Page 2 -
P. 2

Accno - 2                                    qua~ In ents de la           ESPORTIVES
                       d'aquest assumpte els senyors               guardi D éu
.=                      Baqués, Masachs, Armendares i
                       Mestres demostrant aquest dar-     Imolts anys.
l' articulista n o só n més q ue ex-                                  Raimond Guasch . I
cuses per a nous ajornaments i
l a d em ost ra ci ó d'una informali-

tat que desdiu d'un com ercian t i      rer que ja ha canviat d'opinió     La presidencia exposa el seu      El Vilanova empatA a tres gols a~b el Vilaf~anca.-Ar.bitre
u n bon vilafranq uí; en el fo ns,                                                Planell: garrotades segures. -- Una be-na actuacío de Sa nui,
h i ha un i n ten t evi dent d'obs-     des de la última vegada que se'n criteri de que l'Ajunt~mentes
                       va parlar.                                   Q EGONS la mejorie de die- equips inferiors que el nostre
t r u cci ó a la vida municipal, obs-                        reuneixi en sessió secreta per     (9 ris barcelonins, el Vilafran- eqtiip no ba sebut vencer, b an •
                       Sense tractar de res més es , a tractar d'aquest assumpte que
t r u cci ó que fa m és pal esa el fe t   dóna per acabada la reunió. afecta a un membre de la Cor-
q u e, encapca la ts a mb la m at eixa    Eren tres quarts d'una.
                                           poració.

sign a t u r a , exis teixe n a I 'A f un-                         El s enyor Armendares ma- ca té només 12 punts amb t ot i tingut aixo que diera, mentre
                       Sessió del dimecres, dia 18 nifesta que n o té cap inconve- baver empatat amb el Vilano- que els [ugadors vileirenquins,
t a m en t du es so l' Iicit uds més pe~

a j ornam.ents de p a ga merrt s (un                          nient que es discuteixi en sessió va. Segons uns altres, l'equit» amb dues o tres excepcione, te-
r el a ti u a con trib uci o n s es pecials
                       Com en~a' l a sessió a d os pública, t ota vegada que les se - viledrenqui perdé e l partit de nen por que una sabata el s r as -
i un al tre a la construcció de qua r t s d'onze, presi dint el bat- ves alÍudides manifestacions diumenge . Aquesta informa- qui la cama i que llur fí sic
                       lle s en y or Massachs, i faltant tam bé f~ren públiques, i es dis- ció deliC'ient n o pot estre- sofreixi alguna evurie, Senyor s
d avegueres).

F inalm en t, és de mal gust els regidors se n yors Brico llé, posa a r etirar- se d el saló men- n y ar si es té e n c o zn p t e . jugador coll-Freds del Vilafra n -

v ol er convertir en una qüestió Alber tí , Guasch, Freixedes i tre duri la dis cussió; co n fian t que gai rebé t ots e 1s diar is ca: el fútb ol no és un [oc de

p er so n al - co ro pretén el senyor Balag uer .                  en els seus co mpanys de majo- de Barcelon a copien el q ue dro saló, la pilota cal pendre -1a dels

Q uer- un a fer que tots els ad-       S 'aprova 1'ac ta d e la sessió ria qu e creu que sabran defen- de punts i li ns i tot les res- peus de l jugador co ntrari i no

m in istra dors de la cosa pública anterior.                     sar-Io.                s en yes esportives d el «Eu l l O li - esper ar que u s vegi al s peus

a p reci en i ha n d'apreciar iden1i-    Es Ilegeíxen els comptes de       En Ventu ra con sidera qu e ciel», i com que Tesment at f ull vostres. No és pes f ent fi1igra -

cament.                   tresoreria del trimestre.        l'Ajuntament no n ' h a uria de acostuma a estar péssimetn ent n es com es d u u la pil ota a gol,

C o m qu e la missió deIs ciuta-       Es concedeixen varís pe rmi- parlar ni en s essió se creta ni en i n for m at, la mala inform ació n o és pes am b l entitud com s' a-

dans és, en els moroents actuals, sos d'obres.                    sessió pública.            esdevé general. El més logic se- conseguei xen les jugedes defini-

de construi r, no compliríem el       Es manifesta haver acabat        Es passa una bona es to n a ría q ue els d¡aris barcelonins t iv es . C al decisiá , va len tia, r npi-

Inostre deure si ens enterníem el termini d'exposició al públic           discutínt-se si s'Iraurá de parlar   donessin els resultats que bé     desa en el joco (Un exemple:
                                           d'uná manera o d'una aItra i es    deuen constar a la Federació.     Sanui). Altrament, no el Gim-
amb els moros?s i s~, amb la del projecte de voreres de la car-           van encáminant les díscussions     Pero si no bo f~n així, que bi    nastic, no el VilanollEl, sinó el

nostra tole:.ancla, creavem ex- retera d'Igualada sense haver-

cep ci on s, amb les quals coses n9 hi hagut reclamació.               cap a camins que !}-o tenen res fareml                    T orrelles podrit guanyar el Vi-

farí em més que augmentar el         El consistori fa seu el dicta- a veure amb la instancia pre-          Quedem, doncs, que el partit lafrlil.nca.

n om b r e. deIs qui no tenen per men d'Hisenda, denegant una sentada.                           de diHmenge, jugat al camp del , Una altra causa. de les ac-

als in teressos 'com unals les con- rebaixa sol'licitada pel senyor         Per últim En Fabregues creu Vilan ova, acaba amb un empat tuacions pobres: les disposicions

sid er a ci on s precises, ni fan ho- Agramunt en el pagame~t d'u- q~e ja se n'ha parlat prou i a tres gols. Diem que acaba amb directives en la' modificacíó de
n or a la propia paraula.
                       nes voreres de l'any 1928.       tata vegada que aquelles pa- un empat, pero no és ben bé les línies. Ens sap greu tocar

                       Per varies raons proposa el raules ofensiv~s no consten en aixo: acaba am,b els actes més aquest punt, pero la ,nostra sin-
                       ienyor Armendares l'exem pció
  Aprofitem aquesta i n ci d en,,:,                        acta, el recorrent ja pot donar- in civils que es puguin baver        cerit at ens bi obliga. El dia que
cia per a assabentar als contri-       de subhasta del mobiliari esco-                                           es jug8.contra el Gimnastic, la
buen ts que la quantia del pro-       lar que cal construir per les fu-    se per satisfet.            produi"t mai en un camp de fút-    davantera vi1afranquina bavia
jecte de pressupost ordinari per       tures escoles a fi que puguin                                            d'ésser, en tot cas, la següent:
a l'any 1932 que aquesta Comis-       ésser construldes pels indus-      En Font, reconeixent que a- bol. Rero ' d'aixo jaen par1a.rem        Soler, Castells, Sanui, Xifreu i
.'li ó ha lliurat a la Corporació      trials de la vila; s'aprova per                                           Garcia. Totbom sap que Quin-
m u nicipal n o arribaria a la de      unanimitat, si bé condicionant-     quells mots ofensius ferien una més endavant.                quilla estava lesionat. No és
l' a n y passa t si se'n restava el     ho a fer un concurs oficiós.                                             cert que el més logic era fer
ca pítol d'instrucció pública, tot                          dignitat personal considera que    Després d'aquest partit, no      reposar Quinqui,lla? Doncs no:
i haver de suportar el rossec que         És llegida una instancia                                            bom deixa sense jugar a Cas-
co m p o rta l'amortització de l'ero-    d'En Raimond Guasch protes-       el senyor Armendares h a via de cal que el Vilafranca tingui gai-      tells, completament en disposi-
p r es ti t de ,m és de 800.000 pes~e­    tant de la forma amb que 1'esco-                                           ció de so'ftir al campo D'aquesta
tes emes e~ temps de laDictadu-       meté a la sessió passadá el Sr.     retirar-los.              res esperances d'ésser campió.    manera 1'ala Quinquilla-So1er,
ra i haver calgut augmentar el        Armendares, a qui eU, natural-                                            el primer lesionat i el segon poc
ca pít ol de credits reconeguts per     ment, no podia contestar. La      Els senyors Mestre i Ar- Un cosa que bauria estat gaire-           valent, queda sense la més mí-
tal de satisfer els grans projec-      dita instancia diu aixo:                                               nima eficacía.Diumenge, lalínía
tes i els contractes defectuosos                           mendares increpen el regidor bé segura si el nostre equip ba-        mitja havia d'ésser, -per lesió de
                         A Vilafranca del Penedes,                                            Larrosa:Lara,Gonz8.lez, Via. Pe-
de situacions anteriors.           avui, dilluns, 16 de novembre      Font per les seves manifesta- ' 'gués guanyat els dos equips de       ro bom disposa que Lara jugués
                       de 1931, R~imond Guasch i                                              de mig centre tot i sabent que el
           LA COMISSIÓ      Planes, fill i veí d'aquesta vila,   cions favorables a l'indefens.     puntuació més petita, ara ja no
                       compareix davant d'aquesta Il-
                                             En Font insisteix novament pot passar d'ésser una lleu es-

                                           la seva consideració ~er tractar- peran{:a. Diumenge vinent cal

                                           se d'una ofensa personal.       anar a Sans només que amb un

                                             Es va discutint , vaga- punt de diferencia. 1 el Sans és

                                           ment sense que s'arribi mai el millor eq~ip "de la segona ca-

                                           al fons del que demana la ins- tegoria preferent.

                                           taneia i quan els sembla bé la     Som del parer que la culpa

                                           donen per discutida sense fer de les delicients actuacions que

                                           cap apreciació de si és legal o ba fornÍl darrerament a Vila-

                       lustre Corporació i ben humil no el procediment emprat pel franca , no és tota de l'atzar. Ja lloc invariable d'aquest jugador

Munícipals                  i respectuosament exposa:        senyor Armendares d'atacar la     sabem que un equip no pot gua-    cal que sigui el que ba ocupat
                                           dignitat deIs eiutadans "en ses-    nyar sempr.e. Pero bi ba vega-    sempre. Gonz8.lez, que ja va su-
                         Q~e estant present a la dar-    sions públiques.            des que si no guanya és per cu1-   plir una alua vegada Larrosa,

                       rera sessió pública celebrada per

                       aquest Ajuntament, va oir coro     En Fabregues demana que pa de coses concretes. El Vi1a- bavia de jugar al centre i Via

Sessió del dimecres dia 11 de boca del primer tinent d'al- es manifesti al Govern la franca, doncs, no ba r es u lt at .ocu par el seu lloc. No sabem el                       a
                     calde, Salvador Armendares,era protesta de Vilafranca per la vencedor en e1s dos darrers resu1tat que bauria donat ales-
                                                                                                   ca
PAIVAGAT el rebom-              atacada la seva dignitat pe rso-    signatura del tractat amb Fran-    partits per les següents causes:   bores la línia mitja, pero si que
                       nal i amb paraules incorrecte~     ~a, altament rUlnós pel Pene des:   perque la m ajoria deIs sens j u -  sabem que diumenge féu una     ci
b ori promogut pel senYdr          se li mancava al respecte que deu    s'hi adhereix el Sr. Lluís Mes-    gaqors:1O tenen la voluntat ni    ac tuacíó minsa. En fi, j a esta
                       mereixer tot ciutada, per mo-      tre, i s'acorda després d'unes     la valentia que s'ba de tenir per   feto Ab, encara una altra cosa   C
A r m en da r es i acabades les dis-     dest que sigui.                                jugar a fútbol. Aquest joc no ba   que desmoralitza els jugadors/:   ir.
                                           observacions del Sr. Armenda-
cu ssion s, E n Baqués ' proposa,        L 'exponent, doncs, en justa                                                             e
                       defensa propia; en ús d'aquest
a ra que es fan obres per admí-       dre.t al respecte que té tot ciuta-   res.                  d'ésser un torneig de cops de     el tr acte de favor que tenen    di
                       da; i considerant il"legal el pro-     En Guitart manifesta que      peu ni carregues violentes, pero
istr a ci ó, que setmanalment la       cediment em prat pel senyor Ar-                        t dmpoc no és un exercici d e     alguns de1s que no es : distin-   A
                       mendares , d'ata ca r la dignitat    la comissió que t é cura de r e-    criat u res. Cal t enir , per jugar- geixen pa s per po rtar galres
e missió de F oment presentí         personal de Is vilata n s, en actes   dactar el reglament del mercat,                                         G
                       públics i oficials, - o n els ofeso s                                        glories a l 'equipo         S
u n a nota on s'hi consignin de-       n o po den defen sar-se,-recorre                                                             R!
                       al m olt Il'lustre A jun tam en t i
ls l1a d a m en t el s j orna ls i els in-  a m b t ot r especte li pre ga:     ha designat com a ind ustrials bi, certa acometivitat, certa au-                         E

d i vidus qu e els cob ren; i a ésser       P ri m er. Que si g u i recone-  per ajudar-lo, a ls Srs. Jaume dacia, certa f uga, cert entusias-
                       gu da pe r aquesta Corporació,
p ossib l e, q ue es faci si gnar als    la il'Jegalitat d'aquest procedi-    Ferrer, Pere Mitjans i Joan Va- m e que n o ve iem en ga ires co m-     N o parlarem maSS8 de l par-
                       ment, d'atacar la dignitat deIs
m a teixos in tere ssa ts. "        ciutadans en les sessions muni-     lletbó; En F abregues fa n ota r po n en t s del V i1afra n ca. E1s dos de dium enge. No va l pena. Com
                       cipals públiques.
Els regidors Balaguer i Guí-                             la casualitat qu e tots són d'un                       n o va1dra aviat la pena d'anar
                         Segon. Que s'inviti el sen-
tart manifesten que tots els         yor Armendares a retirar les      de te rminat color polític; pero                       al fútb ol per veure espectacles
                       seves inoportunes i indiscretes
co m p t es ja es p orten a hlb molta    paraules i a que s'abstingui, en    10t s'explica , i queden nome-                        com el que veiérem a Vilan ova.
                       el successiu, de fer semblants
m eticul ositat . En Fon t també       manifestacions im propies d'una     n ats.                 El batlle ex plica l es 'r ef o r - La veritat sigui dita, pero,
                       autoritat municipal.
h o assegura ,p er haver- n e estat                         E l Sr. Mestre d emana que m es que s'estant po rtant a cap aquesta ca1amitat que en diue n
                         Gra ci a q u e el recorregut es-
te sti m on i o               pera ob ten i r d'aqu est a n'lustre  es corre ge ix i la falta de llum al quarter, i el Sr. Armendares arbitres i sovint la causa de le s
                       C o rporaci ó, l a vida d eIs com p o-
Es parla en t re aItr es coses                            del ca rrer de Mísser Rufet; hi diu que s'ha p ogutfer per ha- lemantab1es incidencies que fa n

d'un canvi de serenos en m otiu                           intervé En Guitart manifestant ver-hi una partida de 20.000 del fútbol un esport baixíssim.

de la vacant que h i h a, coberta                          que n o queda consignació per pessetes sobretes al pressupost, Diumenge arbitra Planell: ja no

p rovision alm ent per un de in-                           aquest fi, pero s'acorda que pas- en el que figuren p er a ob r es en caldria dir res més. Mantes va -

t erí ; de rescindir, per any n ou,                         Isi a la comissió de Foment, amb edificis comunals, i que es van gadss .b enL advocat perque a-

el contracte de lloguer del l o cal                         unes indicacions del Sr. Fabre- fent per la brigada.             quest arbitre fos recusat pel Vi-

que ocupa l'escola pública de                                                El Sr. Armendares expli- lafranca í perque la junta del
                                           Igues.
ne n es, del carrer de Prat de l a                          El Sr. Queraltó es queixa de ca les gestions fetes a Barcelona nostre club fes campanya per

Riba i per últim a instancIa de                           la po~a claror que fan els llums per e11 i el Sr. Fabregues per aconseguir la inbabilitació fe-

l'Arm en d a res es torna a parlar                          de gas: li contesta En Guitart tal d'aconseguir una de les dues Jerativa d'a.quell. Pero el senyor

de la ja célebre qüestió de la                            que al cen tr e de la p oblació ja biblioteques de la Generalitat, P1anell, amb tota la barra, con-

propiet a t de l'edifici de l'Hospi-                         s'hi ha posat remei, i que ara i qu e sembla prob able que ens tinua voltant de camp a camp

tal. P renen part en la discusió                           va f en t-se aIs extrems d e la vila. l sig u i concedida. ..        per cobrar el centenar de pesse-
   1   2   3   4