Page 1 -
P. 1

~..                         -- ..       SETMANARI
                                                                                         CRED ACCIÓ 1 rJiDMINISTRACIO
                                  VILAFRA NCA DEL PENEDÉS 15 DE JUNY DE 1929.
                                                                                           rJiSSOCIACIÓ CATOLICA

                                                                                          FERRERS.38 1:. TELEFON. 83

                                                                                           CPREU DE SUBSCRIPCIÓ

                                                                                          .~ CJRIMESTRE. z'SO ~.
                                                                                              , {/
                                                                                             "" ~ .

                                                                                                                                     ;

                                                                                                               NÚM . 10 60

J:;'Exposició i                          , . Economia                                             Parroquia de la Santfssima Trinitat:

                  Vilafranca 1• comerc eonstr uc ció d'un orou e
                                                                Organització pr.o~essional      o INS de poc, ajudant Déu, es íará en aquesta Esgl .sia
                                                                     periodística

      N el nostre editoria 1 del 20 d'abril rernarcavern la'

      necessitat que el Penedes concorregués col'lecti- EL Smdicat Nacional de Pe-                                         parroquial la installació definitiva de l'orgue nou que

      vament a la magna Exposició que Barcelona ofe-                                   riodistes i la Federació N a- construeix l'organer de Barcelona En Miquel Bertran.

reix al món. Hern de coní essar, pero, que l'escrit nostre no                                  cional de Periodics, órgaris 0-     L'esmentat instrument, que co~ pletará la decoració tan
hq tingut la sort desperonar l es energies dels nostres ele..
                                                                brer i patronal del periodisme    rica d'aquest temple, sera costejat amb donatius deis vil a-
ments dírecrors ni de les nostres auto ritats. Per tant, el Pene-
                                                                frances, estudia l'establiment
                                                                d'un contracte col'Iectiu de tre- I franquins que desitgen l'embelliment de la casa de D éu.

des deixa de concórrer en col- Iectívíta t a l'esmentat certa-                                 balL                   Fins avui s'han recollit 14,500 pessetes que [a té rebu-
men. No volem deixar passar aquest fet, senyal evident d'in-                                    Aquest contracte colÍectiu    des l'organer constructor, falfant-ne encara 15,500 que
diferencia en les altures, sense el nostre clarn de desplaenca,                                                   s'han de lliurar quan l'orgue sigui inaugurat i aprovat.
                                                                sera calcat, llevat de Ileugeres a-

                                                                daptacions al cara~ter de la

   Ara que l'ocasió era propícia per a intentar de millorar                                  Premsa francesa, deIs d'Alema-      Tots els qui tinguin voluntat de contribuir a una o· ra de
                                                                nya, Anglaterra, Áustria i Ita-   tanta utílitat per a donar a les funcions litúrgiques aquella
p'oc @ molt l'estat precarí del comerc de vins i deis seus de-                                 lia. El seu avant-projecte duu    solemnitat que tant recomana el Nostre Santlssim Pare el
                                                                un proemi sobre els p rincipis de
r.ivats, no podem fer res més que constatar la manca de fe,

(j' tu siasrne i de seny deis que tenen el deure de vetllar                                   dignitat, de llibertat, de boria   Papa Pius XI en recent Constitució Apostolica, podeo lIiu-
p€L oenestar de la nostra comarca.                                               voluntat,d'ideal, que han de pre-
                                                                sidir la marxa d'un periódic i    rarI'a,lrnolna a la Rectoria o a qualsevol Sacerdot d' aqu ~ ta
   En el segle passat potser si que l'actitud d'ara hauria .es-                                les relacions sobre directors i   parroquia.
tat explicable. Com a cómoda, almenys, no n'hi ha d'altra de                                  periodistes. Compta sis capítols
semblant. Peno en els mornents actuals que els corrents de                                   que tracten de les disposicions                    Mosszx CARLES LLOIs, PVRE., RECTOR.
                                                                geriere ls (definicions, delimita-

rnodernitat s'han infiltrat d'ací d'alla, cal que 'les energi es es ' ció de la professió, exclusió deIs

                                                   col'laboradors gratuirs, creació neficis del retir més que les per-

multipliquin pET tal de poder vencer en la lIuita del tr eball d'un regr.stre profes'sroriar1)), de I sones que hagin treballat dos

j dets afers .. No íent-ho així no tindrern dret, en els períodes les condicions de treball (dura- , a n y s, almenys, en empreses

<l'aguda crisi, a aíx ecar la veu. Comptat i debatut.els nostres                                ció treball nocturn, descans se- I periodístiques, amb salaris per-

nals d'aleshores provin dran de la nostra placide sa eixorca                                  m:nal, va ca n ces), als salaris, a I manents.El total de la pensió no

(;i'abans.                             .                              la previsió, a la cessació del ser- I podrá passar del 80 per cent del
                                                                vei [avís previ, iridemrrització), sou mítjá del beneficiari durant

  Pe convicció i per inter és, com a vilafranquins que som,                                  i per últim a la solució deIs cori- els seus dos darrers anys de tre-

 o pod m ni volem conform ar-n os amb l'actitud que al'lu-                                   flictes i als órgans de vigilancia ball. El 6 per cent d'íngressos
dim. Pér aquest motiu creiern oportú insistir sobre la neces-
sitat que \\Íilaf rancd- j a que no és possible coordinar l'es-                                 del contracte.            . servirá per a cobrir les despeses
fon; de tot el R.enedes-faci alguna cosa per a reclamar l'a-                                  Les , negociacioris, corn erica- I d'administració de la ~~ixa.
                                                                des després de resoldre un acord ' Quant a la concessio d~ pen-
tenció deis estrangers que vagin a visitar l'Exposici ó de                                   relatiu a pensions, semblen l'I- : sions no ~ome~~ara a regir fins

Barcelona Gosa niern a demanar al nostre Ajuntament i a les                                   nici de la completa organització . que la Llel Iaci quatre anys que
entitats ag¡rícoles que, alm enys, vulguessin imitar, cosa mo-
destíssima per cert, la ciutat d'A lcira, la qual ha editat un                                 professional deIs periodistes I sigui promulgada. No obstant,

                                                                francesos.              aquest termini quedara reduit a
                                                                Ara que parlem de pensions, sis meso s e~ cas d 'invalidesa

                                                                volem remarcar 1'aprovació pel absoluta o, d enfermetat causada

                                                                Parlament de la República d'U- per intoxicació saturnina.

fascicle explícatiu de les característiques de la població i de ruguay (notes tretes de «I n fo r-                                        F. S.

la seva contrada eminentment productiva de productes agr í- . mllciones Sociales ») d'un-projec-                                   BI ballet

                                                      te de L l ei rela t iu a la creació d'u-

coles. Ben segur que es trobarien faci li tats de part de tot- n a Caix a d e pensi olls per al per-
 0111, tant per l'execució co m per la difusíó d'u n fascicle sonal d e les empreses p eriodísti-

semblant. 1, si més no, el pet it Il ibre ens salv aria el di a de queso                                                 d'Bn Brau                    II

                                                        Aquestes empreses lliuraran                  .              Una casa que m ig avergo -

dema de les justes recri mi nacions deIs que puguin teni r dret a la Caixa e15 per cent deIs sa-

a retreure'ns la nostra negligencia o la nost ra inc apacitat.                                 l aris pagats.S'imposara ahí m a - E N Bra u era un p ages conco nyida s'havia qu eél at enrera de

                                                                teix un impost del 10 p er cent     que amb tot i h a ver f et el s la que tenia a l'esq uerra i que

                                                                sobre la venda de qualsev ol te x t setanta, caminava més d re t qu e u fa n os a arribava fins a la pla~a
                                                                impres a l'estranger, l'autor del
fulles               la seva heredat, prop de Moja.                                qual resideixi al país.       un fus.                i es mantp.nia allu n y a d a de les
                  D'aquí segurament prové el tí-                                                    Tenia ca sa i terres al p eu del de la dreta pe r un co rred o r forca
                                                                   N o podran disposar deIs be-                     deixat, era la h abitació del ma-
                                                                                   M on tsen y i a mig quilom etre
              hi s tó rique s tol d'aquest Marquesat. El pri-
                                                 mer que l'ostenta fou En Ra-                    del poble, pero poc a6.cion at a l  trim on i F ran cesc i T eresa. T e-
reu mon de Copons i de Grimau,                                                                    treball i menys a la terra, repar-  n ien do s 6.11s absents del poble
                                                                                   tia les hores del dia entre la ta-  els qu a ls n i pe ls guanys ni per

      El m arq uesa t de N oja pare de l'insigne Arquebisbe de many. casada amb D. Narcís de verna i el cafe.                                            l'edat podien ajudar-Ios gran

                  Ta.rragona Ilm. D. Pere de Co- Sarriera. La cinquena marque-                                   MoIt aIt i ehut de carns, ves - cosa .

L A reno menada família Co-    pons i Copons. El segon sigué sa fou D.n Maria Sarriera i de . tia sempre de la mateixa mane-                                        L a Teresa era treba11adora
  pons, va tenir la casa pairal  el seu fin D. Agustí de Copons Copons, ca sada amb D. Gaieta ra: caka llarga i ermilla, que                                       per demés, administradora per-
                  i Copons, casat amb D.a Gaieta- ¡ d'A m at, B a r ó de M alda, que quan no la duia posada la por-                                    'p et u a de l'aItar de Sant Antoni
a la nostra vila. Era situada en n a d 'Oms. (1) El tercer que l'usa morir en sense successió, així tava p en j a d a a l'espatlla, barre- que, dit sigui de pas, tenia com
el solar que avui ocupen les ca- er á DJosep de Copons i d' Oms, com tampoc tingué fi ll s 1'aItre tin a verm ella amunyegada so- una plata, feia les fein es de ca sa ,
ses de la senyora vídua d'Enric  m ariscal de Camp, ca s a t amb 1 germana D,a Josepa, ca sad a a m b
Sarda, o siguin les del carrer de D .a L 1u1s a d'Al em a n y . El quart I D . Pere de Sentmenat. D es de                              bre el ho nt, i espard enyes amb   exercia el carrec deli cat d e lleva-
Sant J oan, que fan cantonada   D .a Jos epa de C op ons i d'Ale- 1 I'any 1865, no s'ha tornat a usar                               veta negra.              dora sense m és co n eixcments
                                                                                                      qu e el s que li d ona la practica
amb la Rambla de N ostra Do-                                                                       Conservava de la seva jove n -
                                                                I aquest titol nobiliario
                                                                                   tut una l1eugeresa i una facili - ni m és tÚols q ue l' a ccep ta ció de
na i carrer de la Palma. A m és  (1) A que st matrimoni eren Baro ns de
                                                                        J, B. i C.      tat pel ball, que qua n la dona- le s parteres, i encara li quedava
posse1a el casten d e S pitn es amb I Santa Pau, per part d'ella.
   1   2   3   4   5   6