Page 1 -
P. 1

,

                                                    Admetem anun-

                                                     cis en aquest IIoc

A Y XXV         VILA FRANCA D EL PEN ED ÉS 18 DE MAR<; DE 1933,                                                                        NUM, 1256

          • Carta Pastoral de Qu.aresma El conseller de Jus-
                                                                                                           tícia de. la Genera-
                                           (fragments )
                                         A"
                                           txt mateix volara el San: ' perills.Tant de bo que Déu, amb                                   li ta t i el n o s tr e.
                                                                                                               rrrunr•cr• pi•
                                           Pare que a que st centenan la seva misericordia, es dig ni

                                         es d ev i n gui un a n y b en curul1 de : consedir que l'any sa g ra t que

                                         p i e t a t, o ra ci ó i penitenci a, vol I anem a co m enca r torni la pa u                              Vilafranca del Penedés 9 de

                                         qu e e l món gi ri al s eu es guar d als esperits, la lIibertat deg ud a m a re de 1933. .

                                         v ers el Cri st R edem p t o r, en qui I a l'Església a tot a rreu, i a tots                              Al Sr. Director d'ACC10

                                          ú nica m en t pocha trobar r emei i els pobles la concordia i la pros'                               Presento

                                         I salva ció. «M og u ts, doncs, els                           peritat veritable.>       ..      Molt distingit company: Us
                                                                                                           prego que us serviu inserir els
                                         h om es p er aq u esta celebració,                                                 documents edjurüs, en el perio-

                                         diu en la seva ButlIa , a par ti n                            C ris t, Jesús, ha d'emplenar       die que Vós dirigiu .

                                         llu rs p e n sa m en t s, un xic al-                           tot 1'a nY 'Sant: d'Ell s'ha de par-     , És tota una lliró que cal re-
                                                                                                           tenir. Com ia us n'adonareu el
                                         menys, de les coses terrenal s i                             lar i d'EH il.dhuc s'ha d'escriure.    Conseller de [ueticie i Dret del
                                                                                                           govern de la Generalitat de Ca-
                                          caduques que avui dia tant els                            Per a EH han d'ésser tots els       talunya, Sr. Pere Coromines,
                                                                                                           dóna una resposte que no esta
                                          c a p ri v e n , p ér a co nverg ir-Íos                        nostres pensaments, els nostres      a l'alraría de la comunicació

                                          v ers les coses celesría ls i perdu-                         afectes i to ts els nos tres home-     tremesa pel nostre M. 1. Aiun-
                                                                                    /
                                                                                     na tges.                  tament. En lliurar al públic els
                                          r a b ies; i de le s cí rcumstáncies                                               documents que incloc en la pre-
                                                                                                           sent, que veuria em]» goig es re-
                                          calamÍlo se s del nostre temps                            Pa rlin de Jesús les mares a        passessin amb iredor,per tal que
                                                                                                           es procuri remarcar la finalítat
                                          a ixequ in l' es p erit a l'e s pe r a n~a                      llurs fiHets amb aquell Ilenguet-     de ¡'un i ;'estranya contesta de
                                                                                                           l'altre, no em guia cap més pro-
                                          d'aquella sempiterna felicitat, a                           g e i n i -ui ta b] e, dien t-Íos el molt posit que contribuir al [utje-

                                          la qual Crist ens cri d á amb el                           que Jesús els estima i de quina      ment d'un assumpte quel res-

                                          vessam en t de la seva Sa n g i els                          faisó ells han de correspondre.      lítzació crec devindria en bé dels
                                                                                                           estaments humils.
                                          beneficis de tola mena amb que                            P arlin de Jesús la Tribuna i
                                                                                                             Rebeu gracies a la bestreta
                                          ens ha em p len a t. Que s'absrin-                          la Premsa, bo i enaltint els be-      pel favor que espera de Vós el
                                                                                                           que s'olereix prest al vostre ma-
                                          guin del tráfec de la vida quo ri-                          neficis incommensurables que li      nar

                                          diana i meditín en les intimi-                            deu la socie ta t; que als Círcols            Anfós Sans i Rossell

Sant I Josep                        tats de llur cor, principalment                                        Católics s' o rg anitzin cursets de

                              durant el transcurs diaquest any                                       Conferencies reIatiu als fets

                              secular, el molt que el nostre                                         que hom commemora en aquest

         ,                     Protector ens estima i amb qui-                                        Centenarí. Que arreu, com de-

     espos    11 obrer-. na amorosa sol'Iicitud ens IHu-                                                     sitja el Sant Pare, <ressorrin
                                                       I
          1                    ra de l'esclavatge del pecat, i                                        veus de gran espirítualitat que
                             d'aquesta manera, co nseqüent-
                                                                                     que siguin coro crida enfortido-

                                          ment, s'abrusaran en el seu a-                            ra vers la vida i els interessos

                 I mor i seran impulsats com per                                                     de les animes; vers la digni tat i

tots en s és familia r la iniatge de Sa nt j ose p. Arnb una m ena de necessitat n amar                                          la precocitat de la sarig i vida de

túnic a rn o rad a, cobert ar.ib ma nte l l gr< e, en un m és l'Amant.» 1 un xic m és en-                                         J es uc r is t; vers la g erma nor de

     e- bra<; I'i ll fant j e~ú s i al oiat amb la vara fl f)rída, , davant ens diu:«Excitem-nos al tOt5 els homes, divinalment se-                                         En la sessió del dia 24 de

                                                     I trebal1 de l'oració, a fer peni- gellada per aquesta sang; vers                      febrer d'enguany va ésser apro-

sota I ' a ~ p e c te d' un ancia ven eréJ ble pres idei x els alt ars de t encia p els nostres pecE\ts, mi- l a missió salvadora de l'EsgIé-                                    vada pel M. 1. Ajuntament de

le" no ;tre::i parr (q .J i e.;: . L1 asti ma que la inter pretació més rant en les o racions i ex pi a ci o n s sia en rel a ció amb la humanitat·,                                 la víla la proposició que copiada
                                                                                                           líteralment diu:
del S.ln t és fda a base d'escult ures de t ipus olo. tí              no tant solament a la nostra e-                            vers pensaments sants i bons
                                          terna salva ció, sin ó a la de tot                          desigs, que no poden per men.ys        «Una de les funcions més de-
d'ins piració art íst ica. S' ha vo lgut dOllcr al S ~ n t una           el llinatge huma ex tr a via t per                          de brollar deIs fets divinals que     licades, atesa la seva índole es-
corren t                                     :                                                                  pecial, és l'exercida pels Jutges
                                                                                                           municipals. Revestir-los d'una
¡dej unes                                                                                                      dignitat austera és tasca que a
                                                                                                           tots els ciutadans incumbeix,
tendra actit ud d' amo r pale rna l que la llIél jo ri a deis ca-os I tants errors, dividit per tants 0- seran 1'obiectiu d'aquest cente-
                                                                                                           per igual. 1 per tal d'assolir que
esdevé unl afectaci ó riLií cula. Desiljarel11 trobar un Sant            dis i lJuites, punit amb tantes I nari, per poc que l'esperít i tití
                                          afliccions i preocupat p er tants l'atenció.                                           hagín la ma.xima autoritat, que
j05ep , que respongués a la breu descrip ció que en fa el 8ant                                                                            la democr~cia republicana de la
                                          el treball exercí la jUStíCiCl, sentí la mis eria, els negtiits de                                Nació Ca talana ha d'escarra-
                                       •   l'egoisme i I'arb orament de la rebel'lió, pero ofega aquests                                  rarse en fomentar ardidament,
                                          sentiments , perque era feli<; en el treball i soIs mirava d'és-
Evange l i. Un día férem la troba lla. Es a l' església de Pachs

en una fornícul a de l'al tar majo r. Obra de pur barroquisme,

sorti t del taller d' un senzil l artesa, no té el caire antipátic

d'h ome rlegan t que els escult urs ol oti ns acostumen a do- se r ben vist en la ju stícia divina. Mai no deixa la feina, blan-

nar-li. No porta I'ampl i malltell, si nó el vestit d'un humil quejaven els seu s cabel ls i es tor <;ava el seu cos i encara ha de. substreure's als títuIars

obrer divuitcentista, 3mb els bra<;os estesos pr ese nta al cel sentia I'alegr ia del r ib ot all isa nt els taulons, i comprenia la                                         d'uns deIs carrecs representa-    •
                                                                                                           tíus de la col'lectívitat,-essen-
la ri all era imatge de jesús Infan t. El se u posat és d'oblació, sai modia de la serra. Fóu es pós de Mari a, féu de pare a Je-                                          cia subtíl del poble de la dual
no é3 un ancia venerable, ft:ble i caduc sinó un home en el sús, per ai xo fou ob rer. Con venía que l ' encarr egat del Fil l                                            la r ecull donant-lí solucions
                                                                                                           d'equ í tat, - dels ba ixos afanys
                                              de Déu fos home recte, conve nia que fos un ob rer, així els                               de lucre a que els estimulara
                                                                                                           po tser el lla st d'una contribució
f ort de I'edat vir il, í ho necessita puix en els seu s brac;os I ju eus podri en dir «¿N o és aquest per ven tura el fil l de 1'0-

a'guan ta el cel i la terra. L1ast ima que s'ob li dare n de If'S eines b rer7~ Per aixo, temps a venir quan les commocions soci als

del t rebalJ, que creiem indispe nsables en tota bona imatge            agitarien el món, l'església acudiría al seu patrocini i el se-                                 que és ímm ora l q u e gr a viti da-
de 8ant Joser. El seu caracter d'obre r no es pot negligir,             nyalaria com a model d'obrer, que considera el treball com                                    munt deIs m ateixos, o fegant-los
                                          un element santificador; com a model dei s pares de família                                   en principi el desinteres que
perqué en el treball exercí la justícia i és I'ex pl ica ci ó de to ta       que han de tenir consciencia de I'altíssima missió a ells con-                                  pla bé els escau .»
la seva missió aquí en la terra. Es el patró del treball humil,           fiada. Fou espós i obrer i també fou j usto 1 aquests tres con-
és el Sant protector de la justícia social «josep com que era                                                                              «És per aixo que adonant-
                                                                                                           me de l que goso a títUar d'erra-

un varó jusi». El sant Evangel i no ens conta cap miracle de            ceptes no es canvien amb el temps, són perpetus, l a jus tícia                                  da, de sprés d'haver-hí pensa t
                                          es pot aconseguir no soIs en el taller del fuster de Natzaret                                  forra, he de pr~gar a aquest
Sant josep, no esmenta cap de I~s seves ~araules, pero diu             sinó també en el bullici i aea> itació d'una fabrica moderna ,                                  Consistori que se serveixj d'a-
                                          per é3ser bon pare de famíl ia no tenim de desiljar altres epo-
que era just, obrer i espós de Mana. Ja n'hl ha prou ,. Aques-           ques, les nostres Ilars poden ésser també bene~ta:1ts i tran-                                  provar si jj plau la proposició
                                          quiles com la que presidia el gloriós Sant,                                           que segueix.»
tes tres p.uaules són tan eloqüents que omplen Ja tota la
                                                                                                             1. Sia declarada urgent:
vida del Sant: fou just, don3\fa a cadascú el que li pertocava,                                                                            11. Que s'acord.í demanar a

a Déu, la glória deguda, als homes, la carita!; fou obrer i en

                                                                                                           ,
   1   2   3   4