Page 1 -
P. 1

'W ANQUBO
                                                                    OO.. OE TADO

                                                                                                SETMANARl
                                                                                   Q¿EDACCIÓ J CJ1DMINISTRAC/O

                                                                                             CJiSSOCIACIÓ CATOLICA
                                                                                           FERRERS.38 z.'. TELEFON, 83

- ~REU DE SUBSCRIPCIO
                                                                                                q'RIME5TRE, l'SO

                                                                                                                                        NU M . 11 59

« P a l e s t r a » L'Acció Cato- Eleccions per a la Diputació
                     lica i el m o - Provisional de la Generalitat

m ent actualJ~ N dia d'aquests s'ha d'inaugurar ofialment a la                                                                             d~ Catalunya

        inost ra vila la delegació de Pa/estf'a , la gran                                            O I M A RT 8 de la setrnene pdS-       P L dia 24 d' equest mes s'Íuu:        poblacions de més v eí·nat i de les
                                                                                sada es re uniren a Barcelo-
       organitzaci ó catalana de [oven tut. No sabem fins                                            na , e !s re pre se nta nts de les Juntes   .l..:J de celebrar eleccions de di-      dues de menor, exceptuada, l a
                                                                            Diocesa nes d'Acció C atólica deIs                             capital.
a quin punt s'hauran adonat els joves vilafranquins de                                                 Bi sbats de CataIunya per canviar       putnts provision als a la Genera-
                                                                            impressions sobre el moment po-
                                                                          I IUic.                     litat de Catalun ya. Per tal que

l'Interés que té per ells el formar part d'aquest gran nucli ,                                               Els assistents . davant el fet del    els nostres lectors puguin con éi-      Cada Ajuntament sa tis fara
extés per tota la riostra terra, que no és un partit polític                                              canv i de regim, aco rdaren pre star i
                                                                            ac o nse llar un Ileial acatam ent a la    xer la fo rma com es portara       a '1 les despeses  de desplecsment
ni exigeix cap rnés disciplina ideplogica o . soclal que la                                              decisió popular que I'ha fet possible                              dels regidors respectius í els de
d'estírnar C rtalu 'tya i portar una conducta personal dreture-                                            i manifestar la Sir,nplltia per una obra        1
rament honorable.                                                                   que te nd eixi a la consolidació del     terme 'esmentada elecció, co-
                                                                                                   piem a continuació els articles les poblacions que siguiti cap de
  La mlssi ó de Po/estrO és, concretament, la íorrn aci¿
                                                                                                   del Decret de la Generalitat que partit, aquelles que motivara la
d'un jovent cata la fort de cos i d'esperit. De la mateíxa
                                                                                                   s'Iii refereixen:               constitució i funcionament de la

                                                                                                   Article visité. L'Assemblea taula electoral.

                                                                                                   provisional de la Generalitat de       A Barcelona, la teula electo-

                                                                                                   Catalunya sera constituida per ral sera formada p er l'alcalde i

 manera que cura d'escampar la cultura per mitj á de cursos                                              regim , dintre un concepte crisWi de represenrenrs dels Ajuntaments             els quatre primers tinen ts d'al-
 de gramática, d'historia natural, mundial i de l'art, d'arqueo-                                            la societat civil i a Id conse cució del seu . territo ri. L'Assemblea            calde de la ciutnt,
 logia, de geologia, etc., atén de guisa progressiva l'educa-                                             de les asp iracions justes de C ata- sera denominada Diputació pro-
                                                                                                                            La voteciá estarñ oberta de
cació física per mitjá deis seus campaments, . per mitj á de                                              lun ya .                   vicion«l de la Generalitat de         les nou a les dotze.
la creació de seccions esportives que donaran a l'esport
cata la una extensi ó vers exerc ícís ' que fins ara han estat                                               Definida aquesta actitud , devant Catalunya.                        Article 14. L'escrutini sera
només practicais per sectors reduIdíssims, com s ón per e-                                                                                             públic i en sera es tesa una acta
xe.nple, la nrtació, l'atletisme, el llancarnent de pesos, el                                             la transcendencia deIs presents es-      Article nove. Sense prejut-          que signaran els components de
camping, etc., etc.                                                                                                                la teule electoral. Tots aquells
                                                                            dev eniments polí tics i deIs que sen- [er la divisió del tetritori de           cíutadans que hauran ob'tingut
   Potser trob aríem en I'organüz aci ó que vol assolir Pa-                                                                                           vots, o l1urs epoderets, tindran
                                                                            devi ne n , es decidí, de comú acord, Catalunya sls efectes electorals           dret a que els en sigui estesa una
Ieetna una certa sernbla nca arnb els scokots txeco-es/ovacs                                                                                            certificacíó, la quel els sera lliu-
i altres nuclis disciplinats deIs paIsos eslaus de l'avant-                                              emprendre una persistent actuació ulteriors, i només per facilitar             rada immediatame~t després de
                                                                                                                          l'escrutini.
guerra. A:quells nuclis eren esbarts de patriotes que tenien                                              pública per a despertar la conscién- la rapida constitució de la Di-
un neguit essencial: enfortir-se, educar~se corporalment i                                                                                               Les protestes que es formu-
irltel'lectualment, per tal de crear amb aquest esfor<; meri-                                             cia de  les formes cetóliques i fer  ¡ putació  provisional de la Gene-
                                                                                                   ralitat, el territori de Catalunya      lin respecte l'elecció seran in-

                                                                            sentir a tots els creients l'eno rme es considerara dividit en tents            serides a l'acta, sense perjudici

                                                                            responseb ílttat que tothom té en districtes electorals com partits             que ~s facin constar en acta no-

                                                                            aquesta hora de prendre part en la judiciels existeixen en l'actuali-            tarial a voluntat d'aquelles que
                                                                                                                          les formularan.
                                                                            Iluita que s'acosta pe r aconsegui r el tat.

                                                                            respecte a !'ideari crisWi que co ns -      Article 10. Podran prendre
                                                                            tituei x el patrimoni espi ritu al i so-   part en l'elecció tots els regidors
                                                                                                   elegits per sufragi universal i
                                                                            cial del nostre pob le, fent prevaldre    degudament proclamats per les

tíssim una pAtria nova i solfda. En aque Iles organitzacions,                                             el concepte ve ritable de llibertat. . Juntes del Censo                   Article 15. L'acta de l'escru-
com en Pa/es/f'o, no· es demanava als integrants com pen-
saven ni si eren ríes o pobres ni si particularment eren a-                                                 Regna entre tots els presents la     9 /Article 11. Pú tot el dia tini es conservara a l'Alcaldia
mies o enemics de talo qual company de l'aplec on esta ven
d·seiplinats. La missió d'aquelIes associacions, com la d~                                               més comp~til unanimltat i ardent de m aig tots els Ajuntaments on ,hagi tingut lloc l'elecció, i en
Pa/es/f'J, tenia una altesa incontrovertible: l'excel'liment
raGia1.                                                                        entusiasme, disposant-se a actuar trametran al Govern de la Ge- sera tramesa copia certificada al

                                                                            cad a Junta en la seva respectiv'a de- l' neralitat i a l'alcalde de la po- Govern de la Generalitat.

                                                                            mdrcaCl.O, e n un sent·I t d ' Un'I1¡:orml°tat blació Clap de.l PartitdjuMdicialoa. l      Al ticle 16. Els Municlp° is
                                                                                                                          de cada Partit judicial elegiran
                                                                            co mp leta encara que dintre• de la pqiu,auncaorc.reerstpifoicnagcuiló,casiganadUanIpCeI-l
                                                                                                                          un diputat.
                                                                            caracteristica de cada localitat i ate- secretari i visada per l'alcalde,

   Afirmem, . doncs, que els joves han d'aJonar-se de la                                               nent les orientacions de les respec-    dels regidors elegits per sufragi          14. Barcelona, l'Ajuntament
importancia de Po/es/f'o i no desentendre-se'n. Interessa a                                              ti ves an toritats eclesiastiqueso
tod:lOm qüe Catalunya eobri vigoria física i cultural, inte-                                                                   universal i degudament procla-          elegíra nou diputats, i, conjun-
ressa a tothom que la lIibertat nacional s'aixequi damu nt                                               P ro- a ccident                                       tament amb els regidors de Ba-
uns fonaments perfectes i tin gui per defensa un Exer cit ci vi'                                                                 mats per la Jun ta del Censo           dalona, Sant Adria del Besos i
de gent preparada per a totes les obres de govern i d..'enlai -                                             de" Tossa                                         Santa Coloma de Gramanet,n'e-
rament social, interessa a tothom que els nost res jo ves si-                                                                     Article 12. El dia 12 de maig        legiran dos.
                                                                                                 seran exposades durant tres dies
                                                                                                 a l'Ajuntament de la població            En la primera votació , cada
                                                                                                 cap de partit j udicial les llistes
                                                                                                 de t ot s els r egido rs electois del      regidor podra v ota r nom és els
                                                                                                 parti t respectiu.

guin altament capacitats per a grans empreses de pau i de                                                           Subscripció       T ot ci u tada podra r ecla m ar      1noonma,s.SEann la con ju nitaS,aanmtab BCada-
progrés, interessa a tot ho m poder sentir org ul l de la nos tra                                                                 contra la inclusió o ex clusió de                 t Adria
joventut pel fet que aq uesta sigu i f orta de cos i forta de                                                                   regidors electors a les llistes din-                              0 10 -
                                                                                                 tre d els tres dies d'exposició.
                                                                            S u m a anterior    5,971'50                               ma, podra v ota r n omés u n nomo

                                                                            C a fete r Vinyals, de varis 35'-                              Article 17. Ser a n elegibles

ceJiv.elI.                              S o fi a i D o l o r s Cla scar                                     5'- 1 Aquesta reclamació naura d'és-                 tots els ci u tadans majors de
                                   Pons Ribalta                                                        ser formulada per escrit a l'al-
   En aqu esta hora esperan c;ad ora, cada cat a /a ha de vol er  Pere Llorens                                              5' -        calde del cap de partit, i tramesa        vint-i·cin c an ys que ga!Jdeixin
enlairar Catalun y a. Els jov es són els que poden fer més per    Lluís Cuyas
a la C atalu ny a d'ara i de dem a. Po/es/r o els m o s t ~a un cami Sofia Clascar                                              10'- per aquest al Govern de la G ene-                del ple ú s de llur s drets civils i
que no h an de refusar.                        Montserrat Vidal                                                                               p o l í t ics.
                                   Filomena Raventós                                            5'- ralitat dintre del dia següent al
                                                                                                                            Només seran incompatibles
                                                                                       5' - terme de reclamació. Totes les                 amb el carrec de dilfutat de la
                                                                                                                          Generalitat:
                                                                                       5'- reclamacions formulad.es seran                                               I

                                                                                       5'- resoltes el dia 20 de maigo

Llegiu CeI , propagueu-Io                       Paulina Almirall vídua                                                     Article 13. El dia 24 de maig          a) Els que sofreixen con-
                                                                                                 tot s els r egidors es reuniran a la
                                   de R os se ll                                              25' -       població cap del partit judicial.         demna i els processats per delic-
                                                                                                 Ser a constitui"da una t aula elec-        tes comuns.
                                   Alfred F errer (liquida-
                                                                                                 t oral, presidida per l 'alcalde de          b) Els contractÍstes i em-
                                   ció neta del Casa l.)                                          1,719'-

                                                                                 S ón total. 7,790 '50     la mateixa població i en fo rma-         gpirdeessarDisipduetasceirovnesisprdoevile~csíeaxlsti.n-
                                                                                                 ran par t els alcaldes de le s d ues
   1   2   3   4