Page 3 -
P. 3

= = = = = ==-====== = .= ==~====~=====================~1=M -• • ==========r=====""'"

  que v u Íg ui n hi . contribuexin     ran un favorable acolliment       advocat i assessor D . J osep Cas-                   per febrer, a l a rn a teixa S ecre ta -
  particularment.              a la n os tra vila que els i m-     tany i G elats, tirrdrá lI oc el dia
                       'p u lsi a m illo r n r a ques ta j a  25 del co rr en t, desenro tllant u n                  " aust~loV8rcs ~O¡gna.
    F ent consta r e l sen ti m en t per nota ble tot just n ada publicacíó,   interessan t tema sobre agrem ia-                                                          ¡
  no poder-hi a cce d i r, és denega-    i a forjar una cultura general     ció, tema que cada dia es fa més                                                      •
  da la subvenció sol' licitada per     en la nostra joventu t.         necessari donar a corieixer a                        .-. . I•••
  als estudis de l'escultor Fermí                                                                                                           i

                                                                                                                        nOCTOR

                                                                                 IEstadística parroquial.                            de I'Hosptral de la Sra. Creu

  A1mira1I.                   ACCrÓ felicita i en coratja     tots els comerciants i industrials                   Bateigs: J oan Casa'5 Míia.                            Snr. Pau .
    Es concedeix pe rm.ís -p er a                         per tal de veure els aventatges
                       . .la novelIa publicació.        que pot reportar l'ajuntar-se en                      ~.
  abrir una finestra a En Ramon                ..
                                                                                 Matrimonis: Antoni Regas·

  Roig, i per a co Í'Ío ca r un retal                                                            i Turró amb Merce Solsona i Especialista en malahíes de lit
  al carrer del dos de Maig a En
  Pae Soler.                   Ha estat designatper al      fortes agrupacioris, per a millar Feliu.                                                         Gola; Nas i Orellos
                       jutjat de Chiva (Valencia), D.
                       Evarist Olzina, J utge de prime-    defensa deIs seus interessos.                       Defuncions: Rvnd. J oaq uirn

    Aprovat el p rojecte de cla-                            Creient-ho així, la ·J un ta · Inglada Via, pvre., Carolina
                                           Dir~ctiva organítza aquest a cte,
  veguera del carrer del Sol a        ra Instancia de la nostra vi la.    esperant que no hi mancara el                      Romero i Camps, Lluis Guasch                           VILAPRAN L'A DeL l)ENEO .ÉS
                                           co merc viláfranquí.                          i Pujo!.                                      carrer de MISSER RU FET
  Mísser Rufet i part de núme-              •••                                                                                           (earrer de l'Estacló) n.O 10
1 ros impars de la Rambla de                                    •••
  Macía, s'acorda gestionar el         Dimecres, diada d e Sto Pau,

                       a la seva propia ermita se cele-

  permís de la «Jefa ctura » de la      brara una missa a dos quarts         D ema, d iu men ge, el Foment                   Vilafranquesa                                         entressol.
  carretera per tal de construir-la,     d'll i a les tres de la tarda es    S ardanista co m en ca r á la baIla-
  i imposar contribucions espe-       resar á el Sant Rosari. Després     da de sardanes a dos quarts de                         d~ Gas S. A ..                               Dlvendres de 8 a 12 del marí,

  cials als veí ns per al seu paga- de cada acte es fara I'ado re ció 6 de la tarda í després de la ter-

  m en t.                  de la reliquia del Santo        cera sardana, l'Elenc del F 0-                        Con arreglo a lo dispuesto                          Domlclll a Barcelona: Carrer de
                                           ment representa ra l'obra có m ica                   en el artículo 17 de los Estatu-                             Monraner, 191-1:-2:
  Es destina a adquirir exem-             •••              en un acte «L'Esmeralda", Pels                     tos, se convoca Junta General
                                           socis i familiars sera de franco                    ordinária de Señores Accionis-                                 -
  p la rs del llibre «Vilafranca       S'ha anunciat per un bene-                                           tas para someterles a su examen
                                                  •••                                                                      fí~~~
  del Pendes» d'En Pere Mas la m érit vilefra nquí, que demá se-
                                                                                                                         ~a~~~~~a
  quan titat presupostada per la . ran lliurats a la Junta de la
                                                                                                                        - ANSELM CLAVÉ, 7 -
  diada del llibre.             Beneficencia Vilafranquesa, uns       NOTA DE L'ADMINIS- y aprobación el Balance del úl-
                                                                                                                        CURI V. L~ SEV~ TOS
  EIs Srs. Mestre, Sans i AI- trajes d'hivern per a cada ú dels           TRACIÓ.-Es prega als se- timo ejercicio.
                                                                                                                        alleujada lnstanránlarnent i cura-
  berti posen de manifest les asilats d'aquesta ben éfica casa,           nyors subscriptors forans que                       Los Señores Accionistas ha-                              da radlcalmenl arnb les

  dificulta ts que troben els carros els quals han estat costejats per        habitualment paguen la subs- I lIarán de manifiesto durante

  per a venir a Vilafranca, en humanitaris vilatans, els noms            cripci ó a Vilafranca, que vul- los 'd i ez d ías precedentes a la

  glaca r-se les carreteres en quitra- deIs quals es publicaran o po r-       guin abonar I'ím port de l'any J unta General, para su examen,

  nades, i preguen a Ieseiefatures» tunament.                    1932 i que ha facin com més el Balan.ce, Memoria y cuentas

  que hi tirin sorra. A proposta       Es de lloar el gest d'aquests      aviar millar.                     del último ejercício, en las ofi-

  d'En Fabregues s'a corda a més vilafran quiris, que amb llur                  •••                    cina s ele.la Sociedad.
                                                                         Para hacer dicho examen y
  demanar que s'estudíí Ia manera noble aportació, faran que uns             Dema estaran de torn els es-
                                           tancs deIs carrers de la Cort,             asistir a la Junta, será preciso
  de evitar a ixó d'una forma defi-     humils vems d'aquesta vila pu-     Garcia Hp.rnandez i Igualada.             h aber depositado el número de
  nitiva i que no suposi la des pesa     gujn gaudir d'una tant huma-                                  acciones establecido en el artí-
  de tira r- hi sorra tot sovin1.      nitaria acció.                        •••
                                                                       culo 22 de .Ios Estatutos.
    En Ventura diu que se li              •••
  ha demanat que l'Ajuntament                                                                  La Junta s e celebará en el
  pagui uns bustos de la Repúbli-         Ahir va celebrar-se al nostre     'p ILDORESLa farmacia de torn per a de-
  ca per a col'locar-Ios al J utjat.     Ajuntamenf, una reunió per tal     má sera la d'En Joaquim Serrat. edificio social (Pegueia, núm.8),
  S'atorda autoritzar la camis-       'de parlar de la situació del Pe-
  sió de Governació per a fer el       nedes en la di visió que s'es1a es-           •••                  a las cato rce horas treinta mi-                                     BALSJ\MIQUES
  que' calgui sense dependre-hi       tructurant de Catalunya. Hi                                  nulOS del dia primero de febrero                                          BEtfAVEMT
  gaire,amb la conformitat del Sr.      assistiren representants deIs        En la reunió ,general cele-           próximo.
  Armendares que diu que al Jut-       municipis de Vilanova, Pon-       brada pel Sindicat Exportadors                                                              De venda: A les Farmaeles i Cen-
  jat és on menys ha entrat la        tons, Puigdalba, Fontrubí, Sant     de Vins del Penedes fou no-                Vilafranca del Panadés 15                                          tre d'Espeeific.
  República.                 Pere de Riudevitlle~, T orrela-     menada la Junta Dire.ctiva se-            de enero de 1933.
                       vid, Viloví, Gelida i Monjos i     güent: President, J. Ventosa i                                                              Dlpóslr: A la Parmacla 5ERDÁ.
   1 a les dotze en punt s'aixe-      els diputats a la Generalitat      Roig; tresorer, Eduard Conod;                      P. del C. de A.                                 Preu: 1'50 pessetes capsa.
                       Srs. Mestres i Armenda res.       secretari, Jeroni Monjonell i
  ca la sessi ó.                                   vocal, Pere RegulI.                               Juan Hill.                                     Demanl mosrres grarulres.

                            •••                    •• •                   Assegurances Generals                                                           •

  Novef                      Copiem de la premsa diarÍa       Ahir va arribar procedent de             L'UNION                                               ES VEN UNA CASA al CH-
                       la següent notícia:           Madrid el Sr. CristOfol Mestres,                                                             rer de Graupera .
                                           Director de ]a nostra Estació                 assabenta als seus asso-
                         «Dimecres mori a l'Hospital     Enológica.                          ciats el nou do micili del                                   Per Informes a I'Imprernta.
                       de CastelIó l'anarquista Pere
                                                                                          seu agent
  Per manca d'espai no podem Garcia, el qual havia resultat                   •••                                                                      Es lIoga un maga lzem que pot

  publicar avui la continua ció de ferit durant els últims successos           Havent-se de cobrir les pla-        CLAUDI OR. GA servir per a garalge 111 carrer de
                                           ces de conserges de la Beneficen-                         Carrer del 14 d'Abril, 116 . Mlgdla 24. Raó: a I-Impremra.
  la conferencia donada pel nos- I al carrer de Joaquim Costa . A-

  tre amic Mn. Manuel Trens, bans de morir, demana un sa-              cia Vilafranquesa , la Junta Di-

  pvre., en la inauguració de I'ex- cerdot. Es confessa devotament          rectiva ha obert un concurs per                                                              - ES VEN una boriga a punt
  posició de Lluís M.GÜell,i altres 1 i declara estar penedit de les         a les ma teixes; per tant, tots                                                              een trie.
  originals que tenim en cartera. seves idees i de lIur conducta.~          els que 'p u g u i interessar poden       Llanya, lIanyaH...
                                           passa r per la Secretaria i el V 0-                                                              Raé) en aquesta Imprernra.
  Ha farem, si Déu ha vol, en        Que Déu I'hagi perdona1.        cal de tom els facilitara les          de pi, eep I olivera . Udl pe-¡: a
                                           bases de les matei xes a fi que         llar de foe I culna económica .                                        - Es ven una partida de
  número proxim.                    •••              puguin presentar les correspo-                                                              bocols de roure usals, en bon
                                           nent instancies, l es quals seran          Encarree ~: Sabar~r1a Jaume                                      esrat 1 a bon preu .
      •••                Dimecres morí cristianament                               Parera i Rafols, Pls~a de J aurne 1

   L'Associació de Propietaris de     a Barcelona on residia, la vila-    admeses fins el d ia 10 del pro- núm. 11 (Pla c;a de 11 0 11 ).                                                Raó : a la Imprernta d 'aquest
  finques urbanes, ens prega que      franquina D.a Isabel Rodó i                    \                                                                perló dic.
  · fem avinent als seus associats,     QueraItó de Berch.
  que havent arribat a un acord
                         Trametem a la seva família

  amb l'Ajuntament per tal de el nostre més sentit pesam. .

  revisar el padró de I'arbitri de           •••                                                                                           - Auromobll WHIP PET en

  I'inquilinat, els que hagin de         Han estat r ecollits de les cai-  A. MONTIA-DENTISTA                                                                    molt bon estat , ~edeix a bon preu
  reclamar, poden passar per les       x etes que la Beneficencia Vila-                                                                                 la Soclelat Enológica del Pene-
  oficines de la dita Assocíací6-      franquesa té instal'lades a les              Pe layo, 30- 1.'. - Barcel ona . - Tel. 15313                                              des , S . A. - PII Margall, 19.

  obertes de 7 a 8 del vespre-com societats, bars i ca fes de la no s-

  més promp te els sigui possible,      t ra vila , 4.194 terrossos de sucre,  A Vilafr a nca de l Penedes) continua visitanl tots els díes de me rcaL                                            J ove, s'ofcrelx per a des palx
  ja que el termini per {l recla mar                                                                                                        Ra6: en aq uesta imprem ta .
  oficialment acaba el dia 27.        25'17 ptes.                     RaMBLA DE NOSTRA DONA, 3l-PRAL.
                          Ta mb é ha n es tat r eco1li ts 6                                                                              I
        •••                                    lJentadu res sense paladar .                      Treballs sistema amer~·cá.
                       talon s de la rifa de Nada!'                                                                                   JlC~lÓ ~S o~n a
    Hem rebut el primer núme-                                             Jjxtracdons sense dolor .
  ro de «Quaderns d e C ultu ra       E s de Ilo a r el g est d'aquests                                                                                 a IlIbrtrla PUjOI
  Cristia n a» p u b lica ts pel G r up
  F ejocista de la nos tra vila. Con-    vilafranqu in s, com ta mbé sabem              Onjicadons i empastos" de totes classes.
  té un bell sum.ari ja que a més
  de la salutació corre:lponen t re-     de mol ts a ltres q u e h an inutili  Preus económica.                - =-                     Consultes gratuites.
  porta í n tegres d u e!; conferencies
  d e les donades en el CeeIe d'Es-     zat els talons perq ue q uedin a
  t u d is. Esperem q ue nquests qua-
                       profit d'aquesta benemerita ins-    ~.      ' .'  ' . " t '"         \.• • ~ , • • ~._ • . '  -" 1   ..:. ~ .'~:.' .~'~. ,\•...~,~~~.. ". .~.:. .-.... •:~;.   ..

                                                   . '. 'JI,: . .-: " . ." '. ' :.... , .         .   , :..'                 .             \ ;.

                       titució.

                            •••              lIeg;u ACG O, propagueu-Io

                       La conferencia que l'«Unió

                       Gremial» esta organitzant i que

  d er n s, que representen un esfor~ com deiem en la nostra última         i'.. .• • ~     . ~.~#     .... ... ' ~ ..··')I;'i·~ ; :~ ..~.:~ .- . ~' l • ....·I~\, i~. : ~' '· ~ ' l : ...... . :;~.. ::.. "'.'C I~ ., ~   AMB CENSURA ECLESIÁSTICA
  d eIs nostr~s fejocistes, troba-                                                                                                         lMP.ESTBV4.-VILAPRANC4
                       edició anira a carrec de l'expert      .                     S-. I           .. . " ; • • t. . ..               ; .. ..    ... ~"
   1   2   3   4