Page 1 -
P. 1

I"RANQUEO

                                                                CO~· C~aTADO

                                                                                                SE TMANARJ

                                                                                          'REDACCIO 1 CJiDMINISTRAC¡O
                                                                                             CJiSSOC¡ACIO CA TaL/CA ~ _

                                                                                           FERRERS, 38 t:.• TELEFON,83

                                                                                             CfJREU DE SUBSCR/PC¡O

                                                                                                'TRIMESTRE, l'SO .

                                                                                             -"

                                                                                    DE 19 3 0.                        NUM. 11 3 2

En plenaMissió Actes de la                                                                       Ap olit icis m e- pel sistema de menys política i
                                                                                                              més administració preconitznt
                                                                S a nta 'M íssÍó adminístr~tiu per la dictadura. Durant el pe-
                                                                                                                   riode dictatorial, anomenat a-
                                                                LA profusa re pa rtició d e l es                                  polítie, es cometeren les més
   . ~" STEM en plena Missió.Tothom ha tingut con ei-                                       proclames deIs n o str es ben a - DILLUNS p s sset pegué-                  grsms disba.uxes administrati-
                                                                m ats senyors r ect ors, les invita-      rem ve u r e en la sessió del           ves que registra la historia. Des
        xemen t de la seva celebra ció: els ulls de totho m                              ci on s amb q ue les errtíta t s i as-                               de les grans ciutets als pet it s
                                                                sociacions religioses convidaren     ple de l' Ajuntllment de Vils-              Ílogarrets, passant,naturalment,
M~~~ han vist aquestes processons magnifiques, aques-                                     el s seus membres, els cartells per   franca, nomenat pe1 govern Be-              per Vila!ranca, 1'administració
                                                                les cantonades i els aparadors      retiguer, una singulerissime en-             1M deixat exlinust l'ereri pú-
tes invitacions insistents i amoroses deIs cartel1s profusa-                                                      trada a escena del senyor alcsl-             blic i ecleperet el país.
                                                                                    de.Les paraules bavien pres un
ment escampats, aquestes córrues de gent que diáriarnent                                                                                       Si ens limitem a parlar de

.es dirigeixen a les nostres esglésl es parroquials; a les ore-                                de molts establiments amb pa-      t iret eventualment cordial, els la riostre vile, podem dir que
lles de tothom han arribat els cants que aquesta munió                                     raules apropiad es , prepararen     discursos tenien entonacions pn- . dels administradors apolítics
                                                                l'esc1at d 'entusiasme que es pre-    tétiques i els espectedors pre- Déu ens en guardi. Per culpa

d'hornes, dones i l nfants amb el cor rublert de fe j d'entu- sencia. en el primer acte de la veien íntimament que la sessió d'ells o de llur apoliticisme ed-

siasme els van ' desgranant di áriame n t pels nostres carrers i' Santa Missíó que era la                                        veldria la pena d' ésser escolta- ministratiu, tenim a la ceixe ,

les nostres esglésies.                                                                         da. municipal el pes de les 170.000

                                                                . Recepció deIs missioners        Tot d'una, pero, s'obri una pessetes pegedes al «Patronato

Més encara, podríem dir que cap vilafranqui ha pogut                                                          porta i s pe reg u é el senyor al-o de firmes especiales», quentitut

defugir la influencia de la Santa Missió: la multitud im-                                      Resulta. imponent en tots      caíde de Vi1airanca, fins eles-              desemborsedn una mica rnsssa
                                                                sentits. T ot Vila f ranca es m obi-   bores absent de la sessiá. S'es-             lleugerement i que nltres poble-

mensa que diáriament es congrega a les nostres esglés! «s és litza. per aquest acte: u ns p eÍ: a s- segué a l'escó presidencial, talla cions no hen bagut de pagar

tot el poble de Vilafranca. Es veritat que no tots assisteixen sistir a la p r ocessó, a l tres per el mot dels que perleven i indi- per obres sembluius.

als actes missionals amb el mateix esperit: hi ha qui assis-                                  presenciar-la devotament al seu     ca al secretari que s'entrés a                Considerem que política, que
                                                                pas pels carrers assen yala ts.Sortí   1'ordre del dia:-No permetré               vol dir gnvernar els pobles, ja

t ix als .actes com si anés a presenciar un espectacle; i tam- d e Santa 'M a r ia a l'ho ra anun- -afegí-que es promogui cap enclou I'obligecio d'administrar

bé hi ha qui hi assisteix endut perIa curiositat, pero tam bé                                 ciada, assi stint-hi els co lIegis debat político Aquí vetiirn afer l'economia pública. Per tant,

és veritat que la majcr part d'aquesta multitud r.o es mou                                   amb Ilurs . mestres, les associa- administració i no politice. Pre- 17<0 es necessiten edtninistredors
                                                                ciacions i entitats r eligioses cisement el Butlletí del govern . sinó políti~s. E1s que no volen
per aquests móbils tan superficials; es mou per móbiís m és                                  amb un dens nucli d'homes i de civil de la «p r ovi n ci a» publico- ésser politice, com que general-
                                                                dones, les com un ítars de Santa ' va 1'altre día una circulerdel ment no duen res dsrrers seu-
                                                              I Maria í Santíssima Trinitat go verruulor que probibia termi- ni resp-ecte als vots que els ban
                                                                amb atxa, Presidí la p roces só la nantment tractar de qiiestions enlairet ni exigéncies de partit
intíms, més nobles. Tant-de-bo que tothom dura nt aquests

dies tingués la lIibertat d'esperit suficient per poder prescin-

dir ele tots els apriorismes i amb tota sillceritat anar a escol- Vera-Creu po r ta d a i acomJ?a- polítiques als ajuntaments»... . -són sempre mels edministre-

tar les raons justificatives de la vida cristiana!                                       n yada pels nostres estimats se-     ] a bi tornem a ésser! ] a dois.

elJesús passa-ens digué un missioner                                              n yors rectors. Després de les ce- ba estat ressuscitllt altra vegada               Per 1'experíencia que tenim

                          primer dia-i rimonies ele consuetud en a - allo de menys política i més ad- dels que vo1en governar sense

pula Jolc;ament, insis'tentment a tothom .¿Resistirem el COI1-                                 quest acte fetes a l' esta ci ó, els . ministració! Segons la teoria in-              fer política-ob frase estúpida!
vit de Jesús? Seria una temeritat. ¿Ens clourem dintre el cas-                                 P. P. Missioners s' l'junta ren a ventada per la primera dicta-                  -creiem que és una absurditat-
tell del nostre 'ego isme, del nostre orgull, de la no~lra indife-                               la processó. Per t o t c1 camí s' en- dura i adoptada per la segona,                la intromissió que probibeix a1s
                                                                                                                 regidors de captenir-se segons
                                                                tona ren canl s a dd :ellts. La festa els ¡lOmes que entrin als muni-

rencia, rebutjant les insistents invit2c ions de Jesús? .. Seria                                tingué un cor OI:aueet magniflc     cipis ban d'abdicar, com a regi-             11urs idees. Una absurditat 'con-
Una gran imprudencia que tindria conseqüencies fatals.                                                         dors, de tot criteri políticoMen-
                                                                d ins la BasíHca , on d,esprés de    trestant, pero, aquesta coacció              tra 11ei i contra dret que cap re-
  Homes uiJofranquins que el vostre viure lIisca enmig de                                                       se'ls fa per a afavorir determi-             gidor no pot ~dmetre' digna-
                                                                la i!lvocació de j'E sp erit Sant                                 ment, una coacció que subver-
                                                                amb el cant d~! «V eni Creator»

p.reocupacions únicament terren~lIs, gairebé sen ~e' cap negui t . altern a t entr e le s com u n i ta t s i                              nada política, és a dir, es prohi-            teix els més elementals princi-
                                             el poble, els P. P. Missioners es                       beix una política per deJensar-              pis de llibertat, una imposició
                                                                                    ne una a1tra.                       que nosaltres personalment · no
espiritual, oneu o /f! lYIissió ¡ sentireu tot el pessimisme del p resentaren al poble, pondera-                                                                 acceptaríem. Si bom entra al
                                                                                     , Opi~em sincerament que
propi no-res, de la. v ostra impotencia, d eIs vostres pecats , r en la i.mporta ncía de la Santa

i obrireu els vostres cors a I'infinit optimi sme que comunica                                 Missió i anunciaren els actes      amb aquesta probibició ,n o es              municipi pels sufragis deIs que
                                                                q ue es far ien ca d a dia.       poi ésser regidor. Si nosaltres
la certesa de la rede mpció i de la gra cia .    ,                                                                                       comparteixen1es seves idees, re-
                                                                           Acles missionaIs en fóssim, deixaríem el carrec.
Joues uilo!"onquins qu e aneu adalerats cercant felicitats                                                                                    nunciar a ostentar-les dins l'a-
                                                                                    Aquesta sospitosa prevenció
                                                                                                                 juntament seria claudicar, fer

en ~i! engrune s escampadE s dI , cí d lal la, ancu o lo lYIissió                                                      contra la política, compartida un tort als e1ectors. L'obedien-

                                                                El R osa ri de l' Du r ora q u e massa al peu de la lletra pel se- cia a aquesta imposició l'bau-
i trobareu on és la vert adera fe l icita t. L a feli cita t, la tr ob areu es can ta pels ca.rrers d e l a vila nyor alcalde de reia1 ordre de ríem trobada natural en e1s con-
                                                                resulta cada día m és con cu rre-
en el Crist ia nis me que la ce rca interior itzant-se perqu e es                               gut. Igual s'esdevé en les Misses    Vilafranca, no és propia de cap              ceja1s pastats per la dictadura.
troba en la intimi tat amb O éu. Vo saltres crei eu tr obar! a fe-                               de comunió que cada día se ce-      país on les coses marxin nor-               Pero no en els que un dia foren
                                                                                    m a1m en t. Aquí semb1a que per              elegits peZ pob1e.
licitat c~rcant-Ia de pell enfora;a lla apre ndreu a cer car- la cor
endins.                                                            lebren a les dues parroquies.      les altures e1s polít ics siguin u-            J. A. VIN YE.s.
                                                                  La funció q ue se celebra a l es
  Dones vilo f"onqu ines am adore s f.:otser amb ex cés de                                                      na cólla c!e brigands, semb1a que
                                                                6 de la tarda a la Basílica, cada
                                                                d ía és tan concurreguda que       I~a' política .sig ui un peri11 pe1

                                                                                    bé público 1 cal qu e el pob1e
frivolitats, oneu o lo lYIissió a apren d r e t ota la gra n r espon - ben bé es pot dir que no hi cap reaccioni contra aquesta faN a-                                              De col'laboració

'sab i litat de la vo stra condició i de la ... ostr ~ dig nitat. Alla                             una p ers o n a de m és.         cia interessada.
                                                                  L'acte deIs homes qu e se ce-      T ots els ma1s q ue la política,

                                                                                    en el sentit pejorati u del m ot,
                                                                                    pugui causar al país, m ai no se-
                                                                                    ran t an grossos' com e1s causats .
Le¡ ' nOftrefaprendreu a exp en di r dignamer¡ t, conven ientment , aq uesta I le b ra a la parroquia d e la Sma .
Iimmensa deli cadesa q ue O éu ha di posi tat als vost res C0rs. . Triní tat cada vespre,a dos quarts

                              Id e 9, és impon ent, d em ostr a c1a-

I d a n s e fAvui p er avui, us d emanem que l a feu servir per a guanya r r amen t a m b quin intere s i profit
                                                                só n s eguídes les con ferencies l1--
els cors Lie les persones qu e liS vo lte n pe r a condui r-Ios a la                                                                              _ N O pretenim molestar ni
Santa Mis si ó.                                                        pologetiqu es del P. Bolós.                                        censurar els dirig ents del
                                                                  Avui a mítja n it a la Basíli-    tira de la Basílica la processó              Foment Sardanist a, pero ens
   La M issió ha comenc;at ben esplendidam ent. Pertoca a                                                       del Via-Cr u cis al Cementiri.
                                                                ca se cel eb ra r a de sprés d'un

tots els bons cato l ics demanar a Déu qu e aquest a Sa nta                                  acte d'adoració a Jesús S agra-       I d iumenge a do s quarts de 4            creiem obligats de de scarregar
Missi ó sigui una fita glo rio sa de l 'aven e; crist i a de la nostra                             mentat, Missa de C o m u nió       sortir a també de la B asílica la             la nostra consciencia de cert pes
Vi la.                                                             general.                 p r ocess ó d'infants que segui ra.            que com a vilalranquins temps
                                                                                    els carrers de la vila~                  ba que sentirn. És molt 1l0ab1e
                                                                 Dema, a les 3 de la tarda sor-
   1   2   3   4