Page 3 -
P. 3

) D epor•                                                                                      AceIO 3
ortiva.
nt icor.  DeIs nost res j uga do rs no ca l   En Josep Galofré que repre-                                                    ------------
el testi.
.e aques_  Ie. d isri ncio ns. Tots feren el q ue sentava el «Casino de la Unió»           aquesta proposició a l'Ajunta-      Ha estat disolta l'Escola Mi-     Clrurgi<l Cailista ,~iassaglsla
efalIei:xi po g uereri i n . és i tot. Assenya- va fer unes atinades ob er-             ment: Que siguin repartides en-   litar Oficial de la Zona.
tbolísti_  lem , pero, Ter damun t de 10tS vacio ns manifeslant-se c1ara-              tre els obres les pessetes que es                       PRAT DE LA RlBA, 21,. ego n
      Saba ter, La r rosa , Q ui n q u i lla, m en t pa rti dari de que no es          destinaven per a pagar els por-      Els reclutes de quota poden        Vllafranca del Pene des
entaren   Ju vé i Ca st ells.                                    tants que hom cerqui voluntaris   aprendre la instrucció a l'ES-
                         tre nq ués la tradici ó i es fes la         entre els regid o rs que fan tanta  C O LA MILITAR PAR'¡I-           nU~Gis divBP
; LIndó   A s s ís rí a l ca m p l ' al cald e de ~ F es ta M a j a r tal com s'ha fet       gala d'ésser obreristes i pro tec - C U L A R de la Rambla de Pi
      Barcel o na se n y or Ai gua der, do- sem p re .                     tors deIs treballadors.       i Margall, número 18,que és l'ú-     VENDES:
ra , Rifé: nan t d e la Copa, amb dos fiUs                                                nica autoritzada per la llei que
                         També el r eg id or Lluís Mes-                                                  - ES VEN tenda de co mestibles,
itales   s cu s. El m és p etit d'aquests tira t re , de la co missió de G Qv ern a -                          po t ensenyar-la en a q u esta vila   pu n t cé ntric,

t impe.   el co p inicial del partit.     ció, amb pa ra ules m és o menys                             i d onar el certificar.     ,
 Corree.
imdols.   Felícitem efusivament el Vi- intencionades, vo lgu é f er v eure                                     D irect or: Comandant Don
eguí el
 mane_   lafranca per la remarcable vic- que sentia u~a vera sim patia per             No vo tar I'Bs tatut seria Tomas Serveto.
 rta de                                                                       P rofessor: Capita D on N ar-
 ala un   toria, la qual d esitge quem sigui tates aquelles coses que dori a ven
es pro.   pressa gi de mo1tes a 1tres.                               Iposar-se contra la 11i-       cís Ga r cia.
 mare i                     tant de reIleu i ripícitat a la nos-                             Es d espatxen t o ta c1asse d' a s-
 desvia
      --------~--             tra F esta Majar; pero no ens va           bertat de Catalunya         sumptes militars.
's d'a.                     convencer gaire perqué a quest                                Ins ta n cies i con sultes gratis.
.ssiona
 pariei,  Derná 2 d'agost ha de senyor sempre navega entre dues
 etat, i                            a igíi es, i no s e'ri pot fer ca so

 anta,   votar tothom lEstatut           També va defensar, d'una            22\rticles del ram de construcci ó                        Raó: Pl ac a Cla vé, 6.
 nta de      de Cate lunye
                         mane ra molt eloqüenr, l es veri-          M :llerials de lo ra m ena. Clmenl a: As-   J. CORAL            - ji EST1 U EJ ANTS !! , a la «Font
 pilota    Novef               tables característiques d la n os-                                                 del Bosc v . xa lers p e r ll e gar
it, cen-                     tra F esta Major, En F ra ncesc                            o      Ramb la . 33- T e1efon, 104  amobtars , R aó : Córceg a, 257,
~ada i                      Bové, representant del «C entre                                                  BárceJona.
 segon                      Agrícola».                      lan d a. Rlijo la de Valencia ver a culoa      VILAFRANCA
                                                                                          -ES DESITGEN tresd lsp eser s .
 rano-                        Malgtat tot, pero, la comis-           jud ln s , cam nr cs de b~ny. cAr'i p.Ut-                   Esplendides habtraclons 1 carnbra
 r gol                     sió municipal no va valer accep-
 porta                                                de rO ll », ÜiPOSIlS, safrt::ie,;. mat eri al
autor.                      tar cap solució de les que se Ji
anca i                                                d uralita. E-ca lt::s de g ran e ro M"s aics  Preus econó mlcs
                         propasaren per tal que no s'ha-               hhlrau llchs d alr" qu s utar.
 A re-
      Fa uns dos mesos que foren g ués de transformar el tremp                                                        de ban y Raó aquesta impremra,
 Gra-
 fora i   instalIats sota e ls -porxos de la pairal i vilafranquí que ha' do-
 nteta
 xecat   plac;a de lu Constitució uns     nat tant de nom a la nostra             A. MONTIA .. DE TISTA                             - Es neeessita un apr ene nr a la
      llums electrics,igualment com hi   vila.                                                               lmprernra Esteva.
ita ju-   ha, de molt més temps, al carrer                                      Pelayo , 30-1.'. - Barce lona. - Tel. 15313
      de .la·Corto Aquests darrers cre-        •••                                                          - En p únt c éntr¡c es ven esta-
 com-    men fins la matinada i els de la                             A Vilafra nca del P en edés, coutinua vi si tant tots p. ls dies de mercat,  blime nr de várts arrícles.
 fran-   plac;a de la Constitució són a pa-    El senyor Ventura va dir
:é re-   8ats a, les onze del vespre. N o   públicament, en pleaa sessió             RAMBLA DE NOSTRA DONA, 31 - PRAL.                        Raó a la impremta del periüdlc.
 ilota   seria millar un tracte igual als   m'unicipal, que els represetants
 ífreu   dos carrers?             del «Casino de la Unió» i socie-           lJentadu';'es sens e paladar.    l"reballs s'útema americá.        - ES VEN casa molt a prop del
 ebut                      tat «La Prin'cipa1», eren parti-                                                  centre de la població, amb baixos,
 ug a-         •••           da ris de que s'escloguessin els                     Hxtracc'l,'ons sense dotor.               entressoli pis, Instal'laclons dlai.
 per-                      actes religiosos de la nostra F es-                                                gua, gas i electricltat, molt 'asso -
 útil.     Dilluns passat el Patronat   ta Major.                          O';'ificaC'ions i empastos de totes classes.             Iellada.
      de la societats de socorsos mu-
  pe-   tus «Germano!» celehra reunió       Precisament el senyor Galo-           Preu s eeono mic s.      -         Consulte!! gratuites.      Donaran raó a la Impremta
      per a examinar els cQmptes, es-   fré representant de la primera                                                   del periódlc.
  po-   tudiar diversos projectes i modi-  societa t, va és ser un deIs primers         AN UARI FUMADORS
 ades   ficar el reglamento "        que va fer veure el desencert i la
. rque                      equivoca ció que seria el supri-
 s: un
 a de           •••          mir aquells actes.                  BAILLY, BAILLIERE                               inunGis GlassifiGats
 i un                                                 RIERA, 4 VOLUMS
 uin-     EIs dos departaments que 0-     ¿No recordeu, senyor Ven-
      cupava el pacte d'esquerres a la   tura, les diverses ~olucions que              J

      cara número 37 de l'Avinguda     el senyor Galofré va presentar-           últim o: edició en perflcle        BNOOMAT               LLOaUIIBS:
      de Francesc Macia, han passat    vos per tal de poder salvar la                 estat, es ven:
      a ésser l'un de l'Esquerra Repu-   vostra responsa bilitat i la de la                            vegetal i sense cola             Es lIoga a punt centrlc una
      blitana i l'aItre de la Joventut   comissió de Governació, davant            Gasa'epe 'I USQU8t                              gran sala i pis, junt o separal.
      Eetleral Republicana.        deIs vostres com panys, i la ma-                                                  Raó en aquesta lmprem la.
                         nera de poder-se arreglar sense
             •••           que s'haguessin de suprimir les

      Totes les miss es gue se cele- festes religioses?                                                            - CASA per a lIogar 8mb gran
                                                                                           pati al darrera del carrer Bene.
      braran dimarts, dia 4 d'agost, a   ¿No recordeu a quelles pa-                                                     ficencia.

      la Basílica de Santa Maria i pa- raules que va dir-vos qua!>i con-                                                      Raó: Procurador Dionís L1uch

      rroquia de la Santíssima Trini- fidents; que algú no va sentir                                                      - A la Rambla de Pi 1 Marg all,
                                                                                          8-1. 0 es llaguen dues hablta-
       tat, seran aplicades per l'anima   prou bé, que nosaltres vam re;-           RECANVIS:                   OLIS 1 GRASSES:        cions propies per a despatx o doro
       de Matilde Ferrando de Calaf.    colir, i que vós no vareu poder                                                  mitorl. Raó: Ponda del Centre.
                         contestar?                      CHEVROLET       AGENTS           SP~DOLEINE
             •••                                               EXCLUSIUS                                DOCTOft
                           ¿No recordeu també que             CITROEN
         La vílafranquina M.a Mont-                                             deis VACUUM                  lallst ~lov8Fes i ~oig
       serrat Ferret i Batl\e resident a  quan es parlava d'org~nitzar
       l'illa de Cuba ha infantat una                              RU6BY        neumutics ''KELLY''       PRICE'S         de "Hospital de la Sta. Creu
       eixerida pubilleta.         una acte cívic, ben esplendorós,           fORD                          YACCO                . Snl. Pau.
                         que substitu'is l'entrada de Sant
         Trametem als novells pares   Felix a l'església, En Salvador           ETC. i ETC.                                  Especialista en malaltles de ' la
                         Vives,que representava la socie-
      ·1 nostra efusiva enhorabona     tat«La Principa1»va dir que per               CAMA RES EXTRA-FORTA                         Gola ; Nas i Or ell es
                         més que es cerqués i remirés, no
       per la gracia de l'esdeveniment.  podria trobar-se cap acte que            G A L I N· D O                                VILAPRANCA'D EL P E N ED~S
                         omplís el buit que deixaria la                                                    carrer de MISSER R UFET
            •••           magnífica i excepcional entrada               (amb elles prou punxades i rebentons)                  , (carrer de l'Es tació) n.O10
                         de Sant Felíx?                                                                  entressol.
         Cridats per la comissió de                             ACCESSORIS                   PRODUCTES
       Governació, el dilluns d'aquesta     Francament, hi ha coses que
       setmana es reuniren a la Casa    s'obliden moIt aviat.
      de la Vila els representants de la
      premsa i entitats locals per tal

      d'o ganilzar el programa de la          •••                   EN GENERAL              ""SI.&'\.ONIZ ·~

      F esta Major.               Es diu que enguany es fa r a          RECRNVI I fiCCE550~IS DE l' ftUTOnúBIL
         Encara que pesi al regidor   propaganda p er que els ob re rs
                         no vagín a p re n dre les danses i
      Ventura, enS plau de fer constar
      que la majoria deIs assistents

      desaptovaren la propdsició que ba11s populars de la F es ta M a -

      els feia la comissió municipal, joro                               A ng el Gui mera, 33 "':¡:: T elefo n, 228-B

      d'exc1oure del programa les fes-     Aix o h o dei a el regido r Ven-         VI LAF RAN C A D E L PENE DE S                          DIss abtes de 8 a 12 del mutí.
      tes religioses.           tura p erqu e al'legava qu e era de -                                               Domiclll a Barc elo na: C arrer de
                         priment que els obrers ba11esin
        DeIs divuit r eunits, En Pau

      Perera del Cor « E l Penedes »,   p el carrer.                     L1egiu        CI , pr pagueu-Io                      Montaner, 191-1 : - 2:
      i Frances c Ví a , p resi de nt d e   N o sabem si es fara el ma-
                                                                                          AMB CENSURA ECLE IÁSTICA
      l'«Ateneu Obrer» foren el únics   teix respecte els gegants, nans,                                                    IMP. EST EVA.-VI LAFRANCA
                         drac i aguila. Si fas així l'es-
      que feren manifestacions a fa-    mentat regidor podria presentar

      VOt de la p r o post a.

                                                                              ...... -;;- -
   1   2   3   4