Page 4 -
P. 4

4

                                                                               a

                                                                               w

                                                             IL I ápíddelr ene·j¡S;

                                                             T aller de R eparació d e ca ll;lt

    Aseguran~a d'enfermetafs, pa rfs, de func icns i cltnic a                             PRO T 1T D
                                                                ELEGA CIA
  Domicili social, Pla~a del Bonsuccés, 3, z.' Barcelona                                          ECO O lA

   s.((EL H OGA R» , A . posa e n cone lxemenr de is seus as socia ts I e l p ú blic e n gener al, que LO       Amb 20 rnlnurs mirges so Je.s i
                                                                ralons. quedant nou
  ofere ix mé s que el poss lb le a r e allr zar i proporcionar e ls m itjs ns d -a ux íl í a la c lasse h u mll, r a-         e l e ~a(

  gant u na quera mensua l, perqu é hom no tingui de veure 's desempa rar per no ten ir recursos e n             OSBp "apBllarlas
  e ls ca so de malalrla, par r, de fu nc ló : I en e l desgraciat cas que ríng uí de fer -se alguna operacló ,
  po r es tar as sl lit com s i es rí¡ ué s f n e l propl domlcl ll, corrent les d espeses a combre de 'col ilal       Ferrers,28           I

  « E L H OGAR ~ . . A. si es piga la sobreprima corresponent a la SECCIÓ DE CLf l CA.                 Oiments, mOBaics, as
                                                             mana 'ar iclns par a
    cEL HOGAR. pOI assegurar lotes les persones darnbdó s sexes, sempre que observín                 oonstr cció, · Cama

  b a co du cta , g u f e tx ln de bona sa tur I comptin a lmenys deu s nys I no pass in deis 54 en la

  data de l s e u Ing ré s .

    _EL HOGAR » paga les f e caigu d es , ar t icle 3, aparrar C.
    _EL HOGA R,., paga s bsldis corresponems a les malalr ies de medicina sense llmirac ió de

  la seva duracló. Concedelx 60 die s en les de c lrurg ia menor, art lc le 16.

    ((E L HOGAR» dÓDa gratificaclons en cas de parr a les associades.

  Josepepresentant -a Vilafran- Castellarnau

  ca - Sant Bernat, 7, pis 3

    To ts e ls assossla ts poden sc l-Ilcltar l-Ingr és a la secció de CLÍ lCA abonanl 0' 50 pesseses                           ~ r~l .
  caja mes sobre la quota los rita.
                                                               B
    ~ E L HOGAR. aven~1 ~.uaolirars en el curs de les malaltles i paga a ls rnalelts al rnomeut
  de donar -se d'alta.-LA DIRECCIÓ.

    Au to rir zat per la Comlssfla General d-Assegursnces.

  METGES ESPECIALITZATS

  D r . D . Josep Bsró ·Medicina general Dr. D. Joan Pujol -AIra Clr urgia

  • • Josep Serra-Nas, Gola i O'ida    • ,. L luís Ounill- Denrisra                         JOA OLIVEL ACarretera IGUALAD , 56
                                                                                     Vllafrlocl del Pene"des
  _ e Rlcard Turon , Merge de I' H os pits l -CHDic » . Ord ís, Ocullsra

  Dr. D . Joao Casrells , Medicina, Cirurgla general j malalries de nens.

                                                                                                  Ca
                                                                                                  te
                                                                                                  el
                                                                                                  el

                                                                                                  CQ
   1   2   3   4