Page 2 -
P. 2

2 - AC CJO                                                                               ---' - -

aquestes comarcals, no ha d~és­      DE CA.MÍ                 Descabrime nt del            ESPORTIVES                  per element jove, [oves en el fút-   ButIla ,
ser un lloc inaccessib le, sinó a -                        crr.rn co m e~ s vara                                bol i t o t, menys els dos defenses   Déu, n
collidor. No ha de tenir portes                  Cors generosos                                  FÚTBOL       que jo. són gats vells en I'esport,   des pe
que costin d'obrir, sinó bracos                            La G ranada                                                       pob le,
encaratjado r s, Pero J oaquim      S..., ÓN de lloar els sctes rea lit-                      El Vilafranca continua cap da-           Així, 1'Esportiva va poder
Mir tenia .r a ó qu an d eia els sus-     zets per homes que, en con-     H a estat descobert l'autor del       vanter de la c1assificació        gnanyar facilment el contrarió     per l'e
                     tes de tuiicar l es orelles els                                                aÍgun aItre gol podíen marcar
dits mots. H í ha quadros a l'Ex-                                             L'Unió Esportiva, després de                                E ls
                                                             guanyar el Sítges, estA empatat        els jugadora deIs Sitges.        la fun
posició de Vilanova que hau-                                                                         La primera part acaba amb     a dos
ria estat millor no acceptar-Ios.                                                 de punts amb el Noia                             d e15a
                                                                                    el resultat de 3 a 1; el primer f o u  Comp
Millor p er a l' .exposició i millo r plan ys i gemecs, p osin el m éx im     crim com es 'lora l'estació      El diumenge passat va comen-         marcat per Gimenez, (el m illor     xercici
                                                                c;:ar el campionat de Lliga       jugador de 1'Esportiva) d'un xut
per a llurs autors. N o n 'hi ha d'a fan y per a trobsr els m i t j ans de La G ranada. Aquest deseo-                                  fortíssim que passá per so ta el     ,La f
                                                             D I U M E N G E passat el Vi-         cos del porter quan aquest es      .ocia
gaires, pero els que hi ha r essal- q ue re d ueixin tn is éries. No són briment ha virigut a donar la              lafranca va obteni:r una       Ilancá: Felíu marca el segonamb     concer
                                                             altra victoria en aquest campío-       un cap en tirar-se un có rn er¡     ge a la
ten í desentonen a costat de les covards que es t ap en els ulls pe r raó a ls que, com el nostre peri ó-         nat, en guanyar el Vendrell per        el tercer el mateix defensa del     Iíca,
                                                             6 go ls a O. '                Sitges, en desviar un cop franco    güents
pirrtures deIs mestres. Encara a no veure r es que p ugui com- die, creien que no es tractava                                      El Sitges marca. el seu únic gol    Saens,
                                                               La davan tera del Vilafran.ca       amb una bonico. i rápide esca-     Bach,
bo, pero, que a lgtm d'ells, no moure'Is. T ampoc són de la me- d'uri sulcidi. En la informació              juga completa) pero amb modi-                             pin , .M
                                                             ficacions en els llocs: Cundet        pada.                  beer,
tots, són dissimulats en aquel] n a envilida, prou i m esse cor- que puhlíc árem en la primera              d'interior esquerra, Agustínet           A la segoria part, 1'Esportiva   i una
                                                             al centre i Diago interior dreta,                           co ns p
corredor estret de darrera les te- rent, q ue reculen en elbirar les edició que sortí un cop trobat el          una davantera perillosa, sobre-        marca dos gols més.
                                                             tot 1'ala Martí-Cundet. Aquest           A la davaritera juga Berr oy a     Pa
les de Mir.                t risteses q ue es m anifesten amb el cad áver de Jaume Vives, ja        últim marca 4 go ls i els altres                           Trini
                                                             els marcaren Agustinet i D i a g o,      allloc de Giralt(que esta d es qu a -  Filles
Unes de les sales és destina- plen a nuese, fent escarafalls Féíem constar el nostre parer                respectivament.                lificat del partit passat) : la fa Ita vui la
                                                                                    d'aquests jugador ens descobrí     amb u
da a pirrtures del pintor pene- que l fin alitat única és cercar u- contrari al supó sit d'una mort             La resta de l'equip actua molt       que sense eIl la davantera [uga     parato
                                                             encertada,tant a Ol'ofensiva com a      m oIt més i més net i no es veu en   pal qu
desenc Emili Sala, traspassat a n a form a h ilbil pe r a deiugir no- voluntá ria. EnvoItaven el fet u-                                 les entrades vi ol ent es al portero  nent.
                                                             la defensiva, amb tot i jugar 0.1-                          de 7 de
Mexic. En aquesta sala hi ha ses m olestes.                    na colla de circumstáncies favo-                             Gimenez, l'ext rem esquerre,    cuItes:
                                                             gun reserva.                                     Maries
també diverses fotografies de       A ltra cosa no pensevn r ecor- rables afer creure en I'existéncia          El partít va ésser mult 'listós     va fer un gran p a r tit; el seguí
                                                                                    Vio., que ca d a dio. juga més.     ner.
quadros pintats a l'esmentat dan t la feta del ric que donava d'un crim.Corieixíem el mort, hi              pero amb domini del Vilafranca,        C a sa n ov es féu u n partit excel-
                                                             el qual va poder-se lluir amb         lent i els restants ju garen a mb      ReH
país, el co njunt i cadascun deI s un m i lió de pe sse tes per a eixu- havíem parlat diverses 'legades,         boniques combinacions i amb
                                                             passades esplendides que un jo.        . .. ..molt de en tu siasme.      i partía
quals demostra com la mort de gsu: des peses insatisfetes de adhuc po ques hores abans de                 les veia gols segurs.
                                                                                                        amlCS
I'Ern íl í S ala fou una pérdua ir- l'Hospital Clinic de Barcelona. cometre's el fet, el teníem per un             Si l'equip del Vilafranca fa
                                                             en els dos partits que li man-                            Jaume
reparable.      • E videntment, l'home que aixi individu satisfet del seu viure,                   quen unes actuacions com la                              nostra
                                                             del diumenge passat, veurem
Escales amunt es troben am- es comportava era un home optimista, normal. Parlarem                                                                  A.
                                                             .. .. ..uns bons partits.
pIes sales destinades a l'Exposi- comprensiu, just, equilnime, ijue més tard amb la noia que havia                                                       Dimec
                                                                T.'Unió Esportiva, al seu                            entitat
ció d'art retrospectiu, m olt inte- no se sen tia felir; veient l'espec- d'ésser la seva muller, amb els         camp, va guanyar el Sitges per                            ciats
                                                                                                        Garbo
ressants totes elles i di sposades t re tragic planant damunt un seus germans, i tots els detalls            50.1.
                                                                                                        de Tifl"
amb gusto Una sala amb els pe- edifici que empara germans que aconseguírem donaven a                      L'equip del Sitges és format                           tista h!

riodicf, auques, programes, goígs nostres dissortats.               entendre que Jaume Vives ha-      Es un tipus veritable de crimi-                            certs a
                                                             nal cínicoUn degenerat per ata-                            de Rús
i publicacions simílars apare-      L a feta en si era d'un be11 vio. estat assassinat.              visme i per voluntat. Duu el                              nya,It
                                                             crim a la sang i a l'instint. Lli-                          i Espa
gudes a Vilanova d'en~a d 'un heroisme, que em plaur.ia sub-            Darrerament, un deIs seus       cenciat de presiri, bregat en fets
                                                             de sang i de batalla, pinxo, gan-                             1'a
ram at d'anys enrera. Una sala r at 11ar el suficient per tal que g er~ a n s ens digué: - A casa             dul, es comporta amb una tran-        Per dema:
                                                             quil'litat extraordinaria un cop.                           na Li
destinada a la música, amb una servís d'estímul, pero la discre- ningú no creia que es pogués               comes el seu darrer crim . Quan        U. E.Vilafranca- e. E.VendreIl
                                                             parla del seu pare, condemnat a          e. E. Noia-e. D. Sitges       ta; qúi
curiosíssima col'lecció de can- ció i prudencia amb que la veri- sUIcidar. Ningú no compren               gravissíma pena per crim, fa:                             de Ra
                                                             «Algo se hereda...» Confessa           .. .. .F. e. Vilafran ca (festa)
~ons que a tra.vés deIs anys ficav a el protagonista de la his- per quin a causa podio. prendre              que després de matar Jaume Vi-                               Ses
                                                             ves i de p osar-lo al pas del tren                           para p
s'han cantat a la velna població. toria, evitant delicadament el una determi na ció tan greu...             féu un cigarret i s'aIlunya tran-                           al Col'
                                                             quil'lament amb aquests mots                              presen
Una sala de caricatures. Una trompeteig d'una publicitat fa- Pero ens ho asseguren, °en s ho               entredents: «Tu te quedas aquí
                                                             y yo me voy». Abans de decla-                             de M I
sala d'art litúrgico Una altra de cil, menava ° a l'aodmiració del afirmen tan rotundament, que             rar-se autor, acusa dos germans        CAMPIONAT DE CATA-           de Vil
                                                             contra els quals devia tenir res-       LUNYA - ~ EG O NA CATEGO-
bibliografia vilanovina. Dues o que rebutjava categoricament amb tot i la nostra resistencia,              sentiments. Espera vuit dies la        RIA PREFE R EN T - CR UP D.        gran
tres de fotografia. Un~ remarca- les sugestions temptadores de ens arriben afe r dubtar.... Ahir             víctima i el vespre que veu que                            nes de
                                                             va tot sol, el persegueix forada-
ble co l"lecció de petxines amb la vanitat altívola.                em digueren: «Tan segura tin-     da endins, li dóna un cop de                P UNT U AC IÚ         Cen
                                                             ma~a de pica-pedrer que jo. tenia                           lafra
rem arcables exemplars rarís-       Davant l'home que se sap guessis la grossa de Nadal com            a punt i en resistir-se el Vives        Equ ips 1. G . E. P. F. C. P.      un cr .
                                                             debilment el mata i el col'loca a                           d'aque
sims, tots e]]s procedents de la fer carrec de la veritat dura, és veritat que el teu germa es              la vio. per fer creure que es tracta      Vi lafran ca 6 6 o o 23 3 12      nuncia
                                                             d'un accident o el'un sulcidi.         C . E. Noia 6 4 o 2 24 8 8       cipal d e
p latja de Vilanova. 1 encara que hauria de coure roentment ~a matar ell matei x .»                                                               po -i 'i ó
                                                               Dimarts es féu la reconstruc-                           la pI tj
mol tes aItres seccions, entre les als que la permeten, descobrim-         No obstant i aixo la creenca     ció del crim al lloc on fou co -                            fu t ra
                                                             mes i el vespce de l mateix dia el                           Z ren
quals destaca una col"lecció de nos amb veneració sincera i pro- general es decanta va pel cantó             criminal fon portat a la presó         U .E.Vilafr.6 4 O 2 14 7 8
                                                             de Vilafranca després de passar                            Mu eu
rajoles antigues i fotog rafies de funda. E11 té un concepte de la del crÍm.                       pel Ju tjat. EIs carrers de la nos-      Sitgeta    6 I o 5 6 19 2
                                                             t ra 'lila er en plens de gent. 1'as-                         no t a b lp..
detalls del museu «L'enrajola- riquesa que vertaderament l'ho-           El corresponsal de «El Dio.      sassí passa per entre mig amb         Vendrell 6 o o 6 2 32 O         dinar 11
                                                             u n a tra n qu il' li t a t i un cinisme                        ,' i itar 1
da», d'En Santacana de Mar-        nora. Pensa que els diners no      G rafico» fou adhuc amonestat     inco mp ren sib les.              CAl\tPEONAT D E LLl GA
torell. Vaixells en miniatura,      són pas un fi, quelcom mons-       perqué sostingué el criteti con-                                PUNTUA C IÓ           en
escultures modernes i antigues,      truós que val per a regalar-nos     trari al sulcidi. Els periodics      Ajuntem la 110stra felícitació
                                                             a les mo ltes qu e h an re b u t el                          La Dir
miniatures d'envasos per a l'ex- amb tots els goigs, delícies i          publicaren una nota en la qual    J u tg e de Vila f r a n ca i la g u a r d ia Equip¡¡ J. G. E . P . F. C. P.     vr
                                          el caporal de Mossos d'Esqua-     civil de Sant S adu rn í.                               Ul Vari
portació de vi a America, car- plaers, sinó que són posats a les          dra de La Granada sortia al pas
                                          deIs parers favorables a l'exis-
tells antics de festes, valuoses se ves mans perque llevin frui ts         tencia d'un crim.                                  Barcelona     oo3o2
                                                                                    Santander
co1"leccions de joiells, ventalIs, í ° de benedicció, calmant les penes                                                 AUvladrid     oo4  2
                                                                                    At.Bi lba o
aItres guarniments.            que sangloten amargament al                                                         1 oo 532

   En fi, l'exposició de Vilano-    portal mateix de la cas a on la        Principalment aquestes dar-                                    oo 2 2
va és interessantíssima. La gent     disbauxa ha parada la taula       reres circumstancies han d'ha-
del P en edes que vol i sent la      amb brutal opulencia refinada.      ver fet més difícil la tasca de la                          R.I run      oo32 2
gloria de la seva comarca, hau-      Creu que vi u re no és 11anr;ar-se    guardia civil de Sant Sadurní                            Europa
ria de resseguir detingudament      als brar;os de l 'egoisme repug-     de N oia, especialment de l seu                           R. l'vlad rid   oo I 35o
les amp les sales on Vilanova ha     lHmt, 11avorador d'una sed que      caporal, el qual ha treba-
abocat valuoses riqueses del seu     mai s'assacia per complet, i con-    llant activament i efica¡;:ment                                    oo I 2o
passat i on ha aplegat mostres      sider a que la dignitat formosa     fins a la descoberta del ctim, i
d'un present esplendent de la       del subjecte requereix mants       del jutge de Vilafranca.                               A renes      oo  2 3o
comarca penedesenca.           comp1ements per t al que brilli                                                            14o
                     d'un a llei magnífica, i un dels       El cert és que el fet ha estat                         Es panyo l    oo  o 3o
   N omés un retret , u n amical    primers coneÍ;xer i practicar la     adarit i que el criminal és em-
retret, podríem fer a ls organit-                         presonat. Es diu aquest José                             R .Socie tat 1 O o
zadors de la III E xposició d' Art    virtud excelsa de la caritat que,    Hernandez, és murcia i conegut
del Penedes. Que h agin ajuntat                          p els r enoms de «S et pisos» i «El                         Nove s
a la seva, a la nostra E xposició,    d'es tim ar-se com pertoca amb      P epe». Anava pel món com-
a 19unes coses, principalment       sile n ci f ecund, es pon ja l'anima   p r a n t pells de conill i passava                            BadUca de Sta. Maria._
quadros, que no tenen r es a veu-     del selecte amb el rosim any que     llargues temporades al Penedes.
re ni pe r par t deIs auto r s n i par t m anté tendra una gaubanr;a in-     H abitava una barraca a Llinda.                           Confraria de FilIes de M a ria.-
deIs temes, amb la n ostra co-      comparable.                                                          Aquesta Confraria celebrara so-
                                                                                    lemnialment el LXXV a n iver-
                       Ve t aeí f un exemplar típic                                               sari de la definició gloriosa d el
                                                                                    dogma de la Immaculada C on-
m arca.                  que els brer;ola ts p er la fortun a,                                             cepció de la seva excelsa M a r e i
                                                                                    Patrona, la Verge María, amb
  Amb t ot, els felicitem since-    que els aca r on ats dolr;am ent per   for r; o re saltants de les suors a~                         els següents cultes:
                     l a bena u ranr;a propícia, 11aurien
rament. D e bo de bo s'ho merei-     d'escarr ar;ar-se per imitar el     lienes. Els cors generosos com                              A vui, a dos quarts de 7 del
xen.                   millor que sabessin. Tindrien
                     molt gua nyat en la considera ció    el del potentat que comento, in-                           vespre, després del res solemne
                     públ ica i fin s, cas q ue no ofen-                                              de l a Rda. Comunitat, es canta-
                                          suflador d'energies en el cos es-                          ra la Salve, per 1'escolania, a
                                          car r a.ncit que an aVa de~agnant­                          l'altar propi de la Confraría. Se-
                                                                                    guira el Rosari, exercici de pri-
                     gui l a meva fra nquesa, diría que se, fan es pera n r;a r- n os l'alba                            mer dia de la novena i Sabatina
                                                                                    solemne.
IST ES de l' Exposició aconseguiria d'apaivagar l a ra n - r Íallera d'una hU1nanit at m illor
                                                                                      Dema., a les 8, Missa de Co-
de Barcelona a 30 cen- cú nia que oblits fonamenta ls a- on el regna t de D éu , ela borat
                                                                                    munió general amb platica, pel
tims.- A LBUMS a 20 tÍen vio lentment. Ningú de ls per artífexs que n o rega te ixen
i a 15 pessetes un. - qu~ s'endevinen postergats, ven- comprensió, sera més que u na                                          M. 1. Dr. D. J oan Badia, Direc-

Impremta   ES T EVA           r;uts, expoliats, veuria en els que aspÍració que els poetes i els                              tor. A dos quarts de 6 del ves-
                                                                                    p re, Sant Rosad, estacions al
                     gaudeixen de beniJets insolits pensadors exal ten corpresos                                  Santíssim Sagroment i de la

                     l'enem ic si gastessin noblement d'arravatament místico
                     jels diners cononistats per l'es-
                                          N O lA DE GURRI.
   1   2   3   4