Page 1 -
P. 1

--..                                                                                                       SETMANARI
                                                                                                       CJ<EDACCIÓ 1 CADMINISTRAC¡Ó
 i admlnlslracló
Imera I segona                                                                                                   CASSOCJACIÓ CATÓLICA
                                                                                                        FERREaS.38 1:. TELEFON. 83
  en ~ dies
liSOS de                                                                                                      epREU DE SUBSCRIPC¡O
s I negocl.a                                                                                                       CJRIMESTRE. 1'50
pldamenl amb
 t el Pened és                                      _        ~., _ - z-v

 EN~LB~       , ANY XXI                              VILAFRANCA DEL PENEDÉS 8 DE DESEMBRE DE 1929,                                                             NÚM. 10 5

       ~;jnjos Immac ulada                                     bisbe de París. Sens dubte a-                    1\ssociació Católica
                Concepció                                 bans de la celebració deIs Con-
· e8                                                    sistorís es faran públics aItres
                                                      noms.
 r Jl oques
 i hau ríeu                                                  -Ha estat nomenat Nunci
 malelx a                                                 apost ólíe d'Irlanda Mons. Pas-
 Penedes
                              (8 de desernbre)                qual Robinson, arquebisbe titu-                       f esta P atronal
   -                                                  lar d'Irlanda.
i tota               L segl e VIII aquesta festa era ja conegud a en al-                                              Diada de la P urÍs sima
am da                guns indrets de l'imperi bizantí. La trobem a Ir-             -Acaben de posar-se d'a-
 sland.             , land a en el segle IX, i després en alt res Il ocs de                                          A les 8 del maf:i,
           l'Europa ,occ\dental.En el Capítol general celebrat pels Fran-            cord l'ambaixador d'Italia prop
](jJfI        clscans, l'any 1236, fou adoptad a pe r a to ta la lI ur Ordre.           la Santa Seu i el g overria do r de                Missa de Comuni ó General
                                                      la Ciutat del V atica per asse-
 ALADA, 56      El Papa Sixte Tv, l'any 1477, la inscri ví en el calendari de            nyalar les co ndicí ons r egulado-                                        a la capeIla de les Dolors
 1 Penedes                                                 r es de l tranc telefonic i telegr á-             A l e s 10 d e l a n if: , a I ' ~sf:a f:ge social
           les diócesis de Roma, i més·tard , l'any 1708, Climent XI1'es -           n c entre Italia i el Vatica, i pel
I vil )        tabli per a tora l'Esglés ia. A Catalunya havia estat establ er-           tránsit italia pe r la comunicació                ~electe C o nc ert
           ta duran t el segle XIII. D'enc á de l'an y 1644 era festa de            del Vatjca amb tot el món.
,8          precepte en els terrítoris d' Espanya , i a la meitat del segle                                                             a c árrec de
           XIX .havla arrib at a é,ssú-ho de quasi tot el món catól ic. El              -Amb motiu del Jubileu
           misteri que en ella celebrem fou declarat .dog rna de fe pel             del Roma Pontifex es reben re-                      Roser Via i Camil Freixes
                                                      gals de tot el món. Els cató l íes
                                                      deIs Estats Units es proposen
                                                      fer l' ofrena de 50 .000 dólars,

                                                            La I1uita a nf:i-religiosa

                                                                  a Rússia

           Papa Pius XI, l'any 1854.                                 Mgr. Herbinyi, president de                                   'Mesf:res de música
            . , ! quest privil egi de la Concepció Immaculada de la               l'Institut O rien t a l de Rom a, ha
           Verg~,: -podern dir, .que és el més representatiu de tots els            donat una interessant con fer en-                       Jaume Esolassens i CarIes Berdier
           qu~ Déu Nostre Senyor co nc edí a la seva Santíssima Mare.              cia sob re Rússia, on precisa les
           Slgnifica el triom f més cobejable, 'el rnillor comencarn ént            esgar zifo s es mesures p r eses úIti-                                solisbes canf:anls i
                                                      mament pels S oviets contra la
           de la redempció humana i el major esclat de les grá cies               re ligi ó. Ha est u di a r aquesta p er-                          Tomas Berdier

                                                                                                       Pianisf:a acompanyant.

           divines que p ode n adornar U:1 ésser creat. en 1'1 n t r o i t de          secussió en aquests tres aspectes               111   EKDOsiCió             d'Art eq uivoquéssim d el tot.
           la l\1-issa d'avui , brolla del cor i deis llavis de la Verge un           principals: actitud deIs S ovi ets                                              L'Exposidó de Vilanova ha
           himne de grati tud i de lloanca perqu é el Senyor l'ado rná             contra la re ligi ó; l'esfore; espe-
                                                      cial en vista a la perversió intel-

           , arnb tots els joiells d-e' gra cies espirituals en el jorn espon- lectual i moral de la infancia'                          del penedes                       reeixit b ella m en t, esplendorosa-
                                                                                                                   m entoHa mostrat i encara mos-
                                                                   l a concentració de la lluita con- R EMA RQUEM gustosa-                    tra u n passat i un present ru-
                                                                                                                   bler t s d' esti m a vers les de lica-
            salícl de la seva P urlssi ina Concepció , i li féu vencer totes . tra l'Esglesia i la Santa Seu.                            ment que de les tres E x po-            d es es d e 1'art. Anotem, a més,
                                                                                                                   que ha estat disposada amb un
            les insídies de la serpent maligne. L'O r a ció asse nyala la Prometem per la setmana en-                             sicions d'Art d el P enedes cele-             ordre admirab le, sense barreges
            finalitat d'aques t privilegi, aix ó és, prf' p ara ~ una digna man- trant desglossar extensament els

                                                                   tres punts d'aquesta conferencia

            sió al Fill de Déu; deñneixel dogma , que és preservació de del P . d'Herbinyi. S ón interes-

           tata macula en la Concepció de Maria pels rnerits previstos sants.                                         brades nns ara, l a de Vilanova qu e n o fa n mai goig i amb un

           de la mort de Jesús; i demana el fruit corre spon ent d'aque s-           E. I Congrés Eucaríst.ic                    ha estat, a l rio stre entendre, la            b on criteri es tetic remarcable.
           ta festa , la purificació de les nostres animes per ta l d'a rri-              inf:ernacional                     mé s n odrida, l a m és a mpla, l a
                                                                                     més compl et a . Confessem lleial-               E l l oc al on s e celebra la III
                                                                                                                   E xposició d'Art del Penedes ja

           bar degudame nt a Oéu. En I'E p í s to 1a, la ¡"'la re del Verb                                           men t que n o ho esp erav em .D es- comen e;a p er s em b la r fet expres-
                                                      Acaba de reunir-se a Roma prés deIs a j orn a m ents, cr ei em que sa m en t. Sales es p a i oses i nom-
           increat, apr ofi tant- se , be llament una magn ífica rag ina del          el com it e permanent deIs Con- la III E x p osició s eria una co sa bros es , L es dif er en t es seccions
                                                      gressos eucarístics internacio- per s ortir d el p as, instal'lada a hi són encabides sense necessi-
           llibre deIs Prover? is, parla de la seva COll cepció com d'Ulla           nals. S'ha determinat celebrar cuita-corrents. C el eb rem que ens t a t d e lim it a r l' es p a i . Principal-
           idea exemplar , formada des de' tota l'eternitc,l En la ment             el congrés futur deIs dies 7 a111
           divina , i diu que fou presen t en la creació de totes les cos es.                                                                       ment la sala doblada on hi ha
           A les para ule,s de la Verge, respo nen en el G r a d u al i en           de maig proxim a la ciutat a-
           el verset de la C o m u n i Ó, saludant-Ia beneTda sobre totes                                                                         la pintura, fa goig de debó. Hi
           les d qnes" honor del nostre poble, amb qui l'Omnipotent ha             fricana de Cartago. Aquesta ve-
           fet coses grans.Amb les nost res lloances s'ajunta en l'E v a n-                                                  Seminari a Baltimore veiérem quadros de molts vila-
           gel i i en el vers et de- 1'0 fe r (o rila veu de l'Arcángel, i           gada encara prendra més relleu
           tots , celebrant el misteri de la seva Puríssima Concepció,                                                                          franquins: Lluís M . Guell, amb
                                                      puix se celebra el centenari del
                                                                                     Sota la presidencia de quatre uns paisatges admirables de co-
                                                      naixement del fundador deIs

                                                      congressos eucarístics F. Urau,

                                                      Ianomenat e1 «S ant d e L 1·11e.

                                                      ILa mort. d e ~J."J.r. T • P . O 'Connor
                                                                                     .arquebisbes, cinquanta bisbes i
                                                                                     , d '1 . '                      b  101'; Pau Boada, amb una taula
                                                                                     md'eéss.sedre  mI sem1   nea]nNsnteosu asec1mad1''a- rde' easl"lttuadt1' 1    e,s una f a1aguera
                                                                                             cBons1a.grat                            que magnlT,IrCll prome-
                                                                                                                              una

                                                                                     nan ,  e   aft'Im odre l. ' es f o ca  a t o,I-rsI1ad ; C arme d e S aa ve d ra; C al'1es
                                                                                     que es un   rU1t   e         ore; c          e M oy; M an'mon, que    pm. ta

           die m a Maria que és plena de grácia.                        El dia 18 de novembre moria lic als Estats Units.                                     cada dia millor; Marcelí Clara-

                                                      Mr. O'Co nnor, de ga de l a Cam- I La «Passió» d'Oberammergau munt, Rovira. S'hi poden ad-

                                                      bra de diputats d'Anglaterra. '                                              mirar unes teles de Mil' que són

           .'Del món ' catolic                 men ts deIs següen ts prela ts: Tota la premsa n 'ha parlat.Hom                Tots encara recordem la se-                una meravella; unes aItres de
                                                                                                                   Russinyol, que els ulls no es
                             \1 a lica n e s Exm. M . Gonsa Iv es Cerejeirá, ha recordat qu e Mr. O'Connor !ecta conferencia amb projec-                                cansen de mirar-les; a més,
                                                      Iconsagra bona par t de les sev es cions que Adria Gual ens dona                             Puig Perucho, Iu Pasqua],
           L 'Osservafore Romano deIs             patriarca de Lisboa, que havia                                                               Sisquelles, Sunyer, Martí Gar-
              di es 20 i 24 de no~embre a-         estat professor de la Universi- activitats polít iques a d efensar s ob r e aquesta «passió ». El dia                           cés, Cabanyes, Emili S ala,
                                                      dintre A n gl a teua el ple t d' Ir- ' 11 de mai g de 1930 es fa ra una                          i molts i molts altres, bons,
           nunciaven la celebració d'un            tat de Coimbra; Rvdm. Lluís l anda. Fou u n fu nda dor de dia- nova r epre::;entació. Han co-                               mediocres, dolents. J oaquim Mi l'
           Consistori .secret pel dia 16 de          Lavitrano, arquebisbe de Pa-                                                                deia aca rat a les parets cobertes
           desembre i un de públic pel dia                           ris, entre ells el «The Star» que               mene;at el s &.ssaigs. El nou tea-             de teles: «H o han volgut accep-
           19. E h aquests Consistoris es           lerm; Rvdm. C. D. Minoretti,   és un deIs grans diaris de Lon-                tre comene;a t l a prim a ve ra pas-            t a l' to L.» 1 s e'n d olia d'aquesta
           nom en aran nous cardenals. Es                                                                                         h os pi talí ta t qu e nns a cer t pun t
           do n en 'co m ,a certs els nomena-         arquebisbe de Genova, antic dres. C on v é recordar que era un sada, aviat se r a a ca b a t. El seu                            és logica. Un a Exposició co m
                                     presiden t d e l es s etmanes s o cials gran catolic, que sol"licita pels cost sera de u n milió d e marcs.
                                     italianes; Rvdm. J o s ep M a c úItims rooments la benedicció Hom espera veure a O be r a m-
                                     Rory, arquebisbe d e A r m a g i del S a n t Pare que li fou trans- mergau més de 30 0,000 es p ecta-
                                     no!~ e n a tprimat d'Irlanda; R vd m. Joan mesa pel cardenal Bourne.
                                     Verdier, suara arque- l                                    dors en aquesta diada.
   1   2   3   4