Page 1 -
P. 1

.---                                                                                    SETMANA Rl
                                                                                  "REDACCI Ó 1 CA DMINISTRACIÓ
   .Z
                                                                                     CA SSOCI ACI Ó CATOL ICA
 s
                                                                                  fE RRE R5. 38 i: ; TELEfON. 8J
  ENDBZ
                                                                                     CPREU DE SUBSCRIPCIÓ
  01' mérilos                                                                                 CfRIME5TRE, lOSO

  ad ícalrnenre                                       VILAFR ANCA DEL PENEDÉS 1 DE JUNY DE 1929.                        NÚM. 1058
   qu e sean,
                                MatÍ»                   Elp er qualsev ol calamitat de les         VI• I•   la     medicina
  úrgtcas que
  es aparición                                              que sotgen eternament les llars
  . Emi nen te-                                             menestrals i obreros.
  n c ia en las
 . q uerati rls,                                             Sobre a quest punt, díu, enca-
   ori ginar ias
  Maravilloso                                              r a, l'esmentat diari: «.•.els orga- ACABA d'arribar a les nos- bre les darreres opinions conti n -
  r fe s cara
  8, clcan iza                                              nismes encarregats de resoldre       tres mans un fascicle pu- gudes en l' esmentat fasci cl e.
  ar se nicales
  s n temibles                                              aquest problema es decanten cap blicat per I'«Office Internatio-       La I1ei seca no ésun e I1 e i

   adquieren                                              a una solució definitiva:1'obliga- nal du Vin», que és un admira-
  e vis ta muy
  de los ojos                                              torietat. Establerta l'asseguran- ble document contra els detrae-      contra I'alcoholisme
 1 es pecífico
  nro por Jos                         cares,                   ca amb ca rácter obligatori, la tors ~el vi. Es titula «Le vin et
  ocu lís u cos:
 n más que.                                               prima seria tan insigrriíicant que sa valeur alimentaire et hygié-      Diu el Dr. Decref en el seu
  te co m o la
 r dade ro lf' _                                             no suposaria cap estere ecorió- rríque>. La importancia d'aquest admirable informe: En u n a co -
  esa par ecer                                                                 fascicle radica en el fet que no municació de l'Academia N a-
  y p: a duce                                              m ic.»

 , Iesrl a a l os                                             «P er o la ohligatorietat-c-afe- és redactar per persones interes- cional de Ciencies d eIs Esta ts
 ma s de los                                               geíx aquel] diari-no es pot es- I sades en el negocí vinícola. Con- Units, publicada 1'any 1902,h o m
                                                     tablir sense que 1'Estat contri- té mants <rapports> d'homes de podia Ilegir que l'alcohol no és
  p o us ando                                              bueixi per la seva part al foment ciencia el prestigi deIs quals és una beguda nociva, an:s al co n-
                                                     i al desenrotllament 'd e la mu- una garantía a favor de la verí- trari, d'acord amb les r cerques
  la fi r mll y                                             tualitat. En aquest cas es pot tato Vegem a continuació llurs portades a terme cal col'Iocar-Io
                                                                        El.n o m s: Decref, de l' Academia . al costat del midó' i l1él sucre
  PESET AS.                                               considerar indispensable el seu
                                                                        Reial de Medicina de Madrid; corn alimento Mts encara. seu
 tle: l mundo.                                              apoi. Si en donar a l' organisme   Maurice Loeper i L. Alquier, valor és superior al dels' dos es-

  I gec ier os,                                             aquell carácter es basa 1'Estat
                                                     en la conveniencia social, com professor a la Facultat de Medi- mentats productes, car s'ha corn-
 gunlls orras                                               podrá excusar-se de contribuir cina de París i Secretari general provat que en igual pes,que a -
 omerlénd olo                                               a fomentar-Ior Aquesta és la de la Societe d'Hygiéne Alimen- quells 1'alcohol conté més ener-
                                                                        taire a París, respectivament; gia. A desgrat d' áquestes afir-
 -BE!                                                   qüestíó>

  cellers .                                               Encara que aquests-cornenta- Madame Agnes d'Osztrovszky, macions, en plena guerra s'esta-
 S                                                    ris del diari madrrleny siguirr de l' Institut Ampélologique blí en aquell país el regim sec ,
Terra"sé:l .                                               inspirats per la situació en que Hongrois; Víctor Drucker, met- 1 llei de prohibició molt més
                                                     es troba ' l a susdita Associació ge a Budapest; Pierre Medinger, severa per als vins d'origen eu-
 s                                                    Mútua de .Risc Marítim, poden químic del Luxemburg; Dr. Da- ropeu que per als alcohols in-
                                                     ésser aplicats al mutualisme en niel, senador a Bucarest; i Ch. dustrials climdestins.
s                                                                                           Malgrat la prohibició, és ben
                                                     general.               Lsugíer.metge-ínspector a Craio-
                                                                                            notori que el trafic d'aquests al-
                                                     Caldria que fos ob ligato ri va, (Romania).                 cohols anomenats darrerament

                                                     que cada individu pertanyés a     Donarem algunes dades so-       és cada dia més floreixent i ~ug­

                                                     una o a váries entitats mutua- I
                                                     listes en les quals, com associat, ! -------------- menta com a tot els palsos que
          que hem dit es pot repetir COI~1 a resposta a hi tírigués intervenció directa.!                                          no produeixen vins naturals; ai-

                                                     Els subsidis que pagarien a- deals 54154'50; Aragó, for~a: xí mateix augmenta 1'alcoHolis-
                                                     questes mutualitatshaurien d'és- 54'50155; Peñafiel: 54; Lleida: me, mentre a países de produc-
                                                     ser, naturalment, més racionals 54'50155; Lerma: 53'25; Puebla ció vinícola com Espanya a-
                                                                                            questa tara apenes s'hí corieix.
                                                     que no pas els que hi ha fixats en de Hijar: 53'75.
                                                                                            La llei seca-afirma el Dr.
                                                     la llei vigent de retir obrer.L'Es- JI Ha passat 1'animació de dies
                                                     tat podria controlar les esmen- enrera per trobar-se el mercat Decref.:.-en tant que és dirigid a
                                                     tades entitats i prendre a cárrec amb bones existericies de blat contra el vi és sense motiu i ab-
                                                     seu el pagament, posern per cas, importat i per ésser a prop la surda. És com si pel sol fet qu e
                                                                                            la carn i la Het contenen de ve-
                                                     d'una quarta part de la totalitat collita.
                                                                        La farina ~s cotitza: la de gades germens de malalties pa-
                                                     deIs subsidis satisfets durant u-
                                                     na anyada. Els beneficis que for~a, primera, a 74 ptes. els cent rasitaries mortals, o perque p er
                                                     donarien les mutualitats, per quilo s; id. extra blanca, sup., a llur composició poden ajudar a
                                                     més que funcionessin a base 69'50172: id. id. corrent: a 73; id. causar malalties de la nutrició i,
                                                     d'una prima a 1'abast de totho01 jd. intervinguda: a 65167; núme- conseqüentment, ocasionar la
                                                     podrien ésser destinats a resol~ ro 3; a 47'50; número 4: a 38.       mort, hom dictés una llei pe r a

                                                     dre altres p roblemes ciutadans    Encara que el negoci no esti- prohibir completament llur con-
                                                     amb la qual cosa l'Estat ja veu~ gui molt animat, ha millorat la sumo
                                                                                            Les estadístiques espanyoles
                                                     ria compensat en part el seu des- situadó d'algunes setmanes en-
                                                                        rera; a ca u sa de disposar de ma- registren solament, a ba se d' un a
                                                     em b orsam en t.
                                                     Vo l em a caba r aq u es t es rat- jor quantitat de blats importats. població de 22 milions d ' h a bi-
                                                                                            tants, una mortalitat p er a lco-
                                                     Hes a m b l a t r a ducció del frag-
                                                                                      \Ti holisme agut o cronic de 1'80 per
                                                     ment amb q ue el d it diari ma-
                                                     drileny acab a va l'al'lu dit arti-                      100,000 habitants. 1 encara ca l

                                                                        Els preu s h a n afluixat lleu- tenir en co01pte que en aquesta
                                                     ele: «L' experie ncia d el fet a que gera m en t un cap passat el pe- xifra de 1'80 s'hi com pren en eIs
                                                     líem vi ngut referint- n os prova río d e d e le s gel a d es. No obstant alcoholics malalts a més a més
                                                     que en el país queda molt pe r    els viticultors encara es r esist ei-
          Economia                  rUIna completa, no s'inseriu en      fer a favor de la preV"Ísió. Con -  xen p er creu re qu e el present se-  de tuberculosi i de sífilis, malal-
               1• comerc;            es po ntania m ent a la m u t u a litat . vindria intensificar l'acció per   ra un mal a n y per a la vinya i    ti es en l es quals l'alco ho ( és so-
                                P refer eix en correr el risc d'ar-    tal que arribessin a tots els re-   perque confien que les exi sten-
               La mutuali t a l o bli ga tOria r UIn ar-se a p agar la prima in-     ~ons d'Espanya els principis da-   cies s'esgotin abans no es p úgui   lament u n a causa ~uxiliar de la
                                                     munt els quals es basa, a fi que   disposar de la nova collita.
          EN l a seva edició del dia 25       significant de l'a s.s eg uran ~a.     s'incorporés a ella' el major nu-                      mortalita t.
             «El S o l '> de Madrid remarca                         di de ciutadans que viuen a mer-      Els Priorats es cotitzen de      A Espanya podem veure que
          un sin gula r fet que s'observa en       Aquesta inco mprensible re -     ce de tota mena de risc i que     12 112 a 13 rals grau i carrega; al
          1'Associació Mútua de Risc Ma-       sistencia contra tota mena d'as-      veuen com se'n va n per terra en   Camp de Tarragona i R eu s d e     l' a lcoholism e és molt O1enys ex-
          rítim de les embarcacions desti-      segurances la podem observar a       unes hores el s esfort;os que rea-  11112 a 12; al Penedes, de íO 112   tes a les províncies on es con-
          nades principalment a la pesca.      cada paso Els estaments que més      litzaren durant molts anys de     a 11.                 sum vi que a les al tres on el dit
                                necessitat tenen de pensar en el      durs de treballs ».                             consuro és gairebé nu1. A An-
                                dema són els que més n eglige i-                           L'exportació pel port de Tar-   dalusia, per exemple, província
                                ven la previsió. Cada dia es po-                         rago na , en la setmana compre-    vinícola, 8mb una població de
                                den veure famílies atuldes per                                             3.842,974 habitants només hi ha
                                                                                            0,08 per 10,000 de mortalita t. En
                                                              Bla! i farina sa en t re el dia 10 al 17, ascendí a c,an vi al N ord, o sigui Oviedo,
          Aquest fet, és que els petits ar- la malaltia o la mort de l cap de

          madors per als quals la perdua       casa, per la per dua d 'un a coBit a~   Aq uests dies s' ha n f et o pe- 4617 bQcois.              Alava, Biscaia i Guipuscoa, on
          de llur embareació representa la      per la crema   d'un  im  mob le                                          els habitants no só n beved o rs
                                                     racions ds preus segü en ts : ca n-           F. S.
   1   2   3   4