Page 1 -
P. 1

ESPERII PER A CREmAR

                                                                                 l'         . . ..:... ~ . _ ~. :' .    ' de 90°, de r«Unión AI-
                                                                                    - -. - '
                                                                                                            c:oLolera Española", a

                                                                                                            pessetes el litre
                                                                                                            venda exclusiva:

                                                                                 FARMÁCIA I CENTRES D' ESPECIFICS

                                                                                    JOAN BÓSC·H

                                                                                   Cort, 21 i Pla~a de la Vila, 5 '" Vilafranca

                                  VILAFRANCA DEL PENEDÉS 21 DE GENER DE 1933 . .

Any Sant                                        Conferencia delDi- I ASSOCIACIÓ CATÓLICA
                    .
                                 .           rector General de                             DEMA DIUMENGE, A LES 10 DE LA VETLLA ,

        extraordinari                                  Comer~'                              IlElenc Artistic- de l'AssocÍació, cotnpost

     IUMENOE al matí el Sant P~re arnb gran solern-                o IUMENGE, al saló de                           per elements Ieiocistes, posara. a escena el Ior-
     nirat.promulgá la Butlla de l'Any Sant.Amb aquest                  sessions de l'Ajuntament,
     document pontifici el Sant Pare concedeix indul-                                                    mós drama en Jactes d'En Ginesta. i Punset
                                            ríngué Iloc elnaercaol nfdeerenCcoiamerd~e,l
                                            Director G                                   LBS ORENETE8

                                            senyor Nogués.                               Al segon entreacte parlara. de la F.]. C. un

                                                                                        element de la directiva.

gencia plenaria i .gracies especials a tots els fidels que visi-              Amb el conferenciant, que                                Diumenge vinent la secciá de nois posara.
                                            o cupava ellloc del batlle, pre-                               en escena una comedia i per la sessió de nenes
tin les Basíliques de Sant loan de Latera, Sant Pere, Sant               sidiren l'acte el batlle accidental
Pau i Santa Maria la Major de Roma. Seguint un costum                                                                           cants rítmics.
                                            Sr. G?asch, el Sr, Ventosa i
esta bl1erta el segle X VI,eIs Ponti fexs cada 25 anys obren              Roig, el Sr, Compte, el Sr, Mes-                               Aviat: Una conferencia per un directiu
un temps de perdó i d'indulgencta, que s'exterioritza per               tre, el batlle de Sant Feliu i al-
                                                                                           barceloní del Consell Federal de la F.]. C.
                                            tres personalitats i regidors.

l'obertura dun es portes laterals tapiadas de les basíliques              Hí havia representacions de

esmentades. Tots recordem encara les solemnitats rituals de la Fcderació Nacional d'Expor- la possibilitat deIs pobles, ven- nat és ben burlada.
                                Itadors, de la de Viticultors d'Es-

Il'any sant de 1925. Pero el Sant Pare Pius XI, des itjó s ~e I panya, deIs licoristes, Institut
                                                                                 cuts tots ells econ óroicament en             Entra a parlar del problema
                                                                                 acabar-se aquella . i envair             del vi; diu que en implantar-se

prodigar els tresors de les" indulgéncies que jesucrist li de Sant Isidre, Cambra de la                                      l'Europa I'exércit m obilitzat a 1 la república imperava una

deixá per administrar, aprofitant la commemoració del Cen-               Propietat de Barcelona, "'sso-                       causa d e 1a cri sl' ecorió mica ; a - anarquía econ ó m ica, amb un
                                                                              .t"1.
                                                                                 ranzels, impostos, conringents i problema per cada sector sense
                      . ciacions de Propietaris de hn-                                            altres coses que arrulIen la Ili- cap lligam de conjunto El pro-

tenari de la Redempció, o sigui de la mort de Nostre Senyor ' qu es urbanes de Vilafranca i de
jesucr ist, ocorreguda segons el parer més comú deis histo- ! F~nq~es rú~tiques de Catalunya,
Iriadors                                                                             bertat comercial.                   I blema del vi existia al carrer,

     l'a. ny 33, ha volgut que I'any .q.ue t.otj'ust   hem encetat  I 1Smf dlcatsRd ExpTorta dors   d.eBVI' -                   El corriere e' s dmi a rm.sme, f1 e- I: pero l'estat se n'inhibia; els

                                            a ranca, eus, arragona     1 ar-                   xibilitat i no pot viure sense lli- interessats, - vínyaters, alcoho-
amb motiu d' aquesta cornmemoracro fos anornenat Sé' nt i celona, Cambta de Comer~ i
                                                                                 bertat, i ha de morir fatalment lers, exportadors, licoristes-

els fidels gaudissin de les indulgencies concedides per la Junta d'Obres del port de Tar- si se segueíx un nacionalisme cada un intentava resoldre'l des

munifi.ce,nc'ia  ponü'f'icr,a en eIs  anys .  bí: ars,   En la Butlla   ragona í mo ltes entitats vilata-                     ecorió mic tancant els pobles per           del seu punt de vista. Cal que
                                                                                                            aíxó s'acabi veient el problema
                         JU   1               nes.                                    tal de defensar , la propia pro-
                                              El Sr. Guasch dona per co-                      ducció.                        en conjunt i resolvent-lo a base
dobertura llegida pel degá deis protonotaris apostóücs

Mo'ns Wílper l, recorda S. / S. que enguany es commemoren m eriea t l'acte, i el Sr. Ventosa                                   Enumera els fantastics aug- de la compenetració deIs sec-

                                            llegí unes notes de presenta-                       ments que després de la guerra tors afectats i la col'laboració
grans esdeveuime nts. La Redempció, Instltuc!ó dEucar ist ia. ció del conferenciar.                                        han sofert els drets aranzelaris del goverri.
IDavallada de l'Esperít Sant sobre els apóstols i els prodigis
                                            El Sr. Nogués inicia el seu                        arreu d' Europa, agreuja ts en-I Diu que el primer éxit de

que acompanyen la primera predice ció de l'Eva r gelí. Fa una I parlament a g ra i nt les mostres                                 icara per les taxes de desembarc i l'Estatut del vi, dictat pel Go-

                                               I d'hospitalitat del poblevilafran- de luxe.í arribant al blo queig de l' vern despres·d'escoltur els afec-
crida S. S. dernauant a Déu que la pau de Cr ist ds valli da- qu í que li permet dirigir-se al divises i al cas de l'Argentina tats, el constitueix la iniciació

Imunt la h&..1manitat, que l'Església obtiq;,ui la II.bertat que I públic des dellloc de la més al- que compra mercaderies afora d'una política d'harmonia entre

li pertoca, i pels pobles tota la concordia i la verilóble pros- ta magistratura popular de la I pero no permet la sortida de tots aquells a base de trobar la

peritat. A com,eIla    com  t' .    e 'al d' t       A   St    vila.                                   I moneda ni el pagament amb              coincidencia mínima; un altre
                 a onlca                 ny  an   Diu que l'economia és el ner- altres mercaderies, pero exigeix                                  exit és el comen~amentmitjan-
                      esr el    aq ue.5

extraordinari., la veneració de les relíquies de fa Passió del vi deIs pobles, i que un poble I el pagament amb diners del ~ant l'estatut, de la política del

Señyor, ¡excita els fidels que meditin sobre aquests fets i d'economia pobre sera sempre que ella ven.                                                         ví, inexistent hns avui a Espan-

                                            un poble esclau. Cal emprendre                       Encara s'han creat més dih- ya-on no hi havia ni tant soIs
visitin els Sants Ilocs de Palestina. escen ari deIs sants esde- la croada per la consecució de cultats: els contingents, que re- estadístiques, base de tots els

venimeñts que es commemoren aque st any. Acaba la Butlla de les llibertats economiques, ja presenten dues restriccions: una estudis economics-i que la Re-

invitant els pelegrins a vi sitar la capella de les Santes Relí- que sense elles, les llibertats po- el propi contingut, i una altra pública ha iniciat.

quies a la Ba5ílica de Santa ereu i l'ascensió de la Scala               lítiques qnuoevdoilveindird~ir  res.  par-               la que ha d'imposar el govern a              Pero l'Estatut no resol el
                                              Diu             el seu
                                                                                 cada exportador per a regularit-           problema: inicia tan soIs una

Sancta. El jubileu s'obri ra el dia 2 d 'abril.                    lament en dues parts: Llibertats zar l'exportació.                                        política que a base d'e~tadísti­

' U n cop lIegida la Butlla, el Papa pronuncia una curta economiques i problemes del vi.                                     Referent al vi, encara hi ha ques cormercials procuri les so- -

                                                         Parla, referint-se al primer, altres traves, i és velgonyós que lucions necessaries a cada mo-

al'locució i digué: cL'Any 8ant es anomenat extraordinari, deIs obstacles amb que lluita la en una terra proa'uctora de vi mento

' no precisament perque hagí d'ésser millor que els altres llibertat comercial, -diu- que com la nostra, s'hagin de pa-                                                 L'Estatut del vi no suposa

Anys Sant s sinó perque, els 'es superi'oAr. quest A ny Sant durant la guerra mundial, al gar consums per arribar aquell un nou centre burocratic: pero
                                            mateix ritme que queien els                        proEdul cctoemearl ~céosndsiunnadmdoisrm. e, lli-   creara els organismes que cal-
recorda el major esdeveniment que pugui ésser commemorat:               co m b a t en ts es desfeia una eco-                                               guin per a estudiar cada pro-

ttaniversari de la mort de Crist i la redempció del Ilinatge nomia i una civilització; que a- gar economies, agermanar po- blema amb la cooperació de

hum.a. Aque stes festes estan destina des a cn'dar eIs homes a quella guerra niobilitza una po- ble. Pero la llibertat comercial I tots.
                                            t ellcialitat economica superior amb tot aixo que hem anome-                                   Una part del problema és el
la pau amb Déu , puix que de la pau amb Déu cal esperar la 1 que fa referencia a l'exportació:

pau so ta to ts els seus aspectes: socials, polítics, universals. :.                                                                          nosaltres produlm bé, el co-

   Per tal que les or acions dites durant aquesta sagrada vi-            ria Pater a nostres intencions: després, davant la imatge del                                  mer~ interior pot servir-nos de
sita cri di n I' esperit de is fid els al record de la Divina Re-
dempci ó i cspecialmen t al record de la Passió de Nostr e               Crucificat, s' haura de recitar tres vegades la professió de fe                                 base, pero ens cal exportar.
                                            d el Credo i un cop l'o ració jacul gtol ía A do r< n~u s te Christe.                              L'exportació a Fran~a no pot
                                                                                                            éss er una solució; cal cercar

Sen yor Jesucri st, estáblim i ordrnun el que segueix: A més Després, davant l' alt ar de la Y erge Ma ria i pensant en els una política qu e ens deslliuri

                                                                                                    del merca t de F ran ¡;a que té

de les oraci ons qu e es Jiguill espcntaniame nt srgons la pie - seus do lo rs, es rec itara set vegades la salutació ange lica Ave excés de produ cció: el nostre

tat de cad::tscú, s'h aurall de recitar al peu de l' alt ar del San- Ma ria afegint una oració jaculatoria. Finalment, davant I'al-                                           problema del ví de pen en t d e
                                                                                                            Fran~a es un problema r uln ós.
tíssi m SagralIl cnt cinc Par~n o stres, cinc Avemaries, cinc tar de la confessió, es recitara novament la professió de fe
                                                                                                            Cal cercar m er cat s.
JGlori a Patris i a més un Parcn os1re, un Avemaria i un 010- cató lica.                                                       •                   Als Estats Units s'han ini~
   1   2   3   4