Page 1 -
P. 1

•                                                 ."
                 •

                                                                       . ·A. S S E G U U A N CE S nENERALS

                                                                         L'U

                                                                       desitja un bon any nou als seus associats

                                                                       i assabenta el nou domiciJi del seu agent

                                                                        , CLAUDIORGA

                                                                                    Carrer del 14 d'Abril, 116

A

                                   VILAFRANCA DE L PEN ft:DÉS 7 DE G EN l<: R DE 1933,

a agrada                                   'Del carm,                           Pintors               • pírates

                                                                                         1

           Famílía A Inici de I'any                                                Conferencia d~oLerturade rexposi-
                                   QUEST any que ara co-                         ció de pintures de Lluis M. GÜell.

                                                                                   1

ES l estes d e l' Església s ón qu elcom més que un                 rnencs, sota el signe es-                L'amic Lluís M .a Güell, un I Pero hi ha gent que s'ado na
                                       trindent del gall, diria que és el
pretext del celebraci ó de Is actes de culte i una              cornenc d'una bella prometenra.                    deIs riostres més i ntré pids 1 de la nuturalesa fins qua n fun-
                                                                       insubordinats contra la tradició I ciona b~ Hi ha gent que s'a-
                                         Tu que em llegeixes, siguis

        amenilzació dins l'any li túrgic; els rn ist eris de la   qui siguis, no tens cap ideal que                abstracta í inrelIectualista de J dona del sol en ple m igd'ia, i
                                       et mogai i esperoni, no tens dins
vida del Crist són exposa ts a la considerac ió nostra com un        el cor un rosa TÍ de sentiments                 Vilafranca, ' ens 'of er eix l'espec- que veu el bosc, maÍg ra t els ar-
                                       que voldries que es tornessin
exemple a imitar. 1 quan les necessitats de la humanitat ho         com Iruite madura a la que]                   tacle de les seves obres pictó rí- ' bres. 1 aquesta gent són els ar--
                                       poder clavar les dents amb re-
nahan exigit, Roma establert noves t estes que ens allico-          galada evidess?                         ques, fruit de tres anys de tre- tistes, i en el nostre cas, els p in-

ness in i ens servissin d' o r ientacl ó. A cornencaments del                                        ball. Una exposició de pintures torso

                                                                       i una exposició de pintures d'au-    1 aleshores succeeix aquest

                                                                       tor vílafranquí, és una cosa tan fenomel J, aparentment tan sen-

nostre segle un Sant Pare clariv id ent, Benet XV, ext engué el . Pensa que la teva vida és a rara entre nosaItres que ve val zil1, pero espiritualment tan

culte de la Sagrada Família a to t el món crtstí á: j a uns quants l'alraria de la teva voluntat, no la pena de respicar i de fer sortir com pÍicat que és l'intent d'apro-
                                       deielleixis m ei veien t les tioses               els vems. Amb aquest breu par-
anys abans Lle ó XIII , preocup at p er l' jn creme n t pui xant de     que miren d'obstruir-te-la, i ca-                lament no faré, doncs, altra co-   piar-se la naturalesa per un

                                                                                         proceuimenr o altre. 1 aquest

les d oc trines soc i ali st es, po sa com a norma i exem pl e per la mina recordant els somnis que sa que tocar campanes, com diu intent és més violent i més es-

recon stru cci ó cris tian a de la societat modern a la familia de      t'hevies forjat i eltres ha tor-                la gent.               pontani qua'n el subjecte que
                                       net betege•nts p er la t eva incú-                 Fa tant de temps que vivim    es mira la naturalesa és
jesú s en 'el ru are intin de la casa de Natzaret -T enen-s- diu       riu, camina evocsnt les Íiores                                    més sim nlificat, més primitiu,
                                                                       en aquest món, que veiem mun-

en el breu Neminem fllgit -el s p ares de família en josep un cruels de con t esa que han cal- tanyes, rius, arbres, núvols i si voleu, més se lvatge, com hau-

m agnlfic ex emple de pro vi dencia i paternal vi gilancia, les       gut per a bastir les realitats que               casetes ben embalades amb tofes   reu pogut comprovar sovint
                                       vius, camina lluitnnt sense tre-                de verdor, que ja no en fem caso   en a quests salvatges amb els
mares en la Mare de Déu una mostra daruor i de perfecte                                           Gairebé no ens adonem del món    quals convivim, que són els in-
                                       va en cerca de la beruiuranca

submis sió, i els fi lls en jesús que els hi est ava subjecte, un que ha omplert l o teva imagina- fins que un incident qualsevo] fants que expressen esponr árría-

d ivi exemplar dob ed ien c!a, per a admirar, reverer.clar i imi-      ció febrosenca.                         en ve a modificar el seu aspecte   ment les seves impressions ar-
                                         Camina, camina, camina ....                 i en destarota les ímatges que    tísríques en composicions m u-
tar. Els rics que avantpo sin les virtu ts a la riquesa, els 0-                                       de la naturalesa hem anat ins-    rals, és a dir per les parets de
                                       que la vida és un camí breu o

brers i o rfe 3 de fo rt u na si p osen el s ulls en la casa de Nat- passatger, aspre o senzill, fe- tintivament catalogant en la les cases, d ~ la mateixa manera

I lur oflicc ió es cOllv erti ra en gaudi>. 1 el Sant   Pare    , cund o eixorc, curt o           llarg,    suau  nostra memoria. Ara és una      que els pr-histórics infants de
Izaret,                                   o dificil segons el teu          desig     i la. nevada que posa una funda      trenta i qUbranta anys expres-
                                                                       blanca sobre cada cosa i ens en   saven sobre els espadats i ca-
ex tasi at en la con temp laci ó de la vida de treball d e la teva lanera i el teu anhel que

Sagrada Família, exclama. cT ot s tre,s. s 'e x~ rc ~t ( 1l en el tre- ¡ et disposen, si no deixes la fe                   dóna un clixé negatiu. Ara és    vernes les seves concepcions,que
                                       que l'esperanra ablama, vers la                 una turbonada que en pIe       els fonaments naturals els su-
ba ll, tots tre s es procuren el so stenlll.ent dlarJ , j OStp ha de                                     migdia ens enfosqueix la natu-    gerien.
                                       concreció d'aquelles empreses                  ralesa i amb la fúria del vent Ji
subven i r l es n ecessitats de la fami lia i les mateixes divines ! que les teves forces pasten es-                                         Aquest instint primitiu d'a-

mans de jes ú3, creixen en mig de la feina. No ens estranyi I esmerrant-hi saLTifici i a.mor                         dóna un aspecte barroco Ara és    poderar·se de la naturalesa, a-
                                                    Í:J,esgotables.            un eclipsi que ens destenyeix
                                                                       la coloració que teníero catalo-   quest bandidatge. artístic" amb
doncs, si home6 inte/ /igenfI5sims, menyspreant les riqueses                                         gada en la nostra memoria com    el temrs i a través de la civi-
                                                                       la propia de tal hora en que     lització es va refinant fins a
pre fereixen compartir la pObr €Ea bmb Jesús, Maria i Josep.>                              N OlA DE GURRI    normalment tot ha de brillar.    transformar-se en un producte
                                                                                         d'alta cultura. .Aquest procés
Le s mateixes necessitats qu e mogueren els Papes L!eó XIII -              I                          1 encara podríem retreure com    de trar,s[o:mació ha estat ex-
                                                                                         traordinadament lent i penós.
i B enet XV a excitar el cLilte a la Scigrada Família urgeixen        Estadística 1932                        un incident, les llapissades de
avui , més agreujades amb els trastorns !ocials que trasbal-

sen el Illón. La reconstru cció del món vindra per la res-          Moviment parroquial de les                   plata amb que la Huna altera     Abaus no s'han pogut pintar
                                                                       l'aspecte foscant del món exte-   quadros com aquests que tenim
tauraci ó de la famí lia segons les nor mes cri stian es, i pel ; dues pa rroqui es durant l'any rior, i que ens el fa veUTe com a l a vis ta 11.an tingut de passar

ge st de l es clásses so cials in dicats per LJeó XIII en el breu 1 1932.                                  una mala fotografia d'aficionat. molts de sigles, i moltes genera-

citat i en la encíclic a Res llm Nouorum. De s{ relldime nt         Baptism es: Nens 78; nenes 68                  En aquests moments anormals     ci O..1S. Tants anys que fa que es
                                                    Total, 146              és quan, sense reaccions senti-   inaugura L' el món, i en canvi la
g enero si tat reco mana a1s n.cs per a mi'11 orar 1es con d'rC.lons                                     mentals ni patetismes més ' o    pintura d e paisatge és moder-
                                       O b i t s:   H omes, 60, dones, 60              menys provocats, ens adonem     nÍ.<' s i m e .
materia ls de la fam íl ia , i que han d' i nfluir po aero sament en            .n ens, 6; nenes, 8               de la naturalesa; de la mateixa
la seva pa r t espi rit ual , i als qui man quen de béns de for-                                       m anera qu e quan estem malalts     1 aquest ja ha d'ésser un
tu na, q ue no t inguin la pobresa com un desho nor i qu e                         T otal, 134           ens adonem de la salu t i deIs
busquin en I' ambient f am i l ia r la bena ura nc;a ma t,e ria l, im i-                                   seus a v en tatges. Aleshores és   prÍl er motiu per admirar a-
tant els sub lirns exem ples de jes ús, M aria i j osep.           Difer en ci a a fa vo r d eIs nats 12.             quan la naturalesa ens produeix   qu stes iJi n t u r es.
                                                                       una im pressió interna ,espiritual
                                        Transeünts m orts a l'Hos-                                       N osaltres tenim els matei-
                                     p i tal : H omes, 6; dones, 4.                                     X08 ulls que els homes prehis-
                                                                                         to rl cs o qu e els actuals salva't-

                                                            T o ta l, 10 Un a im pr essió de terr or, d'an- ge p El món exterior, sensible-

El Ilibre de tots el s vilairan(fuins                     Matrimonis: Solter amb sol-                  g oixa, d'a d mira ció i de desola- m en t, ·n o ha canviat. ¿Que ha
                                     tera, 56; vidu amb solter a, 1; vi-                ci ó. E l miracle d e cada d i a no
A dquiría e l volu m 2 0 de la                      du amb vidua, 1.                          ens fa cap efe cte. És un mira cle  passat, doncs, que fins a aquests
                                                                       que a copia d'ésser-hi tan pre-   últims temps no s'hagi prodult
«Enciclopedia Cala lunya11                                         Total,58             sent, ja no presenciem. És un    l a pintura d e p aisa t ge?
                                                                       miracle que a copia de repetir-se
         (Editoria l Barcino)         ..           .-                                                   Temptatives d'imita r o Jia _

VILAFRANCA DEL P ENEDES                                                                              poderar- H de la natura lesn sem-

  (Geografia. Fets mili/uzos po lítics. Hist oria. de la         I                                 s'ha envilit. Com diu el gran    p re n'hi ha hagut, des que
     creixem;a u rbana. Arqueologia. Economll1.                                             retoric ahica, Sant A gustí, ha   l'home ha presenciat aquest es-
          Vidll infel'lecluul i artístico.            «1\CCIÓl> ES VEN A LA                       estat precís una a varia en la na-  pectac1e ininterromput del món.
                Vida Sociu1)                                                 turalesa, per adona r-n os de la   Quan no hi havia cinemes ni
                                              LLIBRERIA PUJOL                 bellesa del seu bon funcio na-    espectacles d'esport, ni tea tres
       • per Pere Mas i Perera                                                     mento                ni altres distraccions, l'home
                                      ,_ . l I   . '-• ; .. . .        . .~
Preu s: Relligllf en cllrtró: 7'50 - N..eíligat en tela: B'50                               . ' .' -:
                                     ~~.. ..:        :.
   1   2   3   4