Page 1 -
P. 1

ANY xvn                                                                                                                                       N ÚM. 847

 REDACCIÚ I ADMINI8TRACID:                                                                                                                   SETMANARI

ASBociació Católica                                                                                                                           AMB CE NSURA
                                                                                                                                     E CL E SI ÁSTICA
  Ferrers, 38 - 1.'
    TelefoD, 83                                                                                                                       Preu de subscripció

                                                                                                                                   Trimestre 1'50

                  VILAFRANCA DEL PENEDÉS 23 DE MAIG DE 1925.

L'empedrat deis· carrers                                                                      LLETR.ES                RALLARIE8 Crónica

                                                                                   - e Els nostres clásslce» han pu-   Un lIoc per a cada co~a...             estrangera
                                                                                  blicet un volum de poesies de Ra-
HNTRE els grans projectes de l'actual Ajuntament, figura                                                      mon L1ulI.                H AVEU medltat alguna ve-                Les mlnorles naclonals
                                                                                                          gada sobre aquesta maxlrna
el de l'empedrat deis carrers de la víla.                                                               - «La Reviste s , segons un pe-    mardenlana que di u: «un /loc per          UNA vegada més els grans
Oespre.s de la portada d'aigues, que és el problema cab-                                                      rlódic, 'pre para la publicació d'una  a cada cosa I cada cosa al seu               Estats es proposen de trae-
                                                                                  novel-la de MiIlas-RaurelI.       lloc»? No? Doncs, val la pena: cal          tar de la qüestio de les mino-
dal de Vilafranca, potser aquella obra és la més necessária                                                                         que us feu ben bé cárrec de ror el          r ies nacionals. Sembla, segons
                                                                                   - Ha sortlt el primer volum de                               ve dient la premsa d'aquests
a la nostra població enfangada i bruta a-les primeres quatre                                                    «La Biblioteca 'Nova l) contenint,    seu abast.                      darrers dies, que en la próxima
                                                                                  sota el títol «Els caminante de la      Intentem-ho.Suposem que sou           Conferencia de Washington, un
gotes de pluja.          .                                                                terra» un aplec de proses ja cone-                              delegar suís, Paul Usteri, plan-
                                                                                  gudes de Sentiego RusiñoI.        un home ordenat-un amic de              tejera de nou el problema
      Pero l'adoquínar els carrers, no és un problema tan sim-                                                                    l'ordre alfabétlc , ernprant mors
    plificat com sembla, sinó molt complexe.                                                             Emprendre unes edicions amb     de R. Rucabado-e-l haveu segult             No cal, pero. tenir gaire con-
                                                                                  un volum com aquest és demostrar     al peu de la lletra l'axioma que           fianca en les resolucions que
      Cal primerament comptar amb una completa xarxa de                                                   masse que es va per flns mercantí-    imperarlvarnent us reperelx la           ' pre ng uin els Estats en a quest
    clavegueres: pero no de claveguerons com hi ha a la major                                                  vols. Creiem que no esta bé, Una     vostra veu Interior . Aixo és: da-          assurnpte. Sempre, comptat i de-
    'Part deis carrers de la vila; les cIavegueres, si es vol pavi-                                               cosa és estimular la producció no-    munt la vosrra persona,per exem-           batut, tiraran aigua al respec-
    mentar el carrer, tenen de permetre el pas d'un home; altra-                                                vel-lísñce, publicant obres inédites   pie, tot és en ordre perfet,per
    ment, per un embús qualsevol, no hi ha més remei que obrir                                                 i altra, valdre's de textos que han   gracia del vostre caplenlment. EIs          tiu molí : Un acord de la Socie-
    el carrer cada dos per tres. Aixó sol, si es vol fer ben fet, re-                                              corregut !a Ceca i la Meca i, sota    cabells, severament pentlnars, a-
    presenta un gros treball d'estudi i d'execució, i una quantítat                                               un epígraf lIampant, Ilericer-Ios al   cusen un perlrnetre, la corbata           tat de les Nacions respecte a la
    de cabals considerable per portar-ho a terme; pero no cal                                                  mercat per tal d'aprofitar-se d'une   és ben llacada, el vestlt gallarda-         questio diu que «nornés seta re-
    ni pensar en adoquinar sense fer-ho abans.                                                         correntia favorable a les edicions    ment posat. .. A més a rn és, a la          coneguda I'existencia d'una mi-
                                                                                  de novel-les catalanes.         butxaca a_ tenlu 1I0c destinat per          noria nacional, quan I'Estat del
      En segon lloc, cal comptar amb la cooperació de l'Estat                                                                     al mocador. en canvi el bloc de           qual aquella sigui part inte-
    . la Dlputacíó: la vila es traveseada per una porció de carre-                                                               PRITZ.  notes és a la b», el moneder a la          grant la reconegui-. 1 aixó, mi-
    teres, i molts deIs carrers són considerats com a tals; la Bar-                                                                                              rat pel cantó que es vulg ui, és
    celoneta, la Rambla de Ntra. Dona, la carretera de Tarrago-                                                prés el que representaria el que po-   a", l'esrll 'Iográñca a la C., les          un absurd que fa venir ganes
    na, el tros de Rambla de davant de l'Hospital, etc. són carrers                                                                                             de riure. Perqué Iora verament
    ben céntrlcs de la vila, que no poden romandre sense empe-                                                 gués comprar-se el mig gram de rá-    claus a la e», etc.                 una candidesa que un Estat es
    orar, si s'adoquinen els altres, ni és just que el pavimentat                                                                      Un día-cal dir sempre un dla          declarés a si mateix opressor.
     agi a cárrec del veTnat i el municipio                                                          dium que es necessita per deturar
                                                                                                      -cerqueu les claus, que són ha-             Som del parer que en 1I0c
      1 en darrer 110c, el pavimentat tindria de fer-se molt pau-                                              I'empenta cruel. Masse sabem per     bltualment, com hem dlt a la but-          d'ésser les majories les que dis-
    latinament, per urgent que sigui la millora: aixó suposa un                                                                                                cutissin sobre els destins de les
,., ,c:,...... ',',desemborsament gros als propíetarís de la vila, obligats a                                           haver-ho llegit,l'alta valor del me-   xaca e-. Constareu d'antuvl que           entitats etniques i lingüistiques,
    pagar-ríe directament un metre quadrat per metre de íacana,                                                                                               la lIibertat de les quals és de-
    i ndirectament a contribuir a la part de l'Ajuntament, sense                                                tall preciós, guaridor del fi:agell que no hl són. Després una Idea-llarn-          tentada per aquelles, haurien
    compensació de cap mena, ja que no poden augmentar els                                                                       pec us travessa la pensa, les ha-          désser les mateixes minories
                                                                                  endola tantes cases, i és per aixó    veu perdudes. Pero, no us hl             les que pr ocur éssin imposar
                                                                                                      conformeu I íntenteu una recerca           condicions per tal de recobrar
                                                                                  que ens fem perfet cárrec que      final. I us desespereu cercant-les          I1urs drets. Altrament, esperar
                                                                                                      per les butxaques vemes, sense            que l'emancipació vingui de
                                                                                  l'Hospitel de la Santa Creu, que és   reelxlr. Quan sou a la darrera            part deIs Estats enjouadors, és
                                                                                                      pregunta, per un atz ar , us trobeu         esperar en va.
                                                                                  miserable per haver des pes els ca-   les claus a la butxaca a-, entre els
                                                                                                      plecs del mocador rentat de nou.             Per tot aixo, precisa no te-
                                                                                  bals sense pensar-hi,sacsegi en for-   DaV'ant I'espectacle que haveu            nir masses esperances en les
                                                                                                      donat d un home desesperanc;at a           Conferencies estatals, encara
leguer-s.                                                                             ma brutalment suggestiva el cor     la perc9~a d'un objecle perdut,           que se celebrin a Washington.
  El pavimentat representa una millora gran, pero també                                                                          us decldireu aleshores a ésser per
                                                                                  deis pobres i deIs rics, de les dones  sempre, més ordenal 1 penjareu                                 GETRY.
u a despesa molí grossa, i no pot fer-se depressa de cap ma-                                                                        al voslre magí el relol previsor
nera, doncs en difinitiva els veTns són qui paguen, i no pot                                                    ¡deIs homes, deIs savis i deIs hu-    «un Iloc per a cada cosa i cada
exigir-se'ls-hi impossibles: els ajunfaments que han passat                                                                         cosa al s eu Iloc». L'ordre Iriomfa
                                                                                  mils, deIs vells i deIs joves, dema-   tsnmateix.
                                                                                I
                                                                                  nant la gracia d'unes senzilles pes-
per la casa de la vila d'enc;a que en són fora els darrers d'e-
lecció popular, han millorat a forc;a d'administració I'estat de                                                  setes per tal d'adquirir I'arma efi-
•'hisenda municipal, que era desesperat, fins a deixar-Ia en
situació quasi normal:peró aixo s'ha assolit ben administrant                                                   ca¡;: per vencer en la brega comen-
l'ajuntament, i, a més, a forc;a de pagar el poble les grosses
carregues que se Ji han anat exigint, i que representen ja un                                                   ¡;:ada. _
maxim que no es pot ultrapassar, ni per portar a cap obres
                                                                                    La ciutat formosa i volgudíssi-   ABEL .
                                                                                  ma de Barcelona, que sap acullir
                                                                                  plena d'amor les iniciatives i aixu-

de la importancia deIs empedrats.                                                                 gar les lIagrimes deIs de fora, crec   que tots i cadascú de nosaltres,          prega els seus Ilegidors, col'la-
                                                                                  que ha d'ésser atesa en la crida que   sentint-nos germans amb eIs que           boradon i anunciants,d'adre~ar­
DEL             Imirin de bdrrar el pas d Id invasió                                                  adre9a sol'licitant apoi, i és per un  gemeguen , aportem la nostra coo-          se per totes les qüestions de re-
               ferestd.                                                               bell agra'iment que s'ha d 'exterio-   peració a l'obra social empresa de         dacció i administració, per es-
                                                                                  ritzar vers I'esmentada, tenint en    Iluita contra el cranc mal e·it.          crit,a la nostra redacció,Ferrers,
              Obrers, metges, intel'leetuals,                                                    compte, que són legió els desempa-                              38, i per tot el que fa referencia
                                                                                  ratl! que s'han arredossat en els                      N OIA DE G URRI a anuncis, direetament a la im-
    P~r agra'imtnt c1ergues i advocats, han dit la pa-                                                     hospitals d'ella, que ha de contri-                             premta del periódic,Constitució,
                                                                                  buir-se a la compra del mig gram       D. N.-La petita quantitat de          13, telefon, 115.
              raula lIur abldgida en pro deIs que                                                  de radium que ha de revifar molts    cinc centims, feta per qui ha de pri-
                                                                                  infeli¡;:os.               var- se de quelcom en d~spendre­            i'\.iximateix, recomana que
Hi hd d'un qUdnt temps en¡;:a a van pel món, desflgurada Id noble                                                                      se'n, val més que la del que el do-         els originals siguin tramesos
                                                                                    Demano als vilafranquins que    nar vint-i -cinc pessetes no li signi-       abans del dijous.
Id nostrd dol¡;:d Catdlunya una lIuita Cdrd o el pit sdcratíssim, rosegats                                             acullin pietosos l' idea i, recordant-  fica privació sensible.
                                                                                  se de si jamai fóren socorreguts,                                i'\.ltrament, fa avinent als
                                                                                  enllitats cap deIs Ilurs próxims o    ESTftMPES DE 1.a COMUNIO              subscriptors forans que poden
                                                                                  potser ells mateixos en les sales on                             remetre l'import de la subscrip-
                                                                                                        . a I'impremta de                ció en segeIls de correu.
formidable contr<'l els estralls del per la bestiola immunda que no pa-                                              la dolor s'alleugereix, els prego que
                                                                                  es dignin dugmentar generosos com           Jo~~p E~tev a                S'adverteix també als anun-
aranc.           rd d'alimentar-se de la carn frescd                                                  sempre la suscripció que s'és ini-                              ciants de la darrera pagina, que
                                                                                                      Con~titucióJ 13- Tel. 1 15             i'\.CCIÓ es reserva el dret de
'Moren for¡;:d gent Sotd les ur- de les víetimes triades pel seu dpe-                                                                                              retirar lIurs anuncis quan com-
                                                                                                                                promisos del periódic ho exi-
pes de la maldltia horrible i una co- tit golafre . Tots nosaltres els ha-                                             ciada.                                            geixin.
                                                                                    El bon Déu que deixa a basta-
IIla d'homes abnegats, veient les des - vem sentit amb la boca badada i,
                                                                                  ment fruitar la caritat, retornant el
fetes i patiments que causa, s'han talment esgarrifats de les estadísti -
decidit de tocar a sometent per tal queso que ens mostren el tant per                                               cent per u, ha de prendre nota de
                                                                                  les caritats petites o grosses amb
que siguin innombrables els que cent deIs escomesos, hdvem com-
   1   2   3   4