Page 2 -
P. 2

hi ha en el fet que per la míni-      p TIVES El «El Mundo D ep or tivo »                         Carta oberba              gida el Sr. Rector de la Santís~   loe
                                           del dimecres passat dóna                                                del
ma que n.tirat d'a ig ua que ha de                                                 Hem rebut la s eg üe nt car ta :  sima Trinitat Mn. Carles Llois,    des
servi~ per a beure, s'ohligui a                 FÚTBOL     compte del partit i diu:                               ca rta qu e molt honora a la     gu
que tota la d'una població co m-                                               S ubi ra t s 25 de desembre de 1929.   nostra clerecia ja que dóna el    ma
                                         «El pasado domingo tuvo lu-              S r . Director d e <A cci ó»  millor qualificatiu al cornpli-    out
                                                                                    ment del deure de caritat sacer-   que
p leíxi unes determinades condi-     El Vilafranca sense haver perdut.   gar otro incidente de los que ya          Villafranca del Panadés.      dotal. Díu així:           rug
cions químiques.             ni un sol pariit. ha quedat. cam-   empiezan a ser tradicionales es-                                              r ec t!
                                         ta temporada en los terrenos de         Muy S r. mio: Abcsando.qcí-        Rdo. Carlos Llois        un
   Demostra p rácticarnerrt coro          pió d~1 seu grup      juego.                                           Mi Rdo. Sr. Cura-párroco:
l'aig ua de Vilafranca per la gran                                              z ás, de la hospitalidad del se~                       ce!
                                                               manario de su acertada direc-      Contestando una carta mía so-
qu a ntitat de sals cálciques i      A Sanl Sadurni i al camp del        El caso fu é en Vila franca y      ción, r em ito a V.la adjunta car-    bre el tremendo accidente ferro-   par
m agri ésiques precipita molt de     Noia/el Vilafranl:a guanyá per 2    el p r otag onist a el seño r Llo rens,   ta abierta, dirigida al Sr. Direc-    viario, el Rdo. Sr. Párroco de    Va
sa b ó, mentre que l'aigua de p Íu-                       arb itro ...... »              tor de «H erald o del Panadés»,     S. Sadurní, me habla del heroi-    a le
j a , per exe m p]e, no el precipita            gols a O                             rogándole dé cabida a la misma      co comportamiento del Benefi~    lad
                                           Val la p ena, se nyors del        en el p róximo número de «Ac~      ciado de esa Rdo. Sr. Espasa.     de
                                                               ció».                                     gi
en g r u moj Ís , sinó que el disso1.   I                   «M u n d o» , de dir la veritat í no                            Deseo que reuna esa Rda.     per
                                         engan yar el s lectors. Di r que el       Dando a V. expresivas gra-      Comunidad y en presencia de
E xposa com, a pagés, a la nos-      IUMENGE passa t va ce-        q ue es v a celeb rar a un poble es     cias, le manifiesto el testimonio    todos dé al Rdo. Sr. Espasa mis   de 1
                                         va cel eb rar a un altre i que el      de mi consideración.           expresivas gracias y mi cordial
tra co m arca , on cau alm enys      lebrar-se el darrer partit      pro tag o n ist a va és se r l'arbritre                        felicitación por ese honroso ac~   pos
                                         h avent estat un jugador í un in-              Manuel Massana.     to, en el cual, a mi juicio se ex-  car
u na p lu j a anyal de 500 milíme- de campionat que fal tava i q ue       divid u que val més no anorne-                            cedió en el cumplimiento de sus   erij
t re s, s er ia se nzillíssim tenir bo - correspo nia jugar al N oia amb     nar-Io , és informar malament.        Subirats 25 diciembre de 1929.      deberes de caridad sacerdotal.    riar
                                                                                                      nen
na a igua, re collint-la de p Íuja , el VilaJranca.                 S i totes les res en yes són com       Sr. Director de             A todos bendice S. S. y cape-
                      Aquests va jugar-se a Sant      aq ue s ta val més que no en pu-             «Heraldo del Panadés.»                      ting
ja que pe r ca d a metre qua drat de                       bliquin perqué ai xí el públic hi                                             de
te ulada se'n p o t recollir més Sadurní i de bon comencarn en t         guanye.ria i almenys no resta-          Muy Sr. mio: Leída la rela-                       da,
                     es j uga una mica dur, pero els    ria enganyat.                ción que de la tremenda catas-                        que
d'u n li tr e dia ri.que podria guar-   del ~oia no es volien corr íor-                           trofe del 19 da «Heraldo del                         Int
dar-se en dues cisternes, una                                 •••               Panadés», en su editorial del                         noS
p er l'aig ua que hagués rentat mar a que el Vilafra nca ja t í n -                              21, noto con sorpresa el sí len-                       que
les teu la des, per als usos gen e- g ués dos gols i lIavors el           El día de Sant Esteve va ju-       ciamiento que se hace de la ac-                        hi
rals, i l'altra per a usos de boca, partit es va embrutar de tal         gar el reserva del Vilafranca        tuación del Juzgado de mi car-
recollida quan la teulada ja fos manera que fins l'a rbritr e va         a mb una selecció del F, ortpienc,      go. La tristísima importancia      llán. El Obispo.          ca
                                         al camp d el primer.             del suceso, las obligaciones, a-
neta.                   ésser agredit per un j ugad or d el                         tendidas, inherentes a mi cargo       N o cal dir com ens unim a    S'"In
                                           El partit fou Forca mogut i       y la seriedad del mismo y aun      aquesta felicita ció i la satisfac-
   Passant a la puresa bacterio- N oia, que fou expulsat del cam p       va g ua n y a r - ]o el Vilafranca per    de mi persona, me llevan a pe-      ció que sentim que el nostre a-   nls
l ogi ca, di gu é que no n'hi La i veient que la CO Sd p odia dur                               dir a V. quede restablecida la      mic hagi estat tant merescuda-    l'es
p r o u ele bullir Í' a ig ua per a pu- consequéncies, l'arbritre, a m b     5 gols a 2.                 verdad en el próximo número       ment disringit.
rificar-Ia; ex plica cliverses m.a- molt d'encert, dona el partit per                             de «Heraldo del Panadés.»                           e
n e res daco nseguir la purificació acabar deu min ut s d es prés d e              •••
i do na c.om a més prá cti c l'ús co m encad a la s eg o ria part.                                 El horrible arrollamiento del      Una .expo8ició de pintu-     Di
                      Assistí a l partit el secretari      L'Unió Esportiva, el mateix       autómnibus por el tren ocurrió      re~.-Diumengepassat a la tar-
d el cl o r u r de ca l ~ o pol"ors de                      dia va juga r a R eus amb el         a las ·9 y 20 minutos, y una ho-     da s'obrí al local social de «Ga-
g a s, en la f orma següent: una I general de la Federació Sr.Mon-        R eus D eportíu. L'Esportiva , va      ra despu és se personaba el Juz-     seta de Vilafranca» (Niu d'Art)
c ullera d a d e les ele cafe de pol- jo.                    presentar u na seleccló que fou       g a d o de Subira ts en el lugar del   una exposició de pintures del
                      L'estat del terreny era dolent                           suceso, procediendo sin pérdida     vilafranquí Lluís M.a GÜell. A-
vors en una copa d'aigua, ben                          balt! ~h p e 5 a 2 .             de tiempo a instruir las prime-     questa exposició és molt visita-
deixatat, es filtra, i s'hi afegei- com el partít.      /                                ras diligencias.             da i elogiada. . Alguns deIs qua-
                                                •••              . Ante la magnitud de la ca-       dros ja duen el cartellet d'adqui-
xen aItres dues copes d'aigua:       Un cop co m en ¡;at el partit el                          tastrofe se clió a viso telefónico    rits. Aquest mateix pintor ha fet
                                           Es diu que l'Esportiva va        al Juzgado de Instrucción del      coincidir l'obertura de la seva
una cu ll er a d a de cafe del suc Vílafranca ataca, pero l'esta t d el     de sfer-se de Is jugaJors que té       partido, el cual personado se hi-    exposició amb la publicació d'u-
r esuItan t, banejada amb set o tcrreny fa qu e'no el deixi m a r-        profes iona ls i f ormara un equip      zo cargo de las dilígencias prac-    na «Auca de VilafrarÍca» que
v ui t litr es d'aigua, la desinfecta car, pero desp rés d 'un seguit de     a m a teur a m b jugad Qr joves i en-    ticadas p er el de Subirats, con-    és objecte de molts comentaris i
perfec ta m ent, i si bé queda amb jugades que van d ' u n ban da a       tusia stes.                 tinuando este trabajando actíva
u n Ueug er gust a cloro, el pala - l"dtra de cam p i u n a a c1arida                             e intensamente a las órdenes del     es ven profusament.
                     de Mir, el p or ter de l N oia n o         •••               superior durante cuarenta ho-         Mentre l'exposició Güell sera
dar s'h i a co stuma de seguida .                                               ras seguidas.
Remarc a el perí1I de barrejar bloca prou bé la pilota i li esca-           Dem a el Vilafranca jugara                            oberta s'hi celebraran diversos
a les beg t1d es, p er r efr es ca r- l es , pa, anant a p a ra r als peus de  a T a r ra gona a m b el Gimnastic.      Doy por supuesto que el redac-     actes a la sala. EJ primer tingué
gel fet amb aig ue s la proceden- Diago i d' un xu t col'loc a t ob té                            tor del «Heraldo del Panadés»      lloc diumenge mateix i consis-
cia de les quals no es coneix, i el primer gol p el Vilafr anca.           P r es entara el primer equip      sabia que el paso a nivel, lugar     tí en una conferencia sobre ar-
                      El partit s' endureix i el se-                           luctuoso suceso, está enclavado     quitectura que dona el senyor
aprofita l' a vi n en tesa per a par-                                             en el distrito de Subirats, y que,    J.Tones i Clavé. Hi assistí molt
lar i m ost r a r al públic el gas gon g ol no es fa es pe r a r i fo u
                                                               por 10 mismo, era obligada la      de públic
carbon ic salid, el qual, perfecta-    d'una centrada de S ole r q ue '¡ co m pl et lIev a t de Cundet que                                Dema, a les 6 de la tarda, el
men t esteril, i produint fred sec,                                              presencia del Juzgado de dicho
pot substi tuir avantatjosamen-t     Marlí amatent rema ta a gol.      enca r a no es troba b é d e la lesió    término, como así, en efecto,fué.    Dr.Estalella hi donara una con-
al gel (esta a 60° sota zero) en                                               N o admitir ese convencimiento      ferencia sobre el tema «Elogi
m oltes a plica ci o n s.         Cundp.t ha de r etirar-se a co n - d e diu m enge pa ssa t.             en el redactor, sería suponerle     de la calúmnia.»
                                                               una ignorancia reñida con el
   E l S r. E stalella fou molt a-   sequencia del joc violen t, i a -   E sperem que els jugadors                                 Més endavant, a la mateixa
p l a u d it i feli cit a t en acabar el                                           periodismo. Y admitir premedi-      sala-exposició, hom representa-
seu parlamento              bants de acabar la primer a p a r t pos arant en la lIuita tot el seu                            ra «El malnat extraordinari»
                     reapareix.                                     tación en el silenciamiento de      de Max Aub, una bella pe¡;a
                                         en tu siasm e.                deberes cumplidos por el J tlzga-    del teatre moderno
                                                               do de mi cargo, está tan fuera
                       Uns moments de perill da-             •••             de lugar por lo innecesario e ill-      Felicitem Lluís M,o Güell
                     vant la p orta de l Vilafran ca ,q ue                        discreto,que me resisto a creerlo.
                     els jugadors del N oia no sab en CAivl P I ON AT DE: C ATA-                                 per l'e~it de la seva exposició i
                                                                  Esperando ser atendido en
                     a profitar-lo per v o le r an ar a L U N Y A- ~ E G O NA CATE GO-          mi deseo, qu edo ,d e V. at to. S. s.  prometem parlar d'aquesta més
                                         R I A PR E F ER ENT - CR P D.                             endavant amb més exteI;lsió.
                     l'home i no a la pilota.                                       Mlln(lel MBssBnll

1"1 homenatge               En comen¡;ar l a seg ona p a r t,       l'U NTUAClÓ                ves

                     el joc és altern i en u n fau t d;un Equip s  J. G. E. P. F. C. P          . D htinció. -El nostre bon
                     jugador del Noia es produeixen                           amic Mn. Antoni Espasa que
                                                               t ant es v~ distingir en p r est a r
    TENTA M E,N T invitats,      els incidents que més amunt Vila friln ea 8 7        a 26 4 15       els auxilis espirituals aIs morts
    el dium en ge passat assisti-                                             i feri ts de l'accident de l'auto-
rero a l'ac t e de l'hom en a tge que   hem esmentat i l'arb i tl"e d ó na p er U. E. Vila fr.8 5  2 2 2 8 1I       bús i el t ren, ha estat hono-
l a societat «Obrers de l' A t en e u »                                            rat a m.b u n a cart a de feli~
                     acabat el pa rtit.           C . E. Noi a 8 5 o 3 /2~ 12 10        citació i regra ci a m ent d el n ostre
                                                               Excm. Prela t.
                      Del públic val més no ·par- ' S itgeta        8 2 o 6 15 :12 4
                                                                  Ens p ln u m olt íssim co p ia r
con junta m en t amb l'«Associa - lar-neo1 la cul pa f ou també d'un Ve ndr elI 8 o o 8 2 46 o                textua lme nt aq ues ta ll et ra diri -   De la catastrofe de Su-

ció de Música» dedical"en al dis-     senyor que, es sent un simple es -   CAL\l P lON AT DI;: LLIGA                               birat8.-El veí de Castellví de
ti ngit músic vilafranquí Joan      pectador, va entrar al camp de          PUN T U AC l Ó                               Rosanes que fou traslladat a
Vinyals en motiu deIs exits ob-      joc i pretenia donar lli¡;ons a                                               l'Hospital de la nostra vila per
                                                                                    tal de curar-li el dany que es
tinguts darrerament en el con- l'arbritre.                    Eq uip8 J. G. E . P. r . C. P.                            produí en la topada del tren i
                                                                                    l'autómnibus que ocorregué al
éurs d'orquestres, organitzat a                         Barcelona ·1 4 o o ' 3 2 8                              pas de nivell de sota Subirats,
l' E x p o sici ó Internacional de                        ALBi lbao .{                                     sembla que millora.
Barcelona .                i admiració. El soci Domenec                3 () 8 7 5
                                         n. Ir ,:, n ·1    3 u II l O 5                             Segons tenim entes encara
   Figuraven al programa les      Girona recita uns versos dedi-                                                no sap que el seu fill de 12 an.ys
composicions executades a l'es-      cats. també al mestre Vinyals.     I~.Soeiel;lt -1 2   1 13 5 5                            que anava junt amb eH morís
mentat concurs, que l'«Orques-                                                                     en l'accident.
                        En Felix Durich, president    ALl\ la dfld <1 2   I 10 8 5
tm P la n es» de Martorell sota la    deIs «Obr rs de l'Ateneu» va fer                                                 -La família de Marcelí Ra-
                     lliurament a !'homenatjat d'una    Espan)'ul 4     2 794                              ventós, veí del Pla, mort a Bar-
direcció del mestre Vinyals, va      artística batuta i N'Antoni Font                2 9 II 3                           celona de resultes de l'horrible
interpretar amb una justesa i       en nom de l' Associació de M ú-    Europa     -1-                                  accident, ha demanat ésser part
virtuositat remarcables.         sica» va fer-li present d'un per-                                              en la causa que per depurar els
                     gami.                 Arenes 4       u 3 10 JI 2                           fets segueix el J utjat de Vila-
   A la segona part, la massa                                                                    franca. Hom diu que reclama el
coral de la entitat «Obrers de         El magnífic saló d'actes de    Sa n tan da 4    O 3 6 18 2                            processament del guardabarrera
l'Ateneu» dirigida també pel       la societat «Obrers de 'Ateneu»                                               i la indemnització de 500,000
seu mestre J oan Vinyals, va       va emplenar-se de gom a gom      l(. 1\l adr iel 4 o  3 4 lO                             pessetes a la Companyia de M.
cantar diver ses can¡;on:c; que li    que feia goig de bo ele bo i ens
valgu'eren xardoroses ovacions      és mo.lt grat fer constar que hi               --                               S. A.
per la seva excel"lent i admira-     havia repre"sentacions de totes    Blo,es del Sag l'il t Cor , Ca len da ri s
ble interpretac.íó.            les societa!s vilafranquines i del
                     nostre Ajuntament que s'adhe-     de l Bon Mut i de C uinH , Bloc s Ma-
   En comen¡;ar l'acte el soci     riren a aquest merescut home-
Miquel Ferret va llegir unes       na tge.                n c'l i es el e tul a me.)a. Ca le n :laris
quartel'les dcdicades a l'home-
natjat totes amarades d'afecte                          de San! Viee nls de Pau l, Ermi ta,

                                         Pagc3 i Vilanovci ere . etc.

                                         DI ETi\ R IS de tota elasse .

                                         I P E T ETfUI                                       U ne explo8ioDs. - Di-
                                          Auc a dc Vilafrane.l, ninOlS i                           marts a la nit esclataren uns e "-
                                          raJolins de Lluí~ M." GÜ~II.                            plosius que havien estat col-
   1   2   3   4