Page 1 -
P. 1

--                                                                                                                         - .r

-                                                                        .S ETMA NARl
                                                                                                       ..... ~.-
 s
                                                                    CRE DACCIÓ I CJiDMINISTRAC¡O

                                                                       CA SSOCIACIÓ CATOLICA .~.

                                                                83 .FERRERS..J8 t : » TELEFON.

                                                                       epREU DE SUBSCR./PCIO T

                                                                       ",•• CfRIMESTRE. " '50 ; ;.: -

                                                        . .",

                                                        ,

                                    DEL PENEDÉS 17DE GENER                                      NUM. 1143

  El j•urament                            lU n a vr•si• ta                        a                  miguera, ni es riuen. de la gran
                                                                  ,                   verietet d'indumentñri« dels vi-
                                                                                      sitants, especialment la iiulu-
  üNFRARES vilafranquins, Déu us guard! ja fa             Teresa Neuman~                                           ment~ría eclesiñstica que és
                                                                                      d'una verietnt i d'una incohe-
  ternps que us vaig escriure per una con~ulta. Avui                            v                               rencia [ustement risibles.

         , us corresponc amb un exernple.           REFE TSun poc de [s impres- treurien. És una cadira especial                      Un poc apartat de l'esglési«
                                       sió captada en la cambra de dobles bracos a ti. que, en                   M Aa una caseta de burots amb
    la sabeu que molt sovint estic entre vosaltres. Del meu     de Teresa, várem encerer-nos ' ca~ (d'extasi, no pugui ceure en-                  pretensions de kiosc llibreter.
                                                                                      Allí venen postals i tota mena
   poble de muntanya, totes les sortides passen per Vilafranca.    al problema que ens represen- davant.                               de llibres referents ' a Teresa
                                                                                      Neumann.. També venen la in-
  . Així un dia, [a fa tres o quatre anys, vaig veure el corona-   tava una tarda immensa disxs                  Dins l'església, en les dife-   teressant fulla setmanal on es
                                                                                     van contant setmana per setma-
   ment dels arbres de la vostra «Rambla» i em vaig dir: «Té:     un poblet de quatre cases i sen- retits vegades que Ai hem entrat,                na els diferents incidents de Te-
                                                                                     resa Neumann i les visites que
   U:1a epidemia: l' Ajuntarnent ha agafat la malura.. Un altre dia, se un monument que ens pogués semp,!e hi Íiem. trobat una pila                  rep, És una mena de fulla do-
                                                                                     minical extensa, que editen uns
  ~l ' a n y passat, vaig trobar-me amb la placa de l'Estacló as-   etitretenir. En plena fressa d'un de gent,gent de poble i getxt bar-               particulars, que estan molt ben
                                                                                     docunientats encara que no es-
   solada, en vistes, tinc entes, d'una possible, futura, projec-   viatge per Í'estrenger, ajxo des- rejada de totes les parts del                  tiguin amb relació amb el rector
   table, diferent urbanització. Va sernblar-rne cosa de testa-    orienta un poco Afortunada - món. Hi Aa un a~bient de pie-                    i altres capellans del poble, els
                                                                                     quels tenen completement pro-
                                    ment el cel s'aclarí i 1'escalEore- tat particular que el cas de Te-               Mbit pel bisbe de donar infor-
                                                                                     macions respecte el cas de la
  ment de l' Ajuntament dictatorial, [a en la agon'ia. Més el     ta del sol ens reanimé, i ens      rese avive, Sobretot cap al ves-             Neumann. La prudencia per
                                                        pre en que Teresa cornencave el              part de les autoritats eclesiñs-
  que acabo de veure.enguany, és molt més greu: l'arrencada      lleticbrem a ilescobrir equell     seu éxtesi i dolors de la Passió,             tiques és extrema' i no sols no
                                    poblet que a causa d~a(juesta bo-    hi lievia dins l'esglésiu, una me-            inflen el cas sinó que miren de
  dels arbres de la Barceloneta, sense dístinció de bons i do-    na dona té una fama internacio-                                  poser-hi .t ots els emortigedors
                                                                                     possibles. El mateix home que
  lents, de vells i jóves, de maIalts i sanso La destral i la serra  ne] i un enrenou de gent i de      na de pietat plena d'angoixa i de             ens venia les postals ens enco-
                                    vehiclas que mai tio hauria po-     compassió com al cepcal d'una               manava que no enviéssim des-
  han tre ballat de Ierrn.                      gut somniar.              malalta. 'G eneralm en t aquesta             coberta la postal · amb el retret
    Confrares vilafranquins. us acompanyo en el senti-                           angoixe pietosa es desiogeve               de Teresa Neumann. Tots ple-
                                      Primer de tot, com era dé                                   gats procuren no fer ni safareig,
                                                                                     ni reclamo Ni ~ls tenders ni el$
  ment. Pero aquesta terrible plaga, anomenada dendroiobta.      llei, snérem a I'església parro-    amb el Via-Crucis. Al mateix               dispesers ni l'Aostaler no ex-
  que si afecta generalment -als propietaris rurals, és particu-   quiel posada a un Cantó de la      temps, era vigilia de primer di-             ploten el caso Estan satisfets de
  laríssimament nociva i contagiosa quan s'abat damunt deIs      plec« enlront a la casa de Tere-    vendres de mes, tots els conles-             'que Ai aneu. Al principi ni co-
                                    sal Neu~nann. Una esglésie sen-     sionaris eren pletis de getit. Ai-            braven l' hospedatge. A 1'últim
                                                                                     davant el trafec que els portava
  edils, sapigueu que és curable. Mireu, i aquí va l'exemple,     zilla i embletiquinade pel defo-   xo doneva un aspecte de fervent
  com ho vam arreglar al meu poblet de muntanya, quan anys      <rs, coberta de doble vessant ra-  inquietud amb que s'acompa-                 i que .els destorbava del treball,
  enrera varem patir-ne la invasió.                  pida de teula vermelloss, csrn-   nyava la silenciosa tragedia se-
                                                       grada que es desenrotllava en                s' Aan vist obligats a demanfir
     Aquesta vingué tremenda: els regidors d'aquell temps      panar enfine~trai fo~mant part    la casa d'enfront.                      una poca cosa, que accepten amb
  cercaven tota classe de pretextes per a ábatre tol arbre qué                                                     una mena de vergonya.
  valgués més de vint pessetes. Així 'ens deixaren sense cap     de la farana i acabant amb aque-     Al sortir varem passar per
  arbre(i en teníem de centenaris) a la plac;a major, ¡al cementi-  lles típiques cúpules bavareses   davant la porta de la sagristia                  Com que on a deux pieds
  ri!, al camí de la foní. Per sort, el sobrevenir unes eleccions   de forma de ceba o d'ampolla     on M Aavia una fulla prepara-                pour marcher varem procurar-
                                    de Calisay. Interior barroc d'u-   da per inscríure's i prendre ho-               nos per assegurar el sopar. Ca-
                                    na sola nau, tot molt ben deco-   ra per a la missa de dema. Com                da vegada trobavem més gent
                                    rat i polit. És tota una imatge   que a 1'església només Ai Aa                 forastera pels carrers. A la pla-
                                    de l'estat espiritual del poble                                  ra Ai bavia uns quants autos i
                                                                                     algun camió parat. Sovint uns
  ens va salvar els roures de la plac;a d'e l'Església .•       profundament impressionat i     l'altar major i dos de laterals,               forasters, capitanejats per un
     1 llavors varem tenir una gran pensada que potser us      canviat degut al cas de Teresa    cal prendre precaucions. Varem                del país, anaven d'un cantó a
                                    Neumann. Aquella gent parla     ésser a temps per inscriure'ns                l' altre cercant acolliment. Molts
  convé fer vostra ¡volguts confrares vilafranquins! A tOt      de Teresa amb un gran respec-    per a una Aora convenient. Pas-               no tingueren més remei que a-
                                                                                     nar a dormir al poble veí de
  candidat a les regidories 'Ji varem exigir que jurés segons     te i amb llagrimes als ulls. J a . sarem revista als noms ja ins-                 Waldsassen. Tot plegat us ame-
  fórmula que sembla contenir reminiscencies del jurament       no s'Aa ballat més en aquest po- crits que acusaven procedencies                 narava de quedar-vos sense so-
  de fideJitat al rei deIs antics nobles aragonesos: cNosaltres    ble, ens deia el nostre dispeser. de tots cantons. Després varem                 par o almenys d'Aaver-vo~-elde
                                    Un minyó a l'Aostal leia broma saber que aquell dia M Aavia                    conquerir a cops de puny, a la
                                                                                     qual cosa bi som molt poc afi-
  que ·val em. tant com vós, ¡ tots 'p legats més que vós ... » El  del cas de Teresa, ens 'conta    capellans de deu nacions.                  cionats. A l'Aostal que dóna a
  candidat, aget:I0llat davant diun Sant erist, entre dos ciris                        SeguÍ11t per aquests darreres              la plara de 1'església s'Ai entra
  encesos, té de dir en veu ben alta, rodejat deIs electors:     Gerlich en 1'ob,ra esmentada, i                                  per un pati lateral que sembla
                                                       de 1'es,glésia es troba una ampla              talment andalús, amb galeries
                                    deia que de no ésser boig com    plara i al cent1'e una d' aquestes              de Justa penjades. L'postaler,
                                                       fonts brolladores tan freqüents               amb una .ve u groixuda acostu-
                                    tots els altres, que Ai creien, ell en les ciutats alemanyes i sui:S'-              mada a sobreposar-seal groster-
                                                       ses. És una font senzilla, igual               rabastall d'aquest Aostals a le-
  «Declaro que és iniquitat imperdonable contribuir directa o 110 M creurÍa pas. Un company        a la de la plara de 1'església, ,en             manys,va,prometre'ns sopar per

  'i ndírect ament a qualsevulga tallada d'arbres. Juro respectar   seu li seg!da la broma. Al dia                                  les seto 1 continuarem la visita
                                    següent ambdós minyons em-
                                                                                     del poble. No cal dir Jue Ai Aa-
  i fer respectar tots els arbres d'aquest tetme. Si un «tecnic» . malaltien, i al cap de quatre                                    via carrers que Ai passare m u-
                                                                                     na pila de vega des o bé de seguit
  em ve a dir ::¡ue un arbre destorba per a I'establiment d'una    dies al primer minyó li l1ague-   forma. d'un saJareig poligonal.               ens trobavem a ple camp.El po-
  nova rasant o alineació,.li diré que té de modificar la rasant   ren de posar la camisa de forra   Les oques pasturen lliurement                ble cur'tejava per tots cantons.
  o la alineació i respectar f'arbre. Si un arbre fa nosa a un    i després portar-lo a un mani-    cercant la regor de la font. D'o-
                                    comi on s'Aa millorat, pero com   ques i altra avira1p se'n troben                 Cap a última hora torn<irem.·

  edifici, votaré per l'enderroc de l'edifici i per deixar l'arbre.  que encara li sobrevénen acci- per tots els carrers. És, tanma-
  Juro i reconec que es necessita Déu sab quant de temps per a
  arribar a substituir un arbre, i en canvi, per a substituir-ne   dents; n o el poden donar d'alta. teix, tota una sort viatjant per
  a mi, en cinc minuts es trobarien cent regidors com jo i
                                    Ara creu.              aquest paí~ tan endrerat i or-
  millors encara».                                             denamentat poder trobar pels
     Confrares vilafranquins: ac;í teniu I'exemple.          Al cantó esquerra Ai 118 1'al-  ca~rers d'una població oques i

                                    t a.r dedicat a Sant a Te resa del  gallines, ,i carros desenfeinats,

                                    Nen Jesús,que tantes gracÍes ~s-

                                    pirituals i de guariment Aa con- . braros en terra,i corrals i munts

                                    cedit a la N euman n . Te resa té de fusta apilada per Él. l'Mvern,

      PAÚ MONTASPRE.                       cu ra person al men t d'aquest al- i gent que treballa al carrero A-
                                    ta r i l'adorn a am b testos de iJors qu est poblet queda tan desger-

  L1egiu 10, propagueu-Io                      naturals. Darrera 1'al t ar m ajo r, m anitz at que enamora. La gent
                                    que é~ separat del retaule bar- gran i la petita, sigui per falta
                                    roc, hi ha la cadira de T er esa, d'iron ia meridion al, sigui per-

                                    jon s'asseu (juan va a missa i ai- q ue aprecien 1'in t ere s dels es-

                                    xí queda. amagada. de les mira- trangers per la se va Teresa, no

                                                    des dels altres fidels que es dis- us miren amb cap rialleta sor-

  •
   1   2   3   4