Page 4 -
P. 4

4 ACtJlO

                     l.'....lomad el   •                  Ea 1.::.O,.tm...c.o.

                     acreditado                            . ' .I

                                              que da Vida yJuventud
                                                                                   ...;:) 1
                                                   ••_SI.'!: SL.S La .

                   MANS

                    ~ETG-'E:: S - I:> :E NrrISTES

       Oonsulta diaria al P ASSEIG DE GRÁOIA, 46, pral.-Tel., 182]2
                   (Prop del Baixador) Barcelona

       Tenim el gust de assabentar a ]u uostra distinguida clientela
       i el públic en general d' aquest a vila i de la seva comarca, el
       trasllat de la rios t r a Olinica a la Rambla de Nostra Dona, 19

                 (antiga casa del Dr. Masl lorens)

 i)1P~~tway                                        I,                                         cia

       camions de la més alta callrat                         4GiRCla                                      Nad

4 i 6 cilindres ,to t s els t one1a t.g/es                                    de                               el
                                                Compra-venda de Plnques
 camionetes ¡EL REI DE LES PUj ADES!                                                                      de J
                                                     l Hlpotequu
4 i 6 cilindres de 1 a 2 tones                                  Tracte serió s I reseF~.t                           aI
                                                                                        nat
                                              'idellivas i                                    sa a
                                                                                        a l'
                                                   COLL, 5 - prlmeT
                                                 Vilafranca del Penedes                            aR

                                                Desparx de Q a 11 i de 7. • 8                          tact
                                                                                        la
     t• ~upanf                      Es pr ep ara dl ártament a la Pollets acabats de uelxer de ra¡;a que domina el                  des
                                              mercar de Vilafranca podreu comprar-los rors el. dles.               d
       turlsme
                                                         a preus bararísstms,                     nran
4 i 6 cilindres to ts els tipus                               N o perdeu el tem ps I la paciencia fent posar Hoques
                                                                                         01
    Radiador barat                                               l perdre molts ous.
                                              Feu les proves I obtlndreu beneficls que mal haur íeu                El
Per informes als TALLERS de repara-                 CORT, 1                                                      el
  cions d'automobi! s (:R 11 1 N ))            Vil afranca del Pen e dés                   esperar.                       in,
                                              Cornen ceu a fer les vostres comandes avui mstetx a
  Igualada, 19 I 23 - Tel éfon 228 (servei permaneru)                                                             Éu
             Vilafranca del Penedés                       Pisca d e la Consrlructó, 46 - Vllafranca del Pene des
                                                                                        m 's
Será V. elegant 1 v es t i r á b é a un                           Ciments, mosaics, rejales i tata
preu m ol t econ órni c si fa els e n c árreos                       mena d'articles par al ram da                             mI
del seu trajo o abr io en a q uesta casa,                                                                    me , J
                                                                                        ta di
degn t a la seuzillesa am b qué está                            construcció. · Cimant Asland.
                                                                                        p ll-
     muntada.                                     > ® z:::i-

J. JUNOA8- 8A8THE                                      B8 ef} lJstrDff'i~eJn ~.e.lt}1I
                                                   die; grl;l.(jJ~m
                                                     >' 1$ el'
                                              JOAN OLIVELLA Carretera IGUALADA, 56
Ferrers , 68 Vil ufr anca                                                          Vllafranca del Pene des

------- - -- - --- - ---.- - _ -2
¡------- ----------- ~.,--~-------------

JARDINERIA DE JOAN VIDAL J A R D I : PASSEIG DE RAFEL SOLER (junt a .la vis)

                                  l!JªsDatL~,ii P lllfJt! iJj 1J1I:n~ Jo 01' lJ

     GRA N EXISTÉNCIA darbres    frulters d e toras menas, eS,Jecl¡)lm ~111  d' ADVlETLLE I~S d - Esperauca for ta, Molla blanca,
     Desm al (üarguera) 1 Marcona.

                                GRAN ASSORTIT amb Arb us tos de flors, Roses I Clave lle rs
   1   2   3   4