Page 2 -
P. 2

.. ceso - 2

17 Camp de T anagona T erres on », Reus, Valls .                                           cer, i un sillin deIs Cicles Mu -

18 Tortos a       T ortose, A mposta.                     Esportives lleracbs.
                                                                      Regna molt 'd ' entussiasme

19 Ribera de l Segre  Pons, A rt esa.                       Cern a s e ce leb r a ra n a l a noslra entre l'element ciclista vilafran-
20 Ribera del C ió   Agramunt, Guísona.                         v ila dos esdevenim enis      qui i tenint en compte el caréc-
21 Saga rt"a      S an ta Coloma de Queralt, Ce r vera.                     espo rli us       ter pura ment l ocal i esportiu de
                                                               la cursa, aq ues ta prom et ésser
22 Urge ll       Thrrege, Verdú .                       Al mali, la cursa c iclisla «I carn-   un é xit.
             B alag uer.                             pional lo cal i socia I:o
23 La N og uera     Vilenove de Mo ia.                                                      ESCACS
24 Conea de Mo ia                                  ill la larda,el parlil de desempal

25 Lleide        L leide.                           e n t re el Sa rrtbo iá i el       Primer Campional d'Escacs de
26 Les Garríg ues    Grs ne del le .                          Reus Cep orliu                   Vilafranca

,2 7 Priorat:      Falset. .                          FÚTBOL                  Dissebte passat en enfron-
28 G an desa      Gandesa.
                                                               tar -se l'Esquerra amb el Casa l ,

29 R ibera de l' E bre Mora d'Ebre.                         O EMÁ , t indré lloc al nos-       equest guanya dues parti-
30 Be rga da.      Be rga.                              t re cam p de Fútbo l el par-   des i l'Esquerra una; la restant
3 1 Car do ne r     Cardona, Solsone.                      t it de desempat en t re el Sa nt -   encara esta per acabar, cal' des-
32 L {usa nes      Prat de Llusen és.                      boii: i el R e us D ep ortiu e n el   prés de plegar a les dues de la
33 Moio nes       Mo fa.                            qua] el vencedo r quedara cl8S S1-    nit i jugar tota la t arda de l dia -
                                                               rnenge, la partida no es decidí,

34 Pla de Beges     lvla n resa,S a l.'en t .                  ficat p er tal de pren dr e part al   semb1a que es reprerulr á dema
35 Iguala da      Igu a :ada,Capellades,Esparraguera.             totneig de promoció per l'ingr és    a la tarda; a m és del punt q u e es
                                           a primera catego ría.          disputen, és de m ol ta t ra nscen-
36 Conca de B arbera Mon tblanc, Es pl og«, Barbera.                                     dencia per a la classificació indi-
                                             Tenint en compt e lti po te ncia   vidual, ja q ue u n d e1s j ugedors
37 Valles        Terresse, Granollers, Sabadell.               i la igualdat de forces de am bdós    no a perdu t, fins ara, ce p punto
                                           equipe i la t rnn scede n cie d' a-
38 Plan a de V ic    Fic, Manlleu.                        quest partit, que sera molt erno-          •••
                                           cionant i competit i els aficio-
39 Giro nes       Girona.                           nats vilelrsnqulns podrem pre-        Dimecres pesset, el Casal
40 An-dorra       Andorra la Ve1la.                      senciar un purtit del« de la       empata amb l'Ateneu i l'A~rico­
                                           <m s x im e emoci á»,          la va perdre amb Continental.
La tasca de la. divisió geografica tindria de comenpar per la
                                             Tant de Sant Boi com de             •••
determin ació precisa d'aquestes comarques, en nombre i extensi á,

jo q ue , com és n atural, no són pes una cosa ben delimitada. Re-

co rdem que fa dies que s'íniciaren a Vilafranca uns trebells per la Reus es des pleceret: molts afi-             Dimecres vinent jugaran:

defe nsa de ,1' un ita( del Penedes-que per cert no sabem si lien con- cionats a Id u ost re vila a fi de Continental- Ateneu; Unió - Ca-

tinu at - i determinar a l'ensems els seus límits i cal suposar que         presenciar 1'esmentat pertit, De     sal i Penedes - Agrícola; l'Es-
l es dem és co m a r q ues es troben en igu els condicione.             Reus-se'ns dio-s-qu e es calcule
                                           que es desplecarer: unes cinc      querre reposa.
  L'agru pam en t de comarques donaria lloc a les unitats geogra-         centes persones.
[iau es d' o rd re superior, sub-vegueries i vegueries, cas de no con-                                                       e
fond re les prímeres am b les mateixes comarques, cosa no deter-             Es d'esperar que el nostre
m in ada e nca ra, com tampoc el nombre de vegueries, Amb tot,            públic sera en tot mo• ment el      STOCK OFICl nL PIRELLI                                                           Sessió del dimecres dia 8
se m bla dibu ixar-se com a criteri unanime, el d'agrupar com a ve·         neutral que cal i que per amb-
guer ies les co ma rques dels voltants de.1es capitals de les antígues        dós equips tindra aquelles         Preus millors que ningú                                                       La presideix el Sr. Guasch i
p roví nc ies, Barcelon a, Tauagona, Lleida i Girona, així com crear-        consider8cions esportives de-                                                                        els regidors que hi assisteixen
ne una amb capitalítBt a Tortosa. Fora d'aixa, en que bi coin-            mostrades sempre vers els
ci :leix to tbom, la lluita d' interessos és la que determina e11loc i        equips forans.              G A R A T G E MARTí                                                        són els senyors Fabregues,Font,
n om bre de vegueríes 8 establir que indica cada persona que s'ocu-                                    Vi1afranc~                                                      Ventura, Torner, Sans, Mestre,
p a. del particu lar . Tremp, Sert, La Seu, Manresa, Granollers: Vic               • ••
i alu'es pob lacion s tenen en aixa els seus partidaris.                                                                                                     Alberti, Guitart,Balaguer i Brí-
                                             Diumenge passat, el Vila:-
   La q llestió es desplapl en voler determinar a priori - potser         franca despla{:a dos equips¡ el            .Puniuació                                                      coller.                  o
p er satis fer conveni~ncies - el nombre de vegueries: 'cal fixar          reserva es queda a Sitges i                                                                           Al públic es poden comptar
primer els se rveis que a cada una li seran adjudicats i segons la          s'enfronta amb el primer equip                                                                                                el
im po rtiJ ncia d'aquells, establir-ne més o menys, sense prodigar-les,       de l'esmentada vila, mentre              ¡ : ~ : Cll!                     :                                les persones. Les sessions de
p ero, i es tudia r després molt desinteresadament, les comarques o         una selecció continua fins a             ;,. .yo¡ ¡ : ¡ 2. Cll , 'lJ : 1-<:       "l:                                  tarda, en aquest aspecte, no són    ¡rseU:-lÓ'¡ •a.
 - o SUb ¡'c8 tleries- q ue ban d'agrupar-se per a formar el seu ter-        Gava, on juga amb el pri-                               ~::s!;     ~                                   pas un exít.
                                           mer equip d'aquella 10calitat.            .S;                       (l¡                                                     --'~' U'O 'ena,
                                                                      Cll :'~:        .... ;     'o ¡     ¡ ¡::                                Es llegeix i s'aprova l'acta de     eus, p 'r
                                             Els resultats foren: Sitges, 4          o:; "l ' I-< ! 1:: ; "tl' : .... ¡ ¡::: (l¡                                      la sessió anterior.             ernada
                                           - Vilafranca, 1; Gava, 2 - Vila-                                                                                             ióPapal.
                                           franca, 1.                      :¡ \.C.)ll ¡' ~~ ¡i \..)¡ ~"¡l: :::¡:::;:¡ !! ~(l!¡: ~.....
                                                               Casal ¡EiEi 2 ¡2 ¡2 ! 1 ¡2 ¡2••••••••••••.•.• ••• ••••••••• :.. ••.. • :••••••••: •••.._.: ..•••. : ....• .•: ••.. •. .j .••...••                         •
                                                                        ¡ _.ii.;·······: j••..•..:••••..•: •••••.•
                                                                      O 1 2 2 O 2m:¡¡ ¡ ! ¡ ¡: 11••• :                                                                 dia 30 d'a
                                                               Aóo ricola               :  :      ::                                      Es llegeix un comunicat del
                                                                                                                                                       es elee io
                                                               Continen. r"6T"3"!5555!"2-TiT;Z-"¡'2" conseller senyor Pi i Sunyer                                                      , ns es diu n
                                                                      ¡¡ia! ¡¡ ¡:.. : :~!':~.~¡ ~ : : .                                                               .; la meitat 'de
                                                               Esquerra O¡O :O                   1O1                                       dient no és possible l'exempció     ose sap ene
                                                               r"en)"Unió
                                                                                                                                 I                     ra n voto

                                                               , :¡ ::               'Ú'(}"'¡5Uf"i f f de contríbució als jutges muni-                                               •
                                                                                   : ;: • •:81i1.··.·'~ .ii .~ · ···· ·· cipals. El senyor Sans comenta
                                                               Penedes   !r: ··O····:,: ··2···· 2 :¡: 2:::   O  '::::   :2                                                    Demadium
                                                                                                                                 la redacció de la contesta, sol'li-   e, I'ncdela lar
                                                                                            :     ::ii.·••
                                                               Ateneo ¡: 2 ¡. O O ! 1 3 O: i: ¡. ¡:1:1•:•:•: citant que se li faciliti una copia.                                               el ·'¡af a
                                                                                                                                                     ,onet, p re., d
dtori, tenint en compte les caracteristiques prapies de cada una,          CICLISME                 Casal                11 punts                                           El consistori es dóna per enterat
ve r t al de dona r al conjunt de la divisió la naturalitat i sentit                                                                                               del comunicat.              . en ia al
                                                               Continental             11         «                                                          nta la
pra ctic indispen sa bles.                                Organitzada per la Secció de     Penedes                         «                                       Es dóna lectura a la distrí-
  S embla qu e la divisió no sera pas obra de les Corts Catalanes,         Cultura 'Fisica del Casal de La     Agrícola               8                                              bució de cabals per al present      ,hreel te :..
                                           P rincipal, dema a les 11 del ma-    Ateneu                7         «                                     mes de mar~.
sinó d 'una comissió tecnica: aixa té l'aventatge de sostreure la          tí es correra la prova ciclista     Unió                 6         «                                                          rnei e
                                           «I Campionat local i social»,      Esquerra                         «                                       També s'aproven diferentes
q iiestió a l'am bien t partidista que domina al Par1ament, sempre          sobre el recorregut Vilafranca,                        5                                              fact,:ues després de llegides.      el resso .
                                           Monjos, AltiJ.únia., Vilafranca,                                 «
i quant els que composin la ponencia, prescindint d'influencies es-         dues voltes amb un total de 30                         2                                                 Les c1avegueres del carrer de      n' 5111IP... i
tra.ny es, no l acin una. divisió capriciosa, sinó d'acord a més les         kilOmetres.
caracte rístiques de costums, de llenguatge, de producció i fins de                              STOC~ OFIClftL PI~ELLl I Prat de la Riba i Rambla de                                                            nOstra
corren t natural deIs babitants.                             La sortida i arribada, sera
                                                                             ¡ F rancesc Macia, queden apro-                                                            •~ ~ ' U ll .
   Una dil'isió, finalment, en que no siguin 'possibles enormitats                                                     vades, no havent-se presentat
                                                                                                                                                         •
                                                               IPreus millors que ningú                                                      cap rec1amació en caracter defl-
                                                                                                                                                      La far
com la d' i nrloure el Penedes a Tauaiona , com sembla que s'bavia          davant de l'estatge social.       G A R A T G E MARTÍ                                                        nitiu.
proje ctat, segon s m anifestacions del propi Rovira i Vi rgili que                                                                                                 El projecte d'alineació del     rnaser'
form a put de la ponencia.                                Els premis son els se güents:    ...:- "':.' Vilafranca
                                           Una copa del Casal de La P rin-                                                                       carret: del Dos de Maig, de fa
                                           cipal, dues medalles de l a S . de          . .~ ~"- ... -.          ... . .~.                                     temps plantejat, ara es portada

                                           Cultura Física, una copa, un                                                                          a cap, gracies al senyor Soler

El ! m anillar, un sillin, u n a "m aq ui -                                          Municipals                                                              que s' ofere ix a. pagar les despe-
                                                                                                                                  ses d'expropiació.
   Via - Crucis al s Comunit at del col'legi i tots els na d'a f eitar i u n sarró ciclista
                        I nois que assisteixen a l'Esbario. de Is Cicles Samm arin i, un joc                                                                          La comissió de Cultura pro-
                                           de p un ys de gom a, u n pinyó lli-                Sessió del dia 3                                               posa que per tal de prevenir el
patis del Col"legi de L a preciosa imatge de Jesús                  bre i un timbre deIs Cicles M ar -                                                                       cas que per no poder tenir
 Sant ' Raimond C r u cifica t fou portada pe]s con-                                     A. MB l'assistencia de 7 r egi-                                                    col'legis els religiosos, quedin

                         gregants pels patis del col'legi,                      dors, senyors Fabregues, m olts nois i noies vilafran quin s

                   resant-se les estacions i ento-                             Ventura, Torner.. Alb ertí, G u i- sense escola, s' acorda la cons-

    MB més solem n i tat que   nant les pietoses es tro fes del P .
                   Valls i música de l mestre Mi- fa mílies a a ssistir al V ia- Cru cis \ t a rt, Balaguer i Brícol1er, presi- trucció d'un n ou gru p escolar,
 ,.--                 llet. que amb tota solmenita t practi- dits per l' alcal d e accidental Sr. demanant l'aiu t de l'E sta t , i
                   En re to rn ar a la cap ella el ca r a per el pa ti del col 'l egi a les Guasch, s'ini cia la sessió que sol'licitar del min isteri drlns-
     els any anter iors se cele- P . Superi or d on a a b es a r la 5 de la ta r d a tots els diumenges dura es cassamen t mitja h ora. trucció, interessi del de la Go-
b ra el diumenge pa ssaf el Via-   Vera-Creu, mentres els assis- de Quaresma .                       sra p r o va l'ac ta de la sessió "v er n a ci ó, la fac ultat d 'ocupar
Cruci que totes les festes de
Quar me es feia al Col'l egi de    tents ca nta ven l'himne d e C rist      C a l ap ronta :>: el temps qua- anterior.                                                                   inte rinament les es coles de
S nI Raimond ,dc Pe nya fort.
                   ven ~.                     r esm a l per tal d e honorar a Je-   El conveni del Grem i de lle- l' Hos pital; és aprova da a m b el
   Aquest an., ha estat orga-
nitzat per la Congrega ció- M a-                           sucrist sofrent per amor nos-      ters, pen  dent ja             d~'aotlgaunelestispeus!-,                               , ben en tes que es dem a ni  a-
r ian a s iSlint-hi la J unta Di-                          tre, tant més quant s'esdevé en-     sions, és   aprovat                                                       \ quella interinitat per quan no
r ecti va i ltres socis amb vesta
i aV a companyant-los la R d a.    1 ,La Congregació Mariana in- guany la celebra ció del XIX de 6,000 pessetes 1 fent constar sigui possible l' ensenya m en t

                   vita a tots els alumnes i 11urs I centenan. d e 1a nostra red enció. . que soIs és pels expendedors de I als confessionals.
   1   2   3   4