Page 3 -
P. 3

1I

         "a......,L... ..~ ..sc i é e r e ma .

                    Bri 0-           ••

                 e ec e i el    Dimsr e              1

                 o defensa Ba ílica e               a

            a n tatges. S<a-      lebra ió e le - un                                  •
         zor en contra d<En         Quaran a H ore am
                          segfien :                                       tr
                                                i- T    1

                 arretons       ~'- l e 9 el ma tí 06. i  olem - ,  é  u 1 1
                                  ió        sim; a
                          ne i expo i    del Sa tí        1<a tu

  U.ULLe u r es que e posen I do u a r s e 6 e la tar a , a n t I                taÍanes, ro t i             nri • ti      ix '
         e o le de l' ex - q u a r - de C om p le tes per la R rnd. C o- I                                 n truft t r
         Go erna i ó.                                  Ra i B r el    - er 1 n sor      ntre i                     nt
                          muni ta t, a les 6 so lemne trisa i I                        <h 1 r
                                                on tret er

       Bri 'o er demana que tot       Icantat per l'escolarria i poble, a e ta lana per an t n m á 1 •           n U.
         . e- in a t a Benencen-      dos quarts de 7 erm ó pel Rvnd.             •••                        e l raru a,
                                                                             I I'
     . _ i 1 i re d'Imposros d<Es-       Jaume Ferrer.La funció d<aquest         Aquesta etmana h a e ta t                 0\1: 11 ls        nftRlft DOnlNGO I GIU
                                                                     su r t e n del Fo rn
         r a comuni ar-ha a la       dia an irá a cárrec de la confra- repartit a Vi la fran a un mani-                                      LLE AD R
    e r'io r i t a t.                                                           r uet d mo r ,
                          ria de Sant Antoni.             fes t, que é el primer d o um ent
    I no a enr-hi res més s'ai-
                            Dimecres, a les 9 del matí publicat per un C omité Pene-                                     oferelx la     11 nt I
  xe a la sessió faltant poc per
                          . (Aigues Vilafrancaofici i exposició i a la tarda la desenc contra la uerra qu e s'es-                       - .el seu nou doml 111 .1 CIr-
  tres quarts de nou.
                          mateixa funció a cárrec de I<As- ta formant. La comi ió o rga -                S. A.                 rer de la Fonr   ,• 1 a

                          sociació Catolica, fala el ser m ó ni tzadora d<a quest cornír e o m p -

   \                      Mn. Lluís Gran.A les 7 reserva.        ta amb l'a j u t de 1 m ajo ria de    P osem e n conei xem en t del

    Ei Consell Directiu de             Dijous, els actes, que seran       en ti ta ts de la vila p er a la cel e- ve i'ns que t ing uin acometida f, _
                        I els mateixos que els dies abants,                           t e i q ue s ol' Li cit en t e ig u « duran t ' Proced nis de c n
  1 <Associació Católice, e s                                 brac ió d<un gran rn í ti n g contra
                         aniran a cárrec del Cos de Por-                            el cor ren t m es de mar{: e'Ls vis p r e a m ion
  complau a convidar tots            tants del Sant Crist i fara el ser-      la guerra.
                                                                     in s tel'Isr ñ el com p tad or     ense   CHE\1ROLET
  e15 associa ts a l<hora de .vet-                                     •••             pagam en t de ca p mena.

  lla, en la funció de les Qua-          mó Mn. J osep Gros, pvre.            La se t m a n a passada fou ba-   --_._---------_.El Con ell d'Adm ini tració
  ranta Hores, a la Basílica de                                                       Pe r Sanr ] o p,feu el vostr es
  Santa Maria, que se cele-            Divendres la funció com els , tejada a la B asílica d e Santa             nc ár recs a l r ORN NOVELL,            BERLlET 2 IOnes B.22157
  brara el pro per dimecres, dia        , demés dies i anira a cá rrec de la Maria,a m b el nom d e Llul a , el                                 (ganga ).
  1.5, de 6 a 7 de la tarda .           M.1. Junta d'Obra, cantant el primer fi ll del matrimoni               Banc del Penedes
                                                                                               FORD xa Is Ilarg, doble ro-
    F ara el sermó el Rvnd.         I trisagi la Schola Cantorum i Francesc Morgades i Josepa                  Per acord del Consell d'Ad-         da, emi -nou, mod I 1932, ma-
  Mn. Lluis Gran, Pvre.              predicara el Rvnd. Josep Mon- Puig.
                                                                     ministració es convoca junta          IrI ula B. 4 750,
                          taner, Arcipreste de Sant Feliu         La nostra m és cordial enho-
                                                                                               FORD xa sis curr, dobe r n-
                          de Llobregat, processó, benedic- 1 rabona.       •••                                     da , model 19,1O, B. 45411.
                          ció i reserva. EIs senyors que
                                                                                               CHEVROLET ti cilindres,

  . NoVef                     vulguin assistir a la processó          Al Casal de la Principal es     general ordinaria d'accionistes,        xassls curr, rode d el darrera amb
                          troba ra n a txes a la sag ris tia ,    fa un plebiscit per tal de decidir    la qua] se celebrara al saló d<ae-       neu má les 3~x6 R, model 1930,
                                                si ha de fer ball durant la qua-     tes del Centre Agrícola del Pe-
                                  •••             resmarcorn que han de portar-se     ned és a les deu ho res i tren ta        B.4;)500 .

                             Esta o rgani tza n t-se per una                         minuts del dia 23 del corrent            CH EVRO LET 6 cilindres,

  Dema di u men g e, se celebra - data molt proxima una excur-ió                els butlletins per a dir si o no     mes de m a re per a la aprovació        xas~ls curt, rode dc:1 darren amb
                                                                     d el bala!1~ i comptes de l<exer-        neumállcs 32x6 R. model 19'29,
  ra a la parroquia de la Santíssi- ' col'lectiva a Saragosa. El preu             al propi local del Casa 1, és més
                                                                     cici de 1932.                  B.41008.
  ma Trinitat, la Solemne con - sera molt reduIt i l<estada a                 que probable que només hi ani-
  elusió del N ovenarÍ d<animes aquella capital probablement                                         EIs accio:listes que desitgin         CHEVROLET 6 cilindres,
                                                ran els balladors.La Junta sem-     assistir a la junta hauran de          xassls curt, rodes del darrera
  amb els següents cultes:             sera de dos dies.              pre quedara bé.             depositar, amb cinc dies d<anli-        amb neumálics 32x6 R. model
                                                                     cipació, les seves accions o el
  A les 8 del ma tí, Missa de           Té cura d<aquesta organitza-               •••

  pCroempaurnaitóo. n.ga.eneral amb platica ¡, ció I<Associació  Catól'lica   de      Hem vist el fIamant camió      resguard que acrediti la seva          1929, T, 37 3
                          la nostra vila.               de la cam. També hem vist com      propietat, a la Caixa social,lliu-         CHEVt<OLET 6 cilindres,
                                                es transporta va aquesta, i com     rant-Ji a canvi del dipósit, el
  A dos quarts de 7 de la tar- I                 •••             cal que per tal de {reure-la es     corresponent rebut que els ser-         camlonela reparllmen', 600 quilos
It                                               passegi un empleat per dintre      vira de papeleta d<entrada a la         T. 39L2
  da, Vespres de difunts cantades,                               el camió; naturalment que aixo      junta.
  rosari, novena, sermó pel Rnd. I Dimarts passat, el diputat a                és de la maxima higiene.                                 Tols revlsals 16mb GARANTIA
  Pere Creus, pvre., absolta gene- les Corts de la República se-                                      Vilafranca del Penedes 3 de            de bon funclonament.
                          nyor Martí Esteve dona una                •••             ma re de 1933.
  Ial alternada mb el poble i Be-         conferencia política al local del                                                  Preus limiladissims
  nedicció Papal.                 «Bloc Catalanista».               Peí- tal d'assistir a l'assem-          P. A. del C. de A.                Facilitals de pagamenl

         •••                  Explica el programa del Par-                                  Sebastia Parés.

  I J O S E P M A R T lEl día 30 d<abril, se celebra- tit Ca talunista Republica i di- blea de la propietat rústica que
  ran les eleccions municipals. gué que ara més que mai con- s<está celebrant a Madrid, di-
  Segons es diu, només es renova - venia la subsistencia del ' dit jous marxaren en tren i autobús                                           Agenl oficial CHEVROLET

  En Domenec Sabaterra la meitat deIs Ajuntaments partit, el qual definí com a par- varis pro pietaris de la vila i                                    Vdafranca del Pcnedes

t i no se sap encara, si les dones tit d< esquerra liberal.                  pobles veins.              METGE (IRUGIÁ                  --------------

  tindran voto                          •••                   •••

         •••                   Diumenge passat, lliura d<a-        VAgrupació de Cultura de      visita en el seu                  Es desfIja un primer pis a
                          nima a Déu a l<edat de 77 anys       la Dona del Casal La Principal,     consullorl de la
   Dema díumenge, a dos quarts                                                                            punl Cenlr/C .
  de cinc de la tarda, el nostre a-        i despres de rebre tots els Sants      dilluns, dia 13, a dos quarts de     Rambla d'En Prance sc Macla , 37          Roó: a l'lmpremlll.
  mic el vilafranquí Dr. Albert          Sagraments i la Benedicció A-
  Bonet, pvre., donara una con-          postólica, la mare del nostre a-      cinc, lli~ó de cuina pel cuiner     els dimatis I dlsssbles               ES VEN una bOllga a punt
  ferencia al Centre Social de           mic el actual Regent de Pachs,       Sr. Gregori Bemat. Plats: Peix                              centrlc.
  Santa Madrona de Barcelona,           D.a Rosa Grau i Oliva, vídua                                  de 3 a 5
  sobre el tema: «Missió del Fejo-         de D. J osep F errer.            a la Catalana i Pollastre a la                               . Raó en aquesla Impremla.
  cisme i de l'Avantguardisme en                                                    I dlvendres de 9 a 11
  el ressorgiment religíós de la            Rebi Mn. F errer i demés fa-      ca~adora.                                        - SEGON PIS PER LLOGAR
  nostra Patria".                 mília el testimoni de la nostra                           I '. ....: " 1'" -" ,              nou, amb 5 habllaclons, rebedor,
                                                       •••                   . ..'               galerles envldriades, empaperar,
        •••                 condolen~a.                                          '.~ ~~:..:;'. ",,0":': o',  --    portes esmaltades, gas. algua.
                                                  Ha estat exposat al públic el           . " " : ~.
                                • ••              projecte de fa¡;ana del ex-quar-     -_. --~;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====

                                                                          . . '.¡~.~ ••' -. 'I'~-: .. .... .
                                                                                .
                                                                                        ."

  La farmacia de torn per a de-          Es molt probable que durant                                                     eleelrlellor, safre ig Individual 1
                                                                                             tenal.
  forn del Carme de Joan Baltdma sera la d<En J oan Bosch.
                          les properes Fires de Maig, I

I •••                       tingui 110c a la nostra vila, una                                                  Angel G ulmer a , 5 1.
                          Exposició d<objectes d<art en                                                    Riló: Malclxa casa, Pe rr elerl a
 Diada de 8an t J o s e p• Dema estaran de torn els es- diferents aspectes.
• tancs d eIs carre rs de la Cort'-                  ••

, •Garcia Hp.rn and ez i Igualada.
Coques Adobadese                                                                                     - ES VEN un eslabllmenl a
                                                                                             pun l cenlr ic. RRÓ : o l' lmprem ta.
1
                                                                                               AMB CENSURA ECLESIÁSTICA
•

o
        •••                    Di m a ts ¡¡assat el sen yor A-    Les mi llar per a acompanyar la crema
                          lex a n dre F orcades dona una       Sortiran del fúro el vespre de la vigilia
    E l díssabte v inen t , d ía 18,       conferencia a la Societat «L a
                          Principal» sobre el tema: «L a
  d ebuta ra al Casino d e r Unió

  C o m er ci a l la companyia d,a- radio a casa nostea" . En la seva .                  .        ... - .,~ ," :~. ..". . . '_.: :,.;. ~:. ,.' .. :-. : ... .
                                               ! tAiP.BSTEVA.-VlLAPRA)/C;.
   1   2   3   4