Page 3 -
P. 3

= AC 0-3

·-ArL·I(re   tes de I'e r bitr e tge i per sembrar    Parri ts per adema:       arées a la partida «Rec de la                   OUE
Sanui.     discordies entre els eqtiipe amb    Sans- Vi la íra nca         F on1:1>. Valor 2660 pessetes.
        les se ves ineptituds observades    Güdl-Sant Andreu                                 14 D'ABRIL, 2, 2.° 2 .'   JI~~l                    aO~
 el nostte   pet: tothom .              San t boia- Grm násuc           Segon. Una vinya .a ba n ce la-
ªncer, han                       Al .Dbr er s -c-Reus         da de 95'54 arées a la partida     la lIibr~ iP ian o - SoIfei g - Te oria m usi ca l                Ujol
n, Inentre     Ara, qu e l'a ctiiud del públic                     «La Pelegrina». Valor 4917'50         Historia de la música
(r an quins,  de Vilano va no l ou, n o obst an t,   Novef                pessetes.
 cio ns, te.  gens noble. E s llanra contra                                            , . r..: ·:Harmo n ia i C o m p o s i c i ó                  ~ '.
ta els ras.  l'arbitre queti el Vilafranca féu      Sortíra derná.di umen ge.en el    Tercer. Una t erra meitat                      • .. ' ~. "" ~'"   ,'1..-..1.:. " ,"~" '.  . .:• _"~. •.
llur lisic   el gol de l'empat. 1 prengué per    primer tren, o sigui a les 5'42   campa i meitat vinya , de 45'90                                ..: ;,,:,,1- ,
:i. Senyors  pretext de l'atropell l'ellerge-    del matí,el Romíatge a Montse-    arées a la partida <· R iera Gran ».                          ¡. ,
        ment del partit per part de       rrat. .               Valor 202$ pe sset es.
v-«:      l' arbitre. Aquesta afirma ció és                                          Llicons particulars a domicili
        completament ielse, Quan: va        Arribada a la Santa Mun-       Quart. Un camp de $2'10
un joc de   acabar el partit encara taltav~n,    tanya a les 7'25, tot seguir el   a ré es a l a partida del «V iv e!» .       i a l'A cademia    per vendre: Cep s, olivera i pi.
 re-la deIs  reglalllentariament, tres minuts.    M. Ilt re. Sr. Dega, celebrara la  Valor 2302'50 pessetes.             Llicons de conjunf.
 t rer¡ i no  Aquest fet és demostrat per                                                                 Encárrecs: S abaterla Jaume
 als peus   l'actitud d'algun dirigent del                          Quint. Un camp de 63'92      Hores i preus convencionals    . Parera R áfnls, Pla ca Jau me l . 11
 t filigra_  Vilanova, el quel cridava que ja                       arées a la partida «Molí d'En                       ( P I9<; a de 1'011 ).
lota a gol,  ieia el temps tot i fent l'ullet                       Rovira ». Valor 2820 pesetes.

 corn s'a-                                           Es subh s staran separada-
 es defini_                                         ment, co men ca nt a les quatre
 tia, rapi_
 exemple:                                          de la tarda del dia 26 de N 0-

 el Gim.    els vilanovins com volent dir: Missa de Comunió General.           vembre d'enguany, a la notaria

 , sinó el   la qiiestiá es guanyar.Altrament    A les 11, es practicara. el d'En Sebastia Parés (Rambla
 al' el Vi.
        els dirigente delVilanova recru- Via-Crucis Solemne per la Macia, 21) on es podrá exami-                                 Clrurglá C allisra Mas ssg lst a
e les ae-
.posicions   'aust ~IOV8r8S i ~ojgteven bordegessos perqué apa- muntanya, cantant-se les es- nar ei plec de condicions tots els
'ficació de
 eu tocar   llissessin l'ñrbitre.          trofes i Stabat Mater.        dies feiners a l'hora de despatx.           DOCTOR
 stra sin-     El cert és que el, p úblic va      A les 6 del vespre, s'assís-
                                                Vilafranca del Penedes, 28     de ,. Hospital de la Sta. Creu 1 PRAT DE LA RlBA, 21, . segon
J dia que   saltar al camp i es llanra da-     tira al Cant del Sant Rosari     d'octubre de 1931.                                       Vilafranca del Pene dá-
        mant Planell. La guardia        ,i a la Salve Solemne.
lJ18.stic, la civil t ingué d'emenecar amb la                                    A. Martorell    --.-;...----.-;..-Snt. Pau.
na bavia    baioneta i encara l' arbitre rebé      Seguidament, el Rvnt. D.
                            CarIes Llois, Rector de la San-                       Especlallsra en malaltles de 111
 següent:
lXi/reu i   més d'un copo              tíssima Trinitat Jira les parau-    'T O S                Gola, Nas i Orelles        R A DIO
 e Quin-
                            les decomíat.            alleujada instantánlamem i curada   VlLAPRANCA DEL PENEDÉS        ~
. No és                                               radlcalmenr amb les       carrer de MlSSER RUPET
        Els tres gols del Vi1afranca      Arribara a Vilafranca a un                           (carrer de I'Estaclé] n.O 10    aparell d'alra qualirar .
 era ler                                          PILDORES B~LSÁMI­                   enlresso!.    Dlposltarl: CASA S"ALVADOR
 oncs no:   [oren econseguits per Sanui. El quart d'onze.                                     Dlssables de 8 a 12 del malí.
                                               QUES BEN1\VEliT                                 Angel Gulmera 21
'l" a Cas-   darrer, el més bonic de1s tres,     La . con cl u si ó del Romiatge                       Domlc.lI a Barcelona: Carrer de                                    1
                                                  Preu: 1'50 ptes. capsa.        Monlaner, 191-1: 2:
 dísposi-   fou fet d'una va1enta jugada in- es celebrara, si a Déu plau, l'en-     De venda a la Farmacia SERDA                              dfvBFSOS
1)' al1uesta
la-Soler,   dividual: recolli UIJ1 centre Jema, dilluns, a tres quarts de
legon poc
 més mí-    avelJ1ra tot sol fins a tres me- ' 7 del . vespre, a la Basílica de

e, la linia  tres de la porta, xuta i amb la Santa Maria. S'adorara la San-

 lesió de   mateixa fúria ana a topar ta Imatge.
, Vía. Pe-
 a jugués   de cap COlJ1tra el suport de      •••
        ferro l1ue aguanta el marco Tin-
 t l1ue el
 jugador   gué d' ésser retirat commocio- \ Dijous passat van ésser a
II ocupat
        lJ1at. Al cap de poc es va refer. Vilafranca el ~enyor David
ifa va su·
        DeIs gols del Vilanova, un       Auba, president de l' «Associa-                                         CLASSES DE NIT
 Larrosa,
 tre i Vía   d' ells iou un visible off-side.    ció Nacional de Professors Par-                                           Al Col'legl de la Sagrsda Fa-
 abem el                                                                               milia (Perrers, 47) es donen cla li-
 lJ1at ales-  Sabater 1J10 féu res per parar-lo.   ticulars», amb la seva senyora    A.rticIes del ' ram de consfrucció I                   , ses per a ·ioves d'a mbdós sex es
"rO si que                                                                              convenlentment separats, des de
 féu una    1 va fer mal feto Les faltes les    esposa. J;oren rebu ts a l'estació                                       les 6 a les lO, a preus mbdlcs 1
                                                                                   per professors Iilulars 1 compe.
  ja esta   ha d'asselJ1yalar l'iJ.rbítre i .si no .p el diredor qel Col'legi ~e la   Mueríais de tOla mena. Clmenl nAs·
 tra cosa                       S~grada Família senyor Pere     11Ind:o. -HlIjoJa de Valencia per a cuina                 ,~ e n t s .
ugadorsl:   les assenyala hom no ha de                          j ¡rdtns, ·.cambres de b¡¡ny. carrillw-   J. CORAL
!le tenen                                          Jero~», Dlposils . safreil!s. material                  , -REPÁS DE La 12." ENSE-
; : distín-  parar el joco A la segona part,     Mencía junt amb un bon nom-     d ·uraltla. E'lcales de granero Mosaic ... Rambla, 33-TeJefon, 104    NY AN<;;A.
r garres                                                                   VI,I:.AFRANCA
        Sabater féu diverses parades .de    bre d'alumnes... EIs visitants,       hiaraultchs d'alt8 qU811l11r.                      Dlbulx aplicat S les Hts i ofi-
 del par-                                                                  Preus economlcs      cls. a O RRES p O N DÉ NCIA CO.
.lJ1a. Com   boná factura.              després d'a;ar al . cotlegi del
 a d'anllr                       se~yor Mencía, van saludar les
oectacles   Ramon, a la defensa, es com-
Vílanov8.
        porta forra bé. Ens plagué més     autoritats i regressaren a Bar-
 , pero,
        que Aparici. Castells i Garcia,     celona satisfets de les atencions
 n diuetl
 sa de les   regu1arment. Els altres, medio;     . .rebudes.    ..                                             MERCIAL I TENEDURlA DE
; que latl                                                                              LLIBRE,S PER PARTIDA DO-
 ixÍssím.   eres.          I                                                               BLE. Tlquigrafia I mecanogrlfia.
 e11: ja tia                                                                             Ortogrofia I reforma de Iletra.
 ntes va-   Tant com la mala aétuació        -                  A. MONTIA-DENTISTA                           Idlomes.
erque a-                         Díjous passat el · jove Ra-
 t pel Vi-   de l'iJ.rbitre cal remarcar la del                           Pelayo, 30-1:. - Barcelona. - Tel. 15313
un ta del
 n ya pet   jutge de línia senyor Mariner.     mon Rovira va amullerar-se
 tseíó le-
 1 senyot   Amb les observacions ineptes      amb la senyoreta Pilpr Sendra.                                          També al mlgdla de 12 a 1 es
 ra, con-                                                                              donen classes especlals per a ne-
        a 1'arbitre acaba d'enredar la     Les noces se celebraren a T 0-    A Vilafr'anca del Penerles, continua visitallt tots els dies de mercat. nes I senyoretes:
  a camP
 e pe5W    cosa.                  rrelles de F oix.              . RAMBLA DE NOSTRA D'ONA, 31 - PRAL.
          L'equip es presentá. com se-
                            Desitgem moltes felicitats als     1)entadu'res sense pa(adar¡ . Trebalts sistem'a americá_

        Bueix:                 novells esposos.                    ExtracC't'ons sense dolor.               -AUTOMOBILISTES: Empre-u
                                                                                   en els vostres cotxes «Lubrlfl-
        Vi1afranca: Sabater¡ Apari-       •••                     O?'ijicacions i empastos de totes classes.            cants Albany». Stoc, Amallll, 24,
                                                                                   Vilafranca.
        ci, Ramon¡ Via, Lara, Gonza1ez;                       Preus economics. -=-             Consultes gratuites.

        Castells, Quinquilla, Sanui, Xi-I Dimecres passat a la Basíli-

        freu, Garcia.              ca de Sta. Maria, va efectuar-se   .-, ----------_._--------~- Es necesslta un aprenent a la
                            l'enlla~ matrimoni~l deIs joves   CARBONS
              •••             Josep M.a Feliu i Bergalló amb                           CEREALS ImprerntB Esteva.

        CAMPlONAT DE              Eularia Monner i Martorell.                                          ------------
                CATALUNYA
                              Rebi la novella parella la                                        tnunGis GlassifiGats

        Segona Categoria P reft:rent      nostra cordial enhorabona.      Calefacció                                VRNDRS:

             Grup A            •••

          Resultats d eis partits juga ts al   A la Basílica de Santa Maria,    La calefaccc ió (q ual sevol    El carhó de pedra AN-
        diumenge pas sat :           el dijous d'aquesta setmana el      slslema) sois funciona amb
                            nostre amic Sadurní Cases i       regularit9t donant el ma·     TRAcITA POI usar-se
                            Montserrat va amullerar-se amb                       Indlsllntamen l per a es-
                            la donzella J osepa Vidal
        Al. Obrers -V¡)afranca 3a 3                           xim rend imen l emprant lufes, salamandres, cale-
        Gimnastic-Sans     1a 2        Trametem als novells espo-
        Sant Andreu-Sa ntb oia         sos la nostra efusiva felicita ció.   ANTRACITA ANGLESA faccló central, culna, etc.            - Tines de mol tes cabud es i ho-
        Reus-Gü ell       2a2
                                                       El s eu ÚS no resulta més               cols de roure usals per a ven dre.
              •••    1 ao                                  car que els alrres combus-               Dlreccló: Comer~ , 44, Docks.

                                                               tibles

             PUNTUACI Ó                              VE NDA A L D~TA L L I A L 'ENGRÓS                  LLoaURBS:

        Equips J. G . E . P . F. C. P.          E dicte                 R EPARTIM ENT A DOMICILI                  - A la Rambla de Pi I Mar gall ,
                                                                                   8-1. 0 es Iloguen dues hablta-
        Vilafranca 9 5 2 :¡ 2 0 12 .J3        SubL.as t a v o l unt a ria     PERE BUSQUET                             clons propies per a despatx o do r-
             9 5 2 2 20 6 12                                    ISIDRE RIUS, 5 i 7                  mltorl. Raó : Ponda del C ent r/.".
        Sans                     Els marmessors de Mn. Pau        Aparf.af. de Corr~us, 23 - TelHon , 51
                            Ma·rtorell vendran en subhasta             Vilafranca del Penedes                  AMB CENSURA E CLESIÁSTICA
        Sl. Andr eu 9 5 1 3 23 ' 4 1 I     les següents finques ubicades en
        Sarit boia 9 4 3 2 15 14 It       el terme d'aquesta vila:                                                IMP.ESTEV A.- VILA PRANCA
                            • Primer. Un camp de 4$'~~
        Reus    9 5 o 4 15 J4 10

        A. Obrers 9  2 2 5 8 <) ... 6                     FERROS

                      -J                                               FUSTES

        Gile ll  9 2 1 6 1 :2 24 5

        Gimn ast ic 9 I 3 5 12 21 5
   1   2   3   4