Page 4 -
P. 4

4 - A.C ,-I u                                      i :::L:                                                                  L

:• - - - - - - - - - -- - - -- -- -- -                                                          ....- - - - - - - ...,----:-- - ---¡

..,.

                                     ra m, pe ls seu s p r eus i per les sev es                   qu altrats . -        RT , 191 PL ArA DE LA VILA,I-VILAFRANCA.

                                                 .                                        C.O .':Y~-----------------~
L---:---~----------"-=---.--...---- --~-------·-::::---------------¡\ qu ~SIJ casa
             e srá p er ds rn un: de rote s Ies d eI s eu

                                             • I• : •. r. - ~ . "••                                                               •

                                                 ..t -; . .... . . .•

                                                         ur   ti   l    r,rosa                         ñns al 15 de m ar e _po d "e u comprar-lo a
                                                               •                                  quasi la MEITAT DE PREU per h aver::ne
                                                                                                 adqulrll una partid a proc ect f"nl d'una fJlIlda
                                                 r:a r re le ra d e -Tarr ago na,2 0, 2: -2. "                         I que oferlm a la no str a d isling lda clientela.

  VITICULT O R S:                                                  Repr ese ntant de:                                                       Vegeu els
                                                                                                                           apuadors
  P lantau t CEI'S AMERICANS PUR ~, qu e avui soIs f 01                             LA PERPE CUIÓ. - P s per cellu-
ser vir aq ue st a casa , e m pe ltats i rr.b VERGU ES D 'ABANS DE                           losa i M:Jnl!a, e s pe clulltat en        ANGEL GUIMERÁ, 21 - VILAFRANCA
LA FI LOX ERA que L c illle m als nostr es c lie nt s , r.b u t dI tU                          pap eri oes de rota mena.

grans proctucc lons I evllHfU la deg ener acíó .                                 j. RAVENTÓS. - Xampany
  Les exp erlmen[ ¡cions que es véue n r eali.z an t des d e fs 4                           e Lavem o ya ».

anys e n ca mp s oficial s I particu la rs , d e mosu t n pra crica l11 e n l                   ENRIC BARRAU de Mongal.-                Taller de Reparacló de cal<;at
                                                            L1cors de rores c las ses I vlns
l' efi d lcb d' .)qu esl n ou slsrema de p lamtacló ,                                  e s cumo so s.
   gn j u"ep M. G raells , pr opletar l d aqu es ta Vill', aprec n06-
                                                         j. SANZ . - Cap s de COlÓ I draps            PRO[\.!TlTU D
t re ens autO rirza per a feJ públlc el r esuhat ob.In gut ern pr ar t                         per a net ej ar rná qulnes 1                 ELEGANCIA
aque s t s is te ma. L'any 1930 p ts n.á 1.600 ce ps pUI~ e n un carnp                                                              ECONOMIA
d un jorn al i mlg aproxlmadl'menlj foren e mpe lu rs I'any                               a u !o s.
s egü e nt 1931 amb yergues dl~ br ns de la ñrox e r r , I l'lIny pa!Hal
19 32 sego n d' emp tlll primer de brocada obtt ngu é 7.200 quil os                        LA UNION.        Assegurances          Amb 20 mlnuts , m ítges soles 1
d e rs Trn s , Igual a 45 cargues de vi, que equlval a una pr o duccló                                                      ralons , queda nt nou
ml ij a d e 30 cargues per [or ndl. Podem citar altr es casos                           de vida, incendi I robarcrt ,                     el ca '<;at

se mblants.

D EMANEU DETALLS 1 EN CÁRRECS A                                          DIPÓSIT DE PALILLOS

n ~ l· rH ijiJ                                                                                   íossp ;apSnad8S
L_ .'Jr ' !l   1 d ¡;
       _1                                                     . .~ ~';..... :'.. -- '-'. .'
            ~

PRA T D E LA RIBA,23 -  VILAFRAN CA DEL PENEDÉS                                                                 Ferrc:rs , 28 .     (

                                                                                             --

             o

                                             Ba! tots els seus récords anteriors

                          EN                                                                       Lliuraments a l' acte... amb
                                                                                                  ca rross eria o s e n s e, al
      PO E CI
                                                                                                  c o m p t a t o a t erminis
       E C O O lA
                                                                                                  _. ",; _... ':~ ~ , ' - -.-. - »Ó: .   -•
   I LOCITA

     I 1 RESISTE CI

Vegi 'I al nou Saló d ;exposició de l Re presentant Oficial per aquesta comarca

               •~                " ._: ' - " - .. . ; . : - _ _ . ? _ _ "' .. t , '  .. _- • • • ", :         • - _.      ~" .. - •- •

E TR D LLIU RE

               Rambla de Fre ncesc Macia, .4                                                       Telefon, 55               V ilatran ca del Pe ried és
   1   2   3   4