Page 3 -
P. 3

ACCIO 3

N ov ef                 r ia de poblacions on s'havia fet     t inguin n o ci ons d'aquest idio- - ACADE MI A DE M ÚSICA                                            Mft~IUS PftSTO~ I CftNDINft
                     una obra semblant, no havien       ma, t ots els dissab tes d'un quart EN GEN E~AL. Classr s es pe -
                     t ing ut de despendre una quanti-                                                                                 Administrador judicial
                                          de 7 a un quart de 8 del vespre, cia ls de so lfe ig , pis no i canr , di-                                            Age nt de jo

                     tat tan exagerada de cop, sinó      per la professora senyoreta Rosa rig ida pel mestre Va lem í Serrano ,                                        «Banc Vitalic i d ' Espanya-
                                                                                                                   C o mpra-v e nda de fi nq ues h i-
La Premsa de Barcelona de dos rals per habitant durant un             M.a Lara.                 San! Pere , 4 - primer.                                         pOlequ es -Geslió de préstecs

dimecres passa t publicava la nombre determinat d'anys. I                   •••                      •••                                             amb e l Banc Hipoteca r!
notícia segíierrt:                                                                                                                 d'Espanya
                     com que p el que es veu Vila-
                                          ANTIGA CASA PAU COIX : L'ANTIGA C ASA PAU CO X                                                  De 11 a 1 i de 5 a 7
«Ahir a migdia visita el g o- franca paga l 'esmentada x ifra                                                                                    Bonsucés, 6 - pral. Barcelona
                                          plac a de la Co n srlrució, 25, ad- espe ciullrzada e n Merc eri a, Mo-
vernador civil l'alcalde d e Vila- i a m és a més ha de pagar tam b é                                                                                  nUQGI•S divBFSOS
                                          qu irida r ecenrm e nr pe r E n RA- d e s. Pe r fu m e r ta 1 generes d e punt
franca del Pen edes, al q ua l a - els dos rals per habitant durant                                                                                   Habltacló per Ilogar en punt
                                          'MO N SA LA mé s co negut per a dqu iri da pe r E N R A M O N                                          centric .Raé ien aquesta irnpre mta,
companyava una comissió de els deu anys, fou proposat que
                                          En Ramon de cal A ngel , as - S A L A c o aegut per Ell Ramon                                            PA TIS per a acensar tocant
representants d ' entitats eco n ó - es dec1arés lesiu l'acord referent                                                                               a la carretera de Vilanova.
                                          sabenra les se ves nombros es       de Cal Ángl:: l necess üa un apre-
miques, per tal de protestar a les 170.000 pessetes i que es            aml s tars 1 pú bl ic en general, que   nen t,                                                  Raó : j. Mateu, carrer de Bil-
                                          un co p es ug ut l les t e l batan e que
davant el general Despujols fes sin pa ga r de la butxaca deIs                                       •••

contra uns rumors que han cir- que el prerig u er en .               est a r ealitzan t, anunci ar a rnolt a-  També ven el E l Segle XX més

culat per la població contra una     Si les coses com en cessin d'a-      vi at un a mu ní ó d'art icle s d e Mer- bar ara q ~e nlngú les cuines a gas

personalitat que es t roba a cci- nar per a q u est camí, fóra se gur       ce ria, P etfe re r ia. Ma r roq uine r ia , de benzlna mar ca Corona esma l-

dentalment a Vilafranca del que una altra dictadura no tro-            Perfümeri a , Cnr bares , Erásrics, rad es err bl anc, doncs les ofereix

Penedes.»                baria tants idonis com trob á.

  Amb tot i la susditn gesti ó      ···                   Sue rers , P u ll o vers, Gene r es dc al públic a 52 pies. la d ' un foc
                                          punt, Ml rje s i Mirjo ns, IOt a preus 1 SO la de dos.
lde l'alcalde ens sembla que aixo
Id'aquests rum ors és un «bulo »     En el n ou pressupost de l'a-       galr ebé d ons ts, am b el s o l obj ecte         •••

~ que aquests representants juntament hi ha un prudencial             de fu una selecta r e no vncl ó de is I - En els De p ósfrs Comerclals

d'«entitats econ ómiques» caldria augrnen t en el sou deIs ern p lea ts      esme nrars arricl es.           de duvant de la esta cl ó de cárre -

que díguessin qui són i quiries a les oficines ·m u n i ci p a ls. Ve-            •••               ga de aquesta vil a queden per bao, 5.- Vtlanova i Geltrú.

. entitats representen.         ritablement, l'única manera d'a                           lIogar alguns cups i tlne s en bon

                                                               estar per a ompllr de vlns. Es co-
                                                               bren 20 cts.pe r carga i per mes de
                                                               lIoguer.
Aleshores potser hom podria conseguir eficiencia en la feina            I tnuI\Gis.P araigü e sP Al Segle XX.

comprendre el [eroglífic que en- és pagar-la racionalment. Tro-          Pe r que paraigües al Segle XX
                                          Per qu s els venen amb un
clou l'esmentada notícia, no bem molt bé l'esmentat augment,            i5 °1 0 de descompte fins al 31 ' 1                                                            GlassifiGats

entesa ga.irebé per n irrg ú,      car els so us que fins ara cobra-     daque st mes.           . ----.-----                                                _

      •••              ven la m ajoria deIs dits depen-       Paratgüe s de Sra . a 3'50.

Aquests dies el PIe de l'A-       dents era irrisorio            ...... .Paratgües d 'home a 3'40.                                                        VENDES:

juntament s'ha reunÍt diverses       •••                   - En el e OL'LEGI DE LA                                                             - GANGA. - Es ven una ma-

vegades per tal d'aprovar els        En la sessió del dimecres el                           Clrurgia Callista Massagists"                                     quina d'escrlure. Gairebé nova.
pressupostos. En aquestes reu-      senyor F uster protesta amb mots                           ofereix el seu nou domlcili
nions s'han promogut alguris       en é rgics de la suspensió del mí-
interessants debats que no han      ririg pro-presos,el qu al.digué, va    SAGRADA FAMILIA , s iruar al        PRAT DE LA RIBA, 21, - segon                                     !V'arca e Remlngton s gran. 1 un
justificat, pero, l'expectació del    ésser prohibit abans de dcrna-      carrer d els Perrers, e') donen         Vilafranca del Pe ne dés                                    Aparell de Radio «P hilips » amb
públlc, el qual esperava aGtituds    nar permís per celebrar-lo. «A-      CLASSES ESPECIALS pe r                                                              «Anodo Phlllps •.
energiques deIs regidors sobre      quest fet-afegí-demostra que       S ENYORETES de 1'2 a 1 I de         '~a II1 dB GonslfuGGiÓ
determinades qüestions, i adhuc     els elements pupistes van cór-      7 a 9 del vespre a preus mo!t                                                            Rao: en aquesta Impremta.
dimissions.               rer a trametre al govern civil la:    econ bmic.s.                 ftRTICLES D1ftLTR OUftLlTftT
                     fuIla que anunciava l'acte, i que                                                                                Venc bocois de íoure. Raó:
       •••             el governador els atengué com             •••                                                                 Joan Batlle, Sant Pere 7.
                     si encara continués la 'di cta d u r a .
   En la primera sessió prengué    De resultes d'aquesta denúncia         lÓOO paralgü es úIcima novetat
possessió del carrec de regidor el    pupista. se segueix procés contra
Senyor Abella. En saludar el       els organítzadors del míting i      al Segle XX pe:r a dona j nens.          Mosalcs - Clmenls                                       Maquina d'ESCRlURE, despatx,
consistori féu .present que si      algun de nosaltres hi estem en-                           R:ljola de ValencIa - Graons                                     venda panicular .R: a la impremta
bé havia estat elegít com a mo-     cartats.»                        •••
narquic, ara s'asseia a l'escó                                                     Ciment armat                                        - Es ven una tenda de q ueviu-
municipal com a republica. El        Tanmateix, és cert, que enca-       Per retirar se del negoci es        ASLÁND - URALlTA                                         res. Raó: en aquesta impremta.
senyor F uster li dona la ben-      ra no ha passat l'epoca ' pupista     traspassa un maga lzem de vins a
vinguda. Les paraules darreres      Pero ens ho volen fer Cl·eure.      I'engros , a Ba rcelona, amb tots         Preus economics
l:1el seu discurs foren, poc més o                         els accessorls . f'ceS~arIE , for~a
menys, les seguents: «Sigui              • ••
benvingu~ el senyor AbeIla en                           mOlIiu, aigua dirtcta I teléfon.
el camp rep~blica. En ell sera        Dema, a dos quarts de $ de
rebut com ~n un palau que si no     la tarda el tinent d' alcalde de      J. C O R A LEs a prop de l eSl3ció amb                                                     - CASES ,P E R VENDRE a
és majestatic és bastit damunt      l' Ajuntament de Barcelona                                                                                 Iloc centric d'aquesta vila.
la democracia i ia co·rdialitah.     N'Enric Maynés, donara una        diposi( doméstic i pis per vlure.
En aquest precís moment entra      conferencia al Centre Agríco-
l'alcalde senyor Borruel i talla     la del Pla del Penedes i desen-      L'oguer lOO pessetes .           Rambla , 33 - Te lefon 104                                        Donal a raó el Procurador
el discurs rapidament: «He sen-     rotIlara el tema «El problema       Raó: Barromeu Gramo~a, Sr.                                       1
tit que es parlava de palaus i      del vi al Penedes.~~                                    VILAFRANCA                                           L1uch, Rambla SI. Francesc, 27
                                                               :'1 ..-_-----
                           •••             Sadurní de' Noia.

                                                                                                                  ·LLoaURBS:

                                          A. /Y<\ONTIA-DENTISTA                                                                Magatzem pt:r lIogar al carrer
                                                                                                                  de Sant Félix d'aquesla vlla. Do-
                                                   r VI L\YO. :30-1.' . - B,trp.Alona. - Tel. 15313                                        nara raó, el Procurador Dlonís
                                                                                                                  L1uch.
de república i aixo és un debat     Fa més de quinze dies que el       A VilafratlcH rlf\l Pelledes, continua visitant tols· els dies dé mer.cat .
                                              RaM~LA DE NOSTRA DONA, 31-PRAL.                                                     - Magatzem Ciarrera al Bar-C la-
                                                                                                                  ve per lIogar. Raó en el mateix
polític que jo no puc permetre»..: 1Dr. Albert Bonet, pvre. sortí         Dentaritt?'es sense paladar.        T1'eballs sútema ame'rícá . .                                     Bar.

  D'aquesta actitud els france- cap a les capitals d'Italia, Ale-                    , 11x tr at:c,¿'ons sense dolor.

sos en dl·I1. en «un trop de ze'1e~~. I ma:r¡.ya,Belgica i Franca,en viat-          I 01ijic{"cions í empastos de iotes classes.

N osaltres podem emprar una ge d'estudi. Desitgem al nostre            Preus dco Ilo m ic s .      - =-          ConsulteR gratuites.

frase roés grabca i oportuna: bon amic una profit9sa perma-
I«Aixo fou agafar el raye per les nencia en terres estrangeres i un
. ,.fulles~~.                                   CARBONS
      •••              1 feli~ retorno                                           CEREALS                                          LIegiu cada m es
IEn parlar de les 170.000 pes-
                            •                                                                                      ha Paraula
                                                                                                                       eri5tiana
                     L'Agrupació de Cultura de

setes que es pagaren pe!. p'avi- la Dona comen~ara el dia 8 de                ALFAL8

mentat del tros de ' carretera de novembre les classes p ractiques

Barcelona, es digué que la majo- 'd e franc.es , p er les socies que ja

      L L I (: O N S ' DE:                                       Existencies per servir a                                                FUMADORS
                                                      l'acle en qualsevol par tida
CA.L·LIGRAFI A                       DIBUIX                                                                                     BNaoMAT
                                                                                                               1   vegetal i sensa cola
( REFOR1I1A DE LLETRA)           . (L1Nl i\L 1 DECORATI U)
                                                      VEND A A L l ENGR ÓS                                                  AMB CENSURA ECLE SIÁSTI CA
(de 9 a 10 del vespre)           (d e 9 a 10 del ves p r e )                        AL DETA L L                                                    l MP, ESTEVA.- VILAPR.\ NCA

             CLASSES ALTERNES                                  P R E US AVANT ATJ O SOS

      CORRE$PO-NDENCIA COMERCIA L                            P ERE BUSQUET

               (de 7 a 8 d e l v es pre)                         SANTA 'MAGDALENA, .5 i 7
                                                  Aparlal de Corr~us, 23 - Telefon, 51
TENEDU R IA D E LLIBRES         O RTOGRA FIA C ATA.LA NA.
                                                       Vilafranca del Penedes
(de 2 qua rls d e 9 a 2 q uarls de 1 0) (de 2 qu arts de 1 0 a 2 quarls d'll>

          C LASSES DlÁRIES 1 ALTERN ES

OLertur a de Curs: 3 1iovem.Lre
                  Ins~ripcions:de 7 a 8 del vespre

         PRAT DE LA RIBA. 20 - 1."                    FERROS                          FUST-E-S---:

~_V-ILAFRA-NCA -_----J j
   1   2   3   4