Page 2 -
P. 2

ACCIO _. 2

Les v eu s que", sem-                 camí \Per ~~or a la ~n~-                          PROBLEMES VILATANS                  11 Aplec Excursi o-                    De
 pre> desent onerx.                          truccio, una gracra                                                                           dra 11
                                                                  La incomun i c.a c í ó                nista i de German or
                      Del senl il de responsabililal      de caritat.                   del carrer- del                    Penedesenca                    Casin
                                                                                                                        gurací
N o hi ha dubte que el regim        PP                                           Comerc                         TAL com haviem a nu n cia t             franca
    rcpublicé té més aventatges i                                                                                                      Prime
més excelIénclee que el m o nárqu ic.                     I    NS dirigim al cor deIs vilafran-                                     el vinent di umerrg e, día 17 ,         les (n'
Peró aixó no vol dir que no hi heg t                                                                            ríridrá 110c a Capel1ades el 1L           del Ll
rep ublica ns , com hi havia m oná r-    S precís que els polítics, co.m                                                                                   gador
qui cs , Francament indesitjables.     .w I .wun altre mortal qaelsevol,                           P NTREels proble mes que han              Aplec Excursionista d e Germa:            bieió
                                              quins, als rics i als que no ho                                nor P en edes en ca, com a conti-          b o le s,
   Un a mo stra d'aixó que diem és                         a ón , cal' tots e ste n donant contí-    ~Iin g ut la g ran so rt d 'in te rcs -         nuador del que se celebra a l'any          ca mpi
I'artic le que publicave la setmana     r ecord in que existeix viu el sen- nues proves de llurs sentiments i                                     passat a S a n t P ere de Riudevit-
passada el po rtaveu deis menjaca-     tit de respon sabilit at .                               sal' l ' opini 6 púb l'ca- i aix ó ja és        lles, d el que s erve m en ca r e ta         c ~mp i
pellans vilafra nquins, sobre la col 10-                       d-un altruisme exernpler 'luan es                                  b ell record . Semb l a per o que el
cació de la prim e ra pedra a l'esgl é-   Sentit d e r esponsabilitat: co t re cte de fer un bé.                 m oll , - .q u e ha n esta t objec te de        d'aqu est a ny assoli rá t a m b é un        h ibíci
ai e i hospita l que hom vol construir   és, allo que ens m ena a compren-                           cons tan ts ge s tions i qu e fi o s h a        remarcable exit ja que així ha            caram
al 1I0c o n nasqué la Reverenda                            fa pocs dies la C om i s ~ i ó d ' l ns-   esta r s em pre e n vies de real ll za -                                   i R.
Mare Maria Rafol s. El dit article,     dre de la bon esa o m alesa d e les trucció P ública de lactuel A j u nt a -      ció i per el q ua l s -han fet, i n c lu -       fa preveure l'entusiasme que lú            r e.
que vol ésser un a furibunda diatriba    accion s; aque lla ponde ra ció de me nt , j unt amb e l s enyor A lcalde ,      si u , algu ne s co n cess io ns pe, part
anti-c1erical, no és res inés que      ju sticia, d'eq uaIlimitat , de r ecti- va fe r u na visita de saluta ció i arnis-                               ha entr e el s elemen ts de la -co-          pro-a
 una evident demostració d'incul-      tud que ens fa transparents, ta t als C o l-leg ls P úblics de la nos -        de V ilafra n ca , és per a resoldr e          marca i m olt es pecialment a la           na pa!
 tura, d'a nt i-dem ocracia, de grolleria  sen se res d'ambigüetat s que re- Ira lo calitat . Sens partí l'anima e n                                   riostra vila, ja qu e segons refe-          de To
 que ha de fe r enrogir els vilafran-    bu tl a to te con scien cia noble i an alitz ar me ntalme nt i r e con éixer la    e l p roble ma d e la inco m un icac i ó        rén ci es s ón mo lts els vilafra -
                      depurada.                                       d'aque lla v ia, on , a rnés de ten ir-         qu íris q u e en a quella di¡;Ja pen-         de dÍ!
 qui ns.                                                              h i esta rge g ra n nombre de vila -
   A.quest a gent que es diu                                                                               sen t r aslladar - s e a Ca i)clla d es.       Torr
                                           situació mísera d ' aquestes Es cole:. franqui ns, sega ls de co nvivencia                 P reguem a tots els que vul
 re publica na i acabaria per ensorrar   -Pensar que la respon sa bilit 8t N acio nals; el riostre pen sam en t gi- am b els d em és per la via fé rr ia.                                             D
 la república amb les seves vio-      exis te ix dóna un to inconfusi- rav a entorn de l re cord del que hem h i ha el fet des ta r es tab le r rs e n                guin assístir-hi d 'inscriure's a:
 le llcie s sense solta, aquesta gent    ble d' al ta grandesa moral. Inco- vist e n esco les de petits pobl es de aque ll ind ret impona nt s rnagat-                                            consti
 que es diu federal i no sap que vol    lume com una roca dura , contra franc;a i 'S u'issa , i, comparant-Ies , ze l11 s de vins, on han d'ac u dir - hi                l'estatbe del Centre Excursionis-           tor~l
 dir-o si nó es colt e u- la quan parla de la qual s'estabella debades l a ~n s venia e l cor als peus, dei xant- cons tantment, ultra m olt s em-                     ta Vilafranquí, Pla~a d'En Fer-
 l' adua l situ ció catalana-, aquesta   mar revolta de les passions vi- nos insensibles i sentint solament pleats i ' tam bé sen y o reles m eca-                    mí Galán, 3, en tresol, tots els            any
 gent que predica el que no creu,      líssimes, emergeix bravament a- el foc a la cara de la vergonya na - nografes, g ent vinguda de · lOt
                      quell que tant se li endóna deIs cional que aixó representa .                                          dies de 2 a 3 de la tarda i de 9 a            :g
                                                                  arreu per la relacl ó comerci al
                      peril1s que li reporta la seva                                                         11 de la vetlla. El preu d'snaa            dos
                                           Tot l'interes del professorat, tota que el negoci comporta.                                                 frane
                      manca d'adaptac'ió si albira que                                                        i tornada es de 3'45 pessetes.             deIs
                      en la mateixa h á de perdre-M       la seva bona voluntat, queden estre'·      Ni la sang vess ada, ni l',¡nle-                                      patx
                      bocins d'una sensibilitat que es-
                      tima i venera pel que té de pura.     llats contra els pobríssims elements     re s d el poble i adhuc el ser vei                                       tora
                      Tothom que escanyi violenta-       d educació que disposen, p~rticular­     nec~ssal"Í a la· pr opia COl11panyia                                      miCÍ!
                                                                  i la insistencia de les l1lat eixes                                       tors
                                           ment en les escoles per nois.                                                                don
                                                                                                                          ésse
que no vo l dei xár construir con-     ment els sentiments de l'honor,        U na cosa és presentar-se modes-    aU lOritats locals, h an eslal pr ou             Nove)'                       cíon!
vents i es presta a aixecar-los, que                                                p er aconseguir la res oluci ó d 'un
vo l que e l poble refusi l'edincació bratant-los per l'egoisme mise-         tament; pero una altra cosa es pre-     pr ob lema de tant faci l arranja-                                        ca l a
que es vo l bóstir en record de la . rabIe, esquiva les suggestions del        sentar-se marcadament pobre, sens      ment , n o sois a m b \'exte'nsi 6 i                                       d'Ig
Mare Ma ria R,arol~ i no diu al poble sentit de responsabilitat perque                               complexilat a q ue t enim per fecte
                      sap que el dic més formidable       color de vida , sens anima peraixeca~                                                             ,I

                                           la d'aquests petits tan simpatics,                                                              s es
                                                                                                                          l'esg
que entre e ls que es benenciaran      que obtura les seves ganes de       fills del t rebal1adors del nostre po-    dret, ni tant s ois am b la re soluc i6                                     dem
diredament d'aquesta construcció      manament impúdic són les es-       ble. V eiérem un' mat.erial escolar     i m p e flcta que repre sentaria la                                       pug
hi ha e co rreligio nario s »,aquesta gent                      vel1íssim, desfet, impropi, redu'it, re -  con strucció de la tant remena-                                         tir a
que nega l'existencia de Déu i acut mentades.                                                                                                    San
                        Convindria que els polítics      matadament pobre i ve rgo ny ó s per da passarel ·la.
                                                                                                                          en 1
a ades de la religió protestant, tal ·   canalitzessin les aspiracions del     tots,                       H~ m .d e tenir en compte que
ment co m si el protestantisme no      poble no que es deixessin endur        Es parla de la construcció d un     els propielaris de terren ys d a -                                        port
                                                                                                                          la
fo s una religió cristiana, aquesta     perlariuada terbola d'unllot que     Grup Escolar a I'altura del que Vi-     q uells indrets, i tam bé els I que
ge nt, o és analfabeta, o és hipócri-    no els és lícit desconeixer h a de    [afranca es mereix i hauria de pos-     confronten amb el carrer de Ra-                                        -Ton
                                                                                                                           u
ta , o és, simple me nt, una mena de    produir estralls col'lectius.       seir. Esta bé; nosaltres tenim con-     fel Soler, s6n perjudicats consi-                                           l.
ge nt que mira, exc1usivament, el                                                 c'erablemcnt per la servilud i pri-                                       1
se u int e res personal i no gosa a     Ai deIs que afalaguen la sim- . fianc;a en que el homes que ara go-          vi\egi concedit a la companyia
con fes sar- ho. . '                                                        del ferro-carril, ja que privats
                      plicitat deIs humils, sense des-l vernen donguin preferencia a aquest

                      vetllar-los la gloria d'enlairar- aspecte de I'ensenyanc;a nacional;
A.ques ts de qui parlem fan la se purament, i no .t it u bejan t a pero, mentrestant, 'nosalt res, que d ' una comunicació adequada
ve u g'ros sa per a espantar els que no fressar-los camins d'esgarria- som un xic sentimental s, tenim el amb el casc de publació , Ilurs
e ls co ne ixe n . Parlen de democra- ment per tal de satisfer cobejan- criteri que un poble fort,noble, amb terren ys esdevenen inaplicables a
cia, de lIibertat , de reivindicacions ces imperdonables!
obreres, de lIiurepensam( nt, i deuna                         plena consciencia i amb rennada es- la zona urbana, mal grat estiguin

                                           piritualitat per totes les belleses hu· a p ocs metreS dei s diversos car-

pila de coses més que salten i baIlen             N OlA DE GURRI     J'!Ia nes, soIs pot ésser-ho per mitja    rrers q ue donen a la v ia fen ia .           xi.
                                           de la seva cultura i de la seva edu-
en lIu r mentalitat primitiva Peró         les dites. construccions, La   cació escolar, i ens atrevim a mo-             ***                         •••
la seva democracia és fer ell~ el que                         ' Iest ar I'a tenc ió de tots els ciutadans
els ve de gust i no deixar que els al.-   de fer                  i de les persones que estimen Vi-         La resolució total d el pro b le-
tres ho fac in,el ~eu concepte de lIi-                                               ma seri a, a més de la construcció

bertat es tan minso que totjust co- República és rena menys d'aquests lafranca, per demanar-los-hi since- de la famosa passarel'la, la desa-

rre spon a deu segles enrera, el seu partidaris que preconitzen el regim r~ rrient i mod estament , una gracia parici ó del pas a nivell de la ca-
cr itel'i sob re les .re ivindicaci<:> ns 0- de l' estaca - - cópia deis albinyanis- de caritat per amor a I'educació rre·tera de V ila no va, que té a vui

breres és pagar lIurs obrers amb gui- tes-, que no pas deis que no cri- deIs nens i nenes de la gent mo- una importan'cia molt superior a

xes i mir ar de fer, com qualsevol     den i tam bé són republicans, car de   desta.                    la que sembla a primera vista si
burges, com més diners millor a       republicans n'hi ha deis qne només       No volem fer res grandiós; n 'hi    es t é en compte que el vuitanta
l'esque na d'ell s, i la seva doctrina   s'ho diuen i deIs que,sense dir-s'ho                          per cent de les mercaderies de la
lIiurepensado ra vol dir que ells pu-    cada moment, n'han estat sempre,     ha prou amb unes pessetes per re -
guín pensar com vulguin i els al-                           novar i millorar el material d'en-      mateixa eslació fan el transp ort
                       República no vol dir salvatgeria ni   senyanc;a, les coses estetiq ues, el
tres no.                  dret de quatre que no sab en mai el    que alegra la vista de is nostres pe-    per aq u ell indret. La construcció
   La veritat és, peró, que la repú-   qu e diuen de dir totes les be stieses  tits: mapes geografics, apa rells a rit-
                      que els vi ngui n de gusto República   metics , de geo metria , exe mp les de    d 'un o dos ponts-per sobre la
blica no só n e lls i e ncara esperem    vol dir res pecte mutu de pe rsones i   moral i pat riot isme t rets de la nos-   vía- p ro lo n g a ció deIs carrers del
veureels cridar co ntra la república.    de ide es, vol dir capacitacio del    tra história na cio na l. .. quelco m qu e
Si la república fo s representada ex-    pob le pe r a acatar les lle is que dic- ens dign inqui i ens situ i als mo -     G e ne ra l Cortij o i Duc de la Vic-
c!usivament pe ro ells-i els nostres    tin e ls seus representants al Poder,   ment s que vivim , sens lux es , n i
lectors ja s'ad o naran qu e en dir el/s  vol dir,en una paraula , or dre be ne -  pretensions, soIs m odestament,pero     loria , el que faria possible l'ti-
no volem asse ny alar ning ú més que    nciós al poble . Si e ls menj aca pe-   netam e nt i digname nt.
e ls que al 'ludi m al comenc;ament     Hans vilafranquins no vo len qu e al                          xa mp lerrf e n t de V il afra n ca per
d'aqu est artic1e-, fó ra cosa de pre·   molí d En Rovira s'aixequi una es-       L'Aj unt ame nt ara no pot fer-ho;
parar-nos per a u na ep oca més dis -    glésia i un hospital. que demani n al   fara el seu deure quan pugui i sense     aquel! Iloc.                            •••
                      Go ve ~ n de la República-que no     ta rdar... peró menstrestant, estimats
 ortada i més ru'inos a que la did a-   se'ls escoltara-que prohibeixi I'es-    vilafranquins, amables ciutadans,      S ' hauria aconseguit resoldre                A la matinada del diumen-
to rial, epoca que; re cor di-h o be el   m ~ntada construcció . Peró que no    gent bonÍssima del nostre poble, ho                                 ge passat morí, després d'una
poble , fou ence nsada per aq uests re-   escriguin articIes com el que co-                           u n problema d ' ordre ¡ntern de la           llarga i p en osa malaltia, con
publicans que vold rie n que la repú-    mentem, qu e fan vergonya que a-                                                       fortat a mb els Sants Sagra:
blica fos, per ells, u na mena de                                                 Co m pan yia amb la const r uc ci ó           ments, el comerciant En Josep
                                                                  d'u n pas adequat p er a uti litza r          Saumell i S adu rní.
  au xa.                                                             els se rve is i d ep end e n ci es Ej ue lé
                                                                                                A companyem en el
                                                                  es.ta.ble.rtli a I'altre  part  de  l 'Esta  - m ent la seva fam ília i d'una
                                                                          zar una  mi llo r a\ d eor d r e m a n er a particul ar els seus :611s,
                                                                  CIO, r ea\l t                      amics nostres, Anton i i Josep

                                                                  economi c ¡'de se gur etat p ú b lic a ,
                                                                  com la d es apari ci ó d el p as 8. ni-

                                                                  velI de la ca rre te ra de Vi lanova , i

                                                                  rotorna r to ts els a t r ibuts a Vila -

   La República , pero, no és d ells,   parei xi'n en peri ó dics d'on un viu·. . repetim, una noble gracia de Caritat     franca per a poder d is posa r de Saumell.
co m no és de ningú i és de t othom.
La R epública és tant deIs que vol en    Ah, i una altra cosa : que abans     per l' amor de la vida espiritua l deIs   tots eIs terre nys p el seu eixam -                •••
que es faci I'església i I'hospital al                        nostres petits, pe l pa cu ltural de
Molí d'En Rovira-entre els quals hi     d' escriure articIes com l'al'ludit,   cada dia deIs que tenen d'ésser el:!     plament, fe n t viab le una prolon -             Ahir sortí de l'H ospital per
ha com pany s de partit d'aquells re-
publica n que al'ludim abans- , com     es pos in d' acor d el que el vul -                          gació deis carrers de General
dei s qlle diuen que no s'hll urien                                                Cortijo, Duc de la Vicloria, Ate· a passar la convalescen ci a a ca:-
                      gui escriur e i el s seus companys                                                       sa  seva lEa ncaJtaossterpofMe daeriTmoosns~fdee-
                                                                                              rit  en
                      qu e no hi e sti guin conformes.     homes de de ma .               neu, et c .

                                    J. R.              Lr.uts Mr.STRES              1J. Mo ETANtR ¡ STleVA Mar.
   1   2   3   4