Page 4 -
P. 4

=4=- Aa=C;:IO==~=~= == ===~~~====~=======I==~~=~ -'
I ronrha arribat de Santiago de Cuba. I Francesc Huguer, es causaren, a }\IGU)l. DE L
                                                         CUl-                        A.r-r:ENCI Ó !

   Desitgem a la família Rovi-     exce pció del conductor i del So- TOR  DE LA ll~ CUNA                                   A qui proporci o ni U N,( U Nc; A
ra-BatIle una felíc; esta da a la                                                                  D'OR DE L'AN Y 17 24 , se 11
vila natal.                cies, ferides de consíderació, es- !,                        A Sitges es ven o          pagará el preu qu e sigu i I a més
                                                              IIoga una casa a la m ar.        se 1I d onaran 150 P BSS ETES DE
                     pecia l m en t l'Huguet, qui es pro- Per é sse r 13 més potable de la                           P RI MA.
                                          I corn arca es sernpre la pr ef:. rida.
                     d uí fractura g reu.

Festa del Sagrat Cor.-          s-Fo r en cu ra ts de primera in-    s er ve lx en garrafes dlñriarnent

Dema, a I'esglesia de Sant Fran- ten ció a l domicili del m e tge se- en el AUTO DE LA LLACUNA                                   Dlr lgiu-vos a Josep Par e ra ,

cesh se celebrara la f es ta s olemne n yor Masllo rens.              Hor es darr ibada a les 9 m. I 6 l.                          S anta Mari a, 9 (im pr e m ta).

dedicada al Sagra t Cor de J esús.    Desitgem a tots un com p let       d e s o rrlda a les 11 m i 7 t.     R aó: Ca rrer del Port

A les 8 del ma tí el M. 1. Sr. restabliment.                    Bom ba benz ina de Saru Magl

Dega celebrara Missa de com u-        Certllment.- Un amable        Pastes t\ lim en tici es                                        EL DOCTOR
nió general.                                       ( LA TBRBSIT 7\ »
                     comunicant, cal' amic nostre,                           A legre, núm.25, Sitges.
   A tres quarts de sis de la tar-                             de fama mu ndi al
da, Rosari, exposició del San-      en s di u: «No creieu absurd que     SP AGHETTI - TA G LIA RIN I                  ausl ~lov8Fes i ~oig
tíssim, trisag i cantat pel COl' ele
noies i poble, exercicis del mes,     horo ei xarnplí les voreres i es-          MAC HER ONI         • luís forl u y            de l Hospital de la Sra. Creu I
sermó pel Rvnd.P. Manuel Ver-       trenyi els carrers, justament a ra                                                    Snl. Pau.
gés, S. J., processó -p er l'I nterior  que la circulació m ecá rrica cada       "C AN N E L ONI"            auarro
del temple, benedicció i reserva.     dia és més important?»          són c lass es espe cial pe r a guis ats                     especialista en malalties de la
                                                                M t. l g ~ de l'Ho sp ltal Clín lc GOL A, N A S I ORELLES,
   Serveixi aquest comunicat         Certament, trobem que té t e -            mode rns        P rofesso r aju da n t de la Facultat  ha rrasl ladat el seu anrlc cons ul-
d'invitació general que d irig ei-    ta la raó, Les voreres amples era    Venda al det all i provision s:                         to r i de la Rambla de Nrra. Dona,
xen a la pie tat vilafranquina les                                               de Medicina de Barc elona.     al carrer de MISSER RU FET
                     molt logic que existissin quan        :E. QUEf~
sag ristan es N a Ra mona Ba tUe     els carrers no eren pavimentats,                                               (carrer de l'Estacló) n.O 10
í Roig i N a Maria Encarnació       pero ara que van pel camí d'és-       Cousritucl ó.Sñ - T'e i éfon , 330                              entressol.
                     ser-ho la cosa canvia. Mentre
Ballester i Valls, per tal que re-    tiriguessin una a m pla da com la       Vrlafr anca del P ene des                         VILAPRANCA DEL PENEDÉS
sultin solemnes i coricorreguts      que 't en en les de les vies encara
aquests cultes dediea ts al COl'     no pavimentedes n'hi hauria                            Bspecialiste en:            Les hores de vlslta segulran es-
                                                                                       sent les de cosrurn:
D~lfic.                  prou.                                          CoIl, N as i Orde
                        El . m ate íx comu~ic~nt afe-                                              Dissab tes de 8 a 12 del rnarí.
   Op ar- s.oró quirúrgicn._
                     geix: « Potser també caldria re-                                             Extlrpació de les Amlgdales (gla-

El nostre bon amic serryor J osep     marcar que no hi a cap rétol a      gr. f. íirnalot i ~afJ sa        VISITA A VllAfRANC~           nd ules) i rract arne nt de rotes les
lvI,ll de Filbregues h a sofert una    Sent Magí que indiqui quina és                                              afecci ona segons els mitjans le-
intervenció quirúrgica amb bon      la carretera que va a .Igualada     Merge d e l-Ho s plta l C líníc ¡deIs  DISS ABT ES de 9 a 12 d el m ari,
exit.                   ni la que va a Barcelona ni la           Ho . p h s ls de Pa rís      Ramb la d e Sa nt F r an cer-c, 8.     r ape u tfcs més moderos.
                     que va a Vilar.ova.»
   Actualment .es troba en ple-                                              - = Clinica a Ba r ce lona = -     D omlc lli a Barcelona: Csrr er de
na conva Íesce ncia a la clínica        NecroUgica.-A l'ed~t de                                                 M_o nl e¡¡ló, 3 bis- principal.
del Dr. Serrallach, a Barcelona,

i si Déu vol el tindrem pro xi- 72 a nys morí diurncnge el tiriai-         ESPECIALISTA E              Trafalg ar , 501: Te !. S. P . 1973

mament entre nosaltres.          re senyor J osep Miarons.                                                  nun ,is elassíñeats

                     -Dimarts va morir el senyor MALj.\lTI[5 DELS ULLS                                     VENDES:
 IUn tren nou.-Per tal de Albe rt S adurní i Miret, que feia
                                          Prescr ipc ió de lente s         A.MÜNTIA, Den tista           - ES VEN una bOliga a punl
donar facilitats als qui vulguiri un mes que havia arribat de                                                    cenlric.

l Ivisitar de nit l'E.xposició, la

CompanyÍa del ferro-carril ha
                     l'illa de Cuba on residia habi-                      I    Pelayo , 30- 1: . - Barcelon.u. .
                     tualment.                VISITA 1\ VllA fRANCA "

disposat, suposem que a guisa de     Tram:tem a les famílies la                              Te!. 2.042 A.

prova, que a les matina es de I nostre pesam.                   DISS ABTES. DE 8 A 12

de dema i ele elilluns surti un        Un ferit.-Dimecres a la       Ramb ':¡ d e St. Prs n.c esc, 8 - pra!. A Vilafranca del Pen edé p, con-       R iló: en aquesta impremllJ.
tren de Barcelona amb el se-                              PJ rlIcul,3 r:             tillua visitan! tata els dies de
gi:í.ent horari: a la 1'18, sortiJa    tarda , al moll de descarre~a de       Vi ladomat, 55 . Barc elona              m e r c al.        ES VEN un estllblimenl de
de l'estació de Fran~a; a la 1'30,    l'estacíó del ferro-carril, un tros                                            queviures IIcreditat ¡ a punl
sortida del Passeig de GraCiD,                           Mft~US PftSTO~ CftNDINft        R am bla de N ost ra Don a, ill,    cen tric.
a les 3'03, a.rribada a Vilafranca.    de . ferro va rebotre al front de
                     J osep MarimOl~, porter de l'es-                                 prnl.            Raó: en aques ta Impremta.
   Iiaix€mf>nt.-L'esposa del
                     mentat moll, i li cauSa un bon

                     esboranc,afortunadament de po-

nostre bon amic En María Trens      ca gravetat.                Admi nistrodor jud icial        lJental1lwes scuse patada1',      GOS LLOP de 9 mesos,
ha deslliurat felic;ment una for-                               Agent del
mosa nena.                                                         T r r:balts sút('.~'na a1nericá.    es ven. Reó, Igualada. 20.
                                          .Bane Vitallci' d'E sraoya,.

   Rebin l'amic i la seva espo-     n'INTEREs PELS CUOTE5          Co mpra-vend a de finqu es hl-       llxt?'ClCC'l'ons sense dolol'.    - Casa a La Liacuna per a lIogar.
,s a la nostra sincera enhorabona.                         po :e qu es - Ge slió de présl c.-c s  01·t/iMc't·on~' i erJ~pastos      o vendre prop de la carretera dc
                       La R. O, circu 'ar'del 22 d 'oe-                                           SI.Joao,ámb IOles les comoditats.
   :E~amenF. - Les alumnes       lubre de 1925 , disposa que els       amb el Banc Hlpotec ari          de totes classes.         Riló: en llquesla impremtlJ.
del Col'legi del Sant Hospital      soldals de guola ql!': vulguln és-           d 'E s panya
                     ser de eavall~rl a, hauran d'llpren-                                           LLOOUlIBS:
M.Lluisa V oisin,Josefina Mont~      dre la ills lrueció a c avall corres-  BDoen1~1ucacé1si, de 5a7  BarGelona PreU8 eno uorniC5.
                     ponen!; així complelaran l ~s con-             5· pral.                                  divBFSOS '
sarro, Caritat Amoedo i M. Im-      dicions per lenir drel a la re-
maculada Antic s'examinaren el      ducció del temps a fi 'e~.                              CO lllm1 1es' g rD tuitefJ
dia 27 del mes passat a l'Insti-
                                          r - - - - - - ._._--"'-~----
tut de Tarragona i ob~ingueren
13 sobressalients, 7 apl'Ovats i 16                           ,.¡I , ~ "& '_._~lJ &~- '~ . J=~{ ~~

certificats de les practiques.                                      ME T GES • DENTI 5TE5 .

   Mis!S9. -El dia 20 el R.ober     alsa                      Consulta diaria al PASSEIG DE GRÁCIA , 46, pra l.              - Clrurgla Callista Massaglsll
d e Jesús Pobre fara dir a la ca-                                    (P rop del Blllxador) Barcelona.                   M. RIOS COLL
                         Ú3 EXTERN                                                           Sanl Bernat,4.
pella de St. Elies, a les 7 del ma-                              Tr~b3115 ~'Escola Nord americana
                     Guareix lla gues, úlc ;:res , crema -                                             -DE PENDENT d'~scrlptorl
lí , una M issa en sufragi de l'ani-   de s, dolo r d'orél lll , ves pés, voi-     Especi ali l8t en eXlraccions, denladura sense paladar          S'ofer eix. RlIó en aquesla Imp.
ma de Na Merce Torres de         ladils, f~rides, ca sc adu re s deIs                 i ap arells de cautxú .
                     pilS, di vie sos i 10la me na de                                             - j,ove s 'ofereix a hores per Irc··
Campllonch (a. C. s.).                               Obluracio~s,orificacions i incrustacions a preus convencionaIs          balls de despatx. Raó: en aquesta
                               gr an !'.            Rapldesa en els treballs i economia en eIs preus.           Impremt8.
   S~ J'da n e !i. -DÍmecres pas-
                                          Els malerial s e m prars per r.quesra casa són de la més alta qualilat
ss t, el Fom ent S ard anista inau-
                                          CONSU LTES: Dlmecres de dos quarls de 11 a 1 i de 3 a 7 _
g u ra la te m pora da d'esliu de                           Dies de mercat de \9 a 1 i de 3 a 7. - Diumenges de 9 al :
sardanes a la ni t.Per aqu est m o-
ti u el lo cal s ocial de l' esmenta-                               RAMBLA DE SANT FRANCESC, 29.

d a en ti tat (Tívoli) es veié forca Calma de segu id a e l do lor per

an im a t.                fon que ' s igui i guare ix al cap       '( Panaderia del Carme» de Joan Balta                   rUMA DO RS

  Iofa ntament..-L'esposa del             de pocs di es.       RevetlIa de Sant J oan                                EN OOMA T
                       Preparat per
n os tre ami c E n Jo an Ve ntura                         CO~~LS ftDOBftDE5                                 vegetal i sanse cola
                     Salvador P.layo Morales
h a cl es lliurat una nena .                            Llegiu e I, , prop gU8u-IO                                   .
                                                                        1
  Trametem als novells pares        Fa ll.m ~c é u tic                                                   AUB CENSURA RCLESIÁ 'TlCA
l a nostra cord ial en hora bo n a.    en el seu IllborSlOri                                                     IMP.ISTEVA.- VILA' ...... CA

Acc ident autc¡nnobilhtA .        Valencia, 440 - Farmacia

- D i u m en g e la nit, pels volts de I BARCELO A

Ile~ onze: un áutomobil g u :at per De venda. en IOles le' Lrmacles.

F Id el V Ives que ano \'a én diret:-

Ició al V en d r ell , va topar o mb u n

< rbre. E l s seus ocupants, els vi- Capees de pa per ¡sobres

IMP. E5TEVRlafranquins Joan S ocies, P a u I

-_._ - - - - - --Valls, Josep Pa rera, J u lia V il a i :
   1   2   3   4   5   6