Page 3 -
P. 3

.                                                                                            ACCIO - .3

10 -         i, I             L a C o missíó d'Hisenda, ha-

ior   D ema a les d eu de la n i i ri n -

lc ia t drá lloc al saló d 'eS p(CIClc!"S de l : vent est ulia t la situa ci ó de les     E • ] S~p          scaró fr~1 ~d~s
:l 17,  C a sin o d' U n i ó C u m ercia i la i n au- fina n ces municip a ls, cre u que ha
     guració del B illal'-C lub V í la- de d em anar als vilafra n q u i n s
:1 Ir
     franca, amb els acres sc g íi en ts : que ti n g uin .co m p tes penden ts                                                   Ct r ur glá Ca llista Massagis ta
1118. -
     P ri m er , P a rt í d a a 200 carambo- amb el Municipi, que, pe r fací-
In tí_
' an y  l es (lliure), per F. Plans, ca m p ió  litar la marxa deIs afers comu-       Ofer eix 1 seu no u domicili siiua t a la mateixa Rambla de SantFran-          PRAT DE LA RIBA , 21, . segon
     del L lob rega t, i D . D o m in go, ju- nals acudin a satisfer les se-            ce e, n .? 21 , primer (amiga ca sa dell\letge T orrents).              Vllafranca cel Pened és
.v Ít.  gado r de 13 anys. S ego n , Exhí-    ves obligacions sense perdua de
     bició a l qu a dro 45[2 a 200 cara m -  temps perqué la C o missió d'Hi-
 tan
.e el  boles, per J . V a n D upp en , ex- senda n o vo ldria h a v er de rccó-
~ un
í ho   ca m p ió del món, i R. V ive s,     rrer a procediments d'a prem i.               ha rebUl    ~aII1 de GonstpuGGió                      R. A..I:>I O
e hí                          N o vo l dir que l'Aj u n ta m en t            pel      ftRTlCLES DI ftLTfl O~ft LlTftT
     carn.pi ó d'Espany a. T er cer, Ex-                                             Mosalcs - Ct m enr s               ERICSSON - PHIPS - SEIBT
 co-   hib ició a la partida l líu re a 300   es solidaritzi amb els d e la D icta -           proper                                  i altres a termlnls des de 25 pes-
a la   caramboles, per J. V a n Duppen      dura , pe ro la situ a ció creada per
 efe-  i R. Vives. L'entrada sera llíu-     a qu ets o bliga l' a ctu al C o m issi ó
 an-
 en-   re.                    d 'Hisenda a realitzar els cré di ts            eSliules    Rhj-J la d ~ V;J 'e ncla - G raons                 seres mes.
es.             •••          pendents.                                      Ctrn ent ar ma r                CASA SALVADOR

 ul-     En la llista d e subscrípcíó            •••                      prlmeres       ASLA ND - URALl T A                       A . Gulmerñ, 21
     pro-accident de Tassa, la set rn a -                                 nouetats
 sa   na passada hi fi gura va «M. Vda.       Han co m encat les obres d'ar-             Que la         P reu s e con ó mics                nunn,s div rsos
                          ranjamen t deIs p a seig s del cos-             moda
  1S-  de Torres", 25 p essetes i havia                                   1mposa              -=-                  VENDES:
                                           I
 er-  de dir «Maria Via, vídua de                                             J. ca AL                           - ES VEN una tab erna en pu nt
 els  Torres.                  tat d e l a carretera T a r r a g on a .J a                  Rarno r». 33 - T e l ~fon , 1O-t-           cent r lc. Raó a la lrnpr emra del
!9a                        era h ora.                                      VILAF RANCA                  pe rló.ítc.
 ada         •••                                                                                - Es nece ssila un apr ene nt a la
                                 •••                                A VÍ8 .-A fi de do nar eabud a a nous        impr emra Esteva .
: r es,    Dema, de 8 a 1 i de 3 a 7, es                                          dibuixos, e s liqu iden algun e s partides de       - JOV E arnb . conelx errients de
rma   constituiran a cada seccíó elec-        L'escola militar de Vilafran-                     masaie a preus de GANG2Z\. .               co mprabün at ibo nes ' rt fere ncies
     tors ] els tribunals que han d'ad-    ca s'ha ofert per a instruir g ra-                                                  s'ofere lx per desparx, escr íp tor l,
 les  metre i resoldre les peticions i     tuítament els reclutes no qu otes                                       .I           ere. Poques pr ete ns .ons. Raó a fa
 rci-  rec1amacions que hom presenti       de la viIa abans d'Incorporar -se                                                  Irnprerma.
 ne-   sobre el Cens d'electors, així      a files; els qu í ho aprofitin po-       Al camp i a la ciutat\·,\
 era   com atendretota so l'Iicítud d'ins-    den reduir aíxí el -t em p s de se r-                                                InullGis GlassifiGats
 loc   crípció de qui acredití tenir 23     ve1-                          11MB UNII LAMPIIRII DE tolA ;,.1.
 mb
     anys i fer més de 2 anys que viu            •••                   .> 1 PILII ELÉCTRICII _ _ ' &.
  í  a Vilafranca.
                            Di11uns, día 11 de l co; r en t, a     L O ·T
s de     Els documents acreditatius      les 9 del matí, ti nd rá lloc a l' es-
 or-                        glésia de N ostra Senyora d el          TINDRE U LLUM B LIINCII I
~ la   són qualsevol deIs segúents. cer-     Carme, la professió de v o ts so-                 11 TO T IIRR.EU
     tificat de naixement, fe de vida,     ·l em n es de la Germana Carme li·
~sta   fe de baptisme, cartilla militar     ta Maria deIs A ngels de San t                                           IiiiíiIliidiii'.
     o bé un document oficial on        Ciril, en el segle Paula M as
 so-   consti el dia, mes i data del riai-    Busquet, natural de Viloví. Fara        Oc: ve u d a: Jo an Tomás, Co n, 29 - R. To rnás Esralel la, Pont, 2
 es-   xement.                  el sermó el Rynd. Dr. Llu í s
a el                        Panyella, pvre., Rector de Vall-             i Angel Gulmerá, 13 - Vtlafran ca de l P enedés
 ut-     Aixo pel que respecta als que    formosa de Viloví i l'Ofici sera
     han de provar que tenen 23        cantat per la capella de música       A. MONTIA-DE TISTA
mic                        dirigida per Mn: Antoni Espa-
 El   anys.                                                  Pe layo, 30- 1.' . - BArceloqa. - Tel. 15313
       Per acreditér que es porten
 de
 rí-  dos anys de residencia a Vila-      sa, pvre. L 'apadrinaran En J 0-       .A Vila francli d el PelJedee , c outilJ ua vhá taut tots els di es de m ercal.     LLOQUEES:
. de   franca cal mostrar ' les cedules     sep Mas Sagarra i N a Maria
     deIs anys 1928, 1929 i 1950, des-     Colomer Busquet. Per delegació         RAMBLA DE N OSTRA DONA, 3 1 - PRA L .                         - Segon pis per lIogar a la Ram·
 na   patxades a la nostra vila.        del senyor Bisbe acceptara els                                                    bla de SI. Francesc , núm. 26.
                          esmentats vots el R vnd. CarIes       Dentadu1'es sense pa lada r. 1'1'ebatts sistema arne1'l,·cá.
 l1s,     Els que no tinguin ca P docu-    Llois, pv~e., Rector de la San-                                                   . - A la Ramb la de Snt. Prancesc,
     ment deIs esmentats i es trobin      tíssima Trinitat d'aquesta vila.            Bxtracct'ons sense dotor .
.s ep  legalment en el cas de poder és-
     ser inscrits, han de compareixer             •••               O""l,jicacions i emp astos de totes classes.
 p er  davant la Mesa de la Secció elec-
 ca -  toral que correspongui a llur do-       La Junta del «Fútbol Club        Pr e u s ecollo m ic ¡.;. - Co nsu ltes gr a t uites.
 fe"
                                                                                            8 - 1.o es llaguen d ues ha blta-
 de
                                                                                            cions propies per a des palx o dor.'

     micili, acompanyats de dos elec- Vilafranca» fa públic el s eu a-                                                       milori. Raó: Fo nd a del C entr e.

     tors de la mateixa secció que gralment a la Societat «L a Prin-

     donguin fe que el que sol'licita     cipal», a tots els qui coo pe r a ren      RECANVI S:         OL1S I GRASSES:
     ésser inscrit reuneix les condi-     a racte benefici pro-damnificats
     cions d'elector.             de T ossa i al públic que hi con-      CHEVROLET    AGEN TS        SPIDOLEINE                    LLOGO TINES A CINC C tN ':
                          tribuí.                           EXC LU S IUS                                  TIMS HECTOLITRE
           • ••                                    CITROEN                                                . I MES
                            La quantitat líquida r eca pta-                    d eIs VA CUUf\1                         Raó: Impremla p~riodlc.
       Diumenge visitara V ilafran-     da en el festival al'ludit fou l a
     ca la Societat coral «La Llantia»     de pessetes 1719:              "eumaliesRUGBY        "HELLY"    PRICE'S                  La mU:or d'eDlre les mil lors cui-
     d'Igualada.                                                             YA CCO                        nes a benz lna?
                             Dijous, a l'església del S an t    fORD·
           •••              Hospital celebraran les alum-                                                     C0 J;10N".A !!
                          n es del col'l egi la fe sta principa"l   ETC. 1 ETC.
       La festa de Sant Pancras que     d el mes d e Maria amb els cu l tes                                                 Diposlrari CASA SALVADO R
     s'escau él dia 12 del corrent, a      següents: a les 8 d el matí, Missa           CAMARES EXTR~·FORT~                                   A. Guimera, 21
     resglésia del Carme se celebrara      de comunió general a m b plati ca
     dema, a fi que els seus devots                              GALINDO                                        FUMADORS
     puguin més comodament assis-        qu e diTa el M . 1. S r. D ega i a les
     tir a rOfici que en obsequi al                              (amb elles prou punxad es i rebentons)
     Sant es cantara a les 8 del matí      6 de la tarda, Rosari, trisagi
     en l'esmentada església.          cantat. exercicis d el mes, se rmó     ACCESSORIS               PRODUCTES
                          per Mn. J oa n Bonet, pvre. cant                     HSI~ONIZ··
           •••              de la S a lve i besamans.          EN GENERAL

       Sembla que s'han fet dos im-        Les S r t es. Sagristanes Julita

                          Batlle, C a r me C ast ell i M . T e-
                          resa i Mercé Hill, conviden als
                          devots de la Verge a dits actes
     portants ofeIÍments d'aigua p er
     la vila, un d' ells d eIs germans

     RECR NVI I RCCESSO~IS DE l' ftUTOMBltTomas de Vilanova.

                                                  An gel Guimera , 33 ..:" Telefon, 228- B

     Un lIibre intere!ls a n tiss im q ue                           VILA FRA.NCA DEL PEN EDES

     lot jove calólic cal que compri :

     Uri viatge de cara ' eIs J• OV~S                                                                          BNQOMAT
                                                                                            vegetal i sansa cola
                                        per            CIO, pr pagu u-lo
                                                                                            AMB CENSURA ECLESIÁ STICA
     ' - - - - - - - ---:I lIogjuAlbert 8onet, pvre.                                                                   IMP,ESTEVA.-V1LAfRANCA
                                  professor a l'Universitat de Barcelona
   1   2   3   4