Page 1 -
P. 1

f

                                                                  SETMANARI
                                                            'REDACCIÓ I CJiDMINISTRACIÓ

                                                               CJl.SSOCfACIÓ CATÓLICA
                                                             fERRERS, 38' 1.' • TEL-efON. 83

                                                               'PREU DE SUBSCRI PC¡Ó
                                                                  'T RIMES TRE. l'SO

  ANY XXI VILAFRANCA DEL PENEDÉS 30 DE NOVEi\1BRE DE 1929.                                                 N Ú M. 1084

  Les Exposicions                            Del món catnlic               ELS NOSTRES CONTES

      Penedesenques                                    Vat.icanes La rosa escIatada

                                     EE L dia 5 de desembre els so-       S trobava sol en la vida.Ad-         En lp. recepci ó efusiva plena
                                        birans italians visitaran per                         de compliments í desigs de be-
                                     primera veg a d a el Sant Par e.      huc a casa seva.Allunyant-        nestanca, corejat per la joia fa-
          ILANOVA acaba de fer un magnífic estorc arnb                                               miliar, entre tanta companyia
          la seva Exposició. Un estere físic i un estere d'es- El d ia 7 el Rei Víctor Manuel se del traüt tumultuós de la urbs          ja havia endevinat que alla s'Iii
       "- ' perit. Ha acollit la III Exposició d' Art del Pene-                                            trobaria tan sol í foraster d'es-
  des qua n [a s'hauria tingut de celebrar la IV. Ajorná aqu est     pr esen ta ra novament al Sant indiferent, havia decidit venir a          perít com al m ig de la urbs cos-
  tercer certamen de manifestació de potencia comarcal , el                                                 mopolita.
  salta un any, l'ha pensat, l'ha madurat. Pero ha reei xit bell a-   Pare la família real italian a.      recloure's uns dies entre la sere-
  ment, completarnent.                                                                      Va recloure's a la seva cam-
                                     -L'últim número de Acta nor de la pau de la llar en delit
    Hi ha gent esceptíca que no hi creu en aquesta mena                                                  bra. Alla s'hi trobava b é entre
                                     Apostolicae Sedis publica una de companyia i no n'havia tro-
  d'exposicions. Art comarcal , art local , reeons de cambres                                                aquelles coses tan seves plenes
  de mals endrecos, estres descolgats de sota la pols i de sota     i n stru cci ó de la Sagrada Con- bata paso                     de remembrances. Tot aquell
                                                                               tros de joventut passat a casa se -
  l'oblit,-diu. 1 bé. El romanticisme, l'arnor al pas sat i el res-   g re ga ció deIs Sagraments en la     N o era estrany, pero. EIs        va li apareixia entre gaies ful-
                                                                               gtrrances. Aquell rengle d' ami cs
  peet~ a un present normal són estats d'esperit no morts en-      que u rgeix als prelats.T'acom- anys passaven. Ell ja fressava la          francs; aquell estol clar de dol-
  cara al dedins de tothom. 1 bo és que no morin rebolcats per                                                ces amigues! Ara ja sabia que
  la regolfada dels nous temps agitats i alguna vegada estults.     p li m en t se ve r d'algunes pres- t r en t en a . L 'abrandament [ove-      els trobaria esbarríats, per 1'a-
                                                                               mor o per la mort o la vida ju-
    Aquest desig latent d'ara fa poc de veure reviscol ades      cri p ci ons anteriors sobre el Sa- nívol s'havia entebiat í l'esperit       gadora del destí deIs homes,com
  les Comarques i amb personalitat propia, és, certament, u~                                                 a ell que l'havia emmenat a íns-
  na mena de romanticisme. Diríem una /nova forma de ro-         cr ífici de la Santa Missa, dis- es con cen t r a v a més sovint en         tallar-se a la ciutat gran, lIu-
                                                                               nya d'aquella ciutat petita just
  manticisrne.Peró ho éso Els rornántícs, grácles a Déu, no han     t r ib u ci ó eucarística i conserva- cogitacions exigente. EIs pares        al temps que la joventut era en
                                                                               plena eclosió venturosa.
  mort pas tots. Sempre en queden alguns i entre ells hi ha       ció d el Sagrament.            havien mort. Casa seva ja no
                                                                                 N'hi parlava encara aquel]
                                     T ambé el mateix número pu- ho era ben bé casa seva. Era              roseret del balcó del qual solía

                                     blica una oració, que ha estat casa sa germana, qui, casada, es

                                     inclulge nciada, i que l' «O sser - devia més a la llar novella que

                                     vatore Romano » ha qualificat emergia entre les sentors cada

                                     de «o portu n a i profunda», a ' cop més lleus de I'anriga,

                                     Santa Teresa de l'Infant Jesús,      El parament era tot canviat.

                                     perqué íntercedeixi per Rússia. N~més la seva cambra havia
                                     -Aquests dies el Sant Pare estat respectada amb una fideli-

                                     ha rebut una peleg rinació d'in- tat exquisida. Aixa li feia pen-

                                     dustrials holandesos.           sar en el tendre amor que sem-

                                                            pre l'havia unit amb sa germa-
                                     El nou arquebisbe de Paris na, i una germana semp re és

  els que han organitzat i organitzaran les Exposicions pene-         És a dmi r a b l e el gen era l elo- una germana-c-s'Iravia dit.       arrencar-rie les roses enca ra
  desenques, per exemple. Troben davant d'ells una apatia        ¿ i d e to ta la p remsa fr a n cesa                        poncelles i les repartía a totes i
  general, una mena de lassitud, una mena de Iástlc vers les       a m b q ue h a estat acolli t el no-    tia-social austriac esta en crisi.    a cadascuna de les amigues co m
                                     m en am ent de M ossén Verdier       El Varica acaba de donar ordre      un desig no esclatat d'amor. V a
  coses, una indiferencia que s' extén i fa relso Trob en a cada     per a r egi r l a seu a rquebisbal de   al seu president Mons. Seipel,      venir la partenca i encara n o
                                     P a rís. E ll er a un se nzi ll sa cer -  de retirar-se de la política acti-    s'havia decidit per cap. D esprés
  cantonada gent que s'entesta a mig embrutir-se o a ernb ru-      dot, sense t í tols, q uan ha reb ut    va i de fer un viatge de peni-      potser es va oblidar una mi ca
  tir-se del tot, submergida dintre l'anar fent o apassionada      aqu es ta d ig n i tat, q u e sera a u g- tencia per Palestina.          de totes aquestes coses que ara
  per motius Iógicarnent inapassionants.Troben al rec te de ca-     ment a d a , d'ací p o cs dies, amb el                       lí eren tan cares, enlluernat pel
  da esguard posats de mofa, de menyspreu , d 'atac. 1 ells,com     cardenal at.Havia consagrat gai~        «O sservatore Romano» del      gojar artificiós de la ciutat pl a t-
  a bons romantics, tiren al dreten la brega qu iet a pero du-      r ebé tota la se va vid a a una mis-    dia 15.de novembre, en la secció
  ríssima contra els que se'ls ajauen al davc nt , eon tr ¡: els que   sió:-aItíssim a missió!- formar      oficial, s'hi traba un desmenti-     xeriosa.
  riuen de tot , contra els que menyspreen la seva obra.         cl ergues b en dignes d el s eu Sa-    ment contundent, i diu que,         N omés restava una rosa es-
                                     cerdoci. Ha es t a t superio r ele     «són autorÍízats per declarar~que
    1 cada dia, a despit de lot, ven sor gint a la nos tra Co-    moIts Semi n a ris i, últimament,     aquesta nova esta desprovista      clatada. Les aItr s, com els
  marca nous corrents de vitali tat ·espiriluéJl que neix en de la    er a ge neral de la Companyia de      completament de fonament i        anys d'absencia, totes eren es -
  deu d'aqueixes Exposicions que com enc; aren a ~ 'i lafra;-¡ca i    San t Sulpi ci qu e esta consagra-     nosaltres deplorem que ella si-     fullades.
  que enguany ha continuat Vil anova , deErrrs de p assar pe l      da a la fo r m a ci ó del clergat.     gui t'scampada amb tanta lleu-
  Vendrell. Aparentment, aq u est es. Ex p osic io r s no ~ó n altr a  T ot s el s se u s treballs d' es crip -  ger esa .                   El van crídar a dinar. En el
  cosa que unes sales fublerte s d'o b r es d'art. In trín secament.   tor en el t err en y moral, upo lo-                         seu transcurs la conversa cir-
                                     getic i principal m ent social, que      XIV cent.enari de la fundació    cumstancial només era estron-
                                     són moIts, queden obscu rits da-            de 'Mont.e-Cassino      cada per les ingenues fa cecies
                                                                               del petit nebodet. En' un ins-
                                                                               tant que va aturar-se abstret
                                                                               va sentir al seu damun t l'es-
                                                                               guard de la seVJl germana qui li

  pero, són mostres d 'un desabaltiment col' lect iu que es ma-     vant aquesta m issió de formació      Durant aquest any de joia-        va 'dir:
  nifesta d'ací d'alla, d 'un a vi brac i ó que.~otrégt:ej2· lot el cos                                             - Jqrdi. Per que no et ca ses?
  social i el predi spo sa a o br ir-s e cam i pels viaranys de la    sacerdotal que ac omplia amb aqu ella j oi a pacífica i amable             Quina música n ova tenien

                                     tanta comprensió i amb tanta que ca racteritza l'orde ha om-            les paraules de 5a germana que

                                     preparació. Ara que entre.r:os-¡ plert la gran fam ília b enedicti-

  cultura ¡del voler ésser. A que stes Ex posicions són com una     altres tant es parla de cnSl de      na. L a casa matriu de l'orde ce-    va extremi"r-lo u n a d ol c;a emo-
  mena d'estímul a la joventut i d 'espe ro a la maduresa . F-      vocacions, seria profitós estudiar     lebrava el seu XIV cent enari de     ció. Aque1Is mo ts eren u n a It re
  questes Exposicion s vénen a ésser una admoni ció a la gent      les directrius que guiaven         fundació . E l dia 13 de novem-     retrobament de l'amor germaní-
                                     Mons. Verdier en la seva tasca,      bre qu e a la li tú rgi a benedic ti na vol. Tantes de ve gades que ha-

  aturada i un enc or atj am ent a la que es mou. Cada vegada que ha merescut una coronació s'hi celebra la festa de t o ts els vien acudit a la seva ment i mai
                                                           sants de l'orde, es clola solem- no s'hi havien aturat esb oira-
  que se'n celebra una de no v a, hom reco rda- pot reco rdar,      tan esplendida de Roma.

                                     'L ' h a v er parlat la premsa dia- nement aquest centenario A a- des per aItres encatarinam en ts.

  diríem millor-Ies coses que p ro met é de fe r en ¡' anteri or i ria d'aquest nou arquebisbe ele questa fe sta hi assistiren com a I ara la ' dolea v eu f r a te rn a l els

  pot valorar les coses qu e s' ha n d ut a terme . Cada Exposi-     París, ens dispensa de parlar-ne      delegat del S a n t P a r e, el Ca rdo  hi feia acollir com a grata met-
  cíó del Penedes és u n balanc; i una p romesa de noves rea-      més extensament.              Lépicier i, també D om. Fid el de    gia per a la seva malincoli a .
                                                           Stotzingen, primat de l'orde be-
  litzacions. Que per 111?ItS anys puguin ésser l'una cosa i                 Un desment.iment.   nedictina.                  La r eb ud a q ue li feren els
                                                                               ger m ans Reques en s havia estat
  l'altra.                                  T othom sap les magnífiques           El premi NobeI d e fí sica  'afectuosa de debó. L'antiga a-
                                     actuacions poIítiques de Mons.                           mistat respirava encara tota la
  lIegiu IÓ, propague-I                         Seipel com a conceller d'Aus-          Acaba de concedir-se al pri:r{-   sentor d'antany. Aixo encoratjñ
                                     tria. Suara alguns importants       cep-Lluís-Víctor de Boglie que      el seu optimisme nascut al race:
                                     diaris alemanys escampar~n pel       pertany a una de les famílies de     deIs mots de la seva germana.
                                     món aquesta nova: el partit cris-     més catolica tradició de fran~a.
   1   2   3   4