Page 4 -
P. 4

4 - ACI 1 I

                     tomad el                                         que da Vida yJu!entud
                     acreditado

                                                                           b-

                  l\I.[:ETGES-J:):E:Nrr'IsrrES

       Consulta diaria al PASSEIG DE GRÁCIA, 46, pra1.-Tel. , 18212
                                                                        \
                   (Prop del Baixador) Barcelona

       'I'enirn el gust de assabentar a la nostra distinguida clientela
       i el púhli o en general d' aquesta vila i de la seva comarca, el
       trusllat de la nostra Clíuica a la Rarn bla de N ostra Dona, 19

                  (antiga casa del Dr. Masllorens)

                                   =p

                        .----------

       camions d e la més al ta calítar

4 1 6 cil i n d res .tots eIs tonclatges

 carnio ue res ¡EL REr DE LES PUj ADES!                          Es prepara diárlament a la             ~idel Vives i lentupa

4 i 6 cili ndres de 1 a 2 tones                                                                       COLL, 5 - primer
                                                                                       Vilafranca del Pene dés
        •
                                                                                     Desparx de 9 a 11 1 de 7 a 8
          t urIs m e
                                                               Pollets acabs ts de ne lx er de raca que domina el
 4 i 6 cilindres tots els tipus                                               mercar de Vilafranca po dreu co mpr ar-Jos tOIS els dles
      Radiador burat
                                                                           a preu s b araríss trns .
Per i nforru es als TAL L EHS de reps ra-                             CORT, 1           No perde u el rern ps I la paciencia Ienr posar lIoques
                                              Vilafeanca del Pene d és
  cro ns d ' uu t om o b íl s ( R HIN »                                                       i perdre molts ous.
                                                               Feu les pre ves I obtlndreu beneficls que mal auríeu
  Igualada , 19 I 23 - T e l éfon 228 (servei permane nr)
             Vilafranca del Penedés                                                        esperar.

                                                               C o rnence u a fer les vostr es comandes avui marelx a

                                                               P laca d ~ la C o nstlru cl ó, 46 - Vilafranca del Pene des

Será V. e lcga nt 1 've s ti rá bé H un                                          Cimants, mas'aic ,rajalas i tata

                                            I

preu m olt econ órn ic sr fu e 18 e ncárrecs                                        mana d'articlas par al ram da
d el seu t ru jo o abr io en aque sta casa,                                        const ucció. .. Oimant Asland.

d egn t H la se nz il lesa a III b qu é está

       m u utud a.                                                         ~@-S-

               .~                                                'l!ls ea : 19.t1!1flfJix'fJ .:1 eseet e»

J. JUNCA8 - 8AI TRE                                                           d!(J g a]¡)~8!J·

                                                                     ~@~-
                                                              JOAN OLIVELLA Carretera IGUALADA, 56
Fer rers, 68 V"il af ra ll ca

-'-------------------- -----------------=- -                        - _.. -  - -      - - - -- - - - -    - Vtlafran ce del Pe ne d és

                                                                           - -.:..- :.--_ -

.J JO ' VIDl~L                                                                    11 via)

GRAN EXI STÉN CIA darbres     frulters d e ro ras                                                                      T,  8
Desmai (ll argue ra) I M;lrcon~.
                                              rn en as, e s pecial rnent dI AD\lETLLER
                                                                                 pernn¡;:a forta, MolIÍ! hlancn,

                                                        GRAN ASSORT IT a rnh Ar bu. tos de flo R
                                                                                       rS I os es i Chve llers

                                                                  -/
   1   2   3   4