Page 3 -
P. 3

=,                                                                                                      3 - }H.lt..lg
                       I
                                                                                                                      -- ~.- §

clu n I posibilidud de Ocupa-          g~ nera 1 a mb platica p r epa rato - t ura i R a m a d eri a » amb un no -                      !fans! ~loverES i ~o¡gm on; S écretari, J osep J unyen t;
                        n a pe! M . !ltre. S r. D ega Dr.
cían del local como habitación         Joan B adia.                                t abilíssim sumari, com de co s-      Sot-secretari, Anloni GalIemí;
pero no aquellos que, aun sir-
viendo para el ej ercic i o de pro-                                             t u m, E s de lI oa r l'esfo r c po rta t ·T resorer, CarIes Segura; Vocals, •
fesión, arte o industria puedan         A les 10, oficí amb o rqu est rr, a cap 'per la no va empresa que
ser utilizado.; simultaneamente                                                                    Ramon Gavalda,' Martí N utó, i •   DOCTOR •
como viviendas.
                        cantant la capella que dirigeix quasí ja té al co r r ent la publica-                         les Srtes. Teresa Rovira, Carme de l' H ospiral de la Sra . Creu
   Con e r reg lo a la ley de 15 de
abril de 1932, quedarán tambien         el m estre En Francesc de P. Bo- - ció, tan endarrerida quan la va                           Domenech i Joana CortadelIa.     Snr. Pau.

exent s del arbitrio de inquí lí-        vé la missa Pontificalis de Pe- adquirir.

n to lo ' hoteles, fondas y casas        rosi, elogiara a la Santa Familia                      •••                        •••              Especlallsta en ' rnalaltles de l.
de huéspedes que tributen por          el R. P. J oan Blanc, C. M . F.
contribución industrial, y sola-
                        A la sortida de I'oficí es dis-                       Dema a les 12 del matí es            Avui tomara a obrir-se la    oola, Nas i Orelles
mente 10 sati farán los dueños                                                                     biblioteca pública de la Caixa
                        parará una traca valenciana i fara la clausura de l'exposició de                            de Pensions.
por las habitaciones que ocupen
                        coets japonesos, seguirit el des- pintures que el vilafranquí
en 10 mismos.
                        pegamerir de globus en el pa ti Lluís M." GüelI té exposades al                                   •••
   b) Los locales cuyo alquiler
sea inferior a 400 pesetas a n ua-       del col'Iegí.                                saló de conferencies del Casal          Estadística parroquial.     VILAPRANCA DEL l'ENEDÉS
les,                                                                                  Baptismes: Josep M .a Aguilar i     carrer de MISSER RUPET
                        A tres quarts de sis de la tar- de La Principal i parlara el                              Orpí.                   (carrer de l' Estaci ó) n.a 10
   Art. 4. ~"\ los efectos de la                                                                                              en tres sol.
                        da, res del Sant Rosari, trisagi                      Dr. J osep Esta lella sobre el te-o       Primeres proclames: Gabriel
exen ció n del apartado (8) del         nazaré per l'Escola ca ntó rum i                                            Pinyol i Claramunt amb M~ria      Dlvendres de 8 a 12 del rnati.
                        el poble i sermó pel Dr. LIuís                       . .ma « P in t u r es i m m ora ls».    Canals i Vives i Florenci Rovi-
artículo anterior, si un mismo                                                          ..          ra i Casasayas amb Dolors Be-     Domlclli a Barce lona: Carrer de
local se distina simultáneamen-                                                                    ren guer i Travesser.            Monraner,191 -1,"-2:
te a vivienda y a otros usos que        UrpÍ, pvre. _
lleven aparejada la exención, se                                                                      Matrímonis: Antoni Malla
                           DilIun:s a les 9, missa en su-                       Ha sortit el volum que sobre      i Trius amb Núria Mitjans i
                                                              Vilaf.anca ha escrit el nostre       Usina.
                        fragí dels benefactors i socis de                      compatrici En 'P er e Mas.

                        la Visita Domiciliaria difunts,

                        a la capella del co Í'Íegi,                         •••

                          A tres quarts de 6 de la tar-

                        da i en el mateix Iloc, Octavarí                      A la sessió de la setmana

computará a los efectos del ar- a la Sagrada Família que con- passada va ésser aprovat provi-                                     Defuncions: Jocund Torner

bitrio, el valor de las habitacio- tinuara els demés dies a la m a- sionalment el padró de l'impost i J aner i J osepa Cruz i T orres.

nes o dependencias que deban teixa hora.                                          de I'Inquílinat corresponent a          •••
comprenderse en el mismo.
                                                              l'any 1932 i la seva exposicíó al

   Art. 5. La exención del a-                •••                             públic durant 15 dies per a les         Ultimats els detaIls per a l
partado b) del artículo 3, no                                                reclamacions possibles. .         funcíonament de les Escoles
será aplicable a los que estuvie-                                                                   N octurnes del Grup Escolar,
ran acreditados como comer-            r.NOTA DE ADMINIS-                                   •••             s'han o rg anirzat els tres g ru ps     ANSE LM CLAVÉ, 7
cientes o industriales, señalan-                                                                    següents:
doseles el tipo de gravárnen mí-        TRACIÓ.-Es prega als se-                            Dimarts passat morí, des-                          v.CURI L~ SEV~ TOS
nimo cuando, por la reducción          nyors subscriptors forans que                        prés de rebre tots els Sants Sa-        G rup A.-A cárrec deIs pro-
del alquiler, la base tributaria        habitualment paguen la subs-                        g ram ents i la B enedícció Apos-     fe ssors senyors Martinez i Pe-    alleujada lnsrantán lernem i cura-
sea inferior a la cantidad que se        cripcíó a Vilafranca, que vul-                       tó lica, a l'edat de 70 anys,Anto-     relló.                    da radlcalmenl amb les
señale en la primera escala de         gu ín abonar l'import de l'any                       ni Girona i Casals.
la tarifa de esta ordenanza.          ,1932, que ho facin com més                                                 Gramatica catalana i C on ei-  PILDORES
                        a via t millar.                                 També morí al mateix día,       x em ents gen era Ís, pels alumnes    BALSÁMIQUES
   A rt.6. El arbitrio sobre in-                                             a l'edat de 27 anys després de       que no hs gin rebut instrucció             BEHAVEliT
quilinato tendra por base el al-               •••                              rebrer la Santa Extremauncíó,       primaria.
quiler de las fincas arrendadas y
la renta íntegra de las habita-                                               Remei Ramogosa i Roca.             Grup B.-A carrec deIs pro-
ciones que estuviesen ocupadas                                                                     fessors senyor Pinteño i seny o-
por sus propietarios o cualquie-        L'Unió Gremial, seguint el                         Rebin el nostre pesam le~; res-      reta Puig.

                        proposit d'orientar el comer~ 1 pectives famílies.                                     Aplicació del programa t otal
                                                                                    de l'Escola .
                        vilafranqlJí, en tots aquells or-

                        dres d'interés comercial, esta                       •••

                        organitzant una altra conferen-

ra otra persona que no pague          cia sobre un interessant tema                          Dema estaran de torn els es-     Grup C.-A carrec deIs pro- De venda: A les Farmacl es i Ce n -
                        d'agremiació,que dissertara I'ex-                      tancs deIs carrers de la Cort,
alquiler.                                                          Garcia Hp.rnand ez i Igualada.       fessors senyors CarboneIl i I     tre d' Es peclfi c.     •
                        pert Secretari Genera1 i asaes-
  Ar t. 8. El valor corriente                                                                    Pons.                 Dlpóslr: A la Farmacia SER DA.

en ren ta de las fincas que hay'an       sor del CercIe d' Clltramarins,                             •••                Matematiques, idiomes, ca-    Preu: 1'50 pesselcs capsa .
sido objeto de comprobación a          Comestibles i Similars de Bar-                                             tala i dibuix aplicat a les arts i       Demanl m06rres grarulles.
los efect~s del Registro Fiscal         celona, a la 'legada que assesor                        La farmacia de torn per a de-      o ficis.
de edificios y solares será siem-        d'aquesta entitat. En una pro-                       ma sera la d'En Raimond Ser-                           - Es 1I0ga un m~ga zem que pOI
pre e l que arroje tosta compro-        pera edició fixarem la data i te-                      da.                      A fi .d e procedir rapidament   servir per a gararge l>1 carrer de
bación.                     ma, esperant que els socis se-                                             a la classificació deIs alumnes,   Mlgdla 24. Raó: a I Impremla.
                        cundaran els treballs de la Di-                             •• •              es prega a tots els nois i noies
   Ar t. 12. Los tipos de grava-       rectiva assistint a aquests ac-                                            que ja estan inscrits, vagin a la   - ES VEN una . bOllga a punt
men se ajustarán a la siguiente         tes.                                      Per recent disposició del Mi-      Secretaria d'aquest Ajuntament    cenrrlc.
tarifa:                                                           nisteri de la Guerra, la revista      avants del dia 15 d'aquest mes
Alquiler anual inferior a                  •••                              reglamentaria que tenen de pas-      El fi de manifestar a quin deIs      Raó en aquesra Impremta.
                                                              sar els individus subjectes enca-     tres grups desÍtgen assistir.
           400 ptas. exento.       Divendres de la setmana                        ra al servei militar, podra fer-se                         pe- Es ven una partida
                        passada morí a l'edat de 65 anys,                      durant tot l'any, davant els bat-            -
Alquiler de 400 a 500 el 2 010         després de rebre la Santa Ex-                        l1es, comandants de lIoc de la                          boco ls de roure usals, en bon
                        tremaunció i la Benedicció A-                        guardia-civil o carrabiners.        Llanya, llenya!!...          estar I a bon preu.
        » 500 a 600 el 3 »        postolica, Jocund Torner i
   » » 600 a 700 el 5 »           Janer.                                         •••              de pi, cep I ollvf ra. U di per a     Raó : a la Impremra d'aquesl
                                                                                    llar de roe I culna económica .    periódlc.
        ») 700 a 900 el 8 »          Trametem a tota la seva fa-                         La Junta del F o m ent Sarda-
        » 900 a 1200 ellO »       mília el nostre més sentit pe-                       nista ha quedat constituida com        Encarrecs: Sabaterla Jaume    - AUlomobll WHIPPET en
        » 1200 en adelante        sam.                                    segueix:                  Parera I RMols, PllI<;a de Jaume 1  molt bon esrar, ced eix a bon preu
                                                                                    núm. 11 (Plar;a de 1'011).      la Societsr EnológIca del Pene-
             el15 por ciento.          •••                                 President, F rancesc Campa-
                                                              ma; Sots-president, J oan Mari-
 Nove!                      D i vendres de la setmana pas-

  Dijous c ome n ~ ara n l es Qua-      sa da, per gran majaría de vots                       A . MONTIA-OENTISTA                               des, S. A. - PI I Margall , 19.
ranta H ores a la parroquia d e         foren elegits per a fo rm a r part                                                              - Es vendrla un violoncel ' lo en
                        de la Jun ta del Casa l d e La

la Santíssi m a Tri n ita t amb els       Principal els sen yo rs Guitart,                      Pelayo, 30-i :. - Barcelona. - T el. 15313                   bones condiclons.
seg,üents cultes: A les 10 del ma -       Arm engol, ValIs i Fon t. No                                                                   Raó: a la Imprempta.
tí, ofici canta t p er la R vnd. C o-      havent estat elegit President                        A Vilafl'anca del Pen edes, cOIJti nua visitant tols els dies de mercat.
munita t. D esprés de l'oficí, ex-       per la Junta C onsulti va , es fara                                                               Jove, sloferelx per a despatx
posició del S antíssi m S agra m en t      derna de 11 a 1 per elecció en tre                     RaMBLA DE NOSTRA DONA, 3l-PRA.L.                           Raó: en aquesta impremta.
A un qu a rt de 7 de la tarda ,         els socis.
Complétes, rosa ri, trisagi i visi-                                             .Dentadures sense paladar.         T'J'eballs sistema ame'ricá .    I
ta cantats pel poble, ser m ó, b e-             •••
nedicció i r es erva.                                                             .Bxtracdons sense dolor.                    Cr~ balls dt totts
                           La setm a n a passada, l'esposa                                                            (las t -lmp.Esf'tOa
      •••                 del nostre amic Joan Mont-                         Ori.flcadons i empastas de totes classes.
                        serrat i Q uera ltó, resident a                                                                 AMB CENSU R A ECLESIÁSTICA
   E l col'legi d e S a n t Raimond      Barcelona, v a d esl li u r a r feli~­                   Preu8 economice.      - =-         Con8ulles l!ratuites.         IMP. ESTBVA.-VlLAFRANC4
i C o rs de la Visi ta Domiciliaria       ment una nen.
obsegu ia ra n a J esú s, Maria i                                              Llegiu propagueu-Io
Josep, dem a, diu m en ge, a la Ba-         La nostra enh orab olla als
sílica d e S a n ta- Maria amb els       nouS pares.
seg íj. ent s cultes :
                              •••
   A les 8, Missa de comunió
                           Hem rebut el n ú m er o de no-
                        vembre de la Revista «Agricul-

                                                             1
   1   2   3   4