Page 1 -
P. 1

-                                                                                                   SETMAN ARI
                                                                                               'RE DA CCIO 1 CA DMINISTRA C¡O
     -
                                                                                                  (A SSOCIA CIO CA TÓLICA
JALADA, 56                                                                                           FERRERS.38 1.'. TELE FON. 83

 el Pencdes                                                                                             epREU DE SUBSCRIPC¡O
• vla)                                                                                                  'TRIMESTRE. l 'SO

." 8                                                                                                ..

        Una ehabllít ció .                                 Dues anecdotes

               que cal fer                                del «Tigre»                                7\.ssociació. Católica

              1 és cert que dintre poc temp s el réglrn po lít ic           N o ten im la pretensió de                     Diumenge, 29                t:\. les 10 de la nit
               IE h
                                                      presen ta r catolitzada la fi-                          Bsd e ve ni me nt teatral
               d spanya a de reprendre la nor malira t, cal pen-           gu ra de l salvador de Franc;a,
               sal' en una colla de preparaci ons ciuta danes. Cal                                                 Estrena de la comedia d ramá tica en tres actes original
                                                  G eo rges CIemenceau, puix era                                  de Manu el Gomis i IS en t ís
       pensa r, primer que tot, en la rehabilit ació del mot polític a.
                                                  ben co neguda la seva irre'lígio-                       L E LREUEL O
              .1
       A ques t mot la estat presentat com a encobr idor dimruora-              sitat, pero volem reportar dues
       litats, co m a - camouflage- d'intenclons no massa bon es i              ariécdo tes curioses que s'han pu-:
       com a r etal d arr era el qual hom comet tota mena de t ort s             blicat, entre altres, aquesta dies

        1 I1                                         als diaris de Franca.
       a a ca . ectivitat. Se li han adreca t tants pen jamr nts que
                                                     Durant la guerra un dia CIe-
                                                  m en ceau estava a la línia d'a-
                                                  ta c al lloc de més perillo SoIs

       la gent si mpl e, la que es posa al costat del darrer que li a l g u n s m etres el separaven deIs

       parla, ha acabat per creure que el polític només v iu de                alema nys.- N o avenceu, senyor                   Epoca actual                Es ple ndida prese ntació
       ,                                           Presi d ent!-li p reg á el general
       1eng any i de predicar el que no creu.                                                           Estrena d'una magnífica de coració pinta da per I'escen ógraf
                                                  que l'acom panyava. E n tre els                            vilatranquí JOSEP S ENA BRE
         La rehabilítaci ó que esmen íern ha de con sis tir á demos-
       tra que la po l1ititea e's1 a funci.ó més noble a serve i del comú.          fiHe rro s d e sepa ra ció de l es dues

                                                  trin x eres enemigues dos cada-
                                                  vers de dos soldats francesos es-

           No hi ha cap art ni cap cienc ia que meni de la manera            taven perijats, Clemenceau els                                           1
                                                                                       Després C le menceau no r i- b le con f erencia de divulga ció.
       que hi. mena ella vers al progrés deIs pobles. Si algú ens               contempla IÍargament, i les se-                   gué mé s. A ixecant-s e i a g afan t Dísser tá s obr e el tema «La po-
                   l                               ves llagrimes aviat rodolaren                    la ma d el mo nj o a m b í n ti m a tabilit a t de l es a ig ues>.
       pregun     t '    nostre   par er sobre la millar qualitat que     sobre el seu bigoti blanc, i digué
                es e

       voldríem que tinguessin els homes preeminents de la nostra comrnuguto-cNo. hi ha rringú fraternitat, li d igu é:                                           Comen c;a di en t que en una

       terra, no vactl -Iariern ni un moment: ens decantari em decidi-            que sigui digne de ca pitariejar                    - Tu vindrás a di r tot aix ó,     població en la que tots ens co-
                                                  els homes d'aquesta raca! '                     davant la Corníssíó.¿ jo vull       neix em, no er a n ecess a ri que
       damen t , amb tata convicció, a pre'ferir l a de polit ics.                                                que vírrguis a l Senat ... I'autorit-   rringú el presentés.
                                                     Després, repensant-se, digué:
                                                                                                          D ig ué que el va lo r d'u na ai-
           Record em un regidor que en presentar-se per primera -Si; hi ha hagut un home din-                                zació s era. acord a d a ... p erq u é jo

       vegada al coosistori va comencar un discurs amb les se-                tre la riostra Iristória.Sant Lluís.                la faig cosa m eva... .          g ua depen d e t r es fa ctors: pres-

       gü  e   t   parau les: «Jo no he vingut                    Ell sol... .                            E ls d os h om es s'acomiada- sió, puresa química i puresa

           n  S                    aquí per fer política... '    L'a ltra anécdota és de quan                    ren amics. Po cs di es mé s t ard b ac t er icl ógica.

       Hauria ca lgut que algú I'ha gu és interrom put: -No? Dones              Clemenceau fou president de la                   s'admetia el religíós a p le de jar    Digu é q ue,possiblement, I' a i-

       plegue u. Hi guanyarem tot s. . Fer política v ol dir governar, Comissió senatorial encarrega-                               l'autorització de la Cong re gaci ó gua de Is P ujols arrtigament reu-

                                                             da d'examíriar les peticions d'au-      davant la Comissió de l S en a t i, nia aquestes condicions. A V i-

       col' lab ora r, a governar o aspirar a go vernar. AquelI que torització presentades per un                                 segons la promesa de C lemen- l a fr a n ca n o hi havia encara pi-

       intervé en qualsevol d 'aquestes activitats i diu que no vol cert nombre de congregacions                                 ceau, en guanya la ca u sa .        sos alts ni la gent amava tant

       ler política es contradiu eIl mateix.                         relrgioses, després que Combes                   El monje diu: -Després de la comoditat. Si l'aigua no tenia

                                                  féu votar l'odiosa llei d'excepció,                 Deu, és a Ciemenceau a quí jo prou pressió per pujar a tots els

          Du ra nt l'arcontat de 8 0ló , a Grecia, s'Instaurá una Ilei El director d'una d'aquestes                              dec que els meus religiosos s'Iia- pisos, la h i pujaven amb cántirs,

       que pun ia els indiferents en polí tica. CaJia qu e CEda cintada Corigregacions ringué l'ardidesa                             gin quedat a Franca.            galledes i altres atuells Seh\-

       pre ngu és parti t a f avor d'una te ndencia o alt ra. El s an tics d e demanar a Clemenceau una                              - lis h eu tornat a v eur e?- b lants. D es p r és tampoc se 'ri n e-
                                                                                    pregunta al monj e el periodista cessitava tanta ien menys quari-
                                                             entrevista per justificar de viva                            titat era m és facil d'aconseguir
                                                                                    que escrigu é aquesta anécdota.
       grecs t enien , tanmateix, un concepte n.és ju st de la polí t i ca v eu la petició d'autorització.                              -Si, h em conservat les re la- més p u resa . Amb la creíxenca
                                                                                    cions més co t d ia ls. Quan el pre- paulatina de Vila fra n ca ca lgué,
       qu e els homes del no str e ternps. És absurd , pe r no dir estult, Tots lideien:-Mai no consenti-
          ~~~      1
       q u      ua  ment hi hagi  tanta  gent vo lunUHi am ent    desinte-   ra a rebre-us-Ana al Senat i                    sident partí l'any 1910 a l'A- pero, fer b a r r ege s a l' a ig u a deIs
                                                  no el pogué veure, pe'ro fou ci-                  merica del Sud, j o vaig escri u - Puj ol s: el p o u de cal Andrnix

       re sada de les cos es relaci onad es amb I' art d~ governar. tat pel mateix «Tigre») al seu                                re-li que durant la s eva absen- p ri m er i ara darrerament la de

       Perqué, adhuc per ob eir, ca l tenir un cr ite ri pol íti c, sig ui el         domicili personal.                         cia, tots els dies a la Santa M is- l'Hostal N o u. Per tal de parlar
       qu e si gui. Perque renunci ar a tota acti vita t polí ti ca és refu-            Clemenceau el rebé sorna-                   sa tindria una pregaria a la s e- d'aquesta darrera mescla, el Dr.
       sal' un de}s dret s pri nci pals que pertoquen a fot ciu tada lIiu-                                            va intenció. El monjo li deia en Estalella a.dhuc ha creat un verb
                                                  guer, Henc;ant ferotgement iro-                   la carta:-Aixo és l'úni c que un . n o u, troballa interessantíssima

                                                  nies co n tra els monjos. L'inter-

       re. Perquc aque l! que es desentérl de la vida po ií¡!ca del              l oc utor s'in ti mi d a i resta silen-               p ob re monjo pot donar-vos. No per a ajuntar al lexic vilafran ··
                                                  ciós. El Tigre co n tinu a va:-Els                                       quí: hostalnovitzar.
                                               .   monjos, els monj os... qu ins pla-                 preneu la cosa rient... Clemen-        Quant a la puresa química,

       p ropi país no podra en cap moment lamentar- se d'i llepti -              g u es ... pero quina idea més ex -                 ceau en respondre-li li regracia      cal distingir l'objecte per al qual

       tu ts go vernam entc l . Arribarem a d ir qu e fins i tot és anti-                                             ]'ofrena i li deia que no havia esta destinada l'aigua: per beure,

       pat r iótic no exer cir una activitat política gr a:l o petita.            tranya heu tingut de fer-vos
           I· 1 .                                                                      r igu t, si nó que l'ofrena de pre- rentar o regar.
                        . f    llna    .       . f.      mm oI.ó~n jt"or !o.n. .1. cE1.Hm.Icó~o nctni nt euIa. parlan t   ga r cada dia per la se va intenció
          Sle canvl qu e delem       os      real ltat, caldn a  el' neix er                             D es pre' s                       Diu que és un disbarat qu e
       Id es d'aleshores i per semp re una pre venció ci utad' ra contra
                                                  el religiós es. d.rec;~ i m ira n t                 l'havia pregonament commo- tota l'aigua que té d'anar a un a

       to t aspirant a governar que es qualifiqués propiament d'a- Cle~enceau, h .d1gu e:- S en yo r                               g ut ...                  població tingui de tenir unes

                                                  Presldent, vos Jugueu amb m i                                         conc1icions dictades per La Cier-

       polític. Per g ov ~ rtI a r calen polítics , de la mateixa manera com un gat amb la rata ... vós                                                   va en un temps que vivia a Ma-

       qu e per treballar l a terra <:jalen pagesos i per fer pa forners. tenit.1 sobre mi el privilegi d e la                               ult ura drid, la capital de les bones ai-
                                                                                                         gues, primer perque no sempre
       Cadascú h:l d ' ex erc i r I'act ivi tat per la qual sigui evident-          situació, d e l'esperi t i del t a le n to                                  es troben, i després perque una
                                                  Pero després que us heu burlat

       ment apte. 1. ltra m e n ~ > si p olít.ica vol di r ciencia de gover-         deIs monjos jo us vull explicar                   C onferencia del Dr. EslaleIla       vega da trobac1es poden ca n via r
       /lar i hi ha ge nt, CO ;11 aqu ell r egidor, que vol govern ar sense          el motiu perque jo en sóc.-I                        a l'2~l e n eu Obrer        perfectament de composició: es -
       fer política , fa de lila! refiar per a una funció 'l irectiva             amb una impruvisació en la                                           menta en corroboració d'aixo
                                                  qual p o sa t o ta l a se va fe , el reli-                                   els casos de les aigues de la

       de qui com en<; a per no _ntendre el sent it deIs mots.                gi ós d igué l es rao ns de la seva DUOUS de la setmana pas-                          Vall de Sto Daniel a Giron a i el
                                                                                                          cas conegut per l a Cal amitat de
                  ,                                v o ca dó, les belleses de la s ev a                sada el nostre amic D r. Jo-        Breslau, on en una n it l es a igües
                                                                                                          varen d eix a r d'é sse r p o t ab les.
       leoiu r p -1                                      vida d e pregaria, de treball i de s ep E st aleIla va donar a l'es -
                                                                                                            F eu notar la poca logica qu e
                                                  sacriflci , la noblesa de la d ig n i- caient sa ló d e la«Sociedad Cora l
                                                                                    j O b rero s del Aten eo )) una nota-
                                                  tat d'ésser monjo.
   1   2   3   4