Page 2 -
P. 2

,,"OCIO - 2

fel Soler, ca n to n a d a al d e G er- La presidencia manifesta que J        Esportives

manor. F eta una observa ci ó pel 'és molt absurd í feble l'Inconve-

senyor Fabreg u es sobr e l a ne- nient que exposen aquests 0-                               FÚTBOL
cessitat de formalitz ar el s ef ectes brers, pares deIs nois escolars,

de trámit relacionats amb u na quan [a majoria d'el1s fan anar

tanca, s'acorda deixar-Ia darnurit els seus fills en co l'Iegis com el El Vilafranc:a, en guanyar e1 G rano11e rs per 5 a 2,

de la taula perqué la respectiva d eIs Germans Maristes, Sant             s'adjudic:a la Copa Aiguader.                                                 na
                                                                                                           sr
comissió l'estu dli.           Ramon i germanes carmelites;                                                        •••                el

Una de J osep a Pasqual i altrament, tampoc no hi haurá              O IUMENGE passat es ju-         el Granollers v ingué a jugar l a        Els equips es presentaren         la
                                              ga a V ilafranca la final    final reforcat per Loyola, de
Formosa sollícitant fer obres a ca p contacte que p ugui semblar          d el torn eig j ugat p er a g ua rryar 1'Europa, un deIs millors m ig-       d'aquesta manera .               to
                                          l a Co p a Aigua d er. Aquest to r-   cen t r es de Catalunya, i Serra i       Gra no llers: Ga llofré; Ll a dó,
una casa d el carrer de Graupe- . u n a coacció.                  n eig h a tingut m olta i m p or ta n- Morales, d el Júpiter. No hi h a                              pr
                                                              res a dir per a quest fet cornple-     Miralles; Argemí, LOYQla, Rifé;
ra, per a convertir en terrat un     S ón ex p osa ts el criteri de va:                                              L luc, S erra , Garí, Mo ra l es i       in'
                                                                                                           pI
tros de te u la d a amb un avantpit ris regidors i tots cOl n ci d ei xen                                               Ú beda.
enfora.                                                                                                        11
  Altra de Moisés Santacana i     a aprovar la proposició a fa-                                                                        ha

Amores demana n t permís per a fa vo r d e Torred emb arra. S 'a- cia pe l fet d'h aver-hi íntervingut tament legal, pero cal rem arcar-                Vílafranca: S a b a ter; 'Aparici,       de
                                                                                                           ro
collocar un reto] a la casa nú-     prova , doncs,unárrimament.amb       equips de primera categoria com    lo davant de la carnp anya qu e       Rodríg uez; L ara, Larrosa, Via;        pI
mero 68 del ca r re r d' Amalia.                          el Sabadellt' l 'Euro pa , els quals  féu el ' G r a noller s en el sentit    C a s tell s, Quinquilla, L l over es,     ga
                     e1 v ot en cont ra d'EJ:."n B rt'coller•                                                                   se
                                                                                                           do
Una de J ose p Alsina i una A proposta d el regidor Mestre han estat elimi nat s p er equips que el Vilafran ca havia em p a tat X if reu i J uvé ,
                     s'acorda dona r u n vot de gr a cies    de segona ca t eg o ria preferent.                         A rbitra S a n toré.              pel
altra de Felic;a Estany demanant     al ci uta d á J osep Valles i Sitges    Pel V ilafranca, l'haver guanyat    en el primer partit per obra i       T o t el pa r ti t f ou jugat írn pe-     tu
l'abonament d'unes pessetes pa-                                              g r a cia deI s .d i ts j uga d or s. Díu-
gades de més en la construcció de per la se va co lIa b o r aci ó en I'or- la Copa A iguader és el f et de m en ge, a mb to t i l' equip verita- t u osam ent, pe ro s ense incorrec-                 nCf
paviments i v o re res deIs carrers. gan itza ció d e les colonies esco- més t ra nscen d enci a de la s eva b l ement fo rt d el G ranollers, a- cio n s p er ca p deIs dos bándcls.
S ón aprovats diversos paga- lars.                         vida. Aqueta victoria colloca el quest no pogu é v en cer a desgr at        El p rim er go l l 'acoriseg u í el      eu

ments orden ats per la comissió     El president de Governació nostre equí p en un lloc destacat q u e el Vilafranca no aliniés Vilafranca de -la s eg üen t mane-                        ca
                                                                                                           de
d'Risenda.                se n yor Bertran manifesta que dintre el fútbol cata lá              l' Edelm iro. Que prova aixó P ra: en un atac en la porta de
                                                                                                           pre
  És Ilegit Ul1 informe, fet a     ja són bastant avancats els tre-      Els veritables aficionats al      Senzillament, que el G ranollers,      Gal1ofré, l'i'l.rbitre assenyalá un      d'o
inter~enció, referent a la instan-                                             enga llat per haver eliminat el       free-kik, el pica Xifreu, es pro-       Fes
                     bal1s d'organització de la prope- , fútbol han de prestar llur a poi
                                                                                                           Ve
cia present a da per En J oan T e-    Ira F esta ' Maior: s'ha nomenat a l'equip ví lafrariquf dega . per        Sabadell-amb una munió de          duí un embolic davant el marc i
tes re cla m a n t unes 4.000 pes~e­                                                                                         que
t es, q ue se g on s el1, manquen a   una comissió mixta formad~ per tll que continui la seva marxa           circumstán cíes f a v or a. b1e s - i    Mira11es, volent ac1arir, desvía       desa
pagar per la construcció d'uns                                                                                            els
gara tg es municipals en el qual     represen.tents de la premsa t en- ascendent.                   cregut que la Copa Aiguader\no       la pilota cap dins la porta.         d'ex
inform e es desestima la petició                                                                      El Granol1ers, després d'a-       tes r
feta p el s en y o r Tetes.lntervenen  titats vilafranquines ,i la comi-           •••            podia escapar-li deIs dits, és un
en la qüestió els senyors F rei-     sió municipal de Governació.                                                 quest gol, reacciona i pressiona         I
                     Remarca que en la darrera reu-         El partit Vilafranca-Grano-    equip inferior al Vilafranca. Els      fortament. Rodríguez i Aparici,
xed es, Baqués, Masachs, Fabre-     nió tinguda no va poder-se ar-      llers era esperat amb gran ex-                           pero, aclarien amb seguretat, i        Pere
g ue s i Mestre i s' acorda que     ribar a un acord sobre si tenien     pectació. Després d'haver empa-     5 gols contra 2 ho proven. 1 en-      principalment Larrosa aguanta-
passi a la corresponent comissió     de separar-se o exc10ure les fes-     tat a un goal al camp granollerí,    cara cal dir que aquests 5 gols,      va magníficament 1'empenta de         i Fr
perque obri amb severitat. i       tes religioses de les cíviques; per    era de preveure que 1'equlp va-                           la davantera granollerins..          1'«A.
                     tant, doncs, venia ara a dema-      llesa es jugaría el tot per tot per   amb una mica de sort del Vila-
                     nar 1'opinió de 1'.Ajuntament.      endur-se'n la Copa en ,p u g n a .                           T ot d' una agafa la pilota        qUe
                                          Després d'haver omplert les pa-     franca, havien d'ésser almenys 8.      J uvé, s'escapa ' rapidament, cen-
                                                                                                           VOr 1
                                                                És una mala cosa, en fúbol,
                                                              creure's~ per una vi ct or i a més o
                                                              menys, que hom pot abastar els
justícia.                En Bricoller diu que no cal gines de tots els periodics espor- núvols amb les manso Aixo és tra i Xifreu aprofita la jugada i

   Es l1egeix una instancia sig-    preguntar-la quan ja hi ha un       tius de lamentacions perque el     el que ha passat al Granollers.       xuta amb gran encert: el segon
nada per Ricard Cuscó i Almi-      acord derogant un article de les                         Al camp d' aquest, el Vilafran-       gol per al Vilafrarica.
rall,acom panyada d'un certificat    ordenances municipals, que diu      Vi1afran~a alinia en el primer
medic, demanant a l'Ajunta-                                                ca fou agredit i xiulat, Amb           Al cap de poc, és el Grano-
ment, co m a funcionari munici-     que l'Ajuntament no assistira       partit els jugadors Edelmiro i     tot, empata i no p~s per les        11ers qui entra el seu primer gol
                                                                                    en un embolic davant la porta
                     mai a cap acte religiós.         Juvé, aquest darrer vilafranquí,

pal, i .a1'1ega n t estar mancat de   En Filbregues fa ,notar que                            jugades extraordinarÍes d'Edel- de Sabater. Úbeda n'és 1'autor.
salut, tres mesos de l1icencia.                                              miro, que no en féu cap, sinó
S 'acorda passar-la a Governació     és completament distint que la       Els regidors F reixedes, Ba-                            2 a 1 a favor del Vilafranca i
i, a proposta d~ En Fabregues,                                               per l'entusiasme de tots els, ju- final de la primera part. A re-
q ue s o ta l a direcció del senyor   corporació municipal assisteixi qués, Fabregues i Font coin-           gado rs i per la millor tecnica del marcar: un penal contra el Gra-
secretari es faci un informe so-
bre la situació del senyor Cuscó     a cap acte religiós o que la co- cideixen en les' seves °m a n ifesta -      nostre equipo Aquesta tecnica nollers que Castells pica fora i
d'intre el municipio
                     missió de fes tes organitzi el cions dient que si es presdndeix          s'acaba de demostrar diumenge diversos xuts de la davantera
   Es p a ssa a l'ordre del dia i el                                           passat en la final, de manera vilafranquina que feren aixecar
senyor Baqués explica les 'ges-     programa de la F esta Major tal deIs actes religiosos es treura tot        que ni pogué ésser anul'lada per elpúblic.
tio ns fetes en l'organització de                                             l'ajut als granollerins de Loyo- . En ,{:o m en e; a r la segona part
les colonies escolars. Llegeix      com s'ha fet .sempre. Pregunta a el caire típic de la nostra F esta
una inform ació feta per la co-
missió de S anitat, molt ben do-     En Bertran quina era l'opinió Major.
cumentada , en la qual es fa una
comparació entre les dues pro-      de la majori;}, d'a'ssistents a la     S'origina un debat que dura      la, Serra i Morales. Ara s'haura el Vilafranca sembla desinflat.

                     reunió de representants de les llarga estona en el qual interve-         convene;ut el Grano,llers que el El Granollers ataca sense parar

                     entitats vilafranquines i aquest nen l'Alcalde i 'els regidors Mes-        Vilafranca no guanya els partits i per uns moments hom .a r rib a

                     li respon que hi havid parers de tre, Guitart i Bricoller que és         per sort o per aliniacions «arb i- a desconfiar de la victoria vila-

                     totes menes.                tallat per la impaciencia d'En     traries», que així qualificaren franquina. Aviat, pero, el nostre

                     En Fabregues remarca que ' V en t u ra que diu que díscutir            1'aliniació d'Edelmiro i J uvé, equip es refa. Juvé, en una ju-

                     sabia per referencies ben certes aixo és perdre el teblps i demana        sense tenir en compte que aquest gada individual magnífica, corre

porcions deIs 110cs on podrien      que a l'esmentada reunió la ma- que es passi a votaéió.              darrer jugador és vilafranquí        la pilota, la duu fins davant la
portar-se els nostres infants;
una és a l a pla tja de Comarruga    Ijoria va convenir que de no ce-        En Fabregues fa notar que     -cosa que justific~ que figuri       porta i xuta sense Gal10fré que
i 1'altra a la de Torredembarra.                          abans es concreti ben bé que és                          pugui evitar~ el gol amb tot i
                     lebrar-se, d'una forma o aItra,      el que es va a votar i es diu que   algun COl' als rengles del Vila-
   Feta , d on cs, la comparació,   actes religiosos, la F esta Major                         franca-i que, a més a més, el        sortir.
la Junta de Sanitat, tant per      resultaria un fracas. ·          és la p~oposició que fa la comis-   dia que va anar a Granoilers no
                                                              era el primer partit que jugava       El Granollers s'ap,unta el
l'estada, com per reunir millors       En Ventura, de la comtSSlO      sió demanant que 1'Ajuntament,     de la Copa Aiguader.
                                          ni la comissió de festes, cooperi                         seu segon gol.
condicions en tots conceptes, es-    de Governació. diu que no és        en cap manera ,en l'organització
cull i recom a n a la proporció de    prou veritat el que ha dit el se-                                               Ara és Quinquilla qui, reco-
la platja de T orredem b a r r a     nyor Fabregues, puix els repre-
                     sentants de les enti~ats, el cor      d'actes religiosos; i que en cas de  Un cronista esportiu grano-         llint un centre, passa dos o tres
   El senyor Alcalde troba for-    «El Penedes», «Áteneu Obrer>~,
¡;a raonable la determinaci6 de     «Casino de la Unió» i «La         que una part de poble esponta- ' llerí deia, respecte el primer par-        jugadors i xuta d'esquitllada
1'e.·pressada co m issi ó, perque el   Principal» eren del parer, com
portar les co lon i es escolars a    ]a comissió municipal, d'exclou-      niament els arribés a organit- tit, en « E l Diluvio » de Barcelo-         d'una manera esplendida. La
Comarruga r es ulta ria més mo-     re totalment del programa tots
lest pels mateixos infants, puix     els a ct es religiosos. Aixo el se-    zar, és negui la col'laboració na: «E l V ilafranca puedf:; refor-         pilo ta toca el pallateral i entra.
110 podrien fer n i t a aquell lloc   n yor Ventura h o diu energica-
i ha urien de fer diariament el     m ent a m b 1'inten t de donar més     deIs balls, danses, d rac i gegants z a r su equipo en el próximo         G ran ovació a 1'entusiasta ju-
viatge d'anar i ve nir; mentre      relleu i si n ceri ta t a l es se ves pa-
que a Torredembarra h i ha la      raules.                  a aquelles festes.           partido con Samitier, Arocha y       gador.     ,

                                          Voten en co ntra d'aquesta Piera y a sí asegurará su victo-            M és tard, en un avene; com'-

                                          proposició els sen y ors F reixe- ria». Sense voler, reflexava la         binat de la davantera vilafran-

                                          des, Baqués, F ont i Fabregu es. intenció del Granollers. Ben se-         quina, .Ju vé xuta, Ga110fré re-

                                          Els demés to ts 1'a pro ven amb gur qu e si l'equip v a llesa no          pel'le ix, C astells re cu ll l a pilota

                                          aquella d isciplina t a nt ca racte- p resent a la devantera del Barce-      i centra abmirablem ent i X ifreu

                                          rística; entre ells el s senyors l o n a f ou p erqu e no pogué.          entra 'el cinque gol que és r eb u t

                                          Guitart, Bert ran i Quera ltó, ex-     Ens pla,u p er t r es motius la    amb gra n en tusia sme p er juga-
                                          adm inistradors d e S ant Felíx.    desfe ta del Granollers: p erque
proporció de po der-hi fer tota       N osaltres, pero, qu e a ssisti-                       fou vene;ut pel Vilafr a n ca, per la    d ors i público
                     rem a la reunió que co m entem,        L' Alcal d e es mostra satisfet  campanya d'auto·bombo que va          El G ra no11 er s ja es ve u p er-
l'estada durant els quin z e dies    afirmem que les manifestacions                          f er quan guanya el S abadell i
                     del senyor Ventura són f alses.      d'aqu es t r es ultat í fa unes ob-  p er la p oca considera ci ó que tin-    dut. S ' esfo r c;a , p ero tot és i núti l.
d'esbargiment,              N i el representant del «Casin o      ser va cions als regidors contrao-   gué al n ostr e equ ip davant el      S aba ter, que té una tarda b onís-
   En Bricol1er és de l parer d e   d~ la Unió» ni el de la societat      pinants, que En Fabregués les     resultat aconseguit per a quest al     sima, ho para tot. Fins u n pe-
                     «La Principal» aprovaren en        hi fa: retirar per creure-les poc   camp granollerí. Aquesta derro-       nal.
fer-los anar a Comarruga p er-      cap moment l'actitud de la co-       atinad es.
que a To"rredembarra hi troba      missió de Governació. Unica-                           ta de l'equip vallesa, ensenyara         D'aquesta part també es po-
"\.111 incon venien t qu e a lguns pa-  ment el delegat del Cor «El Pe-        ,E ls regidors que votaren en                         den a ssenyalar diverses jugad es
res deIs nois que hi han d'anar,     nedes i de 1'« Ateneu Obrer»        contra la. proposició expliquen,    de perdre a part del seu públic,      que no acabaren en gol perque
diu que també li troben. Feta      varen satisfer el desig del regi-     amb encertades consideracions,     que no en sap gens, i matara la       la sort protegí el Granollers: un
alguna insinuació resulta que                                                                     xut de Lloveres, un altra de
l'i convenient exposat és perque     dor Ventura.                el seu vot i després de lleugeres   immodestia d'aquell club, es-        Juvé, un altre de Xifreu i un
a Torredembarra couran el                                                 campada aquests dies per les
m en jar i rentaran la roba deIs                          discusions sense importancia es                          cap de cap emocionant de Quin-
                                          dóna per acabada la sessió.                            quilla.
infants, unes monges.
   1   2   3   4