Page 1 -
P. 1

Admetem anun- '

-                                                                                cis en aquest IIoc

                                                                                              _ ...... - '1: -

                 VILAFRANCA DEL ' PENEDÉS 11 DE MA R~ DE 1933.                                                                NUM. 1255

           -QUARESM~LS                          A propósít del pro-                       La divisió      territorial

                                           blema d~ l'en-
  L'eficacia del dejurri serryament
                                                                            de Cafalunya
                 Es per amor a la professió
                                             docen t, que tots hauriem de
  N deis eíectes del primer pecat fou la debllitat de               blasmar i els mes tres els pri-

I , 'la carn que [a sentí Adarn i que es féu encerna-                m ers, l'establiment de l'escola
                 nadissa a tot el Ilinatge huma. La caro que fins única.
         aleshores estava sotm esa i era dóctl a l'esperit, per la vio-
                                            N o es necessita una gran a r-

                                          gu mentació per a demostrar pa-

  lencia del pecat original queda desfermada i re bel -lada. Se- lesament que el monopoli de

  gons la narració bíblica fou el primer ele cte que dins mateix          l'ensenyament, representaria si-
  del paradis sentí l'horne pecador, quedant inaugurada la             nó un retocés, el posar una bar-
                                          rera infra nquejable on totes les
  historia de la lluita de la caro contra l'esperít que ornple           innovacions, totes les metodolo-

  tots els temps i és l'explicació de molts fets de císlus en la          gies, tots els avencos de la pe-
  vida deis po bies.                                ds gia, to ts els neguíts i l'espe-
                                          rit d'investigadó i de millora-
     Aquesta Ilu ita individual j' hem sentida viva ment tots         ment que tot mestre deu sentir,

  els homes i del seu resultat depen la vida futuro; la SUPl.- n aufra garien en l'espera d'una

                                                        resol ució ministerial, de les con-

  ració heroica fa de l'horne un sa nt, la derrota vergonyosa clusions a'una ponencia o deIs

  I'ofega en la sensualitat més baixa. Sant Pau sentia viva- treballs d'una comissió i no po-

  ment aquesta lluita interior i la descriu als fidels de Gala- dem pas fer-'nos í l'Iusions: un

                                                        canvi de sistema o d'orientacions

  cia. e La caro cobe]a contra I'esperit i I'esperit contra la al ésser a pl icat a tates les esco-

  caro, puix eJs dos estan contraposats l'un a l'altr e- i en la les representa unes despeses

  carta deis Romans e pux la r rucencia de la carn és la mort           considerables i un trasbals prou
                                          gran per esfereir al ministre
  mentre que la prudencia de I'esperit é s la vida i la pau; els          més g osar ós.

  que viuen s~gO:1S la carn no poden plaure a Déu-. Pero                                 ••

  aquesta carn enemiga nostra, és UIl element essencial de               Manquen escoles i manquen                  D'en~a de l'etorgemeni de r Estatut, i descomptada I'eboliciá
  l'home viu, i p er aixó m é s que preconitz ir una destrucció          mes tres, és veritat; la solucíó del
  d'aquest element pecarninós, cosa per cert impossible, de-            conflicte no és pas el tancar-ne,                   de la divisió de Cata1unya en quatre provincies, la qiies-
  vem aspirar i procurar dignificar la caro transforrnant-Ia en          molt al contrarió l'Estat no té                 tió de la nova divisiá que ha de regir ha despertat I'interés de
                                          dret a tancar cap escola, mentres                tothom, [e que és un problema que posa en ioc molts i variats in-
  a] j j d e lesperlt, e sco ltern a Sant Pau, -no oferiu tampoc          hi hagi un sol deixeble que hi                 teressos i dona lloc a revifar etitigues riva1itsts i a somnis velei-
                                          assisteixi, altrament semblaria                 tosos de preponderéncies.
  els vo stre s rn ernbres al p ecat com a armes d'Injusticia ans         que l'Esta t en un abús de Forca
  bé oferiu els vo stres merubres a Oéu com a armes de jus-            volgués desfer-se d'un compe-                    Es evident que sigui la que sigui la divisió que s'ecordi, ha
  ticia.' No és IJ moral budista que preconilza l'aniquila ment          tidor o que els nostres sectaris                d' ésser recolzada a les comarques naturals, no tant delinides
  sistemát ic és el concepto crlstiá que devem tenir de la caro          temessin que a casa nostra es                  per bé que es fonamenten en fets Íiistorics o geo..gralics, com po-
                                          repetís l'experiencia de Bélgica.

  com a instrument de salvació La feina de subje crar la caro           Que no temi l'Estat que si dría veure's, ja que segons els experts en geogrslia varia el seu

  és íorca laboriosa i l'Església ajuda els fidels arnb métodes el1 funda escoles amb m ajo r sol-                         nombre de 30 a 50. Ens sembla mo1t acceptable la que s'indice en

                                                        vencia que les degudes a la ini-   la geogralia publicada per la Protectora de l'Ensenvenes Catalana
                                                                          d' En P. Blasi.
  garantits per l'experiéncla i que tenen les arrels en la en ciativa privada, sera eH quí edu-

  la més remota tradició cristiana.                        cara les generacions futures; i                 Aquesta divisiá su posa 40 comarques, [indicedes en forma
                                          pensi que si veu cada dia més u-
    L'Institució del dejuni i l'abstlnéncla de caro és un deis         fanós el camp de l'ensenyament                 granca en el gravat que publiquem), les quels juntament amb les
  metodes més eficaces, que ens recorda durant l'any, i parti-           lliure haurá estat per~ue eH,                  principels pob1acions de cada una, indiquem a continuació.
  cularment en el temps quaresmal el problema de la caro i             l'Estat, no haura reixit en do-
                                          nar al poble el que el poble fre-                1 Vall d'Aran     Viella.
  i ens indica un deis remeis. Al sentir-nos débils ens adonem           tura i que aquest poble en per-                            Pont de Suert.
                                          fecte ús del seu dret imprescrip-                2 Ribagor~a
  que tot el compost material depen d'elements també m~­              tible i indeclinable haura anat
  terials sense importancia, i alehores es quan valoritzem la           a buscar on ho podia trobar.                  3 Pallars       Sort.
  part espiriluaI. Davant el misteri de la vida es desfermen
  totes les nostres concupiscencies, enervad es ¡;er les pas-              1 perque aixo sigui possible                4 Conca de Tremp    Tremp.      ,
  sions empeses per l' arborament jovenc;á. Per frenar aquests           cal que, tots els que estimin i ~j­               5 Seu d' U rgell
                                                                                      Seu d' U rgelJ.

                                                                          6 Cerdanya       Puigcerda.

  impulsos, per apagar aquest cdliu, és un remei poderós el            guin col'laboradors de l'obra                  7 Vall de Ribes    Ribes.               /
                                                                          8 Camprodon      Camprodon
  dejuni i l'abstinencia. Si volem, doncs, donar una prova de           d'espandiment de la cultura
                                          mÍ1jant~ant l'ensenyament i no                  9 Ripolles      Sant loan de les Abadesses, Ripol1.
  l'obediencia de la nostra carn, hem de complir religiosament           necessitin per triomfar res més                 10 Olot        Olot.
  aq uest precepte, l' Església ens el posa., pe~ ~du~ar el n~s~re         que el propi esfor~, cooperin i
  esperit en la tempe~anc;a i en l'ob edlencla. Oeu prohlbl a           secundin les institucions que es                11 La Garrotxa     Banyoles, Besa1ú.
  Adam el mpnjar de la fruita prohibida, trencant el manca-                                            12 Emporda
                                          proposin treballar en pro d'a-                             La Bisbal, Figueres, Palamós, Pa.

  ment s'arborare n totes les concupiscencies humanes, que quest progrés pedagogic en el                              13 La Selva        1afrugell, Sant Feliu de Guíxols.
  prengu eren i ncrement amb el favor qu e dispensa la huma- nostre poble.                                                Santa Co10ma, Bla.nes, L10ret de
                                                                          14 Maresma
  nitat als olaers d e la carn. Per of egar aquesta preponderan-          E MELIA CODORNIU DE GENDRAU                   15 Pla del L lobregat    ]Ylar.
                                                    ME5T RESSA
  cia d~ I~eleme ll t carnal d amunt de I' esperit, ve el dejuni i                                         16 Penedes       Calella, Arenys, Mataró, Vilasar.
                                                                                      B arcelona, Badalona, Sant Feliu,
  I'absti nencia, que ens acostumaran i ens far an tastar el gau-
                                                                                        M olins de R eí.
  di ex q ui sit d' una án ima que es deixa p orta r preferentment «2l\C CIÓ» ES VEN A LA                                         Vilafranca , Vi1an ova, Sant Sa.dur..
                                          l - - - - -LLl- - - - - -BRERIA PUJOL
  per I'e speri t.                                                                               ní, Vendrell, Sitges,
   1   2   3   4