Page 3 -
P. 3

r ele la Santís_                                                                                             Accro - 3
1. CarIes Llois
              lo ca t s vara la ca sa de l'alcalde   Catala «Ave-Maria» de Gou- ca, Cullera, Don Benito,                                          DO CTOR
 honora a l~        deIs Monjas. L a detunació s'oí
                                  nod, «Salve Montserratina i Vi- Ecija, Ejea de los Caballeros,
L que d óna el       des de Vilafranca. N o ocorre-
tiu al compl];                           ¡ro lai> per l'escolania de Mont- El F errol, Elda, Estella, I - Si vi iteu l'Exp osl ctó de Bar -              ausl lovBrBs i
le caritat sacer_     gueren desgracies personals.       serrar.              . Figueras, Gandía, Granada, celona no deix u de dinar en el
                La guardia civil d et i rigu é
::'l ois                                Congrege.c·ó M riana.- I Guadalajara, Guadix, Ha o'               Re srsuranr Pop ula r que per la
 Cur a - p á r ro co:   mants individus com a su posats
              autors del fet. Hom creu que a-     El [ove pintor En Lluís Güell Hue1Ya, Huesca, Jaca, Jaén,              en cabuda, qu allrar de menjar I de l-Hospü ¡ de la S19. C r eu
3. ca rta mía so-     quests duien la intenció d'espo-     i E n J osep Bruga1 estudiant per Játiva, Jerez de la Fron-
.cci elen t e ferro -   ruguir l'esmentat alcalde i fer-li    a r q u itecte, junt amb el P. Pre- tera, J umilla, L a C oruñ a, La        bon lIoc és pr efer it de 10lS el vlsl-      Snr . Pau.
Sr. P á rroco de      rectifi ca r determinada actitud en   f ect e, P re si de n t i Secretari de la Palma del C on d ádo , Las Pal-
              un afer ele política local.       Directiva i n t egren el jurar que mas, Linares, Logroño, Loja,           ranrs al gr an certamen. A més
abla del heroi-                           ha d'entendre i fallar en el Con- Lora del Rio, Larca, Lugo ,            es tá ja de signar corn el Iloc on se Especialista en rnala lties de I
                MiI!iges._T otes les que se
 o elel B enefi-      celeb r a r á n el dia 3 de g ener a la                                           reuneixe n rore s les fumílles de 1 Goln, H 1 Ore ll S
 S r. Espasa .      parroqu ia de Sant Antoni de
una esa R ela.       Valls i a les 7, dos qtrarts de 8 i                                             tora l'enconrrad a,
              a les 10 a l'altar de la Immacu-
  presenci a de     lada C o n cep ci ó de la Basílica    curs pessebrista. L a visita se e-      Mahón, Málaga, M artos, Me-      Mft ~lij S PftSTO~ ! CftNDINft      VILAFRANC'A DEL PEN EDÉS
 r. Espasa m is      de S ant a Maria, seran en sufra-    fectua ra els dies 2 i 3 de g erier     dina del C am p o, Medi n a d e                          carrer de MISSER RUFET
 s y mi cordial      gi d'En L luís Rüdon i Tomas       de cinc a set de la ta rda , i el v e-    Rioseco, M érida, Monforte,        Ad mln lstr ador judicial        (carrer de I'Estacló) n.O 10
se honroso ac-       per esca u r e' s el quart aniversari  re dicte r eca i gu t es fa ra públic en   Montilla, M orón de la Fronte-           Agent de l                 entresso],
 i juicio se ex-     de la seva mort i per la seva es-    aquestes columnes.              ra, Motril, Mul a, Murcia, O lo t,
imiento ele s u s                                                Onte ni en te , Orense, Osuna,      «B anc Vitalici d'Espanya-        Dis abres de 8 a 12 del rnari.
              posa Maria Bofarull (a. C. s.)        Un e 6d ev eni ment .-Se'ns       P a l m a d e M a llo r ca, Pamplona, Comp ra- ve nda de finques hi-
  sacerdotal,                           assegura que el dia deIs Reis es       P lasen cia , Po n t eved ra, Pozo-  poreques-. Gestió de pr é sre cs     Do miclli a Barcelona: Carrer de
 ce S. S . y cape-       Inflln t a m fln t ._ El nostre   presentara al Casal el célebre        blanco, P u er to de Santa Maria,                          Monrsló, 3 bis-principal.
              car amic Claudi Carbó ha vist      «Cor de cossacs del Don» «P l a -      R ei n osa, Ro nda, Sabadell, Sa-     amb e l Banc H lpotecar i
 1 Obispo.        enjoiad a l a se va llar amb el     toff», irrtegrat per 35 executants.     l ama nca, S anlúcar de Barra-            d'Espanya
am ens unim a       naixement de dues formoses                              med a , S anta Cruz de la Palma,
              nenes.                    Si la notícia és certa, cal feli-
 ó i la satisfac-
 ue el nostre a-        Felicitem el s nous pares per    citar l'empresa d'aquell teatre,       Santa éruz de Tenerífe, San-      De 11 a 1 l .de 5 'a 7
 nt merescuela-      la gracia de l'esd ev en im en t.                           tander, Santiago, Segovia, Se.     Bon succés, 6 - pral.
                                                                                        Barcelona
 ió de pintu_         Disti nci ó._ Ha es tat dís-
 passat a la tar-                          Banco Hispano Americano           villa, Soria, Tafalla, Talavera                          Clru rg lá Cal lista Massogls la
 social de «Ga-      tingtda amb diploma i medalla                                                                       o ferel x el seu nou domlcill
 » (Niu el'Art)      de plata, la x em a n ei a patenta-      El Consejo de Administra-        de la Reina, Tarancón, Tarrasa,    r. ortuny                P RAT DE L A R IBA, 21, - segon
e pintures elel      da, per a cuines económiques,      ción de esta Sociedad, en vista       Teruel, Toledo, Torrelavega,
 M.~ GÜell. A-                           de las utilidades de este ejerci-      Tudela, Tuy, Ubeda, Utrera,                              Vil afra nca del Pene oé s
 SI molt visita-      que té i nstal' Iada a l'Expocisió    cio de 1929, ha acordado repar-       Valdepeñas, Valencia, Valverde
 guns elels qua-                          tir un dividendo activo del 5                                                  S ECCIO D' EN FER ME R ES
 rtellet d'aelqui-     Internacional de Barcelona, el      por 106 (pesetas 22'50 por ac-        del Camino, Valladolid, V élez-                            dir igi da per la senyorera
 ix pintor ha fet     nostre comp an y J oan Tetes. .     'ci ón ) que, con el distribuido a                                                 C AR M E VIDAL
 ra de la seva                           cuenta en el mes de Julio últi-       Mélaga, Vigo, Villafranca del     Especialista en               En fc:rmera de la Creu Roj a
 publicació d'u-        A les moltes felicitacions     mo, forma un total equivalente        Panadés, Villagarcia de Arosa,
 ilafranca» que      que haura reb ut el n ostre amic,    al 10 por 100 del capital desem-                                               Vlllarr oel 195 . entressol 3."
 s comentaris i      hi afegim la nostr a ben efusiva     bolsado libre de todo impuesto.       Villareal, Villena, Vitoria, Vi-    Gola, Nas     1 Orelles         (darrera ¡'Hospilal C lín ic
.nt.            per aquesta distin ci ó que tan                            vero, Zafra, Zaragoza y en los                                 Barcelona.
 ició GüelI sera     honora a ell i al nom de Vila-        El pago de este impuesto
,raran diversos      franca.                 quedará abierto desde el dia 2        siguientes establecimientos: en    Cirurgla de cap I co ll             .
                                  de Enero próximo en las ofici-        el Banco de Sá.n Sebastián (fe-
  primer tingué         Sell8ió d e il,adio-fono_     nas centrales de este Banco y en                                                 nUijGlS divBFSOS
 ateix i consis-                          las de sus sULursales de Albace-       de-rado con este Banco Hispano     Consulla a Barce lonn
encia sobre ar-      gra:6.a·-La t a r d a del dia de     te, Alcalá la Real, Alcañiz, Al-       Americano), San Sebastián; en                            Nol pe r a r ec ado s es neces-
 ana el senyor       Cap d'Any, al saló d'actes de                                                                     s ita a la Far maci a Serda.
 Hi assistí molt      l'Associació Catolica sera dona-                           el Banco Herrero en Oviedo, y                 Te!. 12381    - A la LLlBRER IA PUjOL ,
              ela una sessió de r a dio -fonogra-                          en el Banco de Gijón en Gijón. Trafalgar , 50 1.'
 t, a la mateixa      fia a~b un aparell últim model,
 m represen ta-      tipus «Star» de la famosa mar-                              Madrid, 14 de Diciembre de         • ••
 extraordinar i »     ca Atwater Ken t.
                                                         1929.-El Consejero-Secretario I    Preus especials pels socls
    bella pe~a        Entre a l t re s composicions
              s'interpretara la «Missa Solem-                            General, Ramon A. Valdés. ~
 uís M,a G üell      nis de Beethow en, «La mort de
-eva exposició i      l'escola» amba ues per l'Orfeó      cira, Alcoy, Alicante, Almen-                            de cGermanoru

  d'aquesta m és                          dralejo, Almería, Antequera, Ja sou suscrip tors a la Col-
 és extensió.
                                  Aranda de Duero, Avila,Azua- I        lecció pop ular de
 trofe de 8u-
 t1.e C a stellví d e                        ga, Badajoz, Barbastro, Barce-      I «Les A Jes Esteses»          A.MüNTIA, Dentista
 u trasIladat a                           lona, Béjar,  Bilbao, Burgos,

  ostra vila p er                         Cabra, Cáceres, Cadiz, Cala-                                                 Cor l, 21, Ir oba r e u cada dla el s
 el dan y que es
 pada d el tren i                          horra, Calamocha, Calatayud,         ~P. f~ ~fnal ot i ~ansa         Pelayo, 30-1.'. - Barcelona.      di arls FR AN CESOS, "Le M a-
 e ocorregu é al                          Carmona, Cartagena, Caspe,                                    Te!. 2 .042 A.       Iln", "Le j ou roa l", Le Pelit Pu ri ·
 e so t a S u b i r a ts,                      Castellón de la Plana, Cazalla        Me lge de I'HOSpll11 1 Clioic 1 deIs                      s ie n", 11La Depeche de Toulou s ",
 ra.                                de la Sierra, Ciudad Real, Cór-            Ho splla ls de París     A Vilafranca del Penedes, c on-     "Le Pe tlt j ourn al Illuslér" i allre s.
                                  doba, Caria, Cortegana, Cuen-                             tinua visitll.ut tata els dies de
  entes encara                                                  ESPECIAliSTA EN                               - J ove s' ofe reix a hores per a
  fi 11 de 12 anyS                                                                            mercat.        por lar compla bllil3 t. Raó en a-
 a mb eH morís
                                                         M~L ALT IES DELS ULLS Rambla de Nostra Dona, 3 ¡,                que sla Imp remla.
 ele M a r celí Ra-
 la, m ort a Bar-                                                                            pral.          - AP RENENT se'n necessllu
 s de l'horrible                                                                                        un en u n la ller de fuster, Raó en
 anat ésser part                                                    Prescripc!ó de lenles                          aq ue sla imprem la.
 per depu ra r els
 J utjat de Vila-                                                                        lJentadlwes sense paladar .
  q ue reclama el
                                                         VISITA A VI LAfRANCA I Treballs sistema americd .
 1guardabarrera
                                                         II DISS ABTES DE 8 A 12         ."Ext't'al:c?,'ons sense dolO?'.    nUUGis G!assif G
 ció de 500,000                                                                    O't'Uicacions i empastos
                                                         IRamb la de SI. Francesc, 8 - pral .
 mpanyia de M.
                                                                            de totes elasses.
 o iODS. - Di-
 lataren uns ex-     ESCUMÓS -E X T ~A                                   Parllcul ar:              Preus económics.             VENDES:
 vien estat col-                                                Vlla doma l, 55 - Barcelona
                                                                            Consultes gratu ites _ LLENYA per vendre de cep i

                                                                                                 oli ve ra, 8 lrossos si, es de sllj a .

                                                                                                 Úli \ per culna . - Endrrecs: Pla -

                                                         "pftiiRDE~lft DEL (fiRMEN" DE JOftN BftLTft                   <;a de jaume l . 11 (Sabal e ri a),

                                                               D L .I REI S                            - Es ven un mOlar Bomba - Pra!
                                                                                                 quasl nou, a bon preu . Raó: Con-
                                                         CO~~r5 ftDOBftDrS                               serge del Casino UniÓ Com er clltl.

                                                                                                   -ES VENEN rols els scce -
                                                                                                 sorls pro pis per una lenda de
                                                                                                 quevlures. Raó e n aq ues la Im-

                                                            Les millors per a acomp anyar els t urro ns                premta.

                        Bouqu e't exce l' Ie nt                        Dr. f. Serra.llacb i Juliá                        L10aUBBS:

                                     ,                                                            _ Pis per Ilogur amb aigull, gas i

                    Deman eu - Io élmb preferencia                               Ex-alumne deIs Hospitals de Paris, frankfurt '1m i Vi e na.  eleclrlcilat. Raó: carr ér de S r. Pe-
                                                                            Metge de ¡'Hospital Clínic.        re,7 pri mer, pis.
              Carte    - -Rouge               Carte BIeo
                                                         E5PEClfiLlSTft EN MftLftLTIES DE L'ORINft I DE Lft MftTRIU             Es i!oga un maga lzem gran.
              D ipó s it                                                 (Ronyons, bufeta, próstata etc.)                Raó: PJa~a de Jaum e I. 19.
                                                         Raigs X i Radioterapia profunda per al tr~etam.en~ d~ t umo rs
                                                   j
                    exclusiu ntoni Galle                             Ide bufeta, hemorragies, próstata i matrlU. DIatermIa.
                                                   1
                                                         Clinica própia d'operácions. Salmes 250.-Sarc:;elona.Tel. 72225
                                                          Dissabtes de 8 a 12 - C.arr er d'En C.oll, 7 Vilafran c , ----""""~--:::-::-~'~::-:--

                                                         ~=::.::.:...:.:...:..:...:.:.---------- 1
   1   2   3   4