Page 1 -
P. 1

. S E T M A N A k i ~'

                                                            CJ<EDACCIÓ 1 CADMINISTRicla
                                                              CJiSSOCIACIÓ CATaL/CA ., ~­

                                                             fERRERS, 38 1.'. TELtFON!_8~ ,

                                                            CPREU DE SUBSCRIPC¡O ;
                                                                           k ~ . r~~ -!
                                                                             '.T      R.I .M. E S T R E , , '50      1. '.....-
                                                                           .
                                                                                            ~             ~:

                                            -                                                               NUM 1149

                                        PENEDÉS 28 DE FEBRER

        GLOSSA Q UA RES'M A L                                                                       Així tot explicent anécdotes

                                                                                    de Teresa Neu ma n n v árezn pes-

La figura de Jesús                                                                           sat l'estona . Cap a dos quarts de
                                                                                    dotze vare zn situar- nos altr« ve -
                                                                                    gada dsva nt la porta de casa la

                                                                                    Teresa Neuma n n. A les hores els

                                                                                    que espera ven eren ga irebé n o-

        A figura de Jesús ens la presenten tan soIs el s                                                     més ca pe llan s i Fr nres, E l R ec-
                                                                                    t or avisa que deix éssim pesser
   ~J'\\\"~1lHI                                                                           el s p ocs seglers que an terior-
                                                                                    ment no h avien pogut entrar.
  ~m Evangelis canón ícs. Pero cap d'aquests Evange-                                                          Cap a' un quert d'una ens toca
                                                                                    el torn a nosaltres. A l'entrada
       lis és, parlant propia ment, una biografia. Llurs

autors no escrivien per fer un retrat del Mestre, sinó per fi-

xar en la memoria deIs fideis, junt amb la ' seva doctrina , al-                    La gent qu e s'esperava dnvant la casa de T er esa N eu m a nn  trobsrem també el pare de Te-
                                                                 el d ía de la n ost r a vis ita.   resa que torna a revisar-nos el
gunes de les seves obres més pr ópies que mostressin la                                                         permís i un cop reviset se'l que-
                                        Una visita a                                      da. Dalt trobñrem el Sr. Rector,
grandesa de la seva persona. 1'ots son incomplets, fragmen-            Teresa N eu m an l\.;                                 el qua] ens recomenñ que no ens
taris. Els evangelistes ignoraven o almenys descuraven, fins                                                      acostéssim a la ver-a de Teresa
                                                                                    puix que ella neceseitava aire i
el mateix Sant Lluc, l'art de dibuixar conscientment una fi-                                                      tenia soloceciá. Es per aixo que
gura histórica. 1 no ,obstant, dins aquesta pobresa relat iva                                                      només deixaven entrar de cinc a

de la documentació, la figura del Salvador és tracada admi-

rablement en els quatre Evangelis, per les seves paraules i                             VII                        sis persones dins la cumbre.
les seves obres. En dimana una claredat vis ible a to ts a-                                                       També ens recomanñ que no li
quells que no son cecs d'anima ; i aquesta llum sense ombra           9 E s urt a pa r la r de les com u - A q ues t a resposta l'essossegi: i
és tan més admirable pel fet que fortifica i reposa ' per-                                                       dirigissim la pereule,
                                        (9 nions ext étiques de T eresa es posa a p reparar-se per rebre
                                                                                      La visi áde Teresa Neumann
fectament els ulls en Iloc d'enlluernar- los.                  Neumann, un dels fen omens a- Jesús segrauientst, Quan el                en ple sofriment fou extraordi-
                                                                                    nsriemetit emocionant. Ens a-
                                        p ar eguts m és ú l tim am en t . Un Rector, diu Gerlich, aperegué           gafa completament desprevin-
Aixó és poc comú i pot donar Iloc a interpretacions [enomen podríem di r fís ic cons- pel cantó de l'altar amb el copó                         guts: Teníem encara ben viva la
                                                                                    visiá tei: afable i cesolsna del
diverses; de primer moment el pslcóleg profá en sera ,seduTt t etet per diferent s per son es i [recordeu que Teresa esta sem-                     dia anterior, la conversa titigu-
                                                                                    da en mig de la més gran tietu-
com tothom, pero, després, a aquell  que es   deixi portar     per . que ccnsiste ix en que en cer tes   pre derrera l'elter) ella ceigu é        ralitet; Teníem una idea molt
                                        ocasions, després  dels dies de    en éxtesi i tot era voler anal' a        vaga dels seus sofriments. Ha-
les teories basades en la pura experiencia humana en sera més sofriment, a l a vista de la l'encontre del Salvador, la quel                       viem vist aquest retrat que ptx-
                                                                                    blicñrem amb dues gotes de sang
potser gairebé torbat. Es preguntara: cÉs tanmateix possibl e sagrada Hostia T eresa Neu- cosa no li ,per m et ien els dobles                      escorretit-se dels ulls. Pero mai
                                                                                    no heviem imeginet un especte-
que el Crist hagi estattan simple; que hagi tingut-ja veu-           mannn sent un desig v io le n t i   brecos de la cedira. El seu ros-         ele com el que teníem davant,
                                        irresistible de r ebre-l a. Alesho-                           amb aquella emociá que dóna la
                                                            tre resplendia, els ulls Ji espur-        sang viva. Aquella Teresa Neu-
rem com aixó es pot dir sense blasfemar-tan poc relleu? » res el s scerdot li p osa sobre la tiejs ven, els bracos s'obrien i els                    man del dia ebens, somrient i
                                                                                    v ulgar , ara de cop i volta la tro-
Si, perqué el relleu d'algun s grans homes ve de la viol en-          llengua una Hostia sencer a i tot   peus no tenien repos o Tot el seu        bllvem violentment atropellada,
                                        seguit aquesta desapa reix se n s e  cos s'era aixe cet un poc com si         sagnant, voltada d·un paorós si-
cia, de l'aspror -desp ótica amb que lIur figura es destaca           notar-se el m és peti t m ov i m en t v olgu és posar-se drete. El Rec-        lenci i d'una tragíca solemnitat.
sobre el fons agrisat de l'hurnanitat; també ve deIs contrasts         de degluciá . Cal r ecordar que    t or iéu senya] a Gerlich d'ecos-
                                                                                       Teresa Neumann era senta-
truculents d'ombra i de llurn que l'ull copsa en el mat eíx els s ltres d ies q ue Tere sa com- ter-se perqu é pogués veure-ho                     da alllit, els llenrols la cobrien

                                                   brega només li poden don ar que bé. Agenollat, tenia la vista ar-

Tetrat il'luminat per defora . En Jesús no hi havia ni aspror u na octava pa rt de l a sagrada r an de la boca de Teresa.A més,

ni ombra.                                    F orma, i que li costa m oltíssizn ellloc és extraord.inariament il-

Aquells, doncs, que cerquen sensacio;}s d' enl luern ament, l'em passar -se -Ia.'                   luminat pels grans finestrals del

                                          D'aquest fet m eravellós n 'h i  presbiterio Quan el sacerdot li
                                        ha diferents tes t imonis, d'entre   acosta la sagrada Hostia, Tere-
Igr~ndeses ' romantiques i teatrals, batzegades d'admir!icló
                                                                                    fins a la cintura. Portava una
! nerviosa,' aquests potser seran desconcerfats pels Evangelis.         els quals, dem és d el S r . Rector s a obrí amplament la boca i tra-
 1 més d'un esteta, més d'un nietzschia, comparant-Io amb            de K on n ers reu t h, va ren es m en - I gué la llengua enfora. Les mans        mena' de brusa blanca i Ji cobria
 el seu superhome se'n desviara pot ser amb menyspreu, en
                                        tal' el nom d'ún Pare dom ín ic, damunt el pito El sacerdot Ji             el cap un mocador també blanco
                                                                                    Estava braros en creu i sense
                                        professor d'un gra n prestigi a posa a la p unta de la llengua

últim terme, dient : <Va! Jesús no era més que aixo!:t 1 di ri- l'u niversitat de Fribu rg(Suissa). l'Hostia sencera. Teresa retira recalzar-se sobre els coixins que

gira la seva vist~ parpellejan t i seca sobre Cesar, per exem-         Fritz G er lich , l'autor protestant  un poc la llengua on hi havia          tenia al darrera. Els braros es
pI \ o sobre Mahomet.                              del llibre sobre -Teresa Neu-     encara 1'Hostia, pero de tal ma-         movien, baixaven i s' aixecaven
                                        mann, que ja hezn mencionat      ner a, q ue l a p unta de la llengua       en un ritme pantejant de dolor

És que Jesús matei x no ha cercat mai aquesta mena anteriorment, també és un tes- re posava damu nt els llavis, i ai- que es concentrava en els seus

d'admiraéió de que di spo sa aqu esta catego ri a d'observa-          tim oni ocular . Com que tot a-    xí ell veia enca ra l a pa rt poste-       llavis que es retorraven i pro-
dors pels seus herois . És qu e eÚ j a produí el mateix efecte         nant C4P a aquest poblet m'ha-     rior de la mateixa i el paladar.         bav en d' aguantar l'onada de so-
a aquells deIs seus compa tr iotes qU,e tenien la mateixa gros -                                                    fr im en t que puja va, i,per fi , s'0-
seria de sentits. 1, lIun y de di smin ui r-la, ~ ixo ens ajud ara a      via empassat una bona part d'a -      Sobtadament l'Hostia desa-          brien per deixar-la passar en-
comprendre com la seva gr andesa era d'ordre sobre-               quest llibr~, vareig retreure el    paregué. Teresa Neumann con-           mig d 'un inevitable defalliment.
                                        seu testimoni, que ell explica de   tinua a treure la llengua encara
                                        la següent manera. Un diven-      una esto na cap en fora. Tenia la        L a se va mirada, més que una
                                        dres (dia 14 d' octubre de 1928)    boca ben oberta, q ue no ha via         m i ra da p ro fun da, di ríem que

huma .                                     Teresa, mentre esta va en extasi, tancat des del primer m ome nf er a una mirada en r elleu, pro-
                                        invita Gerlich a acompanyar-la que l'havia oberta, ni tam poc en jectada més enllll de la cambra ,

        LE SCANDALE DE JESÚS                      el dia següent a l'església al'ho- cap moment féu el m és petit am b u na fixe sa de follia. Pero
                                        ra de la seva comunió. A l'ende- moviment de deglució. L 'H os - encara el que més impress ionava
                      E. C. ÁLLO

                         T. D. trad.          ma quan Teresa vegé a l'esglé- tia ja no es veia ni dam unt la er a la sang viva, que el dolor
                                        sia el publicista alemany queda llengua ni en el palada r que ell havia fet s obreeixir. En el mo-

                                        sorpresa. Ell li diu que l'havia podia observar perfectament. cado r bla n c del cap hi ha via una

                                        convidat a assistir a la seva co- Després d'una estona d'intensa grossa taca de sang p rocedent

lIegiu ACCI             propagueu-Io                munió. Ella no queda conven-      concentració, comenra a parlar          dels estigmes o llagu es de la
                                        ruda, sinó que fa cridar el Rec-    extaticament. En cap moment           coronació i que havia hagut d' a-
                                        tor i li pregunta si realment du-   va poder observar cap intent           travessar la tofa de Is cabells.
                                        rant l'extasi ella li havia let tal                           Després la sang rajava de Is u lls,
                                                            d'empassar-se res. Ni Ji varen

    .. . . ' . .~."'''''-4 ,• "...     ,.. . ............ .     invitació. El Sr. Rector li con- donar cap mica d' aigua ver aju- s'escampava ver dam un t l es gal-
                        •             '
                                                            dar la. sumpcÍó de l'Host~a..          ' t es i s'escorria col{ av~ll, fol'.
                                      ¡lirma que realment era veritat.
   1   2   3   4