Page 2 -
P. 2

ÁC'C"'~'I~C =====---=="""==============='====¡===========r:2 -

~ ~!'-m á ver encaixar. Ap.ret~nt-me

Economia i. fort em m irava, em m irava trist,
                                                                      f u l e sordre: metalúrgia i mecá ni ca .ín -                         E l di! m oco fei. poc que

                                                                      dústria textil i vestits, construc-                            V1.a a r ribat d ' éss.er soldat a 1 A-

gaireb épl orós.- S i em pogu éssiu                              comer-e ció, alimentació, productes quí-                         históriq u e s f rica i era el p rim er dia que tre-
deixar...-va murmurar.                                                  mics,transports,agricultura,ban-                                b a l l av a.

Altra vega da l Anava a fer-li                                                       ca indústria grafica, espectacles,                             Ours d'ana.1isis de vin~.

una rengla d'objeccio ns, pero A M B el desig q u e el n os t r e                                     m inería, arts su'm p tu áries, in-       20 octubre 12 28. -El Rei Jau-       - H em rebut el'e l'Estació de Vi-

em sembla oír el soroll del tren ,. I.                   p er i ócli c pug rri g ua rrya r i n -            d ústr ia h otel era i pesca .        me 1 co n fi rm a ti Ponr Pere de       ticultura i Enologia de la nos-
                                                   d' 1                   El no mbre d e l es entitats d is· ·
L'hi vaig elonar el duro sense                                                                             Banyer es, i a l s s eus el castell de    tra vila la convocatoria per a .uln
                          t er es i utili tat, í acce rnt a so -                         s oltes segueix aq u es t ord r e, de    M ure, a m b l es seves pertinences      curs pr. a' c t1'C d'analisis cornercra .s
respirar ni un mot i vaig baixa r licituds que ag r a i rn i a te ne m, i-                                 més a men y s: i n d úst ri a t extil i   i habitants.                 d e vr. ns que se celebrara a l dit
a salts les escal es .                                                      .,    ve stit, metalurgia i m ec ár ri ca, a -                          establíment des del dia ,2~ d e
                                                                      limentació, construcció, produc-        (Ar x. Cor. deAragó, perg. 360 .)     m aig al dia 18 de juny p.rox~mhs.
El fet es repe tí quatre, cinc, naugurem avui aquedsta seCC10                                       tes ' quÚn ics, a gricultura , banc~ ,
potser eleu vega.des. N'estava rip, que anirá a cárrec e persona                                      tran s por ts, indú stria g r a fi ca , mr-    22 j u n y 1246.-Es dicta sen-        El que vulgui a ssi s tu-h1 o
                              1 entesa.                                    neria, indústria hotelera, arts       t encia en el Palau reial en el
francamenil Q uan p ujava a                         En aquest espai hom tracta-                  sumptuáries i pesca, amb la par-                              h de sol'licitar per simple Ile-
                                                                      ticularitat que d'aquest rarn dar-      ~ltres, let que sobre censos, rédits i
tre.n em deia  p1r,oeprrigaemg aerná.t:s-aS~iasa-        -r.a, pOSS1'b     l ement ca  da  setmana,             rer es constitulren 7 .Societats i           possessions de Vilafranca      tr: al Director de l'Esta ci ó a-
VU1 el trobes                                       relatives  al corriere, a           se 'n d isso lg uereri 7.          del P enedes hi havía entre el
                                 I qüestions                                , De les entitats co nsti tufdes,      Rei Jaume,. Ferrer i Guillem de        bans del 10 de maigo            -
                                                                      347 foren co l'Iectives, 335 an ó ni-    Vflafranca i Bertran de C a n y e-
seig. Li d ir ás que n o el co n erxes l '                     . i principalment a                   mes, 287 limitades, 48 comandi-       Hes en qua.litat de castlnns de la                             Por e p
 .       .lpos'llI.cc1~an.ve~, ee1r f'      .\   . eco nom1a, ,                       ,       taries i 17 civils.De les dissoltes,     vila; Fou jutge el Canonge de
rn ganes.                        aga-   ¡ l 'a g ri cu ltu ra, r iq u esa essencial               389, 115, 102, 65 i 6 respediva-       Barcelona Pere Arbert.                                   : r. a_ c o '
far per la                 o,aerlatsr olia-                                       mento En total : 1,034 S oci et a ts                            Reunió. - E l próxirn di-
                                  ele l a co m a r ca penedesenca .                                            (Arx. .C or. d'Aragé, perg.                             LJ"a l a e l\,
                                                                                            1035 de Jaume 1) .              amlarCt sa dia 2 d'abríl se celebra ra
va, el ve la tan m iserab]c, tan ¡ R es el'articles llargs ni d'estu-                                                                                       si no d 'Unió C orn ercr·a 1  ~ g ::ra-, .1
                                                                                               27 juny 1246.-Estant el R ei                             ;;; Pa a é
po queta co sa ; ern parlava              apm~obr I 'd i s com p licats. Preferentment                                                                una r eunió per a' tractar de la
aquella veu .q ue era com u n                                                                                                                           .• . 1 nre a
                                 , o m p li r a.n    aquest lloc   sn,octeosmeinr~-                                                      constitució d'una Cambra de la       ..a e . \ -i
p rego n ... 1 II to r nava a d o n a r el             formatives      sobre mercat
                                                                                                                   Propietat U rba n a a la ri o st r a     L . e-X' r
eluro !.Ja com'pta va aquestaf quan-                1. n t en.or 1. e x te rL1'l0,1e' n~tureabt~aeIl   est a -
titat com una    t,dde'uasnqpeudsela"1a1aa   ero        d"l s  tIque s, et c.,        05 Ó     , lan e r '                                               vila.                    n~· \' CQ '1
  N o obstan                  a 1g                                  p                                                        5 'hi convo~a tots els interes-
                         con                                                                                                                     1111111I111111111
ler desfer-me                 v    YO.-   o 1. qu..est1"0ns q ue l'nte ressin , si més
                            trI-
                                 I     1 " t t de Is nostres                     constituÚles, 677 dissoltes; 623 Jaume 1 a Vilafranca r ebé de l s ats.
b ució, el' aquell trib ut         gaI.reb e' 0,-     n o, a  a CUrIO SI a
                                                                      milions associats, 171 dissociats.      mallorquí Gersimon de Mar
                                 '1                                                           l'homenatge de boca i mans,            Ori ginal retirat. -Per ex-
                                                                                  Noticia vinícola  com a poblador d e les illes. Au-       cés d'origin al hem hagut de dei-
b ligatorl.. 1 amb a que-sta I. nten cl.O, 1ec tors.                                                                  toritza l'acte el N o ta ri de la v ila    x ar per la setman a entrant ,una
                                                                        Balelament s'hagi dit que els      G u illem 'd e Nicenchea.           n ota del Comite P aritari de Bo-
vaig baixar a l'esta ció ele Fran ~a                        Les Societais comel'cials                freds havien perjudicat els ceps,                             ters a mb el s aco rds presos per
                                          i , industrials en 1927                 no és cosa de creure-ho. L es bro-        (Arx.de la Co r .d ' A r a g ó, p erg . aquest organisme en el seu pIe
i e~ fiu el proposit de prendre                                                      tades no havien comen~at i tot        1037 de Jaum e I. )              d el dia 27, i un detall de la pun-
el t ren al mateix 1l0c, contra la                                                     perill e'ra il·lussori.                                  tuació individual fins .a l tercer
                                                                                                        J. B. i C.       c1a ssi fi ca t en el torneig d'escacs
consue tu1 ele fer-ho a Gracia.                     L'estadística del moviment                       En el mercat d e vins es fan                             celeb r a t pel Ciub d'Es~acs vila-
                                                                      poques operacions; ~ls p r eu s,       tarrodona (B .) i R ossend M o n-       f ran quí.
Merces a D éu que ha u ria trobat                  ·d e constitució i elisso ]ucíó de 50-                 amb petites oscilacions, són el s      fort (c.) E l segon c1assificat es-
u n mitja efica¡; de lliu r a r- m e del                                                  següents: moscatell, 16 i 17 rals      ta format per J oan Tom a s (A.),       B3nco' del Penedes
                                  cietats comercials i industrials                    grau i carre,ga;misteles blanques,      J acínt T orner, E r men gol 5an ta-
pesombre!                                                                 14,15 'i 16;oegres,16 i 16'50; Prio-     cana (B. ) i J os ep O livella (c.)
                                  d'un país durant un anY,no pro-                    rat, 13; Camp de Tarragona,
  A m i ti a t a rela a nava pa ss e- va, per raons obvies, que aquell                                  11'50,11'75 i 12, negres i blan-
j ant p er l es ra mbles tot rumbe- país vagi-bé o malament en l'or-
jant un cigar de pam . D e sobte
                                  dre de Is negocis; pero mostra a
va ig sentir- m e es ti r at d esfid os a-             tothom . qui sapiga observar
ment p el bra~. Era el misteriós                  qui ns són éls afers q ue even-

p erso n a tg e: G r oc , tre mo lejant, tual ment re lxen en el pais en
a m b els u lls t re m oladiss os , t a l-
ment dos escarbatets.                        qüestió . ~er aixo ens sembla re-                   ques; Penedés, 11, 11'50, 11'75, . La setmana entrant pu blica-              No habiendo podido cele-
                                  lativamen t interéssant donar al-
  ':'-A n em . Per favor ...                   gu n d e ta ll 'd e l' es ta d ís ti ca . del

Per tal de ,d esfer- m e' n vaig susdit m ovim en t relativa a E s-                                    negres i blancs;' rosats,10'75 i 11;     rem la puntuació individual fins       brar Junta gen eral extraordina-
p os ar l a ma a l a butx a ca.                                                      destil:lacíó, 9.               a l tereer cla ssifica t.                               .
                                  panya, any 1927, publicada sua-
  -Teniu -li di guí-ací t en iu                                                                    Blat i farina   Repartiment de premis:- D e-        ría de pri;rner a COllvocatona por
el dur o.                              ra per la Di recció general ~e C o-                                         ma a l es :5 de la tarda tindra        no h ab er concurrido la repre-
                                  m erc;,In d ú s tr ia i Ass egurances.
                                                                                                                   sentación de las dos terceras

- N o.A v u i no el vull.Veniu.                   N o ca l fer cas que no h a gi estat                  Negoci encalmat; preu 53 pts. lloc a l Club d'Escacs- S ocietat p artes del capital social, en vÍt-
                                  publicada fins ara. En materia
  Ens va m a sse u re a l vo lt d'u -               d' estadístiques, oficials o no, te -                 cent quilos, sobre v a g'ó orígen. La Principal-una sessió de si- 1 t u d d e a cu er d o elel Consejo de
n a t aul a d'un b a r. E H co m en ~ a               nim al nostre país una remarca-
                                  ble pre miositat. Potser ve d'aixo                   S ' h a n fet opera~ions, pero, a 54     multanies i de partides co m en -IAdmin is tra ci ó n se convoca por
a p a rl a r :                           que generalment sempre donem                      i d'Aragó a 54'50. .
                                  la impressió de poc i n f o r m a ts, i                                       tades a carrec d'elements d el segu~da v ez Ju~ta general ex- ,
- V ós n o sabeu qui sóc ni j o                   de vegades encara malament.
                                                                      E ls preus a1ts de Is b lats ll,lin- Club, procedint-se, des prés, al trao r dinaria de señores accio-
us conec. No he es tat . m a i a l                    En l'esmentada estadística,
                                  Barcelona ocupa el primer llo c                    ven l'activitat de les faríneres. repartiment de pre mis de l p r i- nistas, la cual se celebrará en el
vostr e pob l e ni sé res de Is v os -               en el no m bre d e S oci etats comer-
                                  cials i i n du s t rí a ls . constitu ld es              C otit z a cí ó mitja: intervinguda' me! campionat social per equips S alo n de actos 'd el Centro Agrí-
t re s convel ns. Va ésser per ca -                 d u rant l'a ny 19 27, pero també
                                  l ' ocup a en el de dissoltes.Parlin                  65 pts. cent quilos; número tres' de l qual ja han ting ut co nei- cola del P eneelés a las 10 horas
suali ta t q ue vaig en devinar q ue                les xífres: Barcelona: constitu-
                                  cions: 315 amb un t o ta l de 288                   47[50; número quatre, 39[41; for-      xement el nostres l ect o r s. A mb      y 30 m inutos del dia 8 del pró-
éreu C'a sat i te níeu fi lls.                                                       ~a, primera, 74; extra blanca su-      tal motiu la Junta del Club es-
                                  m ili~ ns; diss oltes: 187 amb 78                                                                 ~imo mes de Abril para la mo-
- A ixí v ós sou...-vaig d ir
                                  milions. Madrid: 150 amb 204                      perior, 69152; 'i d. corrent, 73.      , mentat es complau a invitar a dificación de determinados artí-
indign at.                       ,      m ilio n s;d issoltes : 55 amb l1.Bis-
                                  ca ia: 84 amb 14;dissoltes: 57 amb                   Amb la restricció for~osa de la festa els aficiónafs escaq uis - culos de los Estatutos que .n o a-
  - N ol-digué ell sen se dei-
                                                                      la producció farinera les despu- tes.                           fcctan al ca pital social.
xar~ m e aca bar.- Creie u qUe n o-
                                                                      lles han a conseguit millorar de                              L o's a cci onis t a s que deseen
més sóc u n po bre h o me. Ara ve -
                                                                      preu. Cotitzacíó mitja: Segó,7                               asistir 'a la Junta habran de de-
nia de cas a L. m i r eu... la dona
s'ha pe njat .                                                               pts. els 40 quilo s; segonet, 7'50;     ves                      posita r, con cinco dias de anti:-
                                                                                                                   cipa ci 6n, s u s acciones, o el res-
- P er que?                                                                seg~nes,34135 pts. els cent quilos;

- Per qu e? Di eu-me! P eor o n                                                      terceres, 34; quartes, 31133 .                               gu ardo que acreelite su propie-

h eu p assat a vui? V ós , vó s en                                                                F. R.           Inauguració. - Dijotls al        dad, en la C aja del Banco, expi-
                                                                                                                   d i éndosel es, a cambio d el depó-
t eni u l a culpa!                         24. G u ip ú z coa : 70 amb 5; disso l-                ESPO TIVES                  vespre fou inaugurada la nova         sito, el r ecibo co r res pondiente
                                  t es: 66 amb 10. Diverses provín-                                                                 que le servirá de p apelet a de en-
  E l prenguí per boig i anava                  cíe s agrupades: 415 'a m b 111; dis-                                        il'luminació electrica de la Ram-       trada a la J un ta.
a de ixar- lo . E ll ho en d evin a i                soltes: 312 amb 47.                                                 bla de Sant Francesc.. Els fan~ls
cuita a dir-me:                                                                                     resulten molt vistosos i la Hum

- N a u s penseu que sig u i fo Il,                     El nombre major de Socie-.                                         clara i abundant.               V ila f r anca del P enedes, 21

n o. Escolteu. E l duro vostre era ta ts constituldes correspon a                                             ESCACS                                   de Marzo d e 1929.

la nostra vida. Jo no puc treba- l'especia1itat de metalúrgia i me-                                      Els partits que han posat fi         Oonferencia. - El senyor             P. A. del C. d e A.

llar. Ella malalta. Vivíem d e ro - canica amb 196 . El nombre ma-                                     al primer campionat .socíal per       Francesc de P. Bover va donar a             Sebastián Parés.
segons es p era n t els dijous i el jor de elissoltes corres po n a art                                                         l'Associació de Ca~ado rs una
                                                                      equipsque es jugav:a al Club
vost r e duro que eilS alleu:';cria textil i ve stit a m b 138. .La xifra                                 d'Escacs es resolgueren de la        conferencia sobre «Balls i dan-
                                                                      manera següent: Equip Palau
un poc la miseria. La dona esta- més grossa del ca pital associat                                                            ses del Penedés.»
                                                                      °ven~ Pauses per 2 i 112 a 1 i 112
va desesperada d'aquest vi ure és en el ram d e produc te s quí-                                                            - Les il'lustracions musicals , E L E C T R A V I L A F R AN-
amarg o Avui, quan l i he dit que mics, amb 157' 3 m i lions. 1 la xi -                                  Plans-Pareta d 4, i Tomas-          anaren a carrec de l pianista
no us h avia trobat, que havia '                                                      Biosca 2 a 2.                F rancesc Graells.                        QUESA., S. A.
pro va t la treta de la coneixen~a
                                  fra major del cap ital dissocia t                     La pUlÚuació de finitiva és a-       , D e sg r á c i a . - Aquesta set-
                                  correspon a la Banca, amb 43'5                     questa:                                             Se pone en conocimiento dé
amb altra gen t sense poder recÍ- milions.                                                                       mana ocorregué un dissorta t ac-       los señores tenedores de las o-
xir, ella s'h a posat a plorár in-                                                                           cident a Sant Cugat Sesgarri-         bligaciones emitielas por esta
                                      El n omb r e de les enti ta ts                                       gues.                     Compañía, que previo sorteo ce-
consolablement. Jo he sortit per constituldes segueix al segü en t                                                                                  lebrado en el dia de hoy, en el
n o m orir veient-la. Quan he                                                       Equip ¡¡ J, G. P . E . F . C. T. P .       Un mosso de Cal F errer Vell       domicilio social ele Barcelona, y
                                                                                            que era el primer dia que treba-       ante el N otario D. Antonio Par
tornat a la barraca l'he trob a da                                                     Pal'e td 10 9 o 1 33 6 1 19         llava a l'esmentada casa, quan        y Tusquets, se han dado por a -
                                                                                            an ava dalt d'un carro va voler        mortizadas las doce obligacio-
p en jada ...                                                               To mas 10 4 2 4 22 q 4 12          agafar les r en d es que li havien'      nes siguientes:
                                                                                            caigut aterra i s'abalan ~a amb
I N o vaig t en ir esma el'escol - aura t em vingué darrera:                                        P al a u 10 4 4 2 17 17 6 10         tan mala sort que caigué dalta-          De 'l a emisió~ de 14 de Mar-
                                                                                            beix. Una roda li p assa pel da-       zo de 1909 (Serie C.) los núme-
tar-lo més. A quella mor t la sen -                     -No, no els vull aquests 'di -                 P lans 10   4 5 12 22 6 7         munt del cos i el d eixa mort         r o s 14,-18, - 26 y 45.
                                                                                            a l'acte.
tia co m un pes d i n s la meYa n ers. Que en fa .ri a a ra ? Jo tam -                                   Biosca Iú  2 5 3 13 2 4     3 7                            ' D e la emisi ón d e 10 de Mar-
                                                                             6 3 12 2 6     2 5
co n scien cia. V a ig deix:l l' cinc b é h au r é de f er com ella ...Teniu!                               Pau ~es 10

du r os dam unt la taul a i em-                       1 em tira el bitllet ca ra go la t                 L'equip campió l'integren els
                                                                      jugadors: D ion ís P areta (grup
p ren guí el camí to t trasbalsat.                 com una b ola.                             A .),Eudald Besolí i Ramon Ma-

U n a vegada més aqueli mal-                                  J. A RN EN GO L.
   1   2   3   4