Page 1 -
P. 1

---                                                                                                     SETMANARl

~-                                                                                                 "REDACCIÓ 1 CADMINISTkÁéIO
                                                                                                     CASSOCIACIÓ CATÓLICA ~".
 n
                                                                                                  FERRERS.38 c: TELEFON. 8J
Is
                                                                                                     'PREU DE SUBSCRIPC¡O .
a
                                                                                                        q'RIME5TRE. ,'50 .
e.
          . . \f' :.' - . '                         . . . . .- - -   . 11 ',1 .. .. . " ~t              :.'            ':f:~ :                   ~       ,. .
 1
   ANY XXIII             VILAFRANCA D EL P ENEDÉS 21 DE NO VE MBRE DE 193 1,                                                                         NU M. 11 8 7
a
   Un     cas                                  n era de molts que a r a s'ho diuen. 1 que no ens viriguin amb la                                         Uu comunicat municipal
         d'autoritarisme
                                            ~úsica d e que esquer risme significa defensar les reivindicacions                                      Repli,ca a
                                            o b r ere s. L 'e sq u er ra , almenys l' esquerra que patim, és tan burgesa                                     unes írisídíes

                                            o m és que l a d r ets . .El dia que les idees obreriste s, utópiques o no,

                                            es de sbordin , l a dreta i l'esquerra se r an a ix a fa d es ig ualm erit.

                                            U n a Itre de Is m ots qu e en s dediquen p er tal d'enganyar page-                                      La Co m i ssió d'Hisenda , en -

           N dels nostres redactora acaba d'ésser víctima d'un fu-     sos: reaccio naris. S i ens qualitiquen 'a ixí amb la intenció d e v oler                                   fei na da en la confecci ó del p re s-
           , ribund cop de genit d'un regidor del coriglomerat que                                                                             supost de l'an y víneht amb l'a - .
                                            dir q u e so m par tidaris d'una r ea cci ó qu e entronitzi altre co p la                                   fa ny de f er -se mereixedora de la
           govern a .el murricipi de Vilafranca. Explicarem el cas:                                                                            confianca dels verns, no havia
   El dit regidor té un especial inter és a evitar que les interioritats       m ona rqu ía , men tei xen delib eradament els regidor s i els n o r egi d ors                                pog ut d is treu re la seva atenció
                                                                                                                   p reocu pa rit- se dels sabotejado r s
                                            que en s han al'Iudit en aquest sentit. Abans, moIt ab~ns, que més

                                            de quat re edils deis conglornerat que r eg eíx 1'Ajunta m ent de V i-

   municipals trasllueixin al público Diverses vega des li hem sentit a       lafranca pensessin que u n 'd ía haurien de tenir i d ees po Út iques, el                                   de l' obra d el primer Ajunta-
                                                                                                                   ment repuhlícá.
   dir en el transcurs d'una sessió, que segons quínes coses s'han de        nostre períódic havia combatut les tiranies monárquí ques. Aixo h o
   tractar en reunions oficíoses. Pero com que no tots els regidors són                                                                                 Enlles rida la dita tasca i vo -
   del mateix parer, sovint surten a la llum pública debats municipals        sap tothom. El que provi que d'enc;a de la Dictadura nosal tres ha-                                      . Íen t fer honor a la seva sígnifi-
   que el molesten. Per aixo dies enrera, digué en plena sessió 'qu e                                                                                cació democrática, es creu en
                                            gim escrit algun elogi exp lícit o írnplfcit al vell regirrí, podrá ata-                                    l'obligació de sortir al pas a le s
                                            car-nos com a reaccionaris. Al que afirmi gratui tarnent i fala~ment

   calia no .p a rla r públicament de segoris que perqué certa Premsa q u e no podem pair la república , li direm que ningú no po t dir-se in s ídi es que es p ropa len.

   poc escrupolosa ho aprofitava tot per fer campanva sectaria. Si no        més republícá que nosaltres: I perqué republica no vol dir .ésser                                         Concretament: contestan t a
   digué aíxó, ho vingué a dir. La qualificació de poc escrupolose és,        sectari, ni demagog, ni amo de l'Ajuntament, n i dictador de la                                        un article aparegut a ACCI Ó
                                            Premsa.                                                                    del dia 31 d'Octubre d'engu a n y
   no obstant, .ex a cta .                                                                                                     amb la signatura de R. Q u er,
     La Premsaa que es refería 1'al'ludit regidor era ACCIÓ. No            Concretament: direm sempre el que ens sembli necessari de dir                                       convé fer constar:

   podia ésser d'aItra perqué ha durat un temps que només el nostre         sobre les paraules i els fets deIs regidors. 1 si conv é, emparats en                                       1.er - Que el senyor Quer es

   periódíc ha publicat la ressenya de les sessions municipals. D'aquí        aquesta República tan nostra com dequalsevol aItre, demanarem cregué en el dret de recórrer
   va venir, dones, que 'el nostre redactor que fa les informacions de
   l'Ajuntament sortís al pas de l'esmentat atac contra la llibertat de       p rotecció civil a l'autoritat que calguí contra els atropells verbals I contra l'arbitri de rod atge esta-
   Ía Premsa. l dímecres de la setmana passada, el dit regidor, amb
   un excés d'autoritarisme, va. servir-se de la tribuna municipal per        die~ atr~pells el 'di~d'un senyor que es creu que éss er regidor és tant com ésser virrei ! blert 'p er Ajuntaments ante-
   a insultar el nostre redactor t ot i valent-se de la ímpuní tat i la 'v a -    de les,lndies. I          verbals perqué                                               riors, i que; junt amb aItres
                                                                                                regidor va arrí- " industrials de la vila, ya s u b s-

                                            bar a dir al nostre redactor: «No sou digne de seure en aquest lloc : criure .u n document adr eca t a

                                            de preferencia», NosaItres voldríem que s'escatís la justicia o in- I l'Ajuntament que diu te xtu a l-

   lentia -que dóna el tenir els agutzils a punt de fer treure el nostre       justícia d'a questa afirmació.l?ero que a la vegada 's' esca tís si el que                                  ment:...«Q u e teniendo p resen ta-
   amic si hagués respost a 1'escomesa incivil. Molt liberal, moIt bo-        la féu i el que 1'ajuda són veritablement dignes de seu re a l'Ajun-                                     do un recurso contra la a pli ca -
   nic, molt noble el fetl Ni amb la dictadura, durant la qual donarem        tamentcom a homes liberals, com a homes tolerants, com a ho-                                         cion de dicho rbitrio de r odaje
   moIt :més la.cara contra la tirania que no pas el regidor que ara         mes democrates, com a homes, políticament sincers.                                              a los trigos, harinas, pastas para
   qualifica el nostre períodic de poc escrupolós, no ens havia passat                                                                               sopa y almidón, ante el T rib u -
                                                                                                                   nal Económico-administrativo,

   un '8.cte semblant. Calia que e11 ascendís a un 110c'municipal pree-                                                                              por entender no proc'ede la a p li-

   minen1 perque la Premsa s'hagués de convertir, segons es despren         La beatificació <lel ! pre~ident -. delegat «ad hoc», el ' cación del mismo' sobre las re-
                                                                    doctor Francesc de P. Parés feridas especies, dicen "cjue b arán
   de la seva actitud, en defensor~ servil de tota la gestió edilícia.
                                            bisbe Torres i Bages1                                    •                 ¿'               \
     A tot arreu del món la Premsa diu el que li sembla sobre les
                                                                              Iglesias,         mestre-escola;           jutge- -efectivo el pago de dicbo arbi-
   activitats governameritals. A Barcelona mateix, d'en~a que hi ha
   l'actual Ajuntament no hi ha hagut cap diar í que s~hagi pogut '                                            president delegat substitut, el trio, pero a resultas del fallo
   prendre seriosament les s essio n s municipals. l amb tot i la bro~a
                                                                              doctor Alfons M. Ribó Bulbe- del 'referido tribunal. - D ios
   que hom fa entorn deIs debats francament divertits del munici-
                                            O ISSABTE passat se cele- na, .ca n on ge; jutges adjunts, els guarde a V. E. muchos a ños. -
                                               bra a la Catedral del Pa- doctors CarIes Cardó Sanjuan i Villafranca, 27 de Febrer o de

                                            lau Bisballa primera sessió del Francesc M. Ortega de la Lore- 1930.-Ramón Quer.-p. p. R.

   pi barceloní, no hi ha hagut cap regidor que hagi tingut la diem-ne procés que s' ha d 'in:struÍl ,en , na; jutge adjunt, substitut, el Quer Ca rdús.-...
                                                                                                                   2. on - Que t o t i havet recai-
   . p~ca serenitat d'escometre un periodista. L'atropell 'd e que ha . aquesta Cúria Eclesiastica, refe-                         doctor Esteve Xiques Ca10nge;

                                                        rent a la Causa de .B ea tifi ca ci ó i   promotor de la Fe, doctor Mi- .1' gut sentencia del Tribuna l Eco-
   estat víctima el nostre redactor, a tot arreu promouria un . movi- Canonització del servidor de quel Carrau Puig; promotor nomico-administratiu d el dia 8
   ment de solidaritat periodís ti ca. 1 si a Vilafranca hi hagués una Déu, do ctor Tor re s i Bages. En- substitut, el doctor Eudald Serra de maig de 1930, pe r la q u a l es

   sensibilitat . civ il qu e es tigu és p er damunt de les diferencies de par-   cara que, per h  a v.e r mor t parVo c·léC~,           Buixó; notari actuari, el doctor                     declara extemporimia la recla-
   tit, aquest se n yor que s' ha cregut que un cadiral de 1'A j u n t a m en t   .a llí s'havia de celeb rar el                   Pere Ginebres 'E spon a; notari                     mació, va d eixa r-se de co m plir

   era el tron de Júpiter, des d'on p o d ia desfer els periodistes amb el s princi pal, i, en efecte , pro viden- substitut, doctor Vale ntí S egá r- el compromís contret a mb l'A-

   11ams de l es seves p araules entonades i buides, per més r egi d o r que     cial men t s' hi incoa, 1'1 d'o ctu - ra, i cursor, el senyo r Josep Ros                                   juntament p el documen t abans
   fos i per m és tinent d'alcalde q ue f os, rebria la repulsa unanime                                                                              t r a nscri t oi ho m t orna a presen-
                                            bre, mes del Sant Rosari, la qual i Arigues.                                                 tar un a Itre r ecu rso

                                            d evoció ex tra o r dinaria i ca rac-'                Convocats convenientm en t

   del poble.                                    terística en el se r vi dor de D éu , els mem b r es qu e havien de fo r-                                   3.er - Q ue, coincidint amb la

   É.s molt poc di gne 'fe r -se una p l ataform a antiqüel'la d a p er pre- p ero,no p odi a d eix a r de t enir- se m a r part del Tribuna1"tots a c- in sta u ració d el regi m actual, el

   dicar doctrines d em o cratiqu es i a tro pella r t oth om que n o coínci- .   en aquesta C ú ria de Bar celo na ceptaren i juraren el ca r r ec.                                      senyor Quer . visita l'A jun ta-
   deixi a m b el pen sament del predicaire. E n s fa stigu eja de sentir p ar-
   lar tant a mb la b oca plena , d e llíbertat, d'esqu er r a, de b a tall a a l a a lt r e procés, 'almenys pregatorial                Acab ades totes les formali- ment i fé u verbalment la matei-

   reacció. En se gons qui, les idees libe rals són i d ees f a n t a smes. 1 la   del de Vic, ja que el servent d e ,t a ts de 1'acte, el senyor bisbexa proposici ó d'aba n s, la qual

   r.eacci ó és els molins de vent del Quixot. En ·la lamentable sessió       D éu va pertanyer a la nostra recita el «Te Deum», acompa.:. v a ésser ac eptaaa. ,
   m u nicip a l q u e hem al'ludit a bans, el dit regidor i algun turiferari
   seu atrop ellaren la llibertat de la Premsa, no en 'n o m d'u'na lliber-     diocesi, a la qual va viure nyat de tots els assistents.                                           4.rt - Q u e el Tribunal es-
   tat col'lectiv:a sempre defensaBle, sinó en nom de la llibertat de fer
                                            durant cinquanta-quatre anys,                       Que la ñran figura del S er-                    mentat e1 dia 11 d'a briI d' en -
   el qu e els sembla. Aix o ho podran fer a casa seva, pero a l'Ajun-                                                          6
                                            quasi sempre a la ciutat de Bar-                                                       guan y va em etre una n ova sen-
   tament hauran de sofrir, vulguin o no, la crítica pública. Altra-         celona.                               .v en t de Déu, doctor Torres i                     tencía, per la qual acordava des-
   ment, per tal de negar el nostre dret a censurar-los quan a nosal-
   tres .ens sembli just, feren sortir aquells ' topics tan ridículs de «la                                        Bages pugi avi~t a l'honor deIs                     1 el
   gent de dreta ~ , « els reaccionaris », «els q u e no poden pair la repú-                      r altars, sota la p rotecció de la                                        11 d d
   blica» .... Nicieses. Si gent de d reta vol di r es tar a costa t de la raó,   Després d'obertes .legítima- Santíssima Verge del Roser, a fi estimar a re amació a . u i a,
   som gent de dreta . A mb el pas que ane m , aviat no h i hau r a qui n o     . . 11 ' d 1 11 t         reña                                                    i que,'a malgrat d'aixo, el senyo r
   es do ni una m ica de v ergo nya d e dir-se home a ' esquerra a la ma-      ment 1 egl es es e r es P 6 - d'orientar amb major autoritat
                                            t ories davant del senyor bisb e,                                                       Quer deixa de complir el com-
                                                           d'                  mitjan~ant els seus lluminosos                      promís contret per escrit i ra tifi-
                                            a ctu ant d elParomo toMr .lPutlaCtper escrits i enco ratJ'ar amb els seus
                                                                                                                   cat verblllmentiencara vol- com
                                             doc to r t ~quledocatorr-                                                         eH assegu ra-«reclamar co n t r a
                                              e no aIl e
                                            Iar alu' efPecUte·l8e·                      . ,ñra n s exem p les        en el camí        de la
                                                                              s6 a n te d a t.
                                            1                                                                       aquesta aplicació indeguda d'a r-
                                            Ramon BauceHs, canse ller se-
                                            cretari que va d on ar autenticitat _""!!""---~------lbitri de «r od a tge».
                                            a l'acte, resta constitult el tribu- «1\CCI Ó » ES VEN A LA                                          Esta, pe r ta n t, ben d em os-

                                            nal de la manera següent:jutge-                                LLIBRERIA PUJOL tra t que les faons addul d es per
   1   2   3   4