Page 1 -
P. 1

:r1l. . .·Q U E(;

                                                                GOifOaaTADO

                                                                                                 SETMANARl

                                                                                           'REDACC/Ó 1 CJiDM/N/STRACIO

                                                                                              CJiSSOCIAC/Ó CATaL/CA
                                                                                            FERRERS.38 1.'. TELEFON. 8J

                                                                                              epREU DE SUBSCRIPCIÓ
                                                                                                 'TRIMESTRE, 1'50 , .

                                                                                                       . NUM.l lí l

   L'entrada de Sant Felix                                                                                        li ha estat confiada en l'h ora
                                                                                                       present, i, més concretamen t, en
                                                                                                       l'hora de la seva festa m a jor.

                                                                                                        Nosaltres, i qui diu nosal-

                                                                                              , tres diu tot el poble, com q u

           AIs regidors de 1a majoria                    tra dicional de la seva Passió popular i de com t ot el poble colle-                         sabem de bona tinta que el cel i
                                                                                                       l'infern no existeixen, des d'a-

                                            bora a la gran t asca .... Els v iledreriqui ns no ens sabem europeit- quest any i mentre no es p r o vi

                                                  zar .... A Tarragona totcs les forces ' vives posen els cinc sentits a el co n trari, su pr im i m els Dia-

         L dia 2 d'agost en venir a Vilafranc.a a votar l'Estatut, I perfeccionar la seva be11íssima pr ocessá de S etmana Santa . 1 tots bIes i el D ra c. D eix a r em anar

ta           veig tropar-me amb uns amics trasbalsats ver la .de-      sebem com el món artístic barceloní s'interessa p er la Passió de                          l' AguiJa, pera que consti, n o
           cisió de l' Ajuntament de transformar enguany la l?-0s-                                                                amb el se u si g nifica r m ig eva l i
tla           tra Festa Major. Ellaí'cisme que equest Ajuntament       Verges, d'un tan ingenu realisme popular. Vu11 dir que a tot arr eu                         o bscu ran risra , sinó com un se-
   representa vol sri ibor-s-em deien-fins a suprimir el més apoteosic        on regna un cert sentit de cultura, honi s'eslore a mantenír amb                           n y al d el r l}sgo g en i a l, de la visió
d.  i representeriu de la nostra festa, a.1lo que tot vilafranquí estima,                                                                 d'a guila qu e el n ostre poble, i
   la solemnial entrada de Sant FeJix.                        tot el seu esclat els velors folklori~s, les admirables tradicions po-                        qui diu eH diu nosa ltres, ha tin-
 56                                                                                                     g u t su p ri mint aquel les ca rn ava-
                                            pulars que revelen, com cap a1tra cosa, el corrent en ces t rn ] de
                                            l'anima col'Iective.

      Jo vu11 prescindir de si l'Ajuntament pot prendre la decisió que         Justament V¡lafranca té el ptivilegi de posseir tres grs ris es-                         la des re lig i oses que den igraven
    11a pres¡ de si l'ecord en qiiestiá és erbitreri i injusto Tampoc vull      criptors que s'nan caracteritzat per la seva contribució a I'escleri-                        t e ta la ri os tra Iesta m a j o r, i que
                                                                                                       desdiue n d'u n p oble culte i eu-
    remarcar que Sant Felix fou un mertir enfront del tira, un mhrtir        ~~nt de la tradició catelens. D'un cantó el gran bisbe Torres, liis-                         rop eu .

   . de la llibertat de consciencia .... Enten~ que en el debat no s'na re-     toriador de la tradició savia; de l'altre, En Mi1a i Fontana1s, el gran                         A fi d' evita r en u tjo ses corn-
                                            recercador de la literatura popular. / en darrer terme En 'X avier                          petérici es , s upri mi m també els
    marcat prou un aspecte al quul no pot ésser insensible cap vila-

   [renqui, no poden ésser-ho els actuels regidors de la mejorie, si no Llorens, el mestratge del quel en la recerca folklorica continua, Gegants i Ca ps d e Il úpi a . N os-

   Ivolen fer gala d'incu1tura, d'esperit primari, de governetisme tro- I encara e vui, a l'Arxiu universitari, com en un llibre recentíssim                               a ltres, com r epresen tants del
   gloditic,              . ,,         .           ha proclamat el nostre estimat amic, el cetedriuic barceloní doc-                          poble, ens baste m i de sobres.
                                                                                                       (Aquest paragrá ] és ta txa t a m b
   Els vilafranquins no som sempre; t etnra fama d ésser-ho ver tor Tomas Carreres i Artau.... He citat tres v i le dr s nquíns il'lus-                                  lIapis. Al m a r ge d 'a q u es t para-
                                                                                                       graf hi ha aquestes a ltres esrn e-
   Illuny                                      terxecse,ppceiór,oeelsstqic~isengaunr                                        nes marginals que d en oten una
                                                                                                       interessant discussi ó i a l a m b i-
   meus
   que siguem del nostt e poble. De mi confesso que sovint els          I                     que no són solament equests, sinó tots,           sense
   inter10cutors 118.n descobert els meus orÍgens davant l'entu-                              merescut un lloc d'honor en la fa.mosa            'g al e -

   siasme amb que pondeI ava les excel"lencies de la nostra Festa Ma- ria, els qui votarien contra l'ac~rd de l'a~tual Ajuntament. És tota

   jor, i f1.specialment de la magnÚica, sobre tota ponderació, entrada la tradició vilafranquina que pI'otesta; tot el que representa un                                 cament de frase i co ncepte: «Res
                                                                                                       de G egants, prou que els hem
   de Sant FeJix.                                  valor en 'el nostre pensament, en ja nostra cultura.                                 fet». A continuació segueix a-
                                                                                                       questa altra esmena que sembIa
   ¡L'entrada de Sant Felix, amb les cascades de foc, el terratremol         No hi na en la majoria cap home sensible a aquets aspectes de                            més definitiva i és escrita en
   dels trons, l'altiva audacia deIs pilans, la ca.nró múltip~e i ,aco.lori- bon gust, de tro.dició artística, d'amor als monuments folklorics'P                             tinta d 'estil'lografica: «S u pIÍ m i m
   ¡da Be tanta diversitat d'instrumenfs, les enJogassades 1 ntmIques Cap nome que com aquell gran paradoxal, Unamuno, nagi trencat

   evolucions de les danses, la solemnitfJt de les atxes, el so greu de la disciplina del partit per votar contra la proposició incivil en                                el s Gegants i Caps de llúpia ar-
                                                                                                       rostrant amb tota serenitat els
   les campanes.... Aquesta meravellosa entra.da de Sant Felix és . nom de l'Estetica'P O millor, cap que n agi pOgUl, o pugui encara!,                                  embats i les al'lusions personals
                                                                                                       d'una i ronia ra s trera , h i st er ica ,
   única a. Catalunya i al món. Els vilafranquins n'nem d'estar 01'- desviar aquesta punyalada al prestigi vilafranquí, que pugui evita; r                                per no dir freZIdian a , digna d'u-
   gu11osos, i l'nem' de defensar com una de les coses més nostres, de aquest suí'cid} imbecil, con vencent els seus companys de majoria,

   les que més ens nonren, i ensems de les que més són sang de la de la grandesa. ; la bellesa, la .gracia sobirana de l'acte més típic de na inspeccíó facu lta ti va ») .
   nostr..a sang i vida de la nostra vida. És la Bol' de la nostra tradi- la Festa Major, de l'en~rada augusta de Sant FeJix.
                                                                                                       A quest an y la F esta Major

   ció, l'exponent de la nostra capacitat estetica i el producte més           Regidórs de la m ajot'Ía, reveniu del vost r e acord. Us no prego                        no comen c;ara a les . d01ze del
                                            en nom de la Cultura, deJ'Estetica, del Folklore, en nom del sen-                          migdia, per a evitar concomi-
   afinatde la nostra s;nsibilitat coNectiva. El vilafranquí que no         tit de familia, de continui'tat vilafranquina; en nom dels nostres                          tanci es, encara qu e només apa-
                                                                                                       rents, amb el t o c d'Ave Maria.
   sent l'encís d'aq~esta meravella és un miserable descastat.            glorio~}Os traspassats que h an §entit com nosaltres, com vosaltres,                         L a f esta , al so de l'him n e de

     A Bruges, la bella ciutat belga, em ponderava un dio. un descre-

   gut la magnificencia d'unes fes tes que s'organitzen anualment en-        l'encís suprem de la Festa. L'entrada de Sant Felíx és una gran                           Riego i d'una traca qu e rescaba-
                                                                                                       la ra l'hora pe rduda de gatzara,
   to~n de la seva famosa catedral. Jo no sóc creient, em deia, peró         Catedral folklorica, és el més gran del~ monuments vilafranquins,                          comen¡;a ra a la una. Així tot-
                                            i, no oblideu, el monu~ent popula.r per excel"lencia. Encara hi som                         hom podra veure que tots, con-
   són tan belles que cada any ni faig cap i les protegeixo. 1 aixo és el                                                                 ceíals i poble, comen cen la festa
                                            o. temps. Rectlfiqueu. Treieu de dins la Cat edr al dels nostres                           a la una. En ares de la unani-
   que s'esdevé sempre, en casos semblants \ al nostre, en els p.ai'sos
                                            am ors l a t on elada de dinamIta que ni neu posai per enfonsar-la.
   cultes. E} nostre compatrici Dr. Boada ens contal!a com els ¡ueus

   ajudaven 1'organització del gran Congrés Eucarístic internacional No volgueu damunt vostre la gran responsabilita t, el gra n vilipen- m ita t estem disposa ts a sacrifi-

   pel que compor.tava d',honor i d'atracció pü la seva cíutat. Un al-      di ; no v ulgueu pas;ar a la historia vila fran:j uin a com u n s barbars.                       car- h o tot.

   " t I'ci el Dr Trens ens na ex plicat l'aBuencia mundial                                                    A LBERT BONET, PVRE.            P er sortir a l pas de lIegendes
                                                                                                       i fa ules i n d ignes de la cultura
   c,raep caomlapvaarll ,d'Obera.mmerga, u per tal d'assitir a la representa<;iq                                                             actual, n o de ix a r em , almen ys

                                                                                                       amb honors, sortir el ciutada

                                                                                                       Felíx, no p er qu e no sigui un fi11

                                                                                                       de V il a fra n ca (qu e aixa més a-

         document in teressan t                                                                            viat seria un aventatge pel bé

                                           ,~ses t a r evolucionarí a que nosal-llir els en1sopits q. uhe no sabe.n del d'aquesta viIa), sinó perque no

                                           tres, com au te' n tt' cs representants que és c,u t.ura nI an , sorttt e veiem cap motiu per homenat -

                                           Idel poble de Vilafranca, hem la proVInCIa. Aquesta es la nos-                             jar-Io púb licament. Si ell es va
   L A cas ualita t o la fatalitat   si t an mateix és l' origin al del    r e a1l· t z a t, 1' a la  ve~ada prepari  1 tra tesi p r o f u n da  m de n t 1p o pfu l a r , de ixar matar per una idea ¿qu e
       n a portat a les nostres   program a de la n ostra fe st a      1,opl.n.lO, d e    certa ~enbt sempre to-                  •                    hi tenim a veure nosaltres? Avui
   m ans u n doc ument interessant   m ·o.jor, cosa que es pot arribar
   que sem bla el cr oquis del pr óleg                                     .5        i que amb motlu e a esta
                                                                      • .•
   del programa de la Festa Majo r
                                           catard ana d a van t les novetats maJor acabarem de populant- ja només s'estila l'honorar el s
   d'engu an y. Co m en cem ver dir
   qu e ni donem n i neguem cap o.u-  a de d uir per certes al'lusions,al- introduldes i les inconvenien- zar.                                             que maten per u n a o varíes
   tenCitat al documento Primera-
   ment el reprodui'tn perque s.i    m en ys su r t Oamb una ort'ografia cíes suprimides del programa de               A tenor d'aquests prÍnclp1s idees.
   ulgú el reconeix com a propI,
   estem disposats a tornar-li. Se-   millor de 1'ortografia amb que la nostra fe sta major.                  universalistes i democratics hem                     Aquest any no hi hem es ta t
   gonament el reproduÍ'm, perque
                      és escrito Diu així, textualment,      Comencem per dir que la introdult unes quantes reformes 1 temps, pero l'any que ve sens

                      1'esmentat document:           tradicíó és un fantasma sense en el programa de la nostra                                dubte que ja podreu admirar per
                                                                                                       no dir venerar pels nostres car-
                      Aquest any, davant del pro- prestigió el tipisme, ~olklor!smei fest~ m.aj.or, reformes anhela-                                  rers les efígies deIs marti rs de la
                                                                                                       nostra Revolució, que vin d ra n
                      grama oficial de la nostra festa fins el vilafranquintsme son fa- des 1 eXIgid es p er tot el poble de                              a ésser els pa1rons Iaics d e la

                      major, creiem necessari un ad- l a r ni es per sostenir cre~nces 1Vilaf ~anca co~s:i,en~ ~el.s seus

                      vertiment' que posi d~ relleu la passades de moda i per embada- d rets 1 de la mlSSlO hlstonca que
                                                                             I
                                            I

                                                                      -- --- ...~
   1   2   3   4