Page 4 -
P. 4

4 - AC"JCIO

.------~~~---=--=--==-~-~==,~""'"'"-'~--- ,~-~---~---------------¡

                   fomad el                                               rdpldo

                   acreditado                                 1Ea .clentfflco
                                                                   agradable

                                                    qua da ida yJuentud
                                                                                                 ~I

~=r=---~_~~~                                                                                             -

Ciments, mosaics, rajoles i teta                                               =~
me'na d'articlas par al ramda
construcció. · Dimant Asland.                                          ,r

        ?= @- ~-                                  Pré srecs de tora mena.

Ala eQastruo ix~ ~ ª~cal~s                                Compra - v e nda de finques i
                                              d e rota classe d'objectes.
      tlfJ .g ,a{l!lfjt~
                                            Es fon operacions a domlcill.
I J. O A'A"~        ~@ :::;.                                                                                  la nostra e
                                              Tra cte res ervat i series.                                         negaci del
       OLIVELLA. Carretera IGUALADA, ' 56                                                                            ara propici
                       VIl./rane. 'del Penedé,          Fidel Vives Ve~tura                                               nostrps arq

                                            C:J rr er d 'gll '(' 011, 5 , p rimer .                                     podríem vi

   I'obra cirn de la seva                                       az                                                Pero a

     briJlant 'histo ria                                     Km! .snts crS SCJQn ci cntifí oa                                  lla, Ens r
                             ,.
                                                      Para enfer mos de los                                    pessimist e:
   Un sis cilindres al 'preu                                                                                     i at, hi ha
                                               OJOS y PARPADOS
       d'un quatre                                                                                          Les 11
                                                   . Fórmula y ma rca re gis rrada segun las leye s
           T e ro : I'estil I 1' c1e,ga,nci a del velee gran i cost ó!',                                                           men i ino
                                             Preparado por el Doctor J. MARTINBZ MENDEZ                                  mes pels o
       Es per altr a par! I'uu to m óbfl me s r ápid i rrés pode r ó s que s ha
                  consrrult fins avui a baix pr eu,            Condecorado con la cruz del Mérit o MIlÍla r por méritos                          senpre. P
                                                                profesionales
     La seva acce leractó es rá plda com u,n llampe c, la seva forca                                                                detenir-Ie
                                                Específico ún ico en todo el mundo que cura radicalmente
       e n les pujades es sorprenent i la sev a marxa es distlgelx         las enfermedades de los oj os, por graves y crón icas que sean,                        obe n a:
              per una movl lirar ver irabtem em admirable.          COn rap idez as om br osa, evíranuo o peraciones quirúrgicas ~~e,                      lea la cr
                        ,                     con ran ro fundamento aremo rlzan a los en fe rmos . DesapariclOn                      tem exp r
                                              de los dol ores y molestias a su prime r a ap licación, Eminente-                      e imat mé
             .Compr i' l I 11 fará guanyar re rnps dlners.           mente ef tc sz en las oftalm ias graves y por exce lencia en las                      .¡ d'altre
                                              granulo sas (granulaci ones pur ulenla y breno r t agtca. queratitis,
CON C ESS IO N ARI                                     ulceracione s de la córnea, rijas eI C.) Las 'oflalmias o riginarias                    ¡' 01 f ra
   ,EXC L US I U                                     de enferm edade s venére as cúralas en breve tiempo. Maravilloso
                                              en las infecclon es posroperarortas . Ha ce des apar ecer las cala-                      Tampo
       Rambla de Nostra Dona                  Vilafranca      ratas en p er ío do de for ma ctó n. Desrr uye mi crobi os , cicatriza                   vor d I vi.
                                              d es lnfe cra y cura para siempre. No más r e medios ar senlcale s                     en ara hi 1
       Concessio na r i ·d e ls camions                       mercurial es, n itrat o de plata, ezut rne t i le r o yor r os tan temibles
                                              usados en clín icas. Las ViSI9S débil es y cans adas adquieren                        ue nínsú
       G. 1'01. C. de les céle bres mo-                       prodigiosa potencia visual . ¡No más neblina! ¡Siemp re vi sta muy
                                              clar s! ¡J amá s frac aso! Et9S por l Oü de les enfe r mos de los ojos                   :>' le ent
        tocicletes ' MOTO~ACO C H E                         cúr s nse a n te s de concluir el primer fr as qutr o del específico                    m' le o
                                              PRODIGALUZ .
.---------- ------~-~------,---------                                                                                  e el vi o
                                                 PR ODIGALUZ e ci ps a par a s ie mpr e e l tr at: m ie nt o po r los ,
                                              coli r tos couo ctdos h asta hoy en rodos los ga b in e t es o cu tísrlcos:                 xioiu a
                                              colirios que e n la rn i xo r p an e d e lo, Ca., 05 no h ace n má s que                   ' IJem za
                                              empeor ar el 0111, irr íran do órgano tan Imp orta n te como la                       ietat' a la
                                              mucosa conjumíval . El nlrrato de plata, causa d e ve rdade ro re;
                                             . rr or de los enfe r mo s y de muchas cegueras .lo h ace d e saparecer                    at a Iav r
                                              PRODIGAL UZo                                                sues in qu
                                                                                                     , ai nt .
                                                 PRODIGALUZ es co m plets rnent e inofe ns lv o 'y p roduce
                                              s us e stup e nd os r es ult ados sin causar la meno r mo lesr la a los                   ¡de t ta m
                                              enfermos. Detiene la miopí a progresiva ¡Enfer mos de los
                                              ojos! Estad seguros que curareis en brevísimo tie m po usando                        el ll1en t d
                                              el po rreruoso es pecifico PR ODI GA LUZ . (Exigid la firma y                         Lariqu
                                              marca en el preclmo de la cubi erta ). PRECIO,: 40 PE S ETAS.
                                                                                                    IOI? Pot, r
                                                   SUCESORES DE F, CUADR ADO
                                                                                                    ho a on e
                                                      SAN BUENAVENTURA, 7 - MADRID                                ne o i d I
                                                                                                    nece ita u
                                              Envlos a vuelta de corr eo a to das las partes del m un d o .
                                                                                                    una te 11 i a
                                                 Testimonlos:Jueces . Fi scal es , Jefes del Ejercito , Inge nier os,
                                              Co me rciantes , Obreros . etc.                                       nHza ió d
                                                                                                    el COlllr r i l
                                                 ¡Éxito Infalible! Sin cres ina , atropina, ni ningunas ot ras                     ll1a1h:ra ru é
                                                                                                    veure.
                                              sub stan clas peligrosas como se nue de comprobar, sometiénd olo

                                              a un minucio so análisis cualitativo.

                                              APLI QUESE EN RECIÉN NACIDOS SIN TEMOR ALGUN O

                                                      SAN ,BUENAVENTURA, 7 - MADRID'

                                             -ilJ I'JICC> ~ N E .Y__ ORBE!

                                            ~----~-----~~~---~----~-

                                            Instal-Iacl oas per a aigua, gas , electricitat, telelons i cellers.

                                            L1auneria en totes les seves ap licac ions.

                                            APARELLS DE RADIO            MOT ORS

                                            Representació per al Penedés de l' Electral ndustr ial de T errassa.

                    P rep ar a! di áriam en t a la          Vídua de Bartomeu Figueres

       F /~~T~1.\Il: ~~ C I .A. S E R.R.~ T                   Parellada, 32              Vi lafran ca de l P e nede s

            Con, 1 - T c l éfon , 17 - V ilefran ca del Pene des       PREUS ECONOM I C S
   1   2   3   4