Page 3 -
P. 3

ACCIO - 3

 ves en el fút-    Bcrll a; Trisagi a la Mare de         díumenge, en el C o l'legi de S t.     SALI D A S                                               D OC TOR
 dos defenses    Dé u, novena, C ompletes canta-
           des pe r la R vn d . C o m u n i t a t i el  Raimond,amb mo ti u del LXXV P r em i os.              6,900      Mft~IUS PftSTO~ ! CftN DINft            aus!   lcvam   .
s en l'eSport.    pobl e, se r mó i cant de la Salve      aniversari de la p r oclamació 1 G a st os generale s según
           per I' escolanía.               dogmática de la Immacula-da . comproba n t es.                      Administrador judi ci al                      1 O1g
 a Va poder                                                             1,464'26             Agen t del
 el contrari;       Els dem és dies de la novena,      A les 8, Missa de C omunió B en eficencia Vilafran-
 d íen marcar     la funció vespertina comencará                                                    -B an c Vitalic i d' E s pan yas         de I'Hosp ital de l Sta. Creu
ltges.        a dos quarts de 7 arnb el res         i platica amb el que es donara quesa a l 5 °lo de pesetas              Compra-v end a de finq ue s hl-                  Sn r. Pa u.
 tacaba amb      del Sant Rosari;a l es 7, cant de       n als Exercicis espirituals. Du- 5,047'64 lí qu i d a s de ta-            poieques - Ge sri ó de p r é s tecs
el primer fo u    Completes i seguidamen r els e-
           xerc ícís de la novena.            rant la mateixa l'Escola Can- quillaje.                252'35      amb el B anc H lpotecari             Especialista e n malaliies de
 z, (el millo-                                                                             d'Es pan ya
'iva ) d'un xur    . Lafesta patronal d e l' A@.        torum interpretara l'Invitatori Entregado a la Junta                                          I Gola , J.: as i Orell
           lociacló CatÓlica . - E n el
L per sota el     éoncert que se celebrara diumen-       de Mas i Serracant i el Pslr.       del Santo Hospital de
 n aquesr es     ge a la nit a l'Associació Cat o-
           lica, hi nguren obres dels se-        CXVI 5: to i la Consagració a       Vilafranca. (1) 7,236 '64        De 11 a 1 I de 5 a 7   Barcelona
el se áon arob    güents autors: Darros, S ain t-                                                  Bo ns uccés, 6 - p r al.
           Saéns, Mompou, Pujol, Millet,         a Maria, de Romeu.
e un cornero     Bach, Rubinstein, F a11a, Cho-                                    15,853'25
 defensa dei     pin, M. Dolors Calvet, Meyer-           A l es 12, la secci ó caritativa
           beer, Mendelshon, Cesar F rank,                                                                            VILAFRAN CA DEL P E NE DÉS
n cop franco     i una primera audició de can-         vi sitara un dels centres benefics Vilafranca Septiembre de 1929.                                     carrer de MISSE R R U FET
 eu únic gol     cons populars sueques,                                                                                  (carrer de l'E sracl ó) n.O10
rapida esca-                            de la vila.                       El Tesorero,         ja sou suseriptors a la Col-                    eruresso l.
              ~arróquia d~ la 88mB.                                                         leeeió po pul a r de
:t, l'Esportiva    Trinitat._ L'arxiconfr~ria de         Tar d a a l es 5, Trisagi Maria             José Feliu,

 uga Berroya     Filles de Maria, honora des d'a-       de Mas i Ser r a ca n t .         (1) Lo entregado al Santo
- esta desqua-
5sat); la falta    vui la seva excelsa Patrona          Recreativ es:               Hospital han sido ptas. 7,414,89
ens deseobrí
.va n t er a juga                            De 10 a 11. Diversos concur-      por haberse añadido al saldo de      «Les 1\Ies Esbeses » Dissabtes de 8 a 12 del n ar í.
i no es veuen                            sos amb premis:
tes al portero                                                 la cuenta el donativo especial de                          Domlclll a Barce lona: C arrer de
em esquerre,                              De 11 a 12. Partít de fútbol.
 tit; el seguí                             A un quart d'una. E leva ció      la Agencia anunciadora A. G.       f. Fortuny 1 Montsló, 3 bis-principal.
                                  de gl ob u s,               1. F.
  juga més.
 artít excel-                                                            El Secretario,
 garen amb
                                  Els premis seran lliurats a               Luis Mestres.

                                  cadascun deIs guan y adors a la

                                  tarda durant la f esta de l ' esba r -                                                        div9F O

                                  JO.                    ll\ CfiSft JftUME OLlVELll\        Especialista en

                                    Dijous, dia 12, a le s 5 d e l a

           amb una novena solemne pre-          tarda Seccí ó literaria, ar tística i      VINS A D OMICILI          Gola, Nas 1 Orel les                - AP RE NE NT se'n necess lra
           paratoria .per a la festa princi-       musical i repartici ó d e premis a                                                   un en u n ta lle r de fuster , Raó en
           pal que .celebr a r á diurnenge vi-      tots els alumnes d el curs passat,     del carrer del C i d, núm . 5, co-        Cirurgia de cap I coll           aquesta 1mprernta.
                                  prenent-hi part l'Escola Canto-      munica als seus cli ents, que els
           nent: Es practica a dos quarts        rum i la sec ció d e gimnasia rít-     que vulguin adquirir una partí-      Consulta a Barcelona                - La Vidua Trens oferelx e l eu
                                  mica q ue d ír ig eix el mestre B ové   c íp a ció a dos números del sor-                              no u domlc lli (Carrn , 4 , prim e r
           de 7 del vespre amb els següents                             teig de Nadal, els será reservada     Trafalgar , 50 1.'    Te\. 12381        pis) on rebrá rots els enc ár recs
           cultes: Rosaii, Quaranta Ave-           I n fant am.ent. - L ' es p osa    nns el m igdi a del 15 de desem-                               per a anar a cuidar mala lts.
           Maries, Trisagi Maria, exercici        del nostre ca r co mpany Miquel      breo                   • ••
           propi, cant deIs go ígs de la Pu-       Urpina ha in fa n tat u na e íxer í-
.. E.Vendrell     ríssima i de la Salve pel Cor         da pubilleta.                 El taló és gratult i per a ca-    Preus especials pels socls
D. Sitges       de Filles de Maria.                                                            de «Gerrnanor»
                                     Rebin els nous pares la n os-     da participació de 5 p essetes se'n
  (festa)         N ecrológiques. - El di-         tra cadiral felicita ci ó.
           lluns d'aquesta setmana ~a lliu-                             co bra r a n solament 4 i m itja.

DE CATA-       rar l'anima a Déu, En J osep           Noces .-A la ca pella d el                            Capees de paper i sobres a nUfiGis clas ifiGat
 CATEGO-       Magem 'i Piat.                Remei de ', l a par roquia de l a                              UNA pesseta a la
 - CR UP D.                             Santíssima T rfnirat, dijous
             1 dijous a la matinada mo-
IÓ
           rí, confortada amb els Sants Sa-       d'aquesta setmana van contrau-        C lr urgla C alli sta Massaglsla    IMP. ESTEVA                    VENDES:
P. F. C. P.                             re matrimoni En J osep Esteve i        of e r eix el seu n ou do mic il l
           graments, Na Rosa Güell i Ja-         Rafeq-qes i Na Dolors Huguet i       PRAT DE L A R IB A, 21,· segon      Con!»titució, 13 • Vilafran ca           - LLE NY A per vendre de cep I
 o 23 3 12      ner.                     Serda. .                                                                oli ve ra, 11 tr ossos si es desllj a.

 2 24 8 8         Rebin les afligides famílies        r el dimecres passat a l'es-
           i particularment el nostres cars
 2 14 7 8
 5 6 19 2      amics J osep i Gabriel Magem i        glésia parroquial de Sant J aume         Vilafranca de l Penedes       A.MON'TIA, Dentista                Ú ti l per culna.- Enciirrecs: Pla-
 6 2 32 o      Jaume Sabi el testimoni de la         Ses Olíveres va emmar iHar-se la                                                    <; a de Ja ume 1, 11 (Sabate ria).
           nostra condolenr;a.              donzella vilafranquin a N a M a-       SECCIO D'ENFERMERES            Pelayo, 30-1:. - Barcelona.
E LLIGA                               ría Teresa B alta i F reixedes amb        d ir igida per la senyorcI8            Tel. 2.042 A.            - ES VEN EN, 10 parelles de
              A.soclació de Música._          el jove Salva do r To r ralla r do n a      C AR M E VIDAL                                     co lo ms , rasa Meslissa-,soles o per
~IÓ          Dimeeres vin~nt, dia 11, aquesta       i Duran.                    E n fermera de la Creu Roja                               sepa rar .Raó:en aquesta lmpremla.
           entitat presentara als seus asso-
F. C. P.       ciats la violoncel'lista Raya           Rebin les nove11es parelles      Villartoel 195 . entressol 3. ·      A Vilafrancll del P enedes, con-          - Es ven un motor Bomba - Pral
           Garboussova, 'd el Conservatori        la nostra cordial felicitació.         (darrera ¡'Hospital Clioic        tilma visitant tota els dies de         quasl no u, a bon preu . Raó: : Con-
o 3o2         de Tiflís (Georgia). Aquesta ar-                                     Barcelona .                 mercat.             serge del Casino Unió Comerc ial.
           tista lia donat.nombrosos con-        - Si vlslIeu I'Ex pos i.ci ó de Ba r -
o4    2      certs a les príncipals.poblacions       celona no dei Xl u de di nar en el     {JP. ~. Apnalot i ~ansa                                     -ES VENEN 10lS els acce s ·
                                  Restaurant Pop ul ar qu e per la
o 532         de Rússia•.:' el ~eu país, Alema-       seVll cllbud a, q ualitat de men jar i   Me lge d e I' Ho s p lral Cliui c 1 deIs
                                  bon lloc és pre feri t de 10lS e l visi -       Hosplrals de París
o2    2      nya, Italia, Anglaterra, Franr;a       tanls a l gr an ce r tam en . A més                         R ambla de Nost"a Dona, 37, sorls pro pis per una tenda dt:
           i Espanya.· .                 es la ja d esj gna t com e l 1I0c o n se   ESPECIALlST~ . EH
o 32 2                               reuneixen 101t:S les fami lies d e     M~LAL TIE5 DElS ULLS           pral.                       quevlures . Raó en aquesla lm -
  35o         . L'acompanya la seva germa-        tota I' enco ntr ada.
           na LydiÍl, notabilíssima pianis-                                 Pre sc ripcló de lentes                               premta .
     2o     ta; qui tébona part en els exits
           de Raya Garboussova .                                  VISITA A VILAFRANCA            .Dentadures sense palada,.,'.
2 3o                                                                                                    I LLOaUEBS:
  4o           Ses 1(,)'teatral :-Hom pr~­                                                  Trebal1.s sistema artMt·~·cá.
           p'ara pel dia 15 del m es qu e so m ,
o 3o         al Col'legi de Sant R aim o n d , la                                                E.1Jtral:c~·ons sense do1m'. - Magalzem proper a I'est ació
           presen1ació d'unes ob re s: una
           de MoJiere, i1).eclit als escenaris      Es tado de cu e ntas d el                              Or~ficacions i empastos              per lIogar. HI caben 2 aulOS. 20
           de Vilafranca, i una d e repertori      Concu rso Hípico de
s                                  Vil afran ca, Año 1929                                de totes classes.                 ptes al mes. Raó : Sant Pe re, 2.
           «gran g u ignol», per ex- a 1u mn-
 • Marla.-                               ENTRADAS                                     Pr e U8 economics .                  -Hi ha dues habitacion s di s -
de Maria.-      nes de l'esm entat co l· leg i.                                                            COllSU It eR gra t 11 ¡tes   ponibles per a dormir, 8mb visl ea
.el eb r a r a so-                                                                                             a la Rambla de SI. Franc esc . R:::ó
'X V a niver-                            Exmo. Sr. Ministro de                                                          e n aquesta Im premt a.
gloriosa del
 lada Con-                             la Guerra         500
celsa Mare i
Maria, amb                               Exma. Diputación Pro-           DISSABTES DE 8 A 12            Ja sou subscriptors de             rUMADO RE
           Centre Excu r s i o n h t a V1- vincial de Barcelona. 500                Rambla de SI. Francesc, 8 - pral.
rts de 7 del                                                                       Vida eristiana?                   vegetal i sansa cola
           lafranquí. -Diu m en ge passa t Exmo. Sr. Alcalde de                     PlIrticul ar:
es solemne                                                     Viladom at, 55 - B arc elo na       És u na de les revistes que han de figu-    AMB CENSURA HCLESIÁSTICÁ
at, es canta-     un crescut n ombre d'elements I Barcelona.                200                            rar entre les Ieetures de les lIars cato lique s.    IMi'.eSTEVA. -VlLAP ANCA
es cola nia , a
)nf r a r i a. Se-  d'aques ta en tita t re a li tz a r en l'a- M u y Iltre.Ayuntamien-
rcici de pri-
:l. i S a b a ti n a nunciad a 'ex cu r si ó,l ' objecte prin- to de Barcelona        600

issa de Co-      cipal de la qu al era visitar l'Ex- C en t ro Agrícola del Pa-
 platica, pel
           posici6 de Vila n o va . V isi ta r en n a d és.             100
adia, Direc-
e 6 del ves-     la platja de Sitg es , prengueren C a j a de Ahorros de Vi-
::stacions al
'n t i de la     foto grafies de l a Punt a , esmor- lafranca.              100         Dr. f . Serrallacb i Juliá
                                                                   Ex-alumne deis Hospitals de Paris, Frankfurt '1m i Viena .
           z aré~ a l V i n y et, resseguiren el Asociación Cazadores 200                                  .Metge de ¡'Hospital Clínic.

           Museu Balagu er i altres lIocs Don José Baqués              20' 75      E5PEClftLl5Tft EN MftLft LTIES DE L'ORINft I DELft MftTRIU
                                                                    (Ronyons, b ufeta, próstata e t c. )
           notables d e la' velna població, Colegio de S . Ram ón          25         R aigs X i R.adi oterapia profun~a per . al tr~etam.en~ d~ tumors

           din ar en a Lourdes i a la tarda Matrículas               7,135             de bufeta, hemorragies, prostata J matrlU. DIatermIa.

           visitaren l'Exposicíó d'Art.         Entrada de autos      220        C lí n ic a propia d'operáci ons. Balmes ,250.- Barcelona .Te!. 72225

             Cong r e g a ci ó Ml\riana.-       Entrada G en era l     1,606'50    , Dissabtes de 8 a 12 - Carrer d'E" ColI. 7 Vilatranca
           L a D ír ecti va ,d ' a co r d amb l es di - Entrada de sill a s      996
           vers es Seccíons, ha organitzat        Palcos.
           un variat programa pe r adema                       3,650

                                                15,853'25
   1   2   3   4