Page 3 -
P. 3

A ero - 3

        lleure per agafar el coixinet ben                         dia q u e s'ep ode r e rñ per coraplet men t co m p r o meses per a les m erige al camp del Vilafranca
        abastat de boixets per banda, i
 fritis    brillo brillo se'ls pa ssava de m á                        del cervel l de la generelitst, es- dues par ts, en les que es veia ca- entre un equi p mixte local i u n.
        en m á com si el s a ca r o n és : poc a
 Iefon     poc anaven sortint bla n ques                           vai'nt les prevencions Í perjudi- da moment la inminencia del reserva de la U. E. de Sans fou
        com un glop d e llet floretes i di-
 -       buixos atatxonats d'a quelles so-                         cis que mostraran de les époques gol, fen t intervenir amb encert g ua nya t pel Vilafranca pel ce-
        bre el cartró vermell que li ser-
Jíploma de   v ia de guia.               LJapis de colors             pret érites la cruesa dels meto-            el tercet defensiu, que fou el que     píós resultat susdit. Pel nombre
                                  Estoigs de Compa sos      des que emprava, conduents a              més sobressortí deIs dos equips,      de g ols que s' en t r a r en ja qucd
  vega d a el    Prou s'escarracava la Teresa                         desveloritzsr la personalitat hu-            principalment el porter u n io-      ex p lic a t que el partit no po di
        pero no podia pas donar l'abast
lorcioos.    ni fer front amb el seu guany a      Pl omes Estrlogr áfiques         mana, sense que la rubor ere- nista Ingles que ti ngué un a tar- ésser gran cosa.
        les moltes necessitats que li por-
        tava el seu marit baldat; ventura     Gra n assortit de tetes clas es     més el rostre de ls que conjumi-            da molt brillant digna de tot e-        Es disting í per d a m u n t de
        tenia de les animes caritatives                          naven la montruositet,                 Iogí.                   tots els vilafranquins, Galofré,
        que mai falten i que la socorrien
                             i abons preus                                  Els gols que marcaren els dos qui entra quatre deIs go ls.
        amb especies o b é amb diners.                           Solució del poblema equips foren fets un a cada

           Davant la casa on vivia, hi     IIYIPRErtlTA ESTEUA             Posar els termes exactes dels            temps, co r r esponent cada un al       Dema a les 5 de la tarda al
        havia marit i muller que cada                           problemes és bo Í la solució dels            mom ent de m ajor domini de
        vegada que pastaven els feien                                                       l ' equ íp perfo rado r. E "n el primer  camp del Vilafran ca contii dran
        portar un pa que Déu n 'hi do.                           mateixos. A Íxí, d ones, el proble-
        La duta d'aquets pa era sempre      Co ns tl tucló , 13 - Vil afr" nc a   ma de les m i n ories cal expossr-           t em ps el m arca el Lleida per o-     els equips local i el F. C. Cüell,
        objecte de disputes entre els dos                         lo noblemen t Í clarament. Defu-            b r a de LIetjós m itjancant el
        n01S petits de la casa, i no p reci-                        gir-lo o negar -l o signihc« t an t           «pase de la m ort> que li féu       alineant-se com se gueix:
        sament per voler contribuir a o-                          com desestimar la [usticie, vio-            l' ex cellerrt interior Buiria. El
        bra tant recomanable, sinó per                           lentar el dret Í desconéixer la             de la Unió Esportiva, fou asso-        F . C. Güell: -No v es; RoJ. -
        quarre confits que la Teresa                            ve r itat,                       lit p er Roca, d'un xut directe a
        s'havia reservat d'algun bateig,                                                      l'angle, imparable, en la segona      guez, Marin; Ami ll , av i n cas,
        per a correspondre als porta-                             VerÍtat , dret Í iusticia son            part.
        dorso                                                                                         Santamaria Il, Remissa, Roi,\
                                                  cos es que no han d' oblidar-se.
           Sempre es feien les paus des-                         NeglÍgír-les o menyspreer-Íes,                                   Costales.Romagosa i S an t ma-
        prés de convenir portar-lo els                           die n t q ue no existeix ro que es
        dos i 11avors venia la resolució                                                                           ria l.
        del punt ca p'i ta l jrer e11s, que era
        ensopegar el moment de trobar                                                                               F. C. Vilafranca. - S a b a t er;
        la Teresa a casa; perque d'altra
        maner~ no soIs perdien la llepo-     DEL CA MÍ                                              L'arbitratge del senyor Roca,     Llorens, Mir; Lara, Gu a s ch ,F er-
        lia, sinó que havien de fugir cor-                                                     de Tarragona, no ens plagué del      rer; Soler (P,) Galofré, C a m ps;
        rents sota les amenaces d'En                              mou i penteje febrós, vol dir            tot.                    Diego i Morros.
        F rancesc. Ells volien esperar la     La Societats de les Naci ons qu e el progr és Í 1'evolució de les
        Teresa, el bon home no es podia                                                      La alineació fou:                   ESC A CS
        fer entendre; aque11s s'enreien i
        l' aItre s' enfurismava i ben                           idees no h an d eixat rastre en             LIeida.-Pons; Avelino, Bor-
        prompte tenien el bastó entre                           l'iuiime dels que siso sostenen,
        cap i coll.                  Respon la Societat de Na-      que del mornenr act ual historie            dalva; Withe, Gracia, Espeleta;         Diurnenge passat a Sant Sa-
                                                  no n'han compres la grendese              Moragues, LIetjós, Pros, Buiria      durní d'Anoia, en l'acte inau-
           Quant la Teresa havia d'ei-     cions, en principi, a l'afany de     Í transcendencia que tanca. So-             i Juarez.                 gural de la nove11a «Peny a Sa-
        xir de casa, haudeu trobat En                           luciona.r el problema de les mi-                                  d urninenca d' escacs >, el jo ve
                             convertir en formules especí6.-     norÍes presuposa, com a condÍ-                Unió Esportiva.-lngles;Mi-      J oan Diu - campió d' E sca cs
        Erancesc a l'en trada del ca rre~                         ció essencial, reconeixer pels             ró, Rodríguez; Casanoves, F 0-       Vendrell-conegut ja deIs nos-
                             ques l'esperit de justicia que      Estats que exÍsteixen les que              no11osa, F eliu; Po. llares, Roca,     tres escaquistes, va donar una
        N ou repantingat en una cadira                           realment exÍsteÍxen, sense val-             Soriano, Giralt i CuscÓ.
        de frare amb el ba.;:;tó a l'esquer-   sempre han sentit els homes.       dre's de subterfugÍs per escamo-                                  sessió de simultanies contra 15
        ra i un porronet 8mb vi fon;a         La tan dura Ilicá de la guer-    tejar, n'egar o falsejar a110 que              La reaparició de Fonollosa
        aigualit a la dreta.                                pateix amb la coacció ÍndÍgne.             no podio. desitjar-se,després d'es-    taulers, guanyant en 13 i per-
                             ra iníqua , que de 1914 a 1918      Logicament després d'esdevenír,             tar tant de temps inactiu,més fa-     dent en dós.
           Cobert amb la clas'sica gorra    va delmar bona part del món,       fora els atenuants,la reconeÍxen-            vorable per a l'equip local; en el
        musca i tot lluinf l'ample pitet     féu comprendre d'una llei certa     ra oficial de ro que t:aracteritza           primer temps no fou molt nota-         Felicitem al Sr. Diu pel seu
        de cuiro elescolorit i cargolat ele    i precisa que, per damunt 1'Íns-     la minoría, elevant les varíants            ble la seva actuació, pero en el      nou exit i saludem els com po-
        les puntes per lliurar el vestit     fint cec, resultant d'una concep-    que la distingeÍxen al rang que             segon temps s'imposa. Ingles, en      nents de la nova Penya, desit-
        de.la baya que contínuament li      ció baixament materÍalÍsta de la     naturalment han d' ocupar.               primer lloc, Rodríguez i Roca       jant-los bon encert i forc;a p r os-
        queia.                                                                   foren els que secundaren en me-      peritat.
                             vida, tenía de prevaler la solu-                                 rits. Pel LIeida, Lletjós, Aveli-
           A11a passava les hores dis-     ció equÍtatÍva de totes les qües-                                na, Buiria i Juarez els millors.
        tretes amb els que transitaven,
        si és que se'n donava compte;pe-     tÍons, donant a la bondat unes
        ro quan s'eixirivia de debo era      atríb~cÍons que a la malesa ha-
        amb les visites d'En Brau si es-     vÍen de prendre's. Tots els que
        tava al punt de dalt.           possei"en una mÍca de coz' s'es-

           Era l'obligat Déu vos guard,    giaÍaren,fins. al paroxÍsme,de les    N o v e sN 0111. pE GURRI.
         una flexió de mig cos, talons      matances . que anys passats van                                 Dema ha de jugar· se al camp
        junts i arquejament de carnes,       tenÍr lloc als camps de batalla,
         seguien unes paraules inintel-                                                      de la Unió Esportiva el partit
         legibles i comenc;ava el ba11 que
                             on la sang de pobretes víct Ímes     . P. S .-En el «D el C amí » publicat la set-      de torneig entre els dos equips        Conferencfes.-Diu m en g e
        no era més que l'obertura de la                           m a n a passada s obre l' admírable P, Vallet s' hí  penedesencs rivals del grup Sit-
                             Irega els conretlS magnífics Í es- troben ma n t es er r ades que degueren esca par-       ges-Unió Esportiva.            el matí, el senyor Fr an ces c de
         danc;a. Una vegada apoderat del     plendents que la metrallél re- 1 se a l' aten ció del cnixis ta COID m'es cnpllren a
         porró, seguia la segona part, i                                                      El Sitges alineara; Zembra- P.Bover, director de l'E.sbart Co-
         a11a haudeu vist exercici de peus    dui"a a devastacÍó abs u r da. 1 fi a- mi en cor regtr-Io. S ' h u de Hegir «parau les» en
         i carnes, brac;os i cos, salts i vol-  ría bo i a l'hora l a Ídea s upr ema , contes de eparales» a la ratl la set de la se- na; Gallart, Mellado; F ontfria, ral, va dissertar a la Socie ta t La
         tes, i sempre amb el porró en-                          gona columna de l' articl et , «pre diq u es» en    Tamarit, Pellicer; Vidal, Apari-
         laire fins a deixar-lo es cu r a t.   d'una beutat innegable, que era     co ntes de «p ra ctiqu es» a la ratlla diset , «fem»                        Principal sobre el tema: «La
                             necessan8 la solidarÍtat dels      en contes de «fa m» a la ratlla vi nt i cin c de    n,ci, Arnan Arnan l i Torres.       gimnasia sueca i el ritme en el
           l En Francesc reia, re i a a bo-  Estats per resoldre en forma pa-     la t ercera columna, ev er t ige n» en co ntes de
         ca plena, i En Brau que soIs t e-    cífica, on les normes legals subs-    eve stigen» a la r atlla vín t i set e con cepci ó      I la Unió Esportiva , el ma-     poble i a l'escola». Per tal d e íl-
         nia l'u11 al porró, tan p rom p te                                                    teix equip que presenta contra el
         veia que no rajava, parava el                                                                            lustrar la conferencia una bono.
         ball en sec, tornava el p o rró a
         lloc i girant l'es4uena continua-    tÍtuÍssÍn les de la v i olen ci a,q u al - ver tadera m en t cristiana i humana de la vida» LIeida.                     colla d'infants alumnes del C ol-
         va el seu ca mí.
                             sevol confiÍcte que es presentés     en conte s de e co n cessíó ver t ader a m en t cr is-                       legi de Sant Raimond va n rea-
           Quan el padent .to r n a va a    en la. relació dels maÚÍxos.       ti ana i humana » a les ratlles vín t í vu ít
         quedar sol, baixava la vi s ta i es                        i vin t í nou, ere ng les» en contes de «resgles»    La Junta de la Unió Espor- lítzar diversos exercicis ritmics.
         mirava el po r ró buit a m b ca r a     Convé. de recalcar que la 50-    a la r atlla segona de la quartd columna,
         de 11as tima.                                   Per a la millor intel'liglmcía del t ext em       tiva fa avinent a tots els senyors     Conferenciant i min yon s fo-
                             cietat de Nacions, on s'apleguen     veí g p recisat a fer les esmenes que JUolt
           Com que tot conte o histo-     les que volvntarÍament desÍtgen,     de cor lamento,                     socis que els dimarts i dijous de ren molt aplaudits.
         rieta h a d'anar acompanyada       acceptant prÍncipÍs i compromi-
         d'un a se n ten ci a moral, vaig a    so s que po sen la civilítzació en    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;-           cada setmana (a excepció deIs       - A la matei~a tribu n a, di-
         posa r-la a la historieta trans-     planol de superíoritat, tendeÍx a
                             encarrÍlar la vida per vÍaranys      BSPO TIVES                       que siguin dies festius), tindran mecres va 'p a rla r el pro fess o r
        cri ta:                  on la raó no sÍgui un mÍte. A-
           C er tes societat organitzen    quell prÍncipÍ qae moa· t ants                   FÚT BOL           lIoc en el camp d'esports d'a- penedesenc senyor Jo sep Figue-
                             cors, tot i duent-los a esborrar
        a m b freqüencia ba11s i fes te s be-   pat ologÍes m alsanes de conques-          T o rne ig «Trofeu Llanes"n         questa entitat, exercicis de gim- res sobre «Cultura socia l ale-
                             t a o d'Ímpos ÍcÍó , creix en co mp -
                             t ar am b l'aju t d e 1'ó r g a n creat P C LiLid ',7 U. E Vil If rJnci', 1           nasia i atletisme als quals po- many'a.') Va demostrar és ser un

                                                                              den concórrer tots.Aniran a car- bon observador de la vid a social

                                                                              rec ¿'un competent professor i d'aquelI país, on ha r es i d i t molt

                                                                              donaran comen e; D. les 7 de la molt de temps exercin t el pro-

                                                                              tarda.                   fessorat a un centre docen t de

                                                                                Principalment prega als que Berlín.
                                                                              figu ren en la 11ista com a juga- . Fou molt aplaudi t i felicitat.

                             {jer WÍls on ,e sta dÍsta preclar que                              d o r s a ct iu s i aspirants a juga-
                             tÍngué 1'encert de for m u lar una
                             pensada que, de Íxant de banda       nnegublcment aquest parti t,             dors la seva assistencia a aques-       El preu d 'anar i torna
                             llacun es d'Ímpedecció propÍes       que entre els aficion a ts havia           te s prac tiqu es, bas e fonam ental
                             d e tot comenrament, ultra de      despertat una logic:l espectació,            p er a l a prep &ra ció per a to t es-   deIs bnnys,-El preu del b1t-
                             fa lles que una trÍsta covardÍa     augmentacla per la q uali ta t d e           port i que h a n d e s erv i r- l os per
                             ambÍent to lera encara que s e      l'equip lleido.ta-actual ment en            al major dese nrotlla m en t i ren-    11et d'anar i t o rn a r d e S a n t Vi-
                             n'adonÍ de les mateÍxes, vÍndra.     excel'lent forma-, no ti ng ué d e           diment de llurs ac ti vi ta ts d ep o r - cents que ha fixat la Compa-
                                                  bon tras la brillantesa que h om            tives.
                                                  preveia, degut al joc que desple -                                 nyi a de M. S. A. per a la tempo-

                                                                                                   r a d a de banys és d e 2'05 ptes i a
                                                                                                   m és a m és l'impo rt d'assegu ran -
                                                                                                   e;a i el s ege11 mob i1: tot plegs. t

                                                  garen els dos equips.                  També co munica qu e haven t- uns nou ro. l s.

                                                  Ni unionistes ni 11eidatans, se format la secció, a t ots el s q ui                EI s qui es qu ei x a ve n que l' s-

                             nefiq.ue s. No anem ara a discu- principalment l'equip vilafran- els in!eressi o desitgi n fo r mar u n m entat b itllet era ma s sa car, ara
                             tir si resulten més o menys afa- quí, no ens oferiren diumenge equip de basquet-ba l1, poden di - tinc1 ra n encara m és raó .
                             voridores deIs p o b r es que el ba- al camp de la Unió Esportivu, rigir-se al S ecre ta ri En J osep
                                                                                                   L'ú nic a vantatge que hi.hau-

                             llet d'En Brau; aquest escura va la bono. ac tuaci ó que espera- Mitjans, que els donara to ta l'a és que el bi tIlet d' ano. r i tor-
                             el porró al desvalgut, pero el di-                                classe de detalls i els informara
                             vertía; aquelles, divertei. -én el s   Venl .                         sob re la manera de poder realit-     nar re gi ra ca da dia des d'avui a l
                                                    A i. o si, tot el parti t fou p or-
                                                                                                   dio. :50 de setembre.

                             seus socis i el porró ha de recor- tat per ambdues parts a u n tren I z a r - ho.
                             Irer tantes mans , que quan arribo. rapic1bsim i am 1-, un i nte res ben I F. C . Vdafrdl1Cd , 7
                                                                                                   ,H o s t e s . -H em tingut el g ust

                             a les del pobre no h i q u ed a amb mo. rca t, ~a qua 1 cosa do~a lIoc ~                 U B de 8d l1S, 1 de saludar el bon a m i c J6an
                             freqüencia n i per fer u n trago.
                                                  una Ilu ta fon;a emoClOnant l'                                   R ovira qui, junt amb la seva es-

                             A. B ERTR AN , S. F.           a un seguit de situacions vera-             El partit que es va j ugar diu- pa s a i filIet , fa alguns dies que
   1   2   3   4   5   6