Page 4 -
P. 4

4 - A. c i tJ                                                                                  ....

  ....

    Aque s ta casa está per ds m unt de rores les del seu ram, pels se us preus i per les seves qual lrats . - -C O RT , 19 1 PLA<;A DE LA VILA ,I-VILAPRANCA.

      -                                                                                    EL MILLOR
                                                                                           OBSEQUl
~----- - ---------- ------ I

                               .. .~ ....

                    Aureli Larrosa                                             ]a 30 models dlfe-
                                                                         ~J:'l? re nts desee 455
                    Carretera de Tarr-agona.z ü, 2:·2.&
                                                                       ~ r a 3.900 ptes.

                                                                                                           . ~)

                    Re prese ntan t de:                                            Vegeu-Ios a

                    LA PERPECCIÓ. - Pa p er cel-Iu -

                    losa j Manila, espe clalitat en    IC                   A 8 .A. S.A.~"V".A.IJOR
                    paperines de tora mena.
                                                          A. GUIMERA, 2l      Ag enr per aquesta comarca.

I                                     I

                    J. RAVENTÓS. - Xampany

                         a Lavernoya ».

                    I

                      CASA VELARDE. - Mantega

                     Auto - Radio - Electricitatpura, exclustvarnent de lIet
  Taller de Reparacló de calcar    de vaca.

                    Dlpóslt a Vilafranca.

  PRONTITUD                                                    Boblnarge s de m o t o r s , Cárrega I reparació de barerles
       ELEGANCIA
             ECONOMIA   J. SANZ. -Caps de COlÓ I draps                        Dinamos i Transformadora amb aparells de comprovacló

                    per a nerejar má quines I

                    au.os.                                    Reparacló de rora classe Conservacló gratuita

  Amb 20 mlnuts , milges soles I                                          d-spareüs de Radio    deis acumuladors
     ralons . quedanl nou
         el calcar       LA UNION. ' - Assegurances

                    de: vida , in ce ndi I robatorl ,                      Antoni Martí       • Bartran

  • osep apellades                                                              1

  Perrc::rs,28                                 Carretera de T ar rngons, 40 i 42                VILAFRANCA

                  r                    I

                         -

                             CEP AMERICAN8 I

                         •               V I TIC u LT o R S· Plantant CEPS AMERI-

  rn rn                                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _' _ • CANS PURS, que avui

       CAVES ~ 6UARDIOL~ DE FOHTRUBí                      soIs pot servir aquesta casa, em peuats arnb VERGU ES D'A-
              (PEHEDÉS)                         BANS DE LA FILOXERA que Iacl lite m als riostres clients,
                                           ob tindreu grans producclons i evirareu la degeneració.

                                             Les exper lmentaclons que es vénen r ealüzant des de fa 4
                                           anys en camps oficials I par uculars, demostren pr acrlc ám e nr
                                           I'eflcácla d'aquest nou sistema de plamtactó ,

                                       Ii En Josep M. Graells, propierart daque sra Vlla, a prec nos-
                                           tre eos autor irza per afer públlc el resultar obtingut ernpram
                                           aqu est sistema. L'any 1930 plantá 1.600 ceps purs en un camp
                                           d-un jornal I mlg aproximadamenlj foren empelrars l'any
                                           següenr 1931 amb vergues d'abans de la filoxera, 1 en aque st
                                           any 1932 segon d'empelll primer de brocada obtlngué 7.200
                                           Kilos de ra'írns , igual a 45 cargues de vi , que equlval a una '
                                           producció muja de de 30 cargues per jornal. Podem citar altres
                                           casos semblants.

                                                   DEMANEU DETALLS I CATALE6S '~:

                                 PAU CA S TELLET

I ~ PRAT DE LA RlBA, 23
                                                                                                VILAFRANCA DEL PENEDÉS

                    I I•r,                                    que da Vida yJuventud
                                    ,                                          ~ .'.....l..) . -..,t
                           ."
   1   2   3   4