les
  ge n er o it st que desitéen ."    • .Am b un dictamen de Finan-              750 pessetes que falten a pagar      •El resultat fou de 2 a O a tinenta l va batre l'Ateneu i di-
                                                  al creditor, si és que a quest no
  Vi/aEranea del Penedes 22 de ces sé n llegides les bases que re-                vol rebaixar res, el qua), pero,      favor del Reus.             [ous rE quetre empata amb el

  Iebrer de 1933.            giran en el nou concurs per a                                    La primera purt va' scabor Cor del Penedes.

  Anfós Sans i R ossell         p roveir l'a rrendament del quiosc                                 sen se que cap dels dos equips .           •••

                     de la R a m b la i la se va exposició          no po dr á cobrar-les nns l'any pogués marcar cap gol, tot i

  Amb data del 4 del m es q ue a l p ú b li c, que qu eden aprovade s.              q u e ve, degut a qt. é va n compre- que el 5anr60ia domina lleuge-        La setmana v i n ent j u gar an:

  som, signada pe l S r. Co nseller      S 'a corda i n staÍ'Ía r dos fanals        se s en el vi n ent pressupost.      remenr.perá el porter del Reus, Unió - Casal; Ateneu - Penedes;

  de Justicia 1 D ret de Gove r n de elecrrics al carrer de S a n t Félix .              La com issió mixta de Mer- amb les seves jugedes de valen- Agrícola - l'Esquerra i Con ti-
                                                  cats, solI íci ta p le poder per tal tia i oport utxitet para més d'un n e n t ei1 reposa .
  Catalunya, s' ha reb at a l' Aj u n -    Es co n ced eix en permisos p er

  tament de l a vi la un do cument a reali tz ar o b r es als senYOIse-              d' o rga n i tza r l es p r o pe res fires gol que ja es veia segu r .             •••

  que contesta a la proposició I güents:, a Na M e r c e Car-                   de Ma ig. E lseny or Mestre vol        La sego na pa r t la plujll fé u         Puniuació
                                                  que n gurin en la mateixa un r e-     que el par tit es deslluÍs de] tot.
  tramesa e n la forma que segueix: bonell, per a obri r un a n n es -              presentant de la comissió d'Hi-      A Is q uat r e m in uts d'aq uesta el
                                                                       R eus marca el seu primer go l
                     tra a la casa núm. 52 del carrer

                     de General Cortijo; a Na Remei              senda i un de Governació, per-       obra de D omingo, en rem at ar
                                                  que així-diu-.h i haura una
    «A v u i he rebut la 'eomuni-   Casals, per a canviar les portes                                  ¡u na pilo t a q ue escapa de les
  cnció de l'acord pres per rA jun-   al núm.15 de la plac;a d'Anselm             millor ente~a i una mé!> gran
  tame nt d'aq!Jeixa vila per ha-    Clavé'; a En Jaume Sabater, per                                   Imans a Mon tserrat q uan aquest
  ver- me' 1 tramés el Sr. President   a can viar les portes, Tarragona,                                  era B terra.
  de l a Ge ner a /i t at de Catalu-   2; a Na ' F elic;a Giralt, per a             compenetració amb l'Ajunta-
                                                  ment per portar-ho fe li c;ment a      IAm b aquesr gol, el Santboia
  n y a.
  . Sera molt difícil d'obtenir el                                cap.                    es de smoralitzil UD xic i el Reus 1
                                                    Aquesta pretensió delsenyor
                                                                       s'aprofita. per dominar-lo U:la I

                                                                       bona estona i fr uit d'aixó mar- I

                                                  Mestre suscita un interessant ca el segon gol.

  que l' A jun tamenl proposa, per- blica a Catalunya no tingui en deba t, en el qual prenen p a rt                     El S antboia es l1an{:a a un

  que a ui no hi ha cap estament coropte que l'element educatiu varis regidors.                               atac desespe rat pero la inter-

  que no p8gu i contribucíó. Ja veu . és indispensable en una revista               El sen yor Guitart com és ven cio de S ans 1, feien inútils

  si esta ben pla{:8t per una con-    pels ' infants i que la seva omis-            de su¡;osar rebutja la proposició     tots els esfor{:os. Pero finalit-
  cessió d'aquesta mena el senyor    sió seria un pecat pedagogic.              dones sembla que vol p th a eH
  P residen t de la República, i a    FiDS i tot el benemerit«Patufet~>,            (volem dir, per a la comissió de      zantse la partida,va desapr ofitar      Casal   13 punts
  pesar d'aixo paga contribució.     el peribdic de llengua vernacla             Mercats), el priviJegi íntegre
  Aixo m ateix li passa al senyor    de més gran circulació a Cata-              d'oTganitzar les fes tes de Maig.     algunes ocasions per a marcar.        Continental 13 «
  P reside nt de la Generalitat i    lunya no valoritza prou a quest
  pa ssa als funcionaris i a tots els  caire cultural que tan influiria              .El senyor Fabregues intervé      El públie era qu asi tot fo-         Penedes   9«
                     en l'educació catalana. Ja no              dient que precisament J'organit-
  ciu ta d an s.             parlem de la profusió de litera-                                  raster, amb majoría de Reus.         Agrícola   7«
    Es sensible qU!! no es puguin   tura infantil castellana que s'e-            za.ció 'd.e festes populars és d'in-
                     dita a Barcelona i s'expendeix                                     Sota les ordres de l'a.rbitre       Ateneu    6«
  -¡¡i u rar do'cllments de franc, pe-  per tota la península. Una edi-             cllmbéncia de Governació.         Sr. Santiago, els equips s'auen-
  ro estan avui els impostos dis-    torial, «El gato negro», publica               El debat transcorre així: de                            Unió     5«
  t rib lli ts de tal manera i les ne-  setmanalment Vtlit peribdics in-                                  gleraren aixÍ:
  cessit ats de les Corporacions     fan tils, que en co roptes ·d e for-           si calo no cal posar aquests re-        Santboia: Montserraf; Lacal,       Esquerra   3«
  p ú bliq ues són tan graos que ja                                presentants, cosa que a la fi
  és dificil que s'escapi ningú, i                                accepta En Guitart, norpe-         n,Mir; Castenera, Elies, Aseón;     STOCK OFIClftL rl~ELLlI
                                                  nant-se els Srs. Albertí d'Hi-
                                                  senda i Ventura de Governació.       Cambra J, Cambra Capdevi-         Preus millors que ningú

                                                                       la, Ribes i Llobera,          G A R A T G E MARTÍ
                                                                                                  Vilafranca
                                                                        n ,Reus: Sans J; Sans Cort;

                                                                       Miró, Fornés, Margalef; Catala,

                                                                       Rondua, Domingo, Gascón i

                                                                       Llopis. •• •

  e n eom ptes de desgravar els que mar la voluntat i el sentiment,                El senyor Mestre proposa          Diumenge passat, tingué lloc

  p ag uen és més possible que no    Iterveixen soIs per fer perdre un            que com a digne nna1 de'les fi-      una reunió de clubs penede-
                     temps preciós i defiDitiu en l'e-                                  senes, e la que es parla d'un
  hi hagi més remei que fer ex-     poca de formació. Aquesta falla             res es podria gestionar deIs po-      proxim 't or n eig.

  te nsiu l'im post als que encara,   lamentable 1' avanguardism ~               bIes de la comarca, perque .mun-        Han estat redaetades unes
  sens dubte perque no els han                                                        bases i lliurades als clubs; de-
                     l'esmena amb la publicació del              tessin una ca:rrossa al'legorica a     ma tindra 110c una segona reu-
  ..Jesco be r. , no paguen contribu-  seu portaveu. L'infant que lle-             l'agricultura, indústria o comer~     niD per tBl de discutir i aprovar
                                                  i fessin ~na desfilada per Vila-
  C lO .

    ,.                 geixí l' ... Avant», seguira un curs           franca, cosa, que segons creu el      les mateixes.                Dema, a la. parroquia de la
                     de religió i de ciutadania i ad-             senyor Mestre, atrauria molta
  Pere Coromines.            quirira una ferroa educació cul-             gent i fora una gran propagan":             •••            Santíssima Trinitat, l'Associa-
                                                                                           ció J osenna obsequ~ara al seu
                                                                         Dema, tindra lloc al nostre

                     tural. SoIs desitgem que dins de da.                                camp un interessant encontre patró celebant-se a les 10, afici

                      pocs anys poguem comptar amb              El senyor Guitart promet entre els primers equips del solemne,cantant la missa «Pon-

                     una colla de jovenets forroats activar-ho per -veure si pot reei- Sant Andreu i Vilafranca.                         tificalis» de Perossi, amb sermó
  «L ' A V a n t », nova en l'esperit que in f o r m a la nova XII.
                                                                       Al nostre .equip, junt amb pel Rvnd. Antoni Canals, pvre.

  p ubl ica ci ó infantil publica ció infantil. Serien uns                    EIs ,líes de celebra ció de les altres elements de reconeguda Vicari de la parroquia. A les 6
                      jovenets purs i sans, amb el nres seran, si no es canvia la da- valua , reapareixeran: Oscos a la de la tarda Rosari, exercicis pro~

                      somriure als llavis que coneixe- ta, 1'11,12,13 i 14 de maigo                   porta i Xifreu a la davantera. pis del Sant, sermó, cant deIs

  E L mo viment de joventut im- rien la valor de la vida huma- Són llegides tres su gg ere n ci es,.                             CICLISME        goigs i adoració de la reliquia.
    puesat p el Dr. Bonet, treu na i s'afanyarien a supera r-la . una d'elles de la Unió G r emial,
                                                                                              Tots els actes seran cantats

  avui brotada, tendra i promete- Es podrs. objecta r que l'Avant respecte el projecte de reglamen-                     La cursa ciclista «J Campio- per la capel1a parroquiaL

  dora; és l'ava n tg u a r d is m e que esta per d a m u nt d el n i v ell cul- tació del mercat. S 'a co rd a fer-ne n at local i socia1» que havia or-'                      •••
  replegara els infa n ts des deIs 7 tural d eIs n ois d'avui . No hi fa una co pia per a estud ia r- l es el s . ga nitz at la S ecció de Cultura
•                                                                                              Organitzat per la majoria
  a n s i els preparara peI a éss er res , i n ns i tot creie ro u n encert regido rs i discu tir· l es quan es I Fi si ca del C asa l de La Principal
                                                                       pel passat diu m enge, dia 12 i     d'entitats vilafranquines de to-
  el dia de dema fejociste's valen ts   aquest cr i teri deis dir ectors, b en         n x i el reglament d efinitiu.       que no pogu e celebrar.., se a cau-   ta signincació, dema, diumenge,
                      di~e re n t d'aquells que creuen              U na pro posta d eI s senyo rs    sa del mal temps, ha. estat apla-    a les 11 del matí, se celebrara al
  i entu-iastes. 1 si voleu conei-     que en escriure pels infants cal                                 {:ada fins al diu m en ge vinent
                                                  Arm endar es , Vent u r a i Alber-
  .'er l'esperit de l'avangua rdisme
                                                                                           local de «L a Principal» un acte
  de la F. J. C. 5015 teni u d e f ull e- organi1zar el llenguatge i pro- tí fa que es f a ci efe cti va la res- d ia 26.
                                                                                           de propagan da contra la guerra,
  jar el eu brgan l'Ava nt que és "pagar una cultura vulgar i d e- ponsabilita t que correspongui

  encara moll de tinta. N o ve l'A - formadora. La tasca de l'educa- als qu i presen tin documents                      STOCK OFIClftL PIRELLI         on p arla ran els oradors se-
                                                                                           güents: Franc~sc Canyades, Al-
  vant a au mentar el nombre ja ció infantil és ensenyar a acon- a m b signa tura falsejada.

  con siderab le de revistes infan- segu ir un ideal, i la revista ha de             El Sr. M estre demana com                             bert Carsi, Angela Graupera,

  t i l q u e urten a Catalunya per :;ervir d'ajuda roareant aquest esta l'afer de co n s t r u cci ó de vo -                Preus millors que n ingú        J. Bertran de Quintana i Ángel

  col'locar·se a 1 mateixa ratIla. ideal cobejat.«L'Avant sera pels reres al carrer de P ra t de la Ri-                   G A R A T G E MARTÍ           P estaña .

  De ap manera. Esta per da - pares i demés educadors un po- bao Li contesta el Sr. Torner,                              Vilafranca                  •••

  münt de l'esperit de totes, i si té derós educador, un poderós au- president de l a comissió de Fo-                          EXCURSIONI SME         Avui, a les 10 d e la nit, al
                                                                                           C asin o Unió Comercial, la
  Ial un emblanc;a és amb l'an- xiliar, en la seva missió plena ment, dient que es portara a cap '                        La Secció de Cultura Física     companyia que dirigeix E n Ri-
                                                                       del Casal, organítza per al pro-    card Calvo, represent ara el dra-
  ti a Mainada prohibida per la . de responsabilita t, pe ls infants la construcció, pero només se-                     x im dia 2 d'abril, una excursió    ma en tres actes de P. Cal d eIOn ,
  fo bia anticata lana d'un dictador un bon amic que els o ri en ta r a I ran dos metres de vorera.                     coNectiva a Sabadell i Terrassa
                                                                                           «El Alcalde de Zalamea» i de-
  d'o pereta. tuna llastima que i els ajuda Ia a sen ir la sana a-                Seguidament s'aixeca la ses-

  la literatura in fa n til que es pu- legria de la joventur.                   si ó. Són tres quarts de 9.
   1   2   3   4