Page 2 -
P. 2

0 -2                                                       I

ciats ja un es negocia ci o n s: pero                             D l'D I UM ENGE 1         e,.;       t          respost un vers clun poeta que
                                                                  e,.;                tots coneixem-
IE s p o r t í v eslcal que no sig uin sols els agre-                     a rpassat ti ngué I                                                     nO
                                                                                   I Es l'al.,gr ia. la tran alegria,
gats comercials de les ambaixa-               ATLETISM E            I dlloc a La B is ba l                             de veur e que encara tenim per co nsol,    da
eles els q u e treballin aqu est afer;                                                                                           aIs
                                               penSaLel primer a plec                         I la llalta rosada del oi que somnia
                                                                                                              A.I
sí soIs se'n preocupa l'Estat,                                fejocista del                                 i el ritme d'aques ta, can~6 d e bressoll
sera un [ racás, cal que s'ho                                                                                               obr
e mprengui» els exportadors, i        11 Volla a peu a Vilafranca                  baix P ene d és: J O, l'h ivern no sé que té de           JAU ME MERCADER 1 MIRET
q ue n o esperin que l'Estat els                                                  filosofic. Crec, pero, que de                              Ro
                      LA secció de Cultura Física        amb to t i per tá n yer a l'ah Pene-                       Barce101l8, desembre.
                                           des, el g rup de Vilatranca fou     totes les estacions de l'any, l'hi-                             al
                                           especialment invitat a portar-hi
ho portí tot pasta t.           del Casal de La Principal una representació per a fer sen- vern és la més filosófica, aquella                                          p.:

Recollint una al'lusió del Sr. esta ultimant els detalls per a tir la veu dels g rups de l'a1t Pe- que convida més a pensar. El                                              veg
V en to sa sobre la possibilitat de 1'organització d'aquesta prove nedés-
Il a i mpIantació p er pa rt de Eran-                                             Ired . sembla que hagi glafat                                Mí
                                                               I'eiervescéncie dels cors de la
ca dels contingents mensuals                                                                                                ros
                                                               gent, i d~ l'aire lliure, tota l'ale-
o tri mestrnls, diu que cr~ u ,q u.e                                                                                            Ma
                                                               gria i tot l'es olei. Oh hivern,
Iel resu1tat de les negoclaclO dns                                              oh temps de recolliment! Oh                                 per
                      .. ta nt important, la quel se cele-      Per la riostra part, coneixent                                                  ca
                                           sens dubte la importancia de                                                     ii
                      brara' e 1 diIumenóñ e propVlinneentit I' l'acte,organitzarem una excur-                           Municip a ls                   cial
                                           sió amb auto-car que resulta                                                     me
                      dia 29; a le s 11 del matÍ.      -                                               Sessió del dimecres dia 18
                                                                                                              pa
                      So"ti je diiversos I' t,m port ant s                                             P RESI DEIX el Sr. Guasch             del
                                                                                       i falten els regidors sen y ors       qua
no s era pa s el falaguer ,q ue es. e   els p r emis oferts pet: industrials    felicíssima tan per l'aspecte tu-    vetlles llargues, oh nits eternes!                              dia
                                                               Silenci vora la mar, silenci a la     Balaguer:Baq ués, Bertran, Frei-
si ti a rí a , pero que _no' s nrranJ1a - I, espor tiIUS VI'1af r stiqrl úu' is ,  rístic com per l'aspecte d'espiri-   muntanya...!               xedcs i M a ssa chs.                 e
                        E s comp ta t am' be' am b un a .
r a res sense la preVI& cons u ta                           tualitat fejocista , car els brí-                          . E s aprovada l'acta de la ses-         E
                                                                                    sió a n terior.
a ls exportadors.             m agnífica copa cedida pel nos-      llants i sentits parlaments que     Deia un savi: «En pensar en                                  ro
                                                                                      Es llegeix un decret del 16 de
Fineix el seu pa,rla me.n,t re- 1 t re A['u n t emen t 1. una altra d e1       es p ro nunciaren, feren vibrar I les coses eternes, en les coses
g ra cie n,t a to ts per 1a' t edn ci o amb CasIade L a Pr t'nct.p ss1,                                                 febrer declarant que depim de la
que se 1 ha esc,o,ltat 1 em a n a n1t   So' n varr.es 1es i.nscrr.p ct,ons     l' a n i ma d eIs nos tres fejocist es pr o fu n des, veiem la nostra       Ge nerali tat el referent a muni-
                                                                                    pis,i u n a nola delministeríd'Es-
la eolIabore cié de t o ts en a re bu des d'at1e tes d e 1a c ep iit a1 1'      en co r atj a n t-los per a u n a m és insignifican~a, el nost re no-       tat contestant uns telegrames de
                                                                                    l'Ajuntament referent a l'as-
go vern a ció del país a mb els aquestes poden t{er-se e1 diimer ts          ferm a actuació en la nostra vila. res».                     sumpte de contingents amb
                                           En l a p ri m er a part de l'a plec,                       Fran~a i de l'alcaldia d'Arbós
cli ri gents design ats pel p o b le.   1. dirvendre s, de 9 a 1 1 de1 ves-                        Hist oria de 1'edat antig a.       dient que ha telegrafiat al Go-
  Tanl. al fif-nald c1o md' en. mof 1ts pre,' a 1'estatge SOCI'a/ de 1a Sec-    el n os tre compan y En ] osep I Grecia del seg1e V I aban s de
                                           Torre s i Pons presenta l'Esb a rt
deIs paragra s e lscurs, ou        CI,O,.                   Dansaire de Lloren~ fent un       l'E ra Cristiana. Soló, Qui1ó,
                                                               Pitar, B ias, P eriandre, Cleó-
mol! ap1au di l.              Tol vilafranquÍ que senti         parlament que fou subratllat bu1, i Thale s, de Mileto. E/s

                      una mica els anhels que inspi-       amb nodrits aplaudimen ts que set savis de1s quals tant s' ha

  Després de la conferencia,       ren la grandesa de 1'esport a la      val a dir meresqué per les dues parlat, la majo ia de les v~ga­
el S r. Nogués visita 1'Estació      nostra vila, s'ha de preocupar i      poesies originals que hi int,er- des, pero, amb una ironia que
Enologica, i fou obsequia t amb      ha de contribuir a aquests actes      cala.
u n dinar í n ti m a ca 1'Agustí      d'esportivita t, que si d'alguna        La segona pa-rt comen~a amb     fa més mal que bé.

pe l S indi ca t d'Exportadors, re- c.osa pequen, és de la manca un parlament del President del                A Delphos, al temple d'Apol- vern pel mateix motiu.

tornant a Tarragona després d'interes per part de nosaltres COl1.sell Federal del Baix Pene- ló, en un lloc visi ble, hi ha                       Un comunicat de la «Jefatu-

d'una ra pida visita a Puig- mateixos.                        des En Joan Soler qui feu gala els noms d'aquests set perso- ra ~) de 'm i n es comunicant el cost
                        Engua:lY certes vicissit'!!ds, d'una oratoria profunda i soli- natges, amb la m axima o sen- de la visita al pou que fa En
JaIba.                   vingudes a contracor dels or· da;a continuació pa rla En Fran- tencia que millor- i d'una ma- Tarrés.

                      ganitzadors, han fet que no es ces c d e P. M elo en representa- nera ' més concreta - palesa la               Una altra de la Delegació

                      pogués celebrar aquesta inte- ció del grup de Vilafranca que doctrina que cada un d'aquests d'Hisenda, comunicant ]'apro-
ORDEN AN <;A MUNJeJ. ressant cursa atletica fins a fou l'únic r epresentat que parla filo sofs havia predicat.
                      darrers del present mes de ge-                                                vació del pressupost de 1933 p-er

P AL núm.. 3, sohre arhitri        ner amb tot i que l'any passat i amb parauIa vibrant féu res-             Soló, d'Atenes, és el primer     la, quantitat de 678,787 ptes.
                                           saltar la missió cultural i espi-    nom que s'hi llegeix. La maxi-
nm.h lín s no líseals sobre        es féu a primers d'any.                              ma seva és: «Coneix-te tu ma-         A instancies de l'Associació
                        De totes maneres no deixa       ritual de la F. J. C. de C. « L a    teix». Jo hem quedo amb , a-       de propietaris de finques urba-
   soIn r s sense tanen.                                                  questa.                  nes de Vilafranca, s'acorda no-
                      d'haver-hi un entusiasme fecund F ederació-digué - pretén. aga-                               menar una comissió mixta per
  Artículo primero:-Confor-       entre els elements interessats, far el jove quan surt de l'escola           S ·i, «Coneix- te tu ma-       tal de corregir el padró de l'ar-
me a lo dis pu es to en el artículo    que unit al de tots els esportius, I i situar-lo en plena societat         teix ».                  bitrí d'inquilinat.
                      fara que aquesta prova sigui la ans que t rontolli ni la' seva fe,
331 d el E sta tuto municipal vi-                           ni la seva moral, ni la intel'li-      Coneix-te tu mateix. Coneix        S'acorda inscriure's com a
                      de més relleu de Catalunya.                            abans que res, la for~a de les                              \
gente, se es tab l ece el arbitrio no                                                                  socis de la F e'der a ci ó de Muni-
fiscal sobre los solares sin edi-     Que cada vilafranquÍ faci, gencia, ni la raó». Fou repeti-
ficar exis ten tes en el término                           des vega des a pla udit en el seu                         ClplS, destínant-hi 250 ptes,
mun icipal.                doncs, el que bonament pugui        discurs i en acabar. Finalment,     teves espatlles. «Abans de ca-      que poden esmer~ar-s'hiaquest
                      per a donar més brillantor a la                          rregar-nos un pes, hem de saber
   Artícu l o :segundo: - El fin                          els parlaments deIs Srs. Ruiz I quina és la for~B; de les propies any.
que se persig u e con su imposi-      II Volta a peu a Vilafranca.                                                 S'aprova un vot particular
ción es el d e p ro voca r el cercado   La setmana entrant, si Déu Hebrand, Tarrés i Millet, amb espatlles, per no desfallir».
de solares sin que tal arbitrio      vol, donarem més detalls d'a- una oratoria d'alta va.lua, arre- AixÍ parla Horaci.                      del Sr. Fabre,gues sobre l'apro-
obste para q u e el Ayuntamien-
to lo cerque por cuenta del pro-      qúesta interessant prova es por- bataren el sentiment de l'audi-          Ara bé. ¿Com coneixer-nos, fitament de l'ex-caserna, en el
                                           tori que respongué amb aplaudi- com comen~ar a coneixer-nos sentit de fer primerament les o-
pietario sie m pr e que lo c,onside-    tiva. .                  ments continuats. Clogué l'acte nosaltres mateixosP Oh, gran bres per la biblioteca i el con-

re nel:esano .                       ESCACS el Rvnd. Sr. Rector de la Bisbal problema! Problema m8~sa pe- curs per al garatge a l'antic
   Artículo tercero:- La obli-                           regraciant a tots els concurrents    sant per mi-jo, humil criatura «picadero", í quan es pugui les
                      Primer Campionat d'Escacs de        la seva assistencia:                               obres de transformació de la fa-
gación de contrib uir nacerá por              Vilafranca                             - problema ma'ssa pesant per      ;     i supressió, convertint-10s
el hecho de existir solares sin                                                les meves espatlles t an febles! El    ~ana
cercar en l as call es del casco de                                                                 I
esta villa en q u e se hallen esta-
blecidos servicios públicos.                                                                     I
                                                               que no m'és un problema, ni a I en terrat, deh, cossos laterals de
   Artículo cuarto:-Los dere-        El dimecres de la setmana                           mi ni a ningú, és el pen'sar. ¡es golfes.
chos que se establecen son los       passada, comen~a a jugar-se la       avinent a1s seus socis , q ue dema.                        Igualment s'acorda fer el
siguientes:•                                     diumenge , a les 3 de Ía ta rda,    P ensant ens farem carrec de
                      primera Tonda d:aquest cam- tindra lloc la reunió general or- la propia insignifican~a. I al concurs per a la provisió defini-
   Por cada metro lineal o frac-     pionat.                  dinaria per a elegir la n ova moment de fer-nos-en carrec, tiva de Secretarí; que quedi da-
ción con frent e a la via pública:       Els equips que hi prenen                            comen~8rem a coneixer-nos, i I m unt la tau la per estudiar-ho
En calles de 1 .a categ o ría . 5 p tas.                       junta.
En ca Hes de 2. a ca tegoría. 4 p tas.   part son els següents: Ateneu,
                      Penya Agrícola, Casal, Conti-                           11av ors, no paran t mai de pen- el reglament de subalterns, i que
En calles de 3.a ca tegoría. 3 ptas.    nental, Esquerra, Cor Penedes           FÚTBOL sar el que so m i el que tenim s'obrí informació per tal de fer
                      i Unió.                                      d'éss er, sabre m u n a mica de fer ex pedient a l concessionari de la
   Articulo quin to:-A los e-                            Diu~enge passat la Penya l a comedia de la 'vi d a perque neteja p ública , a causa de les
fe ctos de la clasificación de l a       R.esult at s dels partits jug ats   Jo ven tu t del Vila fran ca es tras- ens h aurem estudia t el pa- dencienci es d'aquest servei i les
categoría de las respectivas ca-      el dimec re s dia 11. Unió, em pa·     llada al P la del Penedes per tal I pero                     r epetides queixes deIs velns.
lles se estará a la establecida en     ta amb l'A t en eu; Continental va
la ordenanza que regula los de-      guanyar el Cor Penedes i el        de jugar un par tit amistós amb       Tots aquests pensaments els        Es d en eg a d a la rebaixa sol-
r chos por permisos de obras o       Casal va vencer l'Esquerra. La       la Unió Esportiva del esmentat     he fet en vigílies de N adal, en     licita da p els ex p orta d ors d e vins
instalaciones.               Pen ya Agrícola va descansar.       pob1e.                 ple hivern, en les hores quie-      del concert de r o d atge.
                                                               tes i fredes en que tot és tan
   Articulo se.'to:-Las cuotas        R.esultats dels partÍts jugats       El partit es féu interessant                           Una subvenció qu e proposa
del arbitrio se devengarán por                            fins als últims moments pel                            la comissió d'Hisenda de 25 ptes.
añ os completos, salvo que se       el dim ecres, dia 18: Continental poc aventatge que portaven els sensible, i que els ulls dél cor per a la Federació d e cecs, s'aug-
co n tru,'era antes de confeccio-     empata amb AgrÍco.'a i Ateneu unionistes i p er la igualtat de s'obren per veure l'estrella d'O- menta a 50 a p etició deIs S rs ,
n ars e el Padrón en cuyo caso se     em pata amb el Casal. Penedes forces dels dos equips.               rient que ens porta un xic d'ale- Sans i Brícoller.
 devengará por meses completos.      i Esquerra juguen divendres -i       El resultat fou de 1 a O a gria platejada de misteri, i que
                                                                                    Es concedeixen tr es mesos p er
  Ar tí ulo séptimo:-Esta Or-      Unió, descansa.                                  ens envia un raig de llum per a treure les p ortes que obren cap
                                           favor de la Unió Esportiva.
 de n a nz a , una vez aprobada por      Dimecres vinent, jugaran:                           la finestra oberta de la nostra
 l a Su pe ri orí ad regirá durante    Agrícola - Penedes i Ateneu-                            fe, dintre la cambra fosca de la afora i s'acorda q u e passats a-
                      Continental; divendres, jugaran                                                quells es pro cedira. a fer el padró
 el año 1932.                                     Camló CHEVROLET penúlllm        tristesa de l'bivern.           . de les que quedin per al cor-

                      Esquerra - Unió i el Casal des- model '4 ej(. Booa earroeerla amb         Jo m'he preguntat quina respanent cobrament de l'arbi-

                      cansa.                   toldo i amb moll bao eStal,es ven era l'alegria que ens portava tri.

                          •••                per 17~O Ptes. Es donen pla~os, tot l'argent i tota l'alegria de         S'a corda contribuir amb 100

                        La J un ta de la P enya Escacs       Rae: JOSEP MART i, Ramb la     l'estel d'Orient. M'he pregun-      pessetes a la subscripció per als
                      del Casar de . L a Principal, fa                          tat quina era que em descobria      damnificats de Girona, i a peti-
                                           Fraoeese M¡¡e ia, 4 - Vlla fr anea .

                                                               el color d'un sentiment . M'ha ció del Sr. Sans que els regidors
   1   2   3   4