Page 2 -
P. 2

2 - AGG IO                                                                                                      =

                                                               I fa a Gornrs, el qu al xuta sense pa-      EIs unionistes no estia ueren    di
                                                                 rar- la. El porter del V ila no va no   gaire afortunats, ja que d'h aver     no
la ta sca que la seva secci á de         ESPORT VES                                   és a temps a parar el xut amb tot i    t i rig u t u n a bona tarda, el resul-  ve
ballets ve desenrot llant . Dit si-                                                                                         Ira
gu i sen se anim d'afalagar-Ios .                                                é ss er ffuix, perqué Gom is cau e n tat creiem que no , h a u n a estat
                                                                                                           COI
iniustumetit, estem convencu rs                                                 picar la pilota i amb la caiguda des- ni d e molt el que va éss er.
                                                                                                           rep
q ue posa en m ol t bon concepte         Campionat de segona categoria preferent.                    via la direcció. I el g ol entra pe r     E l fort ven t qu e fé u, deslluí   m i,
                                                                 I angle format per terra quan       I'enco ntre i fo u un factor deIs     da
el Foment i a Vila fra n ca. En                 Comentari a la vuilena jornada.                 semb lava qu e el xut fos di l'igit al  g oÍs, que es f er en u la porta L1e
aq uest caire nat uralm en t , pero,   Dturncnge passat el Vilafranca va batre el Vilanova pe r G a :3                                                       de
en s sembla u n x ic desenfocada                                                                                           d'a
                               al camp local.                           ce nt re de la porta .          Súries.                  i
la in iciat iva dels seus dirigents.
                                                                 Aba ns d'acabar la primera part, EIs equips s'alinearen a les or-          d'
A vui que aquest es Seccions són         L'Unió ElIportiva, va perdre en Reus per 4 a ' O.
                                                                                                           q
mol t e tenses a la nostra terra,    Dema el Vilafranca es deaplacaré a 'Manresa i l'Unió Esportiva             M ar! í e nca ra e ntra dos gols més e n dres del Sr. Prada i de la segfien t   e.n
creiem que fór a precís de res-            jugara al camp local amb l'Ateneu Igualadí.                altres tantes brillants arrencades    manera:                  co
pect ar en term es generels o fins                                                pe r les ales. I acaba e l primer                          el
                                                                                        U. E . V.: Súrics; Miró, Ber-     en

all a. on fos possi ble els ballets              FÚTBOL        ta, cal adona r-se que en aqueIl par-     temps amb el resultat de S a O a     roya I; G311ard, Ard iaca, Feliu;     ju
de ca.da comar ca pels res-                                                                        PalIares, Berroya II, Giralt,       ve
                                          tit qualsevol defensa ho hau ria fe t     fa vo r dels nostres.
                                                                                      Carreres i Ortal.             p
  pectius comarcan s, ja que in-    C O N T IN UA al davant de la       malament amb un Via pe r par e lla.      En reprendre el joc, el vent él -
  ilubtablem en t . els mateisos        puntuació el Martinenc en-                                                  R. D.: Sans; Font, Planxa-       Se
  n 'han de sortir guanyadorsj per                        Quant a Xifreu , fa alguns dies        fav o re ix els vilanovins com havia   dell, Ma rga Ief, Vergés, F ornés,     co
  queti un ballet el considerem                                                                                           bé
  q uelcom més que una simple                          que li notem els matei xos defeetes      afavorit abane els riostres. Pero     Miró, Randua, Domingo, 110-
  com bin ació de compassos i me-                                                                                          n~
  lodies, creiem que ha de respon-   cara imbatut. El segon 1I0c I'ocu-                           amb tot, la pressió és menor qu e la   pis í Climent.
  dre a un se nt im en t ben arrelat                                                                                        so
  per tal que ells t inguitx aquella  pen empatats a deu punts , el Grii -   que anteriorment véiern a Gomis:       del Vilafranca. El Vilanova arriba
  gracia, aqu ella naturalitat, fres-
  cor i senzillesa que e1s fan pe-   cia amb 7 partits jugats, i el Terras-  apatia, por, poca acometivital, re- .     a entrar tres gols pel punt flec de
  cu liars. A l Penedes n'hi ha que
  són morts o gairebé morts i fó-   sa i el Sans amb 8.            terdamenb en e.1 xut, Gal que la       Cundet i la deficient aetuació de            •••
  r a de doldre que precisament
  fossin els de fora e1s que pre-   Es pot dir que en els resultats      C omissí ó esportiva recentmenl        Sabater que no bloca ni un xut. Els
  tenguessin fer-los ressucitar al
  ,n ateix temps que els d' aquí    de , d ium e nge passat no hi hagué    nomena da pe la Junta del Vila- tfes gols no donaren ni un bri de              Diumenge vinent, es jugara
l ' pract iquen els d' a1tres comar-                                                                    al camp de I'Unió Esportiva un
  ques ger m a n es. La moixiganga,  sorpreses d'importancia. Ún ica -     fra nc a r,,' ri de corregir tot aixó o    gloria als Foresters, sinó que més '   interessant encontre entre I'.Ate-
  corrcretan t-n os a Vilafranca, es                                                                   neu Igualadí i els propietarís del
                     ment podríem assenyalar I'em pat ,    . ó no /aca bdl i;m ma i i quan no sera    aviat entelaren la del nostre portero   campo

                     un gol entre I'Horta i el Marti-     t'un sera I'a!tre qUló tindra mandra     Cap al final del péJrtit, la nostra '

                     nenc al camp d 'aquest, resultat que   de moure's.
                                          • No tenim res il dir de I'alinea- davantera ataca fortament. ' U n cop,
                     demostra ('entusiasme que els                              agafa la pilota CastelIs, xuta magis-          •••

                     d'Horta havien de posar en la       ció de Guasch. Si no féu més va        tralment i entra el gol més brillant

                     br~ga.             I     ésser perque no va poder. A més,       de la tarda. L arbitre ('assenyala,    CAMPIONAT DE
                                                                                              CATALUNYA
                     A Tarragona, el Gimnastic a-       calia suplir La Rosa que eslava        pero el porter vilanoví el protesta

                     conseguí el primer punt en empatar    quelcom lesionat.Sabaler es moslra
                                          insegur en el blocatge', Els gols que allegant un off-side i':,1aginari i im-
                     a un gol amb el Mamesa . ~n can-                                                           Catc gn . i .l

                     vi, el Vilanova,amb vint-i-cinc gols   li passaren foren moll innocents. A possible perque tots els jugadors                 PUNTUACIÓ
                                          darrera hora lingué el públic vila- eren apilotats a la porta. L'arbitre
                     contra, no ha tingut la sort de gua-                          aleshores consulta un jutge de lí-    Equips J. G. E. P. F. C. P.

un d'aquests. Potser encara fó- nyar ni empatar cap partit.            franquí amb I'ai al coso           ~ia i aquest confirma el parer del    Barcelona 6 5    o 24 7 11

re m a temps de presentar-lo                                                   porter vilanoví. Consulta I'altre i    Sabadell   64  1 14 7       9
                                                                 aquest opina que és gol. El cas és,    BaJal ona   63  2 13 1I      7
amb un m ínim d'esforr i si aixo ,    El Vilafranca sortí diumenge          Ara és necessari que el resul-      pero, que no es concedeix entre      Europa    62  3 7 1I       5
no es fa dintre de poc temps, ja                          tat de diumenge no doni excessiva       mig d'una protesta general.        Es panyol   6' I 4 14 18      3
                     deIs cinc punts, en els quals havia    confian<;a als nostres jugadors i no                          Júpitt:l   6 /0 5 8 26
costara. més a la vegada que pot-    quedat encallat el dia que perdé a    vingui després l'adormiment sobre         Al cap de poc s'acaba el partit.
ser se' n resen t i tota aquella ma-   Terrassa.1\mb tot i que el seu con-
tisació ta n rica que té. Ella sola
                     trincant dona mostres d'una evi-     els' 1I0rers, tal com ha passat ,lItres    Els miliors' de l(equip: Pastor,
ésopro u rica i plena per a om-     dent feblesa, cal remarcar que en
plír un námero complet, no de                           cops. És precís pensar que el par- Martí, Gomis, Castelis i Garcia.           Segona Catt'goria P¡,eferent

festa ma jor precisament ni per aquesto partit la dilVantera vilafran-       lit contra el Vilanova fou relativa-      ~e'ns ha dit, i ho donem a tí-           PUNTUACIÓ
                                          ment fdcil. Que vindran jornades      tol d'informació, que en signar I'ac-
gent que cerca sortir de la ma- quina juga ainb més eficiencia           més dures en les quals caldra treu-    ta, l'arbitre, que ho era el senyor     Eqllirs j, G. 1<:. P. F. C. P.
nera. qu e pot perque el se'u prin- que no havia havia jugat fins ara.       re totes les enérgies i tot I'entu-    Campa, concedí el sisé gol ·a favor
                     Potser s'haura encertat a trabar     siasme. No n'hi ha prou de gua-      del Vilafranca.               l\laltiner.c 8 5 3 o 21 1 I 13
cipal esq ué és la soldada, sinó                          nyar un dia que I'adversari és feble.
i n dep endent dé totes dues coses. la definitiva formació de la ratlla      yo que és meritori és vencer els        El nostre equir era format de      Gracia ~ 7 4 2      15 8 10
                                          forls. El Vilafranca, tal com esta     la següent manera: Sabater; Rodri-
Així, doncs, aprofitant el molt d'aven<; ; Rns ara mancada d'em-          constitu'it. ara, pot fer-ho, Cal no-   guez, Admetlla (Cundet); Lara,        Terrassa 8 4 2 2 16 9 10
                                          més la voluntat. 1 amb voluntat,      Guasch, Pastor; CastelIs, Gomis,
                     penta.                  que de coneixement de joc ja n'hi     Martí, Xifreu i Garcia.           Sans     8 4 2 ~ I1 7 10
                       Cal reconeixer que diumeng~      ha, encara és a temps de redimir-se
que h i ha escrit i també l'orien-                         de les lamenlables aetuacions dar-                           ./1" H orta 7 3 3 I I1 6 9
t ació deIs pocs vells que encara                         reres. Si no es guanya en terreny
                     no fou el vent que féu els gols. Es    foraster, cosa difícil a tots els e-                          At~etic    74  2 17 13 9
                     veia en els davanters una mobilitat    quips, n'hi ha. prou de guanyar al
podrien allironar-nos, crec que                          propi campo No res més ni res                              Palafrllgell 7 4  2 8 10 9
el Foment podria plasmar a-                            menys .
(juesta for m osa · dansa, donant- encara inedita ' en el nostre equip                                                   Manresa 6 3 2 1 19 1 I 8

la als pobles per on excursio- dega. Martí, decidit i entusiasta,                                               FRICKMAN.  Santboia 8 4 o 4 14 17 8

neja, ja qu e davant d'aixo trobo s 'emporta els interiors i l"atac sem-                                    •••            liuro     73  3 19 10 7

que re sul t a una mica cursi,- pre va éssser ben dirigit. Gomis                                                      Vilafranca 8 3   4 12 15 7

repeteixo- anar per exemp1e al ens plagué jugant d'interior dreta.                                  Resultats deIs partits jugats     St.Andrcu 7 2 o 5 12 13 4
                                                                 diumenge passat:
Valles a ballar les danses d'alla Creiem que és aquest el seu' 1I0c.                                                    Granollers 7    I 5 6 18 3

quan es deixen morir les d'aquí. Veiérem més ben lIigat I'extrem                                 Santboia-Sant .Andreu- 2 a 1       Giri,nastic 7 o I 6 2 21

A més, en una ' diada com per CasteIls-Gomis que no el que ha-;-                                 Sans-.Atletic         1aO    A,Obrer~ 6 o o 6 11 25 O

Corpus, o potser més addient vien formal fins ara Caste!ls-Martí.                                Vilafranca-Vilanova      5a 3

encara pel D ijous Sant o la pri- La prova d'aquesta cohesió que as-        El Vilafranca elegí camp i ho Terrassa-Iluro                 1a1

mez'a Pa sq u a (donat el signifi- senyalem al cantó dret de la da- féu a favor del vent. 1\mb tot, du- Martinenc-Horta /                    1a1    Pedró de Vílafr~n­
cat que envol ten les diferents vantera és que tots els gols, adhuc rant els primers minuts el Vilano- Gracia-Granol1ers                    3a 1

evolucions), fer-ne una mani- el que fou anul'lat, entraren en ju- va pressioOé¡ una mica i es produí Gimnastic-Manresa                     1a1    ca a Sant Magí

festació pú blica aprofitant o gades d'aquest cantó. En canvi un corner contra el Vilafranca, tirat                       R 'eposa Palafrugell
                     Xifreu, amb tot i la brillanl actua-
combina nt la religiositat que les    ció de Garcia, queda i1pagal i bas-    sense conseqüencies. Dé' seguida,            •••                S'ha obert, una subscripció
hi són co mun es, i es tic segur     lant retardat. Si Xifreu hagués ren-   pero, la davantera vilafranquina a-                           per a costejar un pedró de Vi-
que amb po cs an ys desvetllaria                          ven<;a per I'a(a dreta en admirable      . Partits per diumenge:

un interes per la vila, no soIs     dit diumenge el joc que (al esperar    combinació entre Castel/s, Gomis i     Palafrugell-Gimnastic            franca a Sant Magí de la Bru-
sota el punt de vista moral sinó     d'ell, el resultat hauria estat, ben   Martí. Agafa la pilota Martí davant    Sant .Andreu-Sans
que també del material. Aixo       segur, mo lt més catastrofic pel Vi-   la porta, centra a Gomis i aquest     Manresa-Vilafranca ,             Laf~ganya. vuitena llista és , la
no és pas u n descobriment de      lanova.                  xuta i entra el primer gol de la tar-   . A t l e t,ic-T e r r a , s s a
pes. Són moltes les vil es o ciu-                         da.                    Vilanova-Martinenc              següent:
tats que ho cu ltiven, unes d'a-       No vol e m estar-nos de fer I'e.                         Iluro-Gracia
questa mateixa forma, d'altres      logi de I'aetuaci ó veritable me nt      Els vilanov ins reacc ionen ' u na  Horta-Granollers               N.N.                 1'_
amb similars, i sem bla que amb     brilIant de Pastor , e l mig esquerre,  mica pero no po de n arribar a la
                     un de Is punta ls m és ferm s de I'e.-  porta vilafranquina. La no st ra da -                          Montserrat Vidal          15'_
                                                                                      Josefa Morgades
                                                                                      V da. Parés Soteres i        5'_

pZ'ofits positius. De {erIlO, n a-    quipo D iumenge fo u el millor deIs    vantera juga amb u na e m pe nta d~s­            Repos!i Santboia familia                    6'_
turalm en t que com por t aria les    vint-i-dos j ug ad ors. 1 no di um e nge co~eguda fins avu i. P ren la pilota
 eves des peses, pero si es po-     so l, s ino que tot es les seves actua-                                •••            EIs que vulguin aportar al-
                                          CastelIs i aven <;a rapi dam ent fins
gues in recrutar les vol un t ats cio ns , I!eval d'u ns dies que esligu é
                                          gairebé a la rat l/a de kik, centra 0-      Diumenge p~ssat, es traslla- guna quantitat a'la subscripció,
moral dels que tin drien de por-     lesionat, han estat magnífiq ue s.    bert a Gom is. 1\qu est ,e nt rat per u n
tar-ho a la practica, tinc con-        Els punts ffacs de I'equi p fo re n defensa vilanoví, la passd a Ma rt í,     da a Reus 1'Unió Esportiva, per poden fer-ho a les Jues parro-
fianr B que les materials es re-                          el qual xut a ra pid ament a la xarxa.
soldrien molt facilment. B asta-     AtmetIla. Xifreu, G uasc h i S abate r.                         ta l de jugar el segon encontre quies de la vila, a la casa Ma-
                     A dm etIl a no té seguretat per j uga r    Es ve u a la davantera vilafran -
r.ía rear una especie de. secció,                         quin a ve ita bIes ganes de fer go l.     de 1'actual campionat.          ría Trens, carrer de Sant Joan, i
                                          . profita totes les ocas ions per xu-
en la qual indubtablement fa- de defensa . Li manca, més que res ,         tar, cosa que en ,litres partits no es    Comen~a el partit amb lleu- a la impremta Esteva, Consti-
                                          podia aconsegu ir. A ra és Garcia
rien le seves aportacion s els      entrename nt . És una equivoca ió     qui pren la pilota en direcció al       ger do mini unio nista pero a viat tució, 13.
amant' de les nos tres coses, que    creure que u n jugado r ha de servir   marc vilano ví. Dribla dos o tres       --------------es referen els reusencs i passa-
no ón pocs, i veuríem també       per a ocupa r tots e (s I/o cs. Nosal-  jugadb rs i en ésse r da va nt de Is de -                           -
com cert comerr local, per l'ín-     'tres tro be m bé que jug ui Borras,   fe nse s centr a a Xifreu aq uest ho     ren de domi n a t s a dominadors,
terés que li com port aria, no po-                                                persistint gair eb é d urant t ot el Capses de paper i sobres a

dria de menys q ue sosten ir a- el qua! al costat de R o driguez ren-                              transcurs de l'enco n tre, el que        UNA pesseta .a la

1que ta idea.              deix bon joco S i diumenge hom no                            j IM P. E5TEViEIféu que ac'onseguissin una n et a

JAP.ET m: V ILAFRANCA I'alinia per culpa del re sul tat d "Hor_                                 vict0 ria, per 4 a O, marcant d os          •            _
                                                                 gols a ca d a part.

                                                                                             /
   1   2   3   4